Er-kim İlaçları › VIDAZA 100 mg SC enjeksiyonluk süspansiyon için toz içeren 1 flakon › Kullanma Talimatı

VIDAZA 100 mg SC enjeksiyonluk süspansiyon için toz içeren 1 flakon Kullanma Talimatı

Azacitidine }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Antimetabolitler > Azasitidin Er-Kim İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 6 April  2012

VIDAZA 100 mg SC enjeksiyonluk süspansiyon için toz içeren flakon Cilt altına uygulanır.

Etken Madde

Bir flakon 100 miligram (mg) azasitidin içerir.

4 mililitre (mL)enjeksiyonluk su ile hazırlama sonrası elde edilen süspansiyon 25 mg/mL azasitidin içerir.

Yardımcı maddeler

Mannitol (E421)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. VIDAZA nedir ve ne için kullanılır?

2. VIDAZA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. VIDAZA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. VIDAZA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.VIDAZA nedir ve ne için kullanılır?

 • Etkin madde olarak 100 mg azasitidin ve yardımcı madde olarak mannitol (E421) içerir.
 • Enjeksiyonluk süspansiyon için beyaz toz halinde olup, 100 mg azasitidin içeren cam flakonda takdim edilir.
 • Azasitidin, anti-neoplastik ilaçlar adı verilen bir ilaç grubuna dahildir ve kanser hücrelerinin büyümesine engel olur.
 • Kök hücre transplantasyonuna uygun olmayan yetişkin hastalarda aşağıdaki durumların tedavisi için kullanılır:

  • Vidaza çok az kan (inefektif-etkisiz kan) hücresi üretimi ile sonuçlanan bir grup kemik iliği hastalığı olan Yüksek Risk Miyelodisplastik Sendrom (MDS).
  • Kronik miyelomonositer lösemi (KMML).
  • Akut miyeloid lösemi (AML).
  • VIDAZA’nin nasıl etki gösterdiğine ya da bu ilacın sizin için neden reçete edildiğine dair sorularınız var ise doktorunuza sorunuz.


   2.VIDAZA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

   VIDAZA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

   Eğer;

   -Azasitidine veya VIDAZA’nin diğer herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise,

  • İlerlemiş kötü huylu karaciğer tümörünüz var ise,
  • Emziriyor iseniz.
  • VIDAZA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

   Eğer;

   -Kan pulcuğu, kırmızı veya beyaz kan hücrelerinizin sayısında azalma var ise, -Böbreklerinizle ilgili probleminiz var ise,

   -Karaciğer problemleriniz var ise doktorunuza bildiriniz.

   VIDAZA’nın 18 yaşın altındaki çocuklarda ve ergenlerde kullanılması tavsiye edilmemektedir.

   VIDAZA ile her tedavi dönemine (siklus) başlamadan önce, yeterli miktarda kan hücrenizin olup olmadığını kontrol etmek ve karaciğer ve böbreklerinizin düzenli çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kan testleri yapılacaktır.

   Hamilelik

   Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

   VIDAZA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

   VIDAZA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

   Aç veya tok karnına alınabilir.

   Hamilelik

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   VIDAZA yı hamilelik sırasında bebeğe zarar verebileceği için kullanmayınız.

   VIDAZA tedavisi sırasında veya tedaviden sonraki 3 aya kadar etkin bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

   Erkekler VIDAZA ile tedavi edilirken baba olmamalıdır. VIDAZA tedavisi sırasında veya tedaviden sonraki 3 aya kadar etkin bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

   Tedaviye başlamadan önce spermlerinizi korumak istiyorsanız doktorunuza danışınız.

   Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Emzirme

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Bebeğinizi emziriyorsanız, VIDAZA kullanmamalısınız. VIDAZA’nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle tedavi sırasında bebeğinizi emzirmemeli siniz.

   Araç ve makina kullanımı

   Araç ve makina kullanımı

   VIDAZA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

   İçeriğinde bulunan 100 mg mannitole karşı kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

   Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

   VIDAZA diğer ilaçlann ve bitkisel ürünlerin etkisini değiştirebilir, diğer ilaçlar da VIDAZA’nın etkisini değiştirebilir.

   Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


   3.VIDAZA nasıl kullanılır ?

   Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

   Doktorunuz size VIDAZA vermeden önce, her tedavi siklusunun başlangıcında bulantı ve kusmayı önlemek için başka bir ilaç verecektir.

  • Günlük doz metrekare (m ) vücut yüzey alanı başına 75mg’dır
  • Doktorunuz size uygun olan VIDAZA dozunu durumunuza, boy ve vücut ağırlığınıza bağlı olarak seçecektir. Doktorunuz hastalığınızın gidişatını kontrol edecektir ve gerekiyorsa ilacınızın dozunu değiştirebilir.
  • VIDAZA bir hafta boyunca her gün verildikten sonra, 3 hafta ilaca ara verilir.
  • Bu tedavi siklusu her 4 haftada bir tekrarlanır.

   Uygulama yolu ve metodu

   VIDAZA, doktor veya hemşire tarafından cilt altına enjeksiyon yolu ile uygulanır. Uyluk, karın veya üst koldan cilt altına verilebilir.

   Eğer ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız olursa doktorunuza ya da hemşirenize danışınız.

   Değişik yaş grupları

   Çocuklarda kullanımı

   18 yaşın altındaki çocuklarda ve ergenlerde azasitidinin güvenliliği ve etkililiği belirlenmediğinden kullanılması tavsiye edilmemektedir.

   Yaşlılarda kullanımı

   Yaşlılar için herhangi bir özel doz ayarlaması tavsiye edilmemektedir. Buna rağmen yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonunun azalması daha muhtemel olduğundan, doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı izleyecektir.

   Özel kullanım durumları

   Böbrek yetmezliği:

   Ciddi organ yetmezliğiniz var ise, doktorunuz yan etkiler açısından sizi dikkatle izleyecektir.

   Tedavi başlangıcından önce böbrek yetmezliği olan hastalarda başlangıç dozunda herhangi bir özel değişiklik önerilmemektedir; daha sonraki olası doz ayarlamaları, doktorunuz tarafından kan ve böbrek ile ilgili laboratuar değerlerinize göre yapılacaktır. Serum bikarbonat, kreatinin veya kan üre azotu düzeylerinizde başlangıç değerlere göre olan değişimler doğrultusunda, doktorunuz tarafından sonraki dozlar ayarlanacaktır.

   Karaciğer yetmezliği:

   Ciddi karaciğer yetmezliğiniz var ise, doktorunuz yan etkiler açısından sizi dikkatle izleyecektir.

   Tedavi başlangıcından önce karaciğer yetmezliği olan hastalara başlangıç dozunda herhangi bir özel değişiklik tavsiye edilmemektedir; daha sonraki doz değişimlerinde doktorunuz kan laboratuvar değerlerinizi esas alacaktır.

   İlerlemiş kötü huylu karaciğer tümörünüz var ise VIDAZA’yı kullanmamalısınız.

   Eğer VIDAZA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

   Kullanmanız gerekenden daha fazla VIDAZA kullanırsanız

   Doktorunuz uygun kan sayımları yaparak sizi izleyecektir ve gerekirse, destek tedavi uygulayacaktır.

   VIDAZA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

   VIDAZA'i kullanmayı unuttuysanız

   Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

   VIDAZA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

   VIDAZA ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek yan etkilere dair herhangi bir veri yoktur. Bununla birlikte, Vidaza tedavisi sırasında veya tedaviden sonraki 3 aya kadar etkin bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

   Doktorunuz aksini söylemediği sürece ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

   Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
   Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Er-Kim İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA10386
  Satış Fiyatı 5352.7 TL [ 23 Feb 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 5352.7 TL [ 16 Feb 2024 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699538774815
  Etkin Madde Azacitidine
  ATC Kodu L01BC07
  Birim Miktar 100
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 1
  Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Antimetabolitler > Azasitidin
  İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  VIDAZA 100 mg SC enjeksiyonluk süspansiyon için toz içeren 1 flakon Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  23 Feb 20245,352.70 TL
  16 Feb 20245,352.70 TL
  9 Feb 20245,352.70 TL
  2 Feb 20245,352.70 TL
  29 Jan 20245,352.70 TL
  22 Jan 20245,352.70 TL
  15 Jan 20245,352.70 TL
  8 Jan 20245,352.70 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları