› › › Kullanmadan Önce

OLMETEC PLUS 20 mg/12.5 mg 28 film kaplı tablet {Pfizer} Kullanmadan Önce

Olmesartan Medoksomil + Hidroklorotiazid }

Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Olmesartan Medoksomil ve Hidroklorotiyazid Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme : 24 June  2016

2.OLMETEC PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OLMETEC PLUS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

•    İlacın etkin veya yardımcı maddelerine, ya da hidroklorotiyazide benzeyen sülfonamid grubu antibiyotiklere karşı aşın duyarlılığınız (aleıjiniz) var ise,

• Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise,

• Tedavi almanıza rağmen kan tahlillerinde azalmış potasyum, azalmış sodyum, artmış kalsiyum veya artmış ürik asit (gut hastalığı vb.) tespit ediliyorsa,

•    Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu veya safra yolu tıkanıklığınız var ise,

•    Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız,

•    Süt ve süt ürünlerini sindirme problemleriniz (Laktoz intoleransı) var ise.

OLMETEC PLUS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

•    Hafif veya    orta şiddetli böbrek problemleriniz varsa ya da    size böbrek nakli

yapılmışsa,    bu gibi durumlarda doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı belirli

aralıklarla takip etmek isteyebilir.

•    Karaciğer hastalığınız var ise,

•    Kalp kapakçıklarının daralması (aortik veya mitral stenoz) ya da kalpten kan akımını azaltan kalp kası bozukluklarınız var ise,

•    OLMETEC    PLUS kanınızda bulunan sodyum ve potasyum    gibi elektrolitlerin

seviyesinde    değişikliklere neden olabilir. Böyle durumlarda    susama hissi, ağız

kuruluğu, kas ağnsı veya krampları kas yorgunluğu, kan basıncında düşme (hipotansiyon), halsizlik, uyuşukluk, uykusuzluk, hastalık hisi, kalp atım hızında artma gibi şikayetler ortaya çıkar. Eğer bu gibi rahatsızlıklannız ortaya çıkarsa,

•    Böbrek üstü bezlerinizde problem varsa (primer aldosteronizm vb) bu ilaç kan basıncınızda yeterli düşüş sağlayamayabileceğinden dikkatli kullanınız.

•    Her iki böbreğinize giden damarlarda daralma (bilateral renal arter stenozu) veya tek böbreğiniz var ise bu ilacı kullanırken kan basıncında şiddetli düşüş ve böbrek yetersizliği gelişme riskinde artış olabileceğinden dikkatli kullanınız.

•    Şeker hastalığınız (diyabet) var ise, bu ilacı kullanırken kan şekeri seviyelerinizde artış olabileceğinden dikkatli kullanınız.

•    Lupus (bir vücut bağışıklık sistemi hastalığı) hastalığınız var ise, bu hastalığa bağlı şikayetleriniz şiddetlenebilir veya nüksedebilir.

•    Aleıjik bünyeniz veya bronşiyal astımınız var ise, sizde bu ilaca bağlı aşın hassasiyet reaksiyonlan (aleıji) ihtimali artabilir.

-    Ödeminiz (dokuda su tutulması, şişlik) var ise, bu ilaç sıcak havalarda kan sodyum seviyelerinizin düşmesine sebep olabilir.

-    Damar sertliği (arteriyoskleroz), kalp damarlannda daralma (koroner kalp hastalığı) veya beyin damarlannda dolaşım yetmezliğiniz (iskemik serebrovasküler hastalığı) var ise, kan basıncında aşın düşüş olması halinde, bu hastalıklara bağlı rahatsızlık yaşama riskiniz artabilir.

•    Özellikle, karaciğer sirozu olan hastalar, yüksek doz idrar söktürücü (diüretik) ilaçlar alan hastalar (zorlu diürez), tuz kaybı olan hastalar, kalp yetersizliği ve diyabet hastalannda, serum potasyum seviyelerinin dikkatle izlenmesi ve takip edilmesi gerekir.

Bilinmesi gereken diğer önemli bilgiler;

•    OLMETEC PLUS kan yağlannızı ve ürik asit (gut hastalığı sebebi) seviyelerinizi artırabilir. Tedavi döneminde doktorunuz gerekli görürse kan tahlillerini yapacaktır.

•    OLMETEC PLUS’m potasyum tutan idrar söktürücülerle (diüretikler), potasyum ve potasyum tuzu İçeren maddeler ya da serum potasyum seviyelerini yükseltebilen başka ilaçlar ile (öm. heparin) birlikte kullanılması halinde dikkatli olmak ve potasyum seviyelerini düzenli olarak izlemek ve takip etmek gerekir.

• Düşük tuz içeren diyet uyguluyorsamz bunu doktorunuza bildiriniz.

• Doktorunuz paratiroid bezi fonksiyon testleri yapacaksa, OLMETEC PLUS tedavisi testten önce durdurulmalıdır.

•    OLMETEC PLUS’m içindeki hidroklorotiyazid, sporculara yapılan doping testlerinde pozitif sonuç çıkmasına yol açabilir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

OLMETEC PLUS’ın

OLMETEC PLUS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ullanılması:

OLMETEC PLUS, yemekle birlikte veya öğünler arasmda alınabilir. Film tablet,

bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

OLMETEC PLUS’ı hamileliğin ilk üç ayında kullanmamanız tavsiye edilir.

Hamileliğin ilk üç ayından sonraki dönemdeyseniz bu ilacı kesinlikle kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, OLMETEC PLUS kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Yüksek kan basıncı tedavisi alan kişilerde zaman zaman baş dönmesi veya yorgunluk hissi olabilir. Bu konuda hastalar uyarılmalıdır. Doktorunuzdan araç ve makine kullanıp kullanmayacağınız konusunda bilgi alınız.

OLMETEC PLUS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafindan bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

OLMETEC PLUS ile aşağıdaki ilaçlan birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz düzenli olarak bu ilaçlardan bazılarının kandaki seviyelerini takip edebilir.

•    Lityum içeren ilaçlar. Doktorunuz düzenli olarak bu ilacın kandaki seviyelerini takip ederek doz ayarlaması yapabilir.

» Kanda potasyum seviyesini etkileyen ilaçlar. Doktorunuz düzenli olarak bu ilacm kandaki seviyelerini takip ederek doz ayarlaması yapabilir.

•    Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar

•    Ağrı kesici ilaçlar (steroid yapılı olmayan antiinflamatuvar İlaçlar ve salisilatlar)

•    Alkol, barbitüratlar, bazı uyku ilaçlan, anestetik ilaçlar ve depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar

•    Baklofen (kas gevşetici)

•    Amifostin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)

•    Kolestiramin ve kolestipol (kan yağ seviyelerini düşürmek için kullanılan belirli ilaçlar)

■    Antikolineıjikler (ömeğin, atropin ve biperiden)

■    Kalsiyum tuzlan

•    Kan şekerini düşüren ilaçlar (oral antidiyabet ilaçlan, metformin ve insülin)

•    Beta-blokerler

• Diazoksid (kan şekeri düşüklüğü ve hipertansiyonda kullanılan bir ilaç)

• Düşük kan basıncı ve kalp atım hızı için kullanılan ilaçlar (ömeğin, noradrenalin)

•    Belirli adale gevşeticiler (Ömeğin, tübokürarin)

•    Gut ilaçlan (probenisid, sulfinpirazon ve allopurinol)

•    Amantadin (virüs enfensiyonlannda kullanılan bir ilaç)

•    Hücre bölünmesini inhibe eden ilaçlar (ömeğin, siklofosfamid, metotreksat)

•    Metildopa (kan basıncım düşüren bir ilaç)

•    Siklosporin (organ naklinden sonra kullanılan bir ilaç)

•    Tetrasiklinler (bir çeşit antibiyotik)

•    Alüminyum-magnezyum hidroksit (gastrit ve ülser gibi hastalıklarda kullanılan

ilaçlar)

■ Dijital glikozitler (kalp yetersizliğinde kullanılan bir ilaç)

• Antiaritmikler (kalp ritim bozukluklarında kullanılan ilaçlar)

• Antipsikotikler (psikoz tedavisinde kullanılan ilaçlar)

Bazı hastalarda OLMETEC PLUS kullanıken alkol aldığında baş dönmesi ve bayılma

hissi görülebildiğinden benzer durum sizde de oluşursa alkolle birlikte kullanmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

veriniz.

Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA10519
Satış Fiyatı 27.41 TL [ 24 Jun 2016 ]
Önceki Satış Fiyatı 27.41 TL [ 17 Jun 2016 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699532097828
Etkin Madde Olmesartan Medoksomil + Hidroklorotiazid
ATC Kodu C09DA08
Birim Miktar 20+12,5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Olmesartan Medoksomil ve Hidroklorotiyazid
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

Tarihi İlaç Fiyatı
24 Jun 201627.41 TL
17 Jun 201627.41 TL
10 Jun 201627.41 TL
3 Jun 201627.41 TL
27 May 201627.41 TL
20 May 201627.41 TL
13 May 201627.41 TL
6 May 201627.41 TL
2017 / 2008 İlaç Fiyatları