Bayer İlaçları › CANESTEN 20 gr krem › KUB › Klinik Özellikler

CANESTEN 20 gr krem Klinik Özellikler

Klotrimazol }

Dermatolojik İlaçlar > Topikal Antifungaller > Klotrimazol
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | 30 December  1899

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

  4.1. Terapötik endikasyonlar

  CANESTEN;

   Dermatofitler, mayalar, küfler, vb.nin (örn. tinea pedum, tinea manuum, tinea corporis, tinea inguinalis, pityriasis versicolor, cutaneus candidiasis) sebep olduğu dermatomikozların ve eritrazmanın tedavisinde,

   4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

   Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi

   Hastalıklı cilt bölgesine günde 2 ila 3 defa ince bir tabaka halinde tatbik edilip emdirilir.

   Tam bir iyileşme sağlamak amacıyla, endikasyonlara bağlı olarak, hastanın semptomları

   kaybolsa bile aşağıda belirtilen sürelerde tedaviye devam edilmelidir.

   Tedavi süreleri:

   Dermatomikozlar 3 ila 4 hafta

   Eritrazma 2 ila 4 hafta

   Pityriasis versicolor 1 ila 3 hafta

   Candida vulvitis ve Candida balanitis 1 ila 2 hafta

   1/7

   Önerilen tedavi süresince herhangi bir iyileşme görülmez ise doktora danışılmalıdır.

   Uygulama şekli:

   Topikal kullanım içindir. CANESTEN etkilenen bölgeye ince bir tabaka halinde uygulanır.

   El büyüklüğünde bir bölgenin tedavisi için 0,5 cm uzunluğunda krem uygulanması yeterlidir.

   Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

   Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

   Böbrek /karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanıma ait veri bulunmamaktadır.

   Pediyatrik popülasyon:

   Pediyatrik kullanımına ait veri bulunmamaktadır.

   Geriyatrik popülasyon:

   Geriyatrik kullanımına ait veri bulunmamaktadır.

   4.3. Kontrendikasyonlar

   4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

   CANESTEN, genital bölgelere (kadınlarda: dudaklar ve vulvanın çevresindeki alan; erkeklerde: penisin sünnet derisi ve penis başı) uygulandığında, kondom ve diyafram gibi lateks ürünlerin etkililiğini ve güvenliliğini azaltabilir. Bu etki geçicidir ve yalnızca tedavi süresince geçerlidir.

   Setostearil alkol lokal deri iritasyonlarına (kontakt dermatit gibi) neden olabilir. Gözle

   temasından kaçınılmalı ve yutulmamalıdır.

   4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

   Bilinen bir etkileşimi yoktur.

   4.6. Gebelik ve laktasyon

   Gebelik kategorisi B'dir.

   Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

   Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar uygun korunma yöntemlerini kullanmalıdırlar.

   Gebelik dönemi

   Gebelikte maruz kalma olgularına ilişkin sınırlı sayıda klinik veri mevcuttur. Hayvanlar üzerine yapılan çalışmalar üreme toksisitesi açısından doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri).

   Klotrimazol gebelik süresince sadece hekim önerisi doğrultusunda kullanılabilir.

   Laktasyon dönemi

   Klotrimazolün insan sütüne geçtiğine ilişkin veri yoktur. Bununla birlikte, topikal uygulamadan sonra sistemik absorpsiyon minimumdur ve sistemik etkilere yol açması olası değildir. Klotrimazol emzirme döneminde kullanılabilir. Meme başı bölgesinde topikal olarak kullanılıyorsa, çocuğu beslemeden önce meme yıkanmalıdır.

   Üreme yeteneği/Fertilite

   Klotrimazolün üreme yeteneği (fertilite) üzerine etkileri ile ilgili insanlar üzerinde yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak hayvan çalışmalarında üreme yeteneği üzerine etkisi gözlenmemiştir (bkz. Bölüm 5.3).

   4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

   Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi yoktur veya gözardı edilebilir düzeydedir.

   4.8. İstenmeyen etkiler

   Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

   Aşağıdaki advers reaksiyonlar onay sonrası süreçte klotrimazol kullanıma bağlı olarak ortaya çıkmışlardır. Bu reaksiyonların popülasyonun bilinmeyen bir bölümü tarafından gönüllülük esasına göre bildirilmiş olmalarından dolayı, güvenilir bir sıklık değerlendirmesi her zaman mümkün değildir.

   Bağışıklık sistemi hastalıkları

   Bilinmiyor: Anjiyoödem, anaflaktik reaksiyon, hipersensitivite.

   Vasküler hastalıklar

   Bilinmiyor: Hipotansiyon, senkop.

   Solunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıklar

   Bilinmiyor: Dispne.

   Deri ve deri altı doku hastalıkları

   Bilinmiyor: Kabarcık, kontakt dermatit, eritem, parestezi, cilt eksfolyasyonu, kaşıntı, döküntü, ürtiker, ciltte batma / yanma hissi.

   Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

   Bilinmiyor: Uygulama yeri tahrişi, uygulama yeri reaksiyonu, ödem, ağrı.

   Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

   Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem

   taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr; e- posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0800 314 00 08; faks: 0312 218 35 99).

   4.9. Doz aşımı ve tedavisi

   Olası bir tek doz dermal uygulama sonrasında (absorpsiyonu artıracak şeklinde geniş bölgeye uygulanması durumunda) veya yanlışlıkla oral yoldan alınması durumunda akut intoksikasyon riski gözlenmemiştir. Spesifik bir antidotu yoktur.

   Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur. Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.