Bayer İlaçları › CANESTEN 20 gr krem › Kısa Ürün Bilgisi

CANESTEN 20 gr krem Kısa Ürün Bilgisi

Klotrimazol }

Dermatolojik İlaçlar > Topikal Antifungaller > Klotrimazol
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | 30 December  1899

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CANESTEN® Krem 20 g

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

1 g kremde;

Etkin madde: 10 mg klotrimazol mikronize

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Beyaz, pH’ı 5.0-7.0 olan kutanöz kullanım için krem. CANESTEN® kokusuzdur, boyamaz ve yıkamakla kolayca çıkar.


4.1. Terapötik endikasyonlar

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde CANESTEN® hastalıklı cilt bölgesine günde 2-3 defa ince bir tabaka halinde tatbik edilip emdirilir.

Tam bir iyileşme sağlamak amacıyla, endikasyonlara bağlı olarak, hastanın semptomlarının kaybolmasını takip eden 2 hafta süresince tedaviye devam edilmelidir.

Tedavinin süresi aşağıda verilmiştir:

Dermatomikozlar Eritrazma

Pityriasis versicolor

Candida vulvitis ve Candida balanitis

4 haftalık tedavi süresince herhangi bir iyileşme görülmez ise doktora danışılmalıdır.
Uygulama şekli:

4.3. Kontrendikasyonlar

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

CANESTEN®, genital bölgelere (kadınlarda: dudaklar ve vulvanın yakınındaki bölgeler; erkeklerde: penisin sünnet derisi ve glans) uygulandığında, prezervatif ve diyafram gibi lateks ürünlerin etkinliğini ve güvenilirliğini azaltabilir. Bu etki geçicidir ve yalnızca tedavi süresince geçerlidir. Bu ürün kullanıldıktan sonra, en az 5 gün süreyle herhangi bir lateks ürün için alternatif bir kontrasepsiyon yöntemi önerilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi B’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Klotrimazol için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya

3-4 hafta 2-4 hafta 1-3 hafta 1-2 hafta

da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu

göstermemektedir (bkz. kısım 5.3).

Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Gebelik dönemi

Deneysel ve klinik araştırmalarda, gebelik sırasında CANESTEN® kullanıldığında anne ve çocuk üzerinde zararlı etkilerin meydana gelebileceğine dair veri bulunmamıştır. Bununla birlikte, gebeliğin ilk 3 ayında, CANESTEN® doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Klotrimazolün, topikal uygulama sırasında, kan dolaşımına karışarak kaybolması çok düşük olduğundan, emzirilen çocuk üzerinde herhangi bir etki öngörülmemektedir. Deneysel ve klinik araştırmalarda, gebelik sırasında CANESTEN® kullanıldığında anne ve çocuk üzerinde zararlı etkilerin meydana gelebileceğine dair veri bulunmamıştır.

Emzirmekte olan kadın, CANESTEN®’i, sütün verildiği meme üzerine uygulamamalıdır.
Üreme yeteneği (fertilite)

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Çok yaygın ( > 1/10); yaygın ( > 1/100 ila <1/10); yaygın olmayan ( > 1/1.000 ila <1/100); seyrek ( > 1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Alerjik reaksiyon (senkop, hipotansiyon, dispne, ürtiker)

Deri ve deri altı doku hastalıkları

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Geçerli değildir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Topikal antifungal

ATC-Kodu: D01AC01

Etki mekanizması

CANESTEN®’in etken maddesi olan klotrimazol, geniş spektrumlu antimikotik etkinliği olan bir imidazol türevidir. Klotrimazol, mantarlara karşı ergosterol sentezini inhibe ederek etki gösterir. Ergosterol sentezinin inhibisyonu, sitoplazmik membramn yapısal ve fonksiyonel olarak bozulmasına yol açar.

CANESTEN®, dermatofitler, mayalar, küfler vb.’ye karşı in vitro ve in vivo olarak geniş spektrumlu antimikotik etkiye sahiptir.

Uygun test koşullarında, bu tür mantarlar için MİK değerleri 0.0062-8.0 mcg/ml-substrat altındaki bir bölgede kalmaktadır. Klotrimazolün etkisi, enfeksiyon bölgesindeki klotrimazol konsantrasyonuna bağlı olarak primer fungistatik veya fungisittir. İn vitro etkinlik, mantar üremesiyle sınırlıdır; mantar sporları hafif düzeyde duyarlıdır.

CANESTEN®, antimikotik etkisinin yanı sıra, Trichomonas vaginalis, gram-pozitif mikroorganizmalar (Streptokoklar / Stafilokoklar) ve gram-negatif mikroorganizmalara (Bakteroides / Gardnerella vaginalis) karşı da etkilidir. Anti-mikotik etkisine ilaveten, in vitro klotrimazol, enterokoklar hariç gram pozitif kokların ve korinebakterilerin (Corynebacterium minutissimum) çoğalmalarını 0,5 - 10 mcg/ml substrat aralığındaki konsantrasyonlarda inhibe eder ve 100 mcg/ml’de trikomonasid etki gösterir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim:

Dermal uygulamalardan sonra yapılan farmakokinetik araştırmalar, klotrimazolün sağlıklı ve enfekte deriden minimal düzeyde absorbe olduğunu göstermektedir.

Dağılım:

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klotrimazolün farklı doz ve formlarındaki lokal ve sistemik toleransı, köpeklerde ve maymunlarda subakut intravajinal çalışmaların yanı sıra tavşanlarda subakut dermal çalışmalar ile değerlendirilmiştir. Bu çalışmaların hiçbirinde tedaviyle ilgili bir kanıt olabilecek lokal veya sistemik advers etki bulunmamıştır.

Klotrimazolün oral toksisitesi iyi çalışılmıştır.

Tek bir oral uygulamanın ardından Klotrimazol; fareler için 761 ila 923 mg/kg bw, yeni doğan sıçanlar için 95 ila 114 mg/kg bw ve erişkin sıçanlar için 114 ila 718 mg/kg bw, tavşanlar için > 1000 mg/kg bw ve köpekler ve kediler için > 2000 mg/kg bw LD50 değerleri ile deney hayvanlarında hafif ila orta derecede toksiktir.

Sıçanlarda ve köpeklerde gerçekleştirilen oral tekrarlayan doz çalışmalarında, toksisitenin birincil hedef organının karaciğer olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, kronik (78 hafta) sıçan çalışmasında 50 mg/kg’da ve subkronik (13 hafta) köpek çalışmasında 100 mg/kg’da başlayan serum transaminaz aktivitelerinde bir artış ile birlikte karaciğerde vaküolasyon ve yağ birikintilerinin görülmesi ile kanıtlanmıştır.

Klotrimazol, in vitro ve in vivo mutajenisite miktar tayinlerinde kapsamlı olarak çalışılmış ve mutajenik potansiyeline dair bir kanıt bulunamamıştır. Sıçanlarda

Klotrimazolün 78 haftalık oral doz çalışmasında herhangi bir karsinojenik etki gösterilmemiştir.

Sıçan doğurganlık çalışmasında, FB30 sıçan gruplarına çiftleşmeden önce 10 hafta boyunca ve 3 haftalık çiftleşme dönemi sırasında (yalnızca erkekler için) veya dişiler için, gebeliğin 13. gününe kadar veya doğum sonrasında 4. haftaya kadar 50 mg/kg bw ’ye kadar oral dozlarda klotrimazol verilmiştir. Neonatal sağkalım 50 mg/kg bw grubunda düşmüştür. 25 mg/kg bw’ye kadar verilen dozlarda klotrimazol, yavruların gelişimini etkilememiştir. Klotrimazol uygulamalarında hiçbir doz doğurganlığı etkilememiştir.

Farelerde, tavşanlarda ve sıçanlarda sırasıyla 200, 180 ve 100 mg/kg’a kadar verilen oral dozlarda hiçbir teratojenisite etkisi gösterilmemiştir.

İntravenöz yolla 30 mg/kg klotrimazol uygulanan emzirme dönemindeki 3 sıçan ile gerçekleştirilen bir çalışmada, uygulamadan 4 saat sonra ilacın plazma düzeyine kıyasla sütte 10 ila 20 kat daha fazla salgılandığı gösterilmiştir. Bunu 24 saatte 0,4 katlık bir azalma izlemiştir.

Topikal uygulamadan sonra ilacın sınırlı sistemik absorpsiyonu düşünüldüğünde, topikal klotrimazol kullanımına ilişkin bir tehlike beklenmemektedir.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

- Sorbitan stearat (Arlasel 60)

- Benzilalkol çift destile

- Suni spermaçet

- 2-oktildodekan-1-ol (Eutanol G)

- Setil stearil alkol (Lanette O)

- Polisorbat 60 (Tween 60)

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği yoktur

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller, "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak imha edilmelidir.

Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır. Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA01589
Satış Fiyatı 92.01 TL [ 1 Apr 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 92.01 TL [ 26 Mar 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699546350940
Etkin Madde Klotrimazol
ATC Kodu D01AC01
Birim Miktar 0.01
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 20
Dermatolojik İlaçlar > Topikal Antifungaller > Klotrimazol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 
CANESTEN 20 gr krem Barkodu