NEBIDO 250 mg/ml 4 ml 1 ampül {Schering} Klinik Özellikler

Testosteron Undekanoat }

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Androjenler > Testosteron
Schering Alman İlaç ve Ecza Tic. Ltd. Şti.[ İptal Firma ] | 18 February  2011

4.1. Terapötik endikasyonlar

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

NEBIDO (1 ampul, 1000 mg testosteron undekanoata tekabül eder) her 10 - 14 hafta da bir enjekte edilir. Bu sıklıkta yapılan enjeksiyonlar, birikim yapmadan yeterli testosteron seviyelerini sürdürmek için kafidir.

Uygulama şekli:

Enjeksiyonlar çok yavaş yapılmalıdır. NEBIDO® kesinlikle intramuskuler enjeksiyon içindir.
İntravasal enjeksiyonu önlemek için azami dikkat gösterilmelidir.

Ampul içeriği, ampul açıldıktan sonra hemen intramuskuler olarak enjekte edilmelidir.

Ampul üzerinde renkli noktanın aşağısında, boyun kısmını törpüleme ihtiyacını ortadan kaldıran önceden çentilmiş bir işaret yer almaktadır. Açmadan önce, ampulün üst kısmındaki çözeltinin aşağı kısma doğru aktığından emin olun. Açmak için her iki elinizi birden kullanın; ampulün alt kısmını bir elinizle tutarken, üst kısmı renkli noktadan ileri yönde kırmak üzere diğer elinizi kullanın.

Tedavi başlangıcı

Tedaviye başlamadan önce serum testosteron seviyeleri ölçülmelidir. İlk iki enjeksiyon arası 6 haftaya kadar indirilebilir. Bu yükleme dozu ile, sabit seviyelere hızla ulaşılır.

- Tedavinin kişiselleştirilmesi

Ara sıra bir enjeksiyon aralığının sonunda serum testosteron seviyelerinin ölçülmesi uygun olur.
Normal sınırların altında serum seviyeleri daha kısa süreli enjeksiyon aralıklarına ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Yüksek serum seviyelerin de ise enjeksiyon aralıklarının uzatılması düşünülmelidir. İki enjeksiyon arasında geçen süre önerilen 10 - 14 haftalık zaman dilimi içinde kalmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

4.3. Kontrendikasyonlar

”).

• Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda resmi bir çalışma yürütülmemiştir.

®

• Pediyatrik popülasyon: NEBIDO çocuklarda ve ergenlerde kullanım için endike değildir ve 18 yaşın altındaki erkeklerde klinik olarak değerlendirilmemiştir (bakınız bölüm “4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri”).

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

”).

• Androjene bağlı prostat veya erkek meme bezi kanserinde;

• Malign tümörlere eşlik eden hiperkalsemide;

• Eski veya halen varlığını sürdüren karaciğer tümörlerinde;

• Aktif maddeye ya da eksipiyanlardan birine aşırı duyarlılığı olanlarda

®

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Özel kullanım uyarıları:

Androjenler ile tedavi edilen yaşlı hastaların, prostat hiperplazisi gelişimi için riski artmıştır.
Androjenlerin gerçekten prostat kanseri meydana getirdikleri hakkında açık belirtiler olmamasına rağmen, daha evvelden var olan herhangi bir prostat karsinomunun büyümesini arttırabilirler. Bu nedenle, testosteron preparatları ile tedaviye başlamadan önce, prostat karsinomu olasılığı ekarte edilmelidir.

Androjenlerle tedavi artmış sodyum retansiyonuna neden olabileceğinden, ödeme yatkın hastalarda dikkatli davranılmalıdır.

Çocuklarda ve 18 yaş altı adolesanlarda NEBIDO® ile ilgili klinik çalışma yapılmamıştır.

Testosteron, çocuklarda maskulinizasyondan başka, hızlanmış büyüme ve kemik gelişimine ve prematür epifiz kapanmasına neden olarak, nihai boy uzunluğunu azaltabilir. Yaygın akne görülmesi de beklenmelidir.

Önceden varolan uyku apnesi artabilir.

Androjenler, sağlıklı bireylerde kas gelişimini veya fiziksel kabiliyeti arttırmak için uygun değildir.

Bütün yağlı çözeltiler gibi NEBIDO® da intramüsküler olarak ve çok yavaş bir şekilde enjekte edilmelidir. Nadir vakalarda öksürük, dispne, kırıklık, aşırı terleme, göğüs ağrısı, baş dönmesi, parestezi veya senkop gibi belirti ve semptomlarla seyreden yağlı çözeltilerin pulmoner mikroembolizmine yol açabilir. Bu reaksiyonlar enjeksiyon sırasında veya hemen sonra meydana gelebilir ve geri dönüşlüdür. Tedavi genelde destekleyicidir; örn: oksijen desteği uygulaması.

Önlemleri:

Bir önlem olarak, erkeklerde prostatın düzenli olarak kontrol edilmesi önerilir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Androjen bileşikleri gibi hormonal maddeleri kullanan, benign ve malign karaciğer tümörü gelişen

®

vakalar bildirilmiştir. NEBIDO kullanan erkeklerde ciddi üst batın şikayetleri, karaciğer büyümesi veya intraabdominal hemoraji belirtileri ortaya çıkarsa, ayırıcı tanıda karaciğer tümörü düşünülmelidir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

• Testosteronu etkileyen ilaçlar Barbituratlar ve diğer enzim indükleyicileri

Mikrozomal enzimleri indükleyen ilaçlar ile testosteron klerensinin artması ile sonuçlanan etkileşme görülebilir.

• Androjenler ve diğer ilaçlar üzerine etkileri Oksifenbutazon

Artan serum oksifenbutazon seviyeleri bildirilmiştir.

Oral antikoagülanlar

Testosteron ve türevlerinin oral antikoagülanların etkilerini muhtemelen doz ayarlaması gerekecek kadar arttırdığı bildirilmiştir. Bu bulgudan bağımsız, genel bir kural olarak, kalıtsal veya edinilmiş pıhtılaşma bozukluğu olan hastalarda, intramuskuler enjeksiyon kullanmanın kurallarına uyulmalıdır.
Hipoglisemik ajanlar

Androjenler, insülinin kan şekerini azaltıcı etkisini arttırabilir. Bu yüzden hipoglisemik ajanların dozlarının azaltılması gerekebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

®

4.6. Gebelik ve laktasyon

®

NEBIDO ’nun kadınlarda kullanımı kontrendikedir.

Gebelik dönemi:

Uygulanabilir değildir.

Laktasyon dönemi:

Uygulanabilir değildir.

Üreme yeteneği /Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Androjen kullanımı ile ilişkili istenmeyen etkilerle ilgili olarak, lütfen “ 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri” bölümüne bakınız.

®

NEBIDO ile tedavi sırasında bildirilen en sık istenmeyen etkiler akne ve enjeksiyon yeri ağrısıdır.
Aşağıdaki MedDRA sistem organ sınıflarında (MedDRA SOC’ler)* advers ilaç reaksiyonları bildirilmiştir. Sıklıklar klinik çalışma verilerine dayanmaktadır ve yaygın (>1/100 - <1/10), yaygın olmayan (>1/1000 - < 1/100) olarak tanımlanmıştır. Advers ilaç reaksiyonları 6 klinik çalışmada

®

(n=422) kaydedilmiştir ve NEBIDO ile en az olası nedensel ilişkisi olduğu düşünülmektedir.

Klinik çalışmalarda NEBIDO® ile ilişkisi olduğundan şüphelenilen aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.

Aşağıdaki listede advers ilaç reaksiyonu görülen erkeklerin kategorize edilmiş bağıl sıklıkları, 6 klinik çalışmanın toplu verilerine dayalı, N=422 (%100,0)** olarak sunulmaktadır:

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın: Polisitemi

Yaygın olmayan: Hematokrit artışı, alyuvar sayısı artışı, hemoglobin artışı

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Aşırı duyarlılık

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın: Kilo artışı

Yaygın olmayan: İştah artışı, glikolize hemoglobin artışı, hiperkolesterolemi, kan trigliseritlerinde artış, kan kolesterolü artışı

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın olmayan: Depresyon, duygusal bozukluk, uykusuzluk, huzursuzluk, sinirlilik, irritabilite

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Baş ağrısı, migren, tremor

Vasküler hastalıklar

Yaygın: Sıcak basması

Yaygın olmayan: Kardiyovasküler bozukluk, hipertansiyon, kan basıncı artışı, baş dönmesi

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın olmayan: Bronşit, sinüzit, öksürük, nefes darlığı, horlama, disfoni

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın olmayan: İshal, mide bulantısı

Hepatobilier hastalıklar

Yaygın olmayan: Karaciğer fonksiyon testi anormalliği, aspartat aminotransferaz artışı

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Akne

Yaygın olmayan: Saç dökülmesi, eritem, döküntü, papüler döküntü, kaşıntı, kuru deri

Kas-iskelet bozuklukları , bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan: Artralji, ekstremik ağrısı, kas spazmı, kas gerginliği, miyalji, kas ve iskelet sistemi sertliği, kan kreatin fosfokinaz artışı
Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın olmayan: İdrar akışı azalması, idrara çıkamama, idrar yolu bozukluğu, noktüri, dizüri
Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın: Prostat spesifik antijen artışı, prostat muayenesi anormalliği, benign prostat hiperplazisi Yaygın olmayan: Prostatik intraepitelyal neoplazi, prostat sertleşmesi, prostatit, prostat bozukluğu, libido artışı, libido azalması, testiküler ağrı, meme sertleşmesi, meme ağrısı, jinekomasti, östradiol artışı, serbest kan testosteronu artışı, kan testosteronu artışı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Çeşitli türlerde enjeksiyon yeri reaksiyonları***

Yaygın olmayan: Yorgunluk, asteni, hiperhidroz, gece terlemesi

* Belli bir advers reaksiyonu tanımlamak için en uygun MedDRA terimi listelenmiştir.

Eşanlamlılar ve ilişkili durumlar listelenmemi ştir ancak bunlar da hesaba katılmalıdır.

** N=302 hipogonadal erkek 4 ml’lik im enjeksiyonlar ile, N=120 ise 3 ml’lik TU 250 mg/ml ile

tedavi edilmiştir.

*** Çeşitli türlerde enjeksiyon yeri reaksiyonları: Enjeksiyon yeri ağrısı, enjeksiyon yeri rahatsızlığı, enjeksiyon yerinde kaşıntı, enjeksiyon yerinde eritem, enjeksiyon yerinde hematom, enjeksiyon yerinde tahriş, enjeksiyon yeri reaksiyonu

Nadir vakalarda öksürük, dispne, kırıklık, aşırı terleme, göğüs ağrısı, baş dönmesi, parestezi veya senkop gibi belirti ve semptomlarla seyreden yağlı çözeltilerin pulmoner mikroembolizmine yol açabilir. Bu reaksiyonlar enjeksiyonlar sırasında veya hemen sonra meydana gelebilir ve geri dönüşlüdür. Yağlı pulmoner mikroembolizmi göstermek için şirket veya rapor yazan kişi tarafından şüphelenilen vakalar klinik deneylerde (> 1/10,000 ila < 1/1,000 enjeksiyonda) ve bunun yanı sıra pazarlama sonrası deneyimden sonra nadiren rapor edilmiştir (bkz. bölüm “4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri”).

Nebido enjeksiyonundan sonra şüpheli anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir

Yukarıda belirtilen advers reaksiyonlara ek olarak, preparatları içeren testosteronlu tedavilerde sinirlilik, düşmanlık, uyku apnesi, seboreyi içeren çeşitli cilt reaksiyonları, ereksiyon sıklığında artış ve çok nadir vakalarda sarılık rapor edilmiştir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Aşırı dozdan sonra tedavinin sonlandırılması veya azaltılmasından başka özel bir tedavi gerekli değildir.

HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur. Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.