Pfizer İlaçları › OLMETEC PLUS 20 mg/12.5 mg 28 film kaplı tablet {Pfizer} › Kullanma Talimatı

OLMETEC PLUS 20 mg/12.5 mg 28 film kaplı tablet {Pfizer} Kullanma Talimatı

Olmesartan Medoksomil + Hidroklorotiazid }

Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Olmesartan Medoksomil ve Hidroklorotiyazid Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme : 5 April  2013

OLMETEC PLUS 20/12.5 mg Film Kaplı Tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

20 mg Olmesartan medoksomil ve 12.5 mg Hidroklorotiyazid

Yardımcı maddeler

Mikrokristalize selüloz, laktoz monohidrat, hidroksipropilselüloz, magnezyum stearat, titanyum dioksit (El 71), talk, hidroksipropilmetilselüloz, demir oksit san (E 172), demir oksit kırmızı (E 172)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. OLMETEC PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. OLMETEC PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. OLMETEC PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. OLMETEC PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.OLMETEC PLUS nedir ve ne için kullanılır?

OLMETEC PLUS kan basıncının düşürülmesine yardımcı olan iki farklı etkin madde (olmesartan medoksomil ve hidroklorotiyazid) içeren bir İlaçtır , 28 ve 84 film tablet halinde kullanıma sunulmuştur.

Bu etkin maddelerden olmesartan medoksomil anjiyotensin-II reseptör antagonistleri isimli bir ilaç grubuna aittir.

Bu ilaç kan damarlarım gevşeterek kan basıncını düşürür.

Diğer etkin madde olan hidroklorotiyazid ise idrar söktürücü (diüretikler) isimli bir ilaç grubuna aittir. İdrara çıkma sıklığını artınr ve bu yolla kan basıncını düşürür.

Bu iki farklı etkin maddenin birlikte verilmesi kan basıncını bu etkin maddelerin her birinin tek başına yaptığından çok daha güçlü bir şekilde düşürür.

OLMETEC PLUS sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncı (esansiyel hipertansiyon) tedavisi için doktorunuz tarafindan gerekli görüldüğü takdirde kullanılır.


2.OLMETEC PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OLMETEC PLUS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

•    İlacın etkin veya yardımcı maddelerine, ya da hidroklorotiyazide benzeyen sülfonamid grubu antibiyotiklere karşı aşın duyarlılığınız (aleıjiniz) var ise,

• Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise,

• Tedavi almanıza rağmen kan tahlillerinde azalmış potasyum, azalmış sodyum, artmış kalsiyum veya artmış ürik asit (gut hastalığı vb.) tespit ediliyorsa,

•    Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu veya safra yolu tıkanıklığınız var ise,

•    Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız,

•    Süt ve süt ürünlerini sindirme problemleriniz (Laktoz intoleransı) var ise.

OLMETEC PLUS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

•    Hafif veya    orta şiddetli böbrek problemleriniz varsa ya da    size böbrek nakli

yapılmışsa,    bu gibi durumlarda doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı belirli

aralıklarla takip etmek isteyebilir.

•    Karaciğer hastalığınız var ise,

•    Kalp kapakçıklarının daralması (aortik veya mitral stenoz) ya da kalpten kan akımını azaltan kalp kası bozukluklarınız var ise,

•    OLMETEC    PLUS kanınızda bulunan sodyum ve potasyum    gibi elektrolitlerin

seviyesinde    değişikliklere neden olabilir. Böyle durumlarda    susama hissi, ağız

kuruluğu, kas ağnsı veya krampları kas yorgunluğu, kan basıncında düşme (hipotansiyon), halsizlik, uyuşukluk, uykusuzluk, hastalık hisi, kalp atım hızında artma gibi şikayetler ortaya çıkar. Eğer bu gibi rahatsızlıklannız ortaya çıkarsa,

•    Böbrek üstü bezlerinizde problem varsa (primer aldosteronizm vb) bu ilaç kan basıncınızda yeterli düşüş sağlayamayabileceğinden dikkatli kullanınız.

•    Her iki böbreğinize giden damarlarda daralma (bilateral renal arter stenozu) veya tek böbreğiniz var ise bu ilacı kullanırken kan basıncında şiddetli düşüş ve böbrek yetersizliği gelişme riskinde artış olabileceğinden dikkatli kullanınız.

•    Şeker hastalığınız (diyabet) var ise, bu ilacı kullanırken kan şekeri seviyelerinizde artış olabileceğinden dikkatli kullanınız.

•    Lupus (bir vücut bağışıklık sistemi hastalığı) hastalığınız var ise, bu hastalığa bağlı şikayetleriniz şiddetlenebilir veya nüksedebilir.

•    Aleıjik bünyeniz veya bronşiyal astımınız var ise, sizde bu ilaca bağlı aşın hassasiyet reaksiyonlan (aleıji) ihtimali artabilir.

-    Ödeminiz (dokuda su tutulması, şişlik) var ise, bu ilaç sıcak havalarda kan sodyum seviyelerinizin düşmesine sebep olabilir.

-    Damar sertliği (arteriyoskleroz), kalp damarlannda daralma (koroner kalp hastalığı) veya beyin damarlannda dolaşım yetmezliğiniz (iskemik serebrovasküler hastalığı) var ise, kan basıncında aşın düşüş olması halinde, bu hastalıklara bağlı rahatsızlık yaşama riskiniz artabilir.

•    Özellikle, karaciğer sirozu olan hastalar, yüksek doz idrar söktürücü (diüretik) ilaçlar alan hastalar (zorlu diürez), tuz kaybı olan hastalar, kalp yetersizliği ve diyabet hastalannda, serum potasyum seviyelerinin dikkatle izlenmesi ve takip edilmesi gerekir.

Bilinmesi gereken diğer önemli bilgiler;

•    OLMETEC PLUS kan yağlannızı ve ürik asit (gut hastalığı sebebi) seviyelerinizi artırabilir. Tedavi döneminde doktorunuz gerekli görürse kan tahlillerini yapacaktır.

•    OLMETEC PLUS’m potasyum tutan idrar söktürücülerle (diüretikler), potasyum ve potasyum tuzu İçeren maddeler ya da serum potasyum seviyelerini yükseltebilen başka ilaçlar ile (öm. heparin) birlikte kullanılması halinde dikkatli olmak ve potasyum seviyelerini düzenli olarak izlemek ve takip etmek gerekir.

• Düşük tuz içeren diyet uyguluyorsamz bunu doktorunuza bildiriniz.

• Doktorunuz paratiroid bezi fonksiyon testleri yapacaksa, OLMETEC PLUS tedavisi testten önce durdurulmalıdır.

•    OLMETEC PLUS’m içindeki hidroklorotiyazid, sporculara yapılan doping testlerinde pozitif sonuç çıkmasına yol açabilir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

OLMETEC PLUS’ın

OLMETEC PLUS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ullanılması:

OLMETEC PLUS, yemekle birlikte veya öğünler arasmda alınabilir. Film tablet,

bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

OLMETEC PLUS’ı hamileliğin ilk üç ayında kullanmamanız tavsiye edilir.

Hamileliğin ilk üç ayından sonraki dönemdeyseniz bu ilacı kesinlikle kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, OLMETEC PLUS kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Yüksek kan basıncı tedavisi alan kişilerde zaman zaman baş dönmesi veya yorgunluk hissi olabilir. Bu konuda hastalar uyarılmalıdır. Doktorunuzdan araç ve makine kullanıp kullanmayacağınız konusunda bilgi alınız.

OLMETEC PLUS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafindan bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

OLMETEC PLUS ile aşağıdaki ilaçlan birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz düzenli olarak bu ilaçlardan bazılarının kandaki seviyelerini takip edebilir.

•    Lityum içeren ilaçlar. Doktorunuz düzenli olarak bu ilacın kandaki seviyelerini takip ederek doz ayarlaması yapabilir.

» Kanda potasyum seviyesini etkileyen ilaçlar. Doktorunuz düzenli olarak bu ilacm kandaki seviyelerini takip ederek doz ayarlaması yapabilir.

•    Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar

•    Ağrı kesici ilaçlar (steroid yapılı olmayan antiinflamatuvar İlaçlar ve salisilatlar)

•    Alkol, barbitüratlar, bazı uyku ilaçlan, anestetik ilaçlar ve depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar

•    Baklofen (kas gevşetici)

•    Amifostin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)

•    Kolestiramin ve kolestipol (kan yağ seviyelerini düşürmek için kullanılan belirli ilaçlar)

■    Antikolineıjikler (ömeğin, atropin ve biperiden)

■    Kalsiyum tuzlan

•    Kan şekerini düşüren ilaçlar (oral antidiyabet ilaçlan, metformin ve insülin)

•    Beta-blokerler

• Diazoksid (kan şekeri düşüklüğü ve hipertansiyonda kullanılan bir ilaç)

• Düşük kan basıncı ve kalp atım hızı için kullanılan ilaçlar (ömeğin, noradrenalin)

•    Belirli adale gevşeticiler (Ömeğin, tübokürarin)

•    Gut ilaçlan (probenisid, sulfinpirazon ve allopurinol)

•    Amantadin (virüs enfensiyonlannda kullanılan bir ilaç)

•    Hücre bölünmesini inhibe eden ilaçlar (ömeğin, siklofosfamid, metotreksat)

•    Metildopa (kan basıncım düşüren bir ilaç)

•    Siklosporin (organ naklinden sonra kullanılan bir ilaç)

•    Tetrasiklinler (bir çeşit antibiyotik)

•    Alüminyum-magnezyum hidroksit (gastrit ve ülser gibi hastalıklarda kullanılan

ilaçlar)

■ Dijital glikozitler (kalp yetersizliğinde kullanılan bir ilaç)

• Antiaritmikler (kalp ritim bozukluklarında kullanılan ilaçlar)

• Antipsikotikler (psikoz tedavisinde kullanılan ilaçlar)

Bazı hastalarda OLMETEC PLUS kullanıken alkol aldığında baş dönmesi ve bayılma

hissi görülebildiğinden benzer durum sizde de oluşursa alkolle birlikte kullanmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

veriniz.


3.OLMETEC PLUS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

•    OLMETEC PLUS’ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•    Doktor tarafindan başka bir şekilde tavsiye edilmedikçe, günde bir tane, hergün aynı saatte alınız. Eğer OLMETEC PLUS 20/12.5 mg ile kan basıncının yeterli kontrolü sağlanamazsa, doktorunuz günlük dozu OLMETEC PLUS 20/25 mg’a yükseltebilir. Bu, günlük en yüksek dozdur.

Uygulama yolu ve metodu

•    OLMETEC PLUS yiyeceklerle birlikte veya öğünler arasında alınabilir. Film tablet, bütün olarak yeterli miktarda su İle yutularak alınır.

■ Mümkünse günlük ilaç dozunuzu daima günün aynı saatinde, ömeğin kahvaltıda alınız.

•    Doktorunuz size aksini söyleyene kadar OLMETEC PLUS’ı almaya devam etmeniz çok önemlidir.

Yaşlılarda kullanımı

Eğer 65 yaşm üzerindeyseniz daha genç hastalar için tavsiye edilen dozun aynısı önerilir.

Özel kullanım durumları

Yaşlılarda kullanımı

Karaciğer yetmezliği:

OLMETEC PLUS’ın karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda kullanılmaması tavsiye edilir.

Eğer OLMETEC PLUS’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla OLMETEC PLUS kullanırsanız

OLMETEC PLUS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

OLMETEC PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

Günlük almanız gereken dozunuzu almayı unuttuysanız, ertesi gün normal ilaç dozunu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

OLMETEC PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedavi kesilmesinden sonra kan basıncının ani yükselmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe OLMETEC PLUS’ı almaya devam etmeniz önemlidir.

Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri  Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA10519
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699532097828
Etkin Madde Olmesartan Medoksomil + Hidroklorotiazid
ATC Kodu C09DA08
Birim Miktar 20+12,5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Olmesartan Medoksomil ve Hidroklorotiyazid
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

OLMETEC PLUS 20 mg/12.5 mg 28 film kaplı tablet {Pfizer} Barkodu