İlaçları › PREDNOL 16 mg 20 tablet › Kullanma Talimatı

PREDNOL 16 mg 20 tablet Kullanma Talimatı

Metilprednizolon }

Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Metil prednisolon sodyum suksinat Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 30 December  1899

Prednol 16 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her tablet 16 mg metilprednisolon içerir.

Yardımcı maddeler

Nişasta, prejelatinize nişasta, talk, magnezyum stearat, sodyum nişasta glikolat, laktoz monohidrat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PREDNOL nedir ve ne için kullanılır?

2. PREDNOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PREDNOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PREDNOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.PREDNOL nedir ve ne için kullanılır?

•    PREDNOL    tablet formundadır. Metilprednisolon etkin    maddesini içerir.

Kortikosteroidler adı verilen bir ilaç sınıfına dahildir. Kortikosteroidler vücudunuzda doğal olarak üretilirler ve birçok vücut fonksiyonu için önemlidirler.

• PREDNOL tabletler beyaz, yuvarlak, çentikli tabletler olup, 20 tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

•    PREDNOL    vücudunuzdaki kortikosteroidi arttırarak, cerrahi    ameliyat sonrasında

(örneğin, organ nakli gibi), multiple skleroz adlı hastalığın belirtilerinin alevlenmesinde veya diğer stres durumlarında yardımcı olabilir. Bu durumlar, vücudun aşağıdaki bölümlerini etkileyen yangı ya da aleıjik reaksiyonları içerir:

- Beyin (örn. beyin zarının yangısı olan menenjit hastalığı)

- Mide ve bağırsak (örneğin, yangılı bağırsak hastalıkları olan Crohn hastalığı, ülseratif kolit)

- Kan ve kan damarları (örneğin, bir çeşit kan kanseri olan lösemi)

- Göz (örneğin, optik nevrit, üveit, irit adlı sırasıyla göz siniri, gözün çeşitli tabakalarının yangılı hastalıkları)

- Eklemler (örneğin, romatoid artrit, romatizmal ateş)

- Akciğer (örneğin, astım, tüberküloz)

- Kas (örneğin, dermatomiyozit ve polimiyozit isimli kas güçsüzşüğü ile karakterize yangılı kas hastalıkları)

- Cilt (örneğin, egzema)

PREDNOL yukarıda belirtilen koşullardan başka durumların tedavisinde de kullanılabilir. Bu ilacın size ne için verildiğinden emin değilseniz, doktorunuza danışınız.


2.PREDNOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PREDNOL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Metilprednisolona, diğer steroid ilaçlara veya PREDNOL-L’nin içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (aleıjik) iseniz,

•    İç organlara yayılmış mantar enfeksiyonunuz varsa,

•    Özel bir tedavi uygulanmayan yaygın bir enfeksiyonunuz varsa.

PREDNOL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Uzun süreli steroid tedavisi alıyorsanız (Böbrek üstü bezleriniz kendiliklerinden hormon üretme işlevini azaltacağından veya durduracağından tedaviyi aniden kesmeyiniz)

• Özellikle suçiçeği ve kızamık hastalarıyla temas ettiyseniz (Bağışıklık sistemi baskılanabilir bu nedenle enfeksiyonlara duyarlılık artar. Temas ettiyseniz derhal doktorunuza haber veriniz.),

•    Osteoporoz varsa,

•    Hipertansiyon (kan basıncının yüksek olması) hastası iseniz

•    Şiddetli duygudurum bozukluklarınız (depresyon, önceden bu tür ilaçlar ile ağır ruhsal bozukluk geçirenlerde), psikolojik bozukluğunuz varsa,

•    Şeker hastası iseniz veya ailenizde şeker hastası bulunuyorsa,

•    Tüberkülozunuz varsa veya geçmişte tüberküloz geçirdiyseniz,

•    Glokom (göz içi basıncında artma) hastalığınız veya ailenizde glokom hastası varsa,

•    Gözünüzde herpes virüsü kaynaklı bir enfeksiyon varsa,

•    Kalp krizi geçirdiyseniz,

•    Kalp yetmezliği dahil kalp problemleriniz varsa,

•    Hipotiroid (tiroid bezi az çalışması) hastasıysanız,

•    Karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa,

•    Kaposi sarkomu (bir çeşit cilt kanseri) hastalığınız varsa,

• Geçmişte PREDNOL-L benzeri ilaç aldığınızda kas problemleriniz (ağrı veya güçsüzlük) olduysa,

• Myastenia gravis (yorgunluk ve kas güçsüzlüğüne neden olan bir durum) hastalığınız varsa,

• Ülser, peritonit, ülseratif kolit, abse, divertikülit gibi mide ya da bağırsak hastalığınız varsa (kanama ve delinme riski artar),

• Tromboflebitiniz (yüzeyel toplardamar iltihabı) varsa,

• Sara (epilepsi) hastası iseniz.

• Aşı yapılırken dikkatli olunmalıdır. Canlı aşılardan kaçınılmalıdır. Ölü aşıların ise etkinliklerinden emin olunamaz.

• Yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.

• Çocuk hastalarda büyüme geriliği yapabileceği için çocuklar büyüme açısından dikkatle takip edilmelidir.

• Özellikle 6 haftadan uzun süre tedavi gören hastalar, 32 mg’ın üzerinde günlük doz alanlar, tekrarlayan kortikosteroid tedavisi gören hastalar, ilaç dozunu genellikle akşamüzeri alan hastalarda ilacın aniden kesilmesi hastalık bulgularında alevlenme gibi kesme bulgulan oluşturabileceği için yavaş kesilmelidir.

• Uzun süredir tedavi görüyorsanız araya giren hastalık, ameliyat veya travma durumlan ilaç ihtiyacınızı artırabilir. Doktorunuza danışınız.

• Cerrahi bir operasyona girmeden önce doktorunuza, diş hekiminize veya anestezistinize bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PREDNOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

PREDNOL tabletler, yemek sırasında veya yemekten hemen sonra bir miktar sıvı ile alınmalıdır.

PREDNOL alırken greyfurt yemeyiniz veya greyfurt suyu içmeyiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç bebeğinizin gelişimini yavaşlatabileceğinden, hamile iseniz, PREDNOL tedavisi sırasında hamile kalırsanız ya da yakın gelecekte hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuzu bu durumdan haberdar ediniz.

PREDNOL’u hamileyken kullanıp kullanamayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

PREDNOL’ün bazı olası yan etkileri konsantrasyon ve hareket yeteneğini bozabildiğinden araç ve makine kullanımı için risk oluşturabilir.

PREDNOL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PREDNOL’ün içeriğinde yaklaşık 91.5 mg laktoz monohidrat bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse PREDNOL’ü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

PREDNOL her dozunda 1 mmol (23 mg)’den az sodyum ihtiva ettiği için sodyuma bağlı herhangi bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız PREDNOL kullanmadan önce doktorunuza bilgi veriniz:

-    Glokom (göz tansiyonu) ve epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan asetazolamid

-    Kanser tedavisinde kullanılan aminoglutetimid veya siklofosfamid

-    Kanı inceltmek için kullanılan asenokumarol, fenindion ve varfarin gibi ilaçlar

-    Miyastenia gravis denilen kas güçsüzlüğü hastalığında kullanılan distigmin ve neostigmin gibi antikolinesterazlar

-    Çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılan eritromisin, klaritromisin ve troleandomisin gibi antibiyotikler

-    Hafiften orta dereceye kadar olan ağrıların tedavisinde kullanılan asetilsalisilik asit ve nonsteroidal antienflamatuvarlar olarak bilinen ilaçlar

-    Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin ve primidon

-    Mide rahatsızlıklarında kullanılan karbenoksolon ve simetidin

-    Şiddetli romatoid artrit, sedef hastalığı veya organ veya kemik iliği naklinden sonra kullanılan siklosporin

-    Kalp yetmezliği ve/veya düzensiz kalp atımında kullanılan dijital glikozitleri

-    Vücutta bulunan aşırı suyun atılmasına yardımcı olmak için veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan diüretik adı verilen ilaçlar

-    Doğum kontrol ilaçları olan etinilestridiol ve noretisteron

-    HIV enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan indinavir ve ritonavir

-    Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ketokonazol, itrakonazol

-    Kalp rahatsızlıklarında veya yüksek kan basıncı durumunda kullanılan diltiazem ve mibefradil

-    Bazı ameliyat yöntemlerinde kullanılan panküronyum veya verküronyum gibi kas gevşetici ilaçlar

-    Tüberküloz tedavisinde kullanılan rifampisin, rifabutin gibi antibiyotikler

-    Organ nakillerinde bağışıklık sisteminin yeni organı reddetmeye çalışmasına karşılık kullanılan takrolimus

Eğer yakın zamanda aşı olduysanız veya olacaksanız dokturunuza söyleyiniz. Bu ilacı kullanırkan canlı aşı olmamalısınız. Diğer aşılar daha az etkili olabilir.

Eğer size alerji testi yapılacaksa PREDNOL kullandığınızı doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

Midede tahrişi arttırabileceğinden alkol ile birlikte kullanmayınız.

PREDNOL’un kullanımı kalsiyum emilimini azaltır. Bu durumda kafein kullanımı azaltılmalıdır.

PREDNOL kullanırken sarı kantaron (diğer isimleri, St John’s wort veya Hypericum perforatum), kedi pençesi (Cat’s claw) ve ekinezya almayınız.


3.PREDNOL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu ve tedavinizin ne kadar devam edeceğini belirleyecektir.

PREDNOL’ün yetişkinler için başlangıç dozu 360 mg’a kadar çıkabilir.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletleri su ile birlikte çiğnemeden yutunuz.

Çocuklarda kullanımı

Kortikosteroidler çocukların büyümesini etkileyebileceğinden döktürünüz, çocuğunuz için etkili olacak en düşük dozu verecektir. Çocuklar için başlangıç dozu 0.8-1.5 mg/kg’dır. Günlük doz 80 mg’ı aşmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanımı yoktur ancak olası yan etkilerin daha şiddetli görülebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Özel kullanım durumları

Özel kullanımı yoktur ancak bu hastalarda sistemik kortikosteroidler dikkatli kullanılmalıdır ve hasta sıklıkla izlenmelidir .

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer sirozu olan hastalarda dozun azaltılması gerekebilir.

Eğer PREDNOL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

PREDNOL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PREDNOL'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PREDNOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz dozunuzun ne zaman kesileceğine karar verecektir.

Eğer;

• 3 haftadan daha uzun süre 6 mg’dan fazla PREDNOL kullandıysanız,

• 3 hafta veya daha az süreyle bile olsa yüksek doz PREDNOL (günde 32 mg’dan daha fazla) aldıysanız,

• Son bir yılda kortikosteroid tabletleri veya enjeksiyonları ile tedavi gördüyseniz,

• Tedaviye başlamadan önce adrenal bezlerinizde problemleriniz (adrenokortikal yetmezlik) varsa,

• Tekrar dozlar akşamları alıyorsanız PREDNOL tabletleri almayı birden bırakmayınız.

Geri çekilme belirtilerinin önlenmesi için ilacınız dereceli olarak dozu azaltılarak kesilecektir. Bu belirtiler ciltte kaşıntı, ateş, kas ve eklem ağrıları, burun akıntısı, gözlerde yaşarma, iştah kaybı, bulantı, kusma, baş ağrısı, yorgun hissetme, derinin soyulması ve kilo kaybıdır.

Eğer PREDNOL dozu azaltıldığında bu belirtiler geri dönüyor veya daha kötüye gidiyorsa derhal doktorunuza danışınız.

Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
Geri Ödeme KoduA06306
Satış Fiyatı 55.52 TL [ 5 Jun 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 55.52 TL [ 29 May 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699541010504
Etkin Madde Metilprednizolon
ATC Kodu H02AB04
Birim Miktar 16
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Metil prednisolon sodyum suksinat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PREDNOL 16 mg 20 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
5 Jun 202355.52 TL
29 May 202355.52 TL
22 May 202355.52 TL
15 May 202355.52 TL
8 May 202355.52 TL
28 Apr 202355.52 TL
24 Apr 202355.52 TL
17 Apr 202355.52 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları