NEBIDO 250 mg/ml flakon 4 ml Klinik Özellikler

Testosteron Undekanoat }

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Androjenler > Testosteron
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | 26 April  2016

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

 • 4.1. Terapötik endikasyonlar

  Erkeklerin primer ve sekonder hipogonadizminde testosteron replasmanı.

  • 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

   Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

   NEBIDO (1 flakon, 1000 mg testosteron undekanoata tekabül eder) her 10-14 haftada bir enjekte edilir. Bu sıklıkta yapılan enjeksiyonlar, birikim yapmadan yeterli testosteron seviyelerini sürdürmek için kafidir.

   Uygulama şekli:

   Enjeksiyonlar çok yavaş yapılmalıdır. NEBIDO kesinlikle intramuskuler enjeksiyon içindir. NEBIDO’nun gluteal kas içine derin olarak injekte edilmesine dikkat edilmelidir. İntravasal enjeksiyonu önlemek için azami dikkat gösterilmelidir.

   Flakon içeriği flakon açıldıktan hemen sonra kas içine enjekte edilir.

   Flakon tek kullanımlıktır.

   Tedavi başlangıcı

   Tedaviye başlamadan önce serum testosteron seviyeleri ölçülmelidir. İlk iki enjeksiyon arası 6 haftaya kadar indirilebilir. Bu yükleme dozu ile, sabit seviyelere hızla ulaşılır.

   - Tedavinin kişiselleştirilmesi

   Ara sıra bir enjeksiyon aralığının sonunda serum testosteron seviyelerinin ölçülmesi uygun olur. Normal sınırların altında serum seviyeleri daha kısa süreli enjeksiyon aralıklarına ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Yüksek serum seviyelerinde ise enjeksiyon aralıklarının uzatılması düşünülmelidir. İki enjeksiyon arasında geçen süre önerilen 10 - 14 haftalık zaman dilimi içinde kalmalıdır.

   Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

   • 4.3. Kontrendikasyonlar

    ”).

    • Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda resmi bir çalışma yürütülmemiştir.

   • 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

    ”).

    • Geriyatrik popülasyon: Sınırlı sayıda veriye dayanarak yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli görülmemiştir. (bakınız bölüm “4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri”).

   • 4.3. Kontrendikasyonlar

   • • Androjene bağlı prostat veya erkek meme bezi kanserinde;

   • • Malign tümörlere eşlik eden hiperkalsemide;

   • • Geçmişteki ya da güncel karaciğer tümörlerinde;

   • • Aktif maddeye ya da eksipiyanlardan birine aşırı duyarlılığı olanlarda

   NEBIDO’nun kadınlarda kullanılması kontrendikedir.

   • 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

   Özel kullanım uyarıları:

   NEBİDO’nun çocuklarda ve adolesanlarda kullanımı önerilmemektedir.

   NEBIDO yalnızca hipogonadizmin (hiper- ve hipogonadotropik) kanıtlanmış olması ve tedavi başlatılmadan önce semptomlardan sorumlu diğer etyoloji olasılıklarının dışarda bırakılması halinde kullanılmalıdır. Testosteron yetersizliği klinik özelliklerle (sekonder seksüel karakteristiklerde regresyon, vücut yapısında değişiklik, asteni, azalan libido, erektil disfonksiyon vb.) net bir şekilde gösterilmeli ve iki ayrı kan testosteron ölçümü ile doğrulanmalıdır.

   Androjenler ile tedavi edilen yaşlı hastaların, prostat hiperplazisi gelişimi için riski artmıştır. Androjenlerin gerçekten prostat kanseri meydana getirdikleri hakkında açık belirtiler olmamasına rağmen, daha evvelden var olan herhangi bir prostat karsinomunun büyümesini arttırabilirler. Bu nedenle, testosteron preparatları ile tedaviye başlamadan önce, prostat karsinomu olasılığı ekarte edilmelidir.

   Androjenler subklinik prostat kanseri ve benign prostat hiperplazisi gelişimini hızlandırabilir.

   Prostat bezi ve meme önerilen yöntemlere göre (dijital rektal muayene ve serum PSA tahmini) testosteron terapisi alan hastalarda en az yılda bir defa ve yaşlı hastalarda ve risk altındaki hastalarda (klinik veya ailesel faktörlere sahip) yılda iki defa dikkatli ve düzenli bir şekilde izlenmelidir.

   NEBIDO, kemik metastazı nedeniyle hiperkalsemi (ve ilişkili hiperkalsuri) riski altındaki kanser hastalarında dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Bu hastalarda serum kalsiyum konsantrasyonlarının düzenli olarak izlenmesi önerilir.

   Androjenlerle tedavi artmış sodyum ve su retansiyonuna neden olabileceğinden, ödeme yatkın hastalarda , örn. ciddi kardiyak, hepatik veya renal yetersizlik veya iskemik kalp hastalığı vakalarında dikkatli davranılmalıdır.

   Genel bir kural olarak, kazanılmış veya kalıtsal kan pıhtılaşma düzensizlikleri olan hastalarda intramüsküler enjeksiyonların kullanılmasına ilişkin kısıtlamalar her zaman gözlemlenmelidir.

   NEBIDO, epilepsi ve migreni olan hastalarda dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır, zira bu koşullar kötüleşebilir.

   Replasman terapisinden sonra normal testosteron plazma konsantrasyonlarına ulaşan hastalarda, androjenlerle tedavi edilen gelişen insülin hassasiyeti meydana gelebilir.

   Belirli klinik bulgular: irritabilite, sinirlilik, kilo alımı, uzamış ya da sıklığı artan ereksiyon doz ayarlaması gerektiren aşırı androjen maruziyetine işaret edebilir.

   Çocuklarda ve 18 yaş altı adolesanlarda NEBIDO ile ilgili klinik çalışma yapılmamıştır.

   Testosteron, çocuklarda maskulinizasyondan başka, hızlanmış büyüme ve kemik gelişimine ve prematür epifiz kapanmasına neden olarak, nihai boy uzunluğunu azaltabilir. Yaygın akne görülmesi de beklenmelidir.

   Önceden varolan uyku apnesi artabilir.

   Primer ve sekonder erkek hipogonadizminde testosteron replasmanı için tedavi edilen sporcular, tıbbi ürünün anti-doping testlerinde pozitif reaksiyon üretebilecek bir etken madde içerdiği bilgisi verilmelidir.

   Androjenler, sağlıklı bireylerde kas gelişimini veya fiziksel kabiliyeti arttırmak için uygun değildir.

   Önerilen dozaj rejimi ile tedavi sırasında aşırı androjen maruziyeti semptomlarının var olması veya yeniden ortaya çıkması halinde, NEBIDO kullanımı kalıcı olarak sonlandırılmalıdır.

   Bütün yağlı çözeltiler gibi NEBIDO da intramüsküler olarak ve çok yavaş bir şekilde enjekte edilmelidir. Yağlı çözeltilerle pulmoner mikroembolizm nadir vakalarda öksürük, dispne, kırıklık, aşırı terleme, göğüs ağrısı, baş dönmesi, parestezi veya senkop gibi seyreden belirti ve semptomlarla yol açabilir. Bu reaksiyonlar enjeksiyon sırasında veya hemen sonra meydana gelebilir ve geri dönüşlüdür. Hasta her enjeksiyon sırasında ve sonrasında pulmoner yağlı mikroembolizm belirti ve semptomlarının erken tespit edilebilmesi için izlenmelidir. Tedavi genelde destekleyicidir; örn: oksijen desteği uygulaması.

   Önlemleri:

   Bir önlem olarak, erkeklerde prostatın düzenli olarak kontrol edilmesi önerilir.

   4.8. İstenmeyen etkiler

   Genel bir kural olarak, edinilmiş veya kalıtsal kanama bozuklukları olan hastalarda intramüsküler enjeksiyon kullanılmasından kaynaklanan kanama riski her zaman dikkate alınmalıdır. Testosteron ve türevlerinin kumarin türevi oral anti-koagülanların aktivitesini artırdığı bildirilmiştir (ayrıca bkz. “4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri”).

   Trombofilisi olan hastalarda testosteron dikkatle kullanılmalıdır, zira testosteron tedavisi sırasında bu hastalarda pazarlama sonrası çalışmalar ve trombotik olay raporları vardır.

   NEBİDO’nun renal ya da karaciğer hasarı olan hastalarda etkililiğini ya da güvenilirliğini gösteren çalışmalar bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu hastalarda testosteron replasman tedavisi dikkatli uygulanmalıdır.

   Androjen bileşikleri gibi hormonal maddeleri kullanan, benign ve malign karaciğer tümörü gelişen vakalar bildirilmiştir. NEBIDO kullanan erkeklerde ciddi üst batın şikayetleri, karaciğer büyümesi veya intraabdominal hemoraji belirtileri ortaya çıkarsa, ayırıcı tanıda karaciğer tümörü düşünülmelidir.

   Nebido enjeksiyonundan sonra şüpheli anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir.

   Kardivavasküler risk:

   Şiddetli kardiyak, hepatik veya böbrek yetmezliği ya da iskemik kalp hastalığı şikayeti olan hastalarda, testesteron ile tedavi; konjestif kalp yetmezliği ile birlikte ya da birlikte olmaksızın ödem ile karakterize olan şiddetli komplikasyonlara neden olabilir. Bu gibi durumda tedavi hemen sonlandırılmalıdır.

   Erkeklerde testosteronu yerine koyma tedavisinin kardiyovasküler sonuçlarını değerlendirmek için uzun süreli klinik güvenlilik çalışmaları yürütülmemiştir. Bugüne kadar yapılan epidemiyolojik ve randomize kontrollü çalışmalarda testosteron kullanımı ile testosteron kullanılmaması karşılaştırıldığında, ölümcül olmayan miyokard infarktüsü, ölümcül olmayan inme ve kardiyovasküler ölüm gibi majör advers kardiyovasküler olaylar ile ilgili riskin gösterilmesi yetersiz kalmıştır. Tamamı olmamakla birlikte bazı çalışmalar, erkeklerde testosteronu yerine koyma tedavisi ile ilişkili artmış bir major advers kardiyovasküler olay riskini bildirmiştir. Testosteron içeren ilaçların kullanılmasına veya tedaviye devam edilmesine karar verildiginde, hastalar bu olası risk hakkında bilgilendirilmelidir.

   Testosteron kan basıncında bir yükselmeye neden olabilir ve NEBIDO hipertansiyonu olan erkeklerde dikkatli kullanılmalıdır.

   Venöz Trambaembalizm:

   Testosteron içeren ilaçları kullanan hastalarda, derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner embolizimi (PE) de içeren venöz tromboembolik olaylar pazarlama sonrasında raporlanmıştır. Alt ekstremitede ağrı, ödem, sıcaklık ve eritem semptomlarını raporlayan hastaları DVT açısından, akut nefes darlığını tanımlayan hastaları da PE açısından değerlendiriniz. Eğer venöz tromboembolik olaylardan şüphelenirseniz, testosteron tedavisini durdurunuz ve uygun bir tedaviyi başlatınız.

   Laboratuvar testleri:

   Testosteron seviyesi başlangıçta ve tedavi sırasında belirli aralıklarla gözlemlenmelidir. Eugonadal testosteron seviyelerinin devamlılığını saglamak için doz bireysel olarak klinisyenler tarafından düzenlenmelidir. Uzun süreli androjen terapisi alan hastalarda; hemoglobin ve hematokrit, karaciğer fonksiyon testleri ve lipit profili gibi laboratuvar parametreleri düzenli olarak gözlemlenmelidir. Laboratuvar arasındaki farklar nedeniyle tüm testosteron ölçümleri aynı laboratuvarda yapılmalıdır.

   Yaşlı popülasyon:

   65 yaş üstü hastalarda, NEBIDO’nun kullanımının güvenliliği ve etkililiği hakkında yeterli deneyim bulunmamaktadır. Yaşa bağlı testosteron referans değerleri ile ilgili görüş birliği halen sağlanamamıştır. Ancak, fizyolojik testosteron serum seviyelerinin artan yaş ile birlikle düştüğü göz önünde bulundurulmalıdır.

   Yardımcı maddeler hakkında bilgi

   NEBIDO 500 mg / mL’ye eşdeğer olan her 4 mL’lik bir flakonda 2000 mg benzil benzoat içerir. Benzil benzoat yeni doğmuş bebeklerde sarılık riskini artırabilir; ancak NEBIDO çocuklarda endike değildir.

   • 4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

    •      Testosteronu etkileyen ilaçlar

   Barbituratlar ve diğer enzim indükleyicileri

   Mikrozomal enzimleri indükleyen ilaçlar ile testosteron klerensinin artması ile sonuçlanan etkileşme görülebilir.

   • •      Androjenler ve diğer ilaçlar üzerine etkileri

   Oksifenbutazon

   Artan serum oksifenbutazon seviyeleri bildirilmiştir.

   Oral antikoagülanlar

   Testosteron ve türevlerinin kumarin türevi oral antikoagülanların etkilerini muhtemelen doz ayarlaması gerekecek kadar arttırdığı bildirilmiştir. Oral antikoagülan kullanan hastalar, özellikle androjen tedavisinin başında ve sonunda yakından izlenmelidir. Bu bulgudan bağımsız, genel bir kural olarak, kalıtsal veya edinilmiş kanama bozukluğu olan hastalarda, intramuskuler enjeksiyon kullanılmasından kaynaklanan kanama riski her zaman dikkate alınmalıdır. Protrombin süresinin daha fazla izlenmesi ve INR tayinleri tavsiye edilir.

   Diğer etkileşimler

   Testosteronun ACTH veya kortikosteroidlerle eşzamanlı olarak uygulanması ödem oluşumunu artırabilir; dolayısıyla bu etken maddeler özellikle kardiyak veya hepatik hastalığı olan hastalarda veya ödeme yatkın hastalarda dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.

   Laboratuvar Test Etkileşimleri: Androjenler tiroksin bağlayıcı globulin düzeylerini düşürerek toplam T4 serum düzeylerinin düşmesine ve T3 ve T4 reçine alımının artmasına yol açabilir. Serbest tiroid hormonu düzeyleri değişmeden kalır, ancak tiroid disfonksiyonuna ilişkin klinik kanıt yoktur.

   Hipoglisemik ajanlar

   Androjenler, insülinin kan şekerini azaltıcı etkisini arttırabilir. Bu yüzden hipoglisemik ajanların dozlarının azaltılması gerekebilir.

   Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

   Pediyatrik popülasyon: Çocuklarda ve 18 yaş altı adolesanlarda NEBIDOile ilgili klinik çalışma yapılmamıştır. Testosteron, çocuklarda maskulinizasyondan başka, hızlanmış büyüme ve kemik gelişimine ve prematür epifiz kapanmasına neden olarak, nihai boy uzunluğunu azaltabilir. Yaygın akne görülmesi de beklenmelidir.

   • 4.6. Gebelik ve laktasyon

    Gebelik Kategorisi: X

    NEBIDO’nun kadınlarda kullanımı kontrendikedir.

    Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) NEBIDO’nun kadınlarda kullanımı endike değildir, bu nedenle çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda kullanılmamalıdır.

    Gebelik dönemi:

    NEBIDO’nun kadınlarda kullanımı endike değildir, bu nedenle hamile kadınlarda kullanılmamalıdır (bakınız bölüm “4.3 Kontrendikasyonlar”).

    Laktasyon dönemi:

    NEBIDO’nun kadınlarda kullanımı endike değildir, bu nedenle emziren kadınlarda kullanılmamalıdır (bakınız bölüm “4.3 Kontrendikasyonlar”).

    Üreme yeteneği /Fertilite

    Testosteron replasman tedavisi geri dönüşümlü bir biçimde spermatogenezi azaltabilir (bakınız bölüm “4.8 İstenmeyen etkiler” ve “5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri”).

    • 4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

     NEBIDO araç ya da makine kullanma yeteneğini etkilememektedir.

     • 4.8. İstenmeyen etkiler

     Güvenlilik profili özeti

     Sıklıklar klinik verilere dayanmaktadır ve şu şekilde tanımlanmaktadırlar: çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

     Androjen kullanımı ile ilişkili istenmeyen etkilerle ilgili olarak, lütfen “ 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri” bölümüne bakınız.

     NEBIDO ile tedavi sırasında bildirilen en sık istenmeyen etkiler akne ve enjeksiyon yeri ağrısıdır. Aşağıdaki MedDRA sistem organ sınıflarında (MedDRA SOC’ler)* advers ilaç reaksiyonları bildirilmiştir. Sıklıklar klinik çalışma verilerine dayanmaktadır ve yaygın (>1/100 - <1/10), yaygın olmayan (>1/1000 - < 1/100) olarak tanımlanmıştır. Advers ilaç reaksiyonları 6 klinik çalışmada (n=422) kaydedilmiştir ve NEBIDO ile en az olası nedensel ilişkisi olduğu düşünülmektedir.

     Klinik çalışmalarda NEBIDO ile ilişkisi olduğundan şüphelenilen aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.

     Aşağıdaki listede advers ilaç reaksiyonu görülen erkeklerin kategorize edilmiş bağıl sıklıkları, 6 klinik çalışmanın toplu verilerine dayalı, N=422 (%100,0)** olarak sunulmaktadır:

     Kan ve lenf sistemi hastalıkları

     Yaygın: Polisitemi, hematokrit artışı, kırmızı kan hücre sayısında artış, hemoglobin artışı

     Bağışıklık sistemi hastalıkları

     Yaygın olmayan: Aşırı duyarlılık

     Metabolizma ve beslenme hastalıkları

     Yaygın: Kilo artışı

     Yaygın olmayan: İştah artışı, glikolize hemoglobin artışı, hiperkolesterolemi, kan trigliseritlerinde artış, kan kolesterolü artışı

     Psikiyatrik hastalıklar

     Yaygın olmayan: Depresyon, duygusal bozukluk, uykusuzluk, huzursuzluk, sinirlilik, irritabilite

     Sinir sistemi hastalıkları

     Yaygın olmayan: Baş ağrısı, migren, tremor

     Vasküler hastalıklar

     Yaygın: Sıcak basması

     Yaygın olmayan: Kardiyovasküler bozukluk, hipertansiyon, kan basıncı artışı, baş dönmesi

     Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

     Yaygın olmayan: Bronşit, sinüzit, öksürük, nefes darlığı, horlama, disfoni

     Gastrointestinal hastalıklar

     Yaygın olmayan: İshal, mide bulantısı

     Hepatobilier hastalıklar

     Yaygın olmayan: Karaciğer fonksiyon testi anormalliği, aspartat aminotransferaz artışı

     Deri ve deri altı doku hastalıkları

     Yaygın: Akne

     Yaygın olmayan: Saç dökülmesi, eritem, döküntü, papüler döküntü, kaşıntı, kuru deri

     Kas-iskelet bozuklukları , bağ doku ve kemik hastalıkları

     Yaygın olmayan: Artralji, ekstremite ağrısı, kas spazmı, kas gerginliği, miyalji, kas ve iskelet sistemi sertliği, kan kreatin fosfokinaz artışı

     Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

     Yaygın olmayan: İdrar akışı azalması, idrar retansiyonu, idrar yolu bozukluğu, noktüri, dizüri

     Üreme sistemi ve meme hastalıkları

     Yaygın: Prostat spesifik antijen artışı, prostat muayenesinde anomali, benign prostat hiperplazisi Yaygın olmayan: Prostatik intraepitelyal neoplazi, prostat sertleşmesi, prostatit, prostat bozukluğu, libido değişimleri, testiküler ağrı, meme sertleşmesi, meme ağrısı, jinekomasti, östradiol artışı, serbest kan testosteronu artışı, kan testosteronu artışı

     Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

     Yaygın: Çeşitli türlerde enjeksiyon yeri reaksiyonları***

     Yaygın olmayan: Yorgunluk, asteni, hiperhidroz, gece terlemesi

     Yaralanma, zehirlenme ve prosedürel komplikasyonlar

     Seyrek: Pulmoner yağlı mikroembolizm * Belli bir advers reaksiyonu tanımlamak için en uygun MedDRA terimi listelenmiştir. Eşanlamlılar ve ilişkili durumlar listelenmemiştir ancak bunlar da hesaba katılmalıdır.

     **    N=302 hipogonadal erkek 4 mL’lik im enjeksiyonlar ile, N=120 ise 3 mL’lik TU 250

     mg/ml ile tedavi edilmiştir

     *** Çeşitli türlerde enjeksiyon yeri reaksiyonları: Enjeksiyon yeri ağrısı, enjeksiyon yeri rahatsızlığı, enjeksiyon yerinde kaşıntı, enjeksiyon yerinde eritem, enjeksiyon yerinde hematom, enjeksiyon yerinde tahriş, enjeksiyon yeri reaksiyonu

     Seçili advers reaksiyonların tanımı

     Nadir vakalarda öksürük, dispne, kırıklık, aşırı terleme, göğüs ağrısı, baş dönmesi, parestezi veya senkop gibi belirti ve semptomlarla seyreden yağlı çözeltilerin pulmoner mikroembolizmine yol açabilir. Bu reaksiyonlar enjeksiyonlar sırasında veya hemen sonra meydana gelebilir ve geri dönüşlüdür. Yağlı pulmoner mikroembolizmi göstermek için şirket veya rapor yazan kişi tarafından şüphelenilen vakalar klinik deneylerde (> 1/10,000 ila < 1/1,000 enjeksiyonda) ve bunun yanı sıra pazarlama sonrası deneyimden sonra nadiren rapor edilmiştir (bkz. bölüm “4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri”).

     NEBIDO enjeksiyonundan sonra şüpheli anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir.

     Yukarıda belirtilen advers reaksiyonlara ek olarak, preparatları içeren testosteronlu tedavilerde sinirlilik, saldırganlık, uyku apnesi, sebore dahil çeşitli cilt reaksiyonları, tüylenmede artış, ereksiyon sıklığında artış ve çok nadir vakalarda sarılık rapor edilmiştir.

     Yüksek dozlarda testosteron preparatları ile tedavi yaygın olarak spermatogenezi geri döndürülebilir şekilde kesebilir veya azaltabilir; bu sebeple testis boyutunda azalmaya neden olabilir; hipogonadizmin testosteron replasman tedavisi nadir durumlarda sürekli ağrılı ereksiyonlara (priapizm) neden olabilir. Yüksek dozlu veya uzun süreli testosteron uygulaması bazen su tutulumu veya ödem vakalarını artırır.

     Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

     Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e- posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).