PURINETHOL 50 mg 25 tablet Klinik Özellikler

Mercaptopurin }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Antimetabolitler > Mercaptopurin
Vld Danışmanlık,Tıbbii Ürünler ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. | 21 February  2020

4.1. Terapötik endikasyonlar

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Erişkinler ve çocuklarda normal günlük doz 2.5 mg/kg’dır. Ancak, uygulamanın dozu ve süresi PURİ-NETHOL ile birlikte verilen diğer sitotoksik ilaçların türleri ve dozlarına bağımlıdır. Doz her hastaya özel şekilde, dikkatle ayarlanmalıdır. PURİ-NETHOL akut lösemide çeşitli kombinasyon tedavi şemalarında kullanılmıştır ve ayrıntılar için bu konudaki yayınlara başvurulmalıdır. Allopurinol ile aynı zamanda uygulandığında 6-merkaptopürinin normal dozunun sadece dörtte birinin verilmesi gerekir; çünkü allopurinol, merkaptopürinin katabolizma hızını azaltır.

Uygulama şekli:

Oral olarak alınır. Bu tabletleri ellerken ya da yarıya bölerken ellere bulaştırmamaya ve ilacın solunumla alınmamasına özen gösterilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer ve/veya böbrek fonksiyon yetmezliği bulunan hastalarda dozun azaltılması düşünülmelidir.

Pediyatrik popüiasyon:

Özel bir kullanımı yoktur.

Geriyatrik popüiasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

PURİ-NETHOL ANCAK BU TÜR İLAÇLARIN UYGULANMASINDA DENEYİMLİ HEKİMLERİN KONTROLÜ ALTINDA KULLANILACAK BİR AKTİF SİTOTOKSİK AJANDIR. BU TABLETLERİ ELLERKEN YA DA YARIYA BÖLERKEN ELLERE BUL AŞTIRMAM AYA VE İLACIN SOLUNUMLA ALINMAMASINA ÖZEN GÖSTERİLMELİDİR.

İmmunizasyonda kullanılan canlı organizma aşısının, immunokompetanslı kişilerde, enfeksiyona neden olma potansiyeli vardır. O yüzden, canlı organizma aşıları ile immunizasyon önerilmez.

Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

İzleme:

PURİ-NETHOL yüksek derecede miyelosüpresif olduğundan remisyon indüksiyonu sırasında her gün tam kan sayımları yapılmalıdır. Hastalar tedavi süresince dikkatle izlenmelidir. 6-merkaptopürin tedavisi, lökopeni ve trombositopeniye, daha az sıklıkta anemiye yol açan kemik iliği baskılanmasına neden olur. Lökosit ve trombosit sayıları tedavi durdurulduktan sonra da düşmeye devam eder; bu nedenle sayılardaki ilk anormal derecede büyük bir düşüş belirtisinde tedavi hemen kesilmelidir. PURİ-NETHOL yeterli derecede erken durdurulursa, kemik iliği baskılanması geri dönüşümlüdür. Akut miyeloid lösemide remisyon indüksiyonu sırasında hastalann genellikle relatif bir kemik iliği aplazisi süresi geçirmesi gerekebilir. Bu nedenle yeterli destekleyici olanaklann bulunması önemlidir. PURİ-NETHOL hepatotoksiktir ve tedavi sırasında her hafta karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Daha önce karaciğer hastalığı bulunan ya da hepatotoksisite potensi bulunan başka tedaviler de uygulanmakta olan hastalarda daha sık kontroller önerilebilir.

Sarılık görülürse hastaya hemen PURİ-NETHOL’ü durdurması söylenmelidir. Remisyon indüksiyonu sırasında hızlı hücre yıkımı oluşurken kan ve idrardaki ürik asit düzeyleri izlenmelidir; çünkü ürik asit nefropatisi riskiyle hiperürisemi ve/veya hiperürikozüri meydana gelebilir.

Kalıtımsal tiyopürin-metiltransferaz enzim(TPMT) eksikliği olan kişilerde, 6-merkoptopürin ile tedaviyi takiben, alışılmışın dışında 6-merkoptopürinin miyelosüpresif etkisine hassasiyet ve hızlı kemik iliği depresyonuna eğilim olabilir. Bu durum TPMT’yi inhibe eden ilaçlarla (öm; olsalazin, mesalazin veya sülfasalazin) birlikte kullanımda daha da kötüye gidebilir. Sitotoksik diğer ilaçlarla kombinasyon halinde 6-merkoptopürin alan kişilerde TPMT aktivasyonunun azalmasıyla ikincil lökopeniler ve miyelodisplazi arasında muhtemel bir ilişki olduğu rapor edilmiştir. Bazı laboratuvarlar TPMT eksikliği için test yapılmasını önerse de,

bu testler bütün hastalarda ciddi toksisite riskinin saptandığını göstermemiştir. Bu nedenle kan sayımının yakın takibi hala gereklidir.

6-merkoptopürin ve 6- tiyoguanidin arasında olağan olarak çapraz direnç söz konusudur. Birincil ve ikincil toksisitesi miyelosupresyon olan diğer ilaçlarla bu ilaç kombine edildiğinde, 6-merkoptopürin dozunun ayarlanması gerekli olabilir.

Mutajenite ve karsinojenite:

Diğer antimetabolitler gibi, PURİ-NETHOL de potansiyel olarak mutaj eniktir ve sıçanlar ve insanlarda kromozom hasarı yaptığı bildirilmiştir. Lösemili hastaların periferik lenfositlerinde ve 6-merkaptopürinin belirtilmeyen bir dozunun uygulandığı hipemefromalı bir hastada kromozomal anomalisinde bir artış görülmüştür. 6-merkaptopürinin selüler deoksiribonükleik asit (DNA) üzerindeki etkisi göz önünde tutulunca potansiyel olarak karsinoj enik olduğu ve bu tedaviyle teorik olarak karsinoj enisi-te riski bulunduğu düşünülmelidir. Neoplastik olmayan hastalıklar için 6-merkaptopürin uygulanmış hastalarda akut non-lenfatik löseminin oluştuğu 3 vaka kaydedilmiştir. Hodgkin hastalığı bulunan bir hasta 6-merkaptopürinle ve ek olarak multipl sitotoksik ilaçlarla tedavi edilmiş ve kendisinde akut miyeloid lösemi meydana gelmiştir. Myastenia gravis için 6-merkaptopürin tedavisinden

12.5 yıl sonra bir kadın hastada kronik miyeloid lösemi meydana gelmiştir.

Teratojenite ve üreme üzerinde etkiler:

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

İmmunokompetansı sağlanmış kişilerde canlı organizma aşıları ile aşılama önerilmez. Allopurinol 6-merkaptopürinin katabolizma hızını azalttığından, birlikte uygulandıklarında, 6-merkaptopürinin normal dozunun sadece dörtte birinin verilmesi şarttır.

6-merkaptopürin ile birlikte verilince varfarinin antikoagülan etkisinin engellendiği kaydedilmiştir.

Aminosalisilat türevlerinin TPMT enzimini inhibe ettiğini gösteren kanıtlar mevcuttur. Bu ilaçları 6-merkoptopürin ile aynı zamanda alan hastalarda dikkatli bir uygulama yapılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popüiasyon:

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: D

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

PURI-NETHOL’ün gebelik ve/veya fetus/yeni doğan üzerinde zararlı farmakolojik etkileri bulunmaktadır.

Bütün sitotoksik kemoterapilerde olduğu gibi, eğer eşlerden biri 6-merkaptopürin kullanıyorsa, uygun doğum-kontrol önlemleri tavsiye edilmelidir.

Gebelik dönemi

Hamilelik döneminde, özellikle ilk trimestrede, 6-merkoptopürin kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Anneye sağlayacağı yarar ile fetüse yapabileceği potansiyel zarar arasında tercih yapılmalıdır.

Hayvanlarda yapılan 6-merkoptopürin çalışmalarında, üreme toksisitesi görülmüştür. İnsanlardaki potansiyel risk tam olarak bilinmemektedir.

Maternal maruziyet: Hamilelik esnasında, özellikle hamile kalmadan önce veya ilk trimesteden sonra verildiğinde, tek bir kemoterapik ilaç olarak 6-merkoptopürin uygulamasından sonra normal çocuklar doğmuştur. Maternal maruziyet sonrasında düşükler ve prematüre doğumlar rapor edilmiştir. Diğer kemoterapi ilaçlan ile kombinasyon halinde 6-merkoptopürin tedavisini takiben çoklu konjenital anormallikler rapor edilmiştir.

Paternal maruziyet: 6-merkaptopürine paternal maruziyet sonrasında konjenital anormallikler ve spontan düşükler rapor edilmiştir.

PURİ-NETHOL gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Azatiyoprin ile birlikte immunospresif tedavi alan böbrek nakli olmuş hastaların sütünde 6-merkoptopürin saptanmıştır. Bu nedenle 6-merkaptopürin alan anneler emzirmemelidirler.

Üreme yeteneği/Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

6-merkaptopürin için modem klinik dokümantasyon yetersizliği vardır. Bu dokümantasyonlar istenmeyen etkililerin sıklığının doğru bir şeklide belirlenmesi için destekleyici olabilir.

Rapor edilen istenmeyen etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre listelenmiştir:

Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 - < 1/10); yaygın olmayan (> 1/1000 - <1/100); seyrek (> 1/10.000 - < 1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor, (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.)

(Kist ve polipler de dahil olmak üzere) iyi huylu ve kötü huylu neoplazmalar

Çok seyrek: İkincil lökopeni ve miyelodisplasti

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Kemik iliği baskılanması; lökopeni ve trombositopeni. 6-merkaptopürin ile tedavinin esas yan etkisi, lökopeni ve trombositopeniye yol açan kemik iliği baskılanmasıdır. Yaygın olmayan: Anemi.

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Manifestasyonları takiben aşırı duyarlılık reaksiyonları rapor edilmiştir.

Seyrek: Artralji, deri döküntüsü, ateş Çok seyrek: Yüzde görülen ödem

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın olmayan: Anoreksi

Gastrointestinal hastalıkları

Yaygın: Bulantı, kusma ve 6-merkaptopürinin endikasyonlarında yer almayan enflamatuar bağırsak hastalığında kullanılması ile bağlantılı pankreatit.

Seyrek: Oral ülserasyon, pankreatit ( onaylı endikasyonlarda)

Çok seyrek: Bağırsak ülserasyonu

Hepato-bilier hastalıkları

Yaygın: Safra kesesi stazları, hepatotoksisite Seyrek: Hepatik nekrozis

6-merkaptopürin insan ve hayvanlarda hepatotoksiktir. İnsanlardaki histolojik bulgularda hepatik nekroz ve biliyer staz görülmüştür. Hepatotoksisite insidansı çok değişkendir ve herhangi bir dozda meydana gelebilir; fakat bir gün için önerilen 2.5 mg/kg vücut ağırlığı dozu veya 75 mg/m2 vücut yüzey alanı aşıldığı zaman daha sık görülür. Karaciğer fonksiyon testlerinin izlenmesi, karaciğer toksisitesinin erken ortaya çıkmasına olanak sağlar. Merkaptopürin tedavisi yeterince erken durdurulursa bu genellikle reversibldir; fakat öldürücü karaciğer hasarı da meydana gelmiştir.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Seyrek: Alopesi

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Çok seyrek: Geçici oligosperm

Belirti ve bulgular

6-merkaptopürinin aşırı yüksek dozları alındığı zaman agresif önlemlerin gerekmediği düşünülür.

Doz aşımında erken olarak görülen semptomlar bulantı, kusma, anoreksi ve ishalin dahil olduğu gastrointestinal etkilerdir. Başlıca toksik etki kemik iliği üzerinedir ve hematolojik toksisitenin, PURİ-NETHOL’un tek bir oral dozundan çok, devamlı aşırı yüksek dozları ile daha fazla olduğu görülür. Karaciğer yetmezliği ve gastroenterit de görülebilir. Aşırı yüksek doz riski aynı zamanda PURİ-NETHOL ile birlikte allopurinol verildiğinde de yükselir.

Tedavi

Bilinen bir antidot bulunmadığından kan tablosu dikkatle izlenmeli ve gerektiğinde uygun kan transfüzyonlarıyla birlikte genel destekleyici önlemler alınmalıdır. Aktif tedbirler ( aktif kömür kullanımı) aşırı doz 6-merkaptopürinin aktivitesinde, ilacı aldıktan sonraki 60 dakika içinde uygulanmadığı takdirde etkili olmayabilir.

Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz. Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.