Berko İlaçları › MAGOSIT 365 mg 30 film tablet › Kullanma Talimatı

MAGOSIT 365 mg 30 film tablet Kullanma Talimatı

Magnezyum Oksit }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Diğer Mineral İçeren İlaçlar > Magnezyum Oksit Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme : 24 February  2015

MAGOSİT 365 mg tablet Ağız yolu ile kullanılır.

?

Etken Madde

Her bir tablet 365 mg magnezyuma eş de ğ er 605,33 mg magnezyum oksit içerir.

? Yardı mcı maddeler:Poloksamer P188, krospovidon, laktoz monohidrat (İ nek sütünden elde edilmektedir.), polietilen glikol 8000 ve magnezyum stearat içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MAGOSIT nedir ve ne için kullanılır?

2. MAGOSIT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MAGOSIT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MAGOSIT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.MAGOSIT nedir ve ne için kullanılır?

MAGOSİT etkin madde olarak magnezyum oksit içerir.

Magnezyum, mineral destek ürünleri olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahildir.

Şeffaf PVC/Aclar/Al folyo blisterlerde 30 tablet olarak pazarlanmaktadır.

MAGOSİT,

? Magnezyum eksikliğ inde ortaya ç ı kan belirtilerin (semptomları n) giderilmesi

? Kalp ve damar sisteminde: Kalp atımının hızlanması, kalp atı m düzensizliği, kalp krizi, kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı (anjina pektoris), hafif şiddette yüksek tansiyon

? Sinir ve kaslar: Kaslarda ani ve aşırı kasılmalar (tetani), kaslarda kramp oluş umu, mide-bağırsak krampları, kas ve sinirlerin artmış uyarılabilirliği, baldır krampları, yeni doğmuş ve küçük çocuklardaki kramplı durumlar ve stres

? Kadı n hastalı kları , doğ um ve gebelik ile ilgili: Zamanı ndan önce (pre-term) kası lmalar, rahim ağzı yetmezliği, erken zar yırtılması, gebelikte kasılmalar (eklampsi [gebelikte havale nöbetleri, kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla seyreden hastalık]/pre-eklampsi [gebelikte kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla seyreden hastalık]), döl yatağı kasını gevşeten betamimetik türü ilaç kullanımını gerektiren döl yatağı kasılmalarının durdurulması, ağrılı adet görme

? Ortopedi: Kireçlenme ve kemikleş meler

? Böbrek taş ı oluş umunun önlenmesi (kalsiyum oksalat ürolitiazis tekrarı n ı n önlenmesi)

? Şeker hastalığı tedavisi ve bir çeşit baş a ğrıs ı olan migren

durumlarının tedavisinde kullanılır.


 • 2.MAGOSIT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MAGOSIT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  ? MAGOSİT'in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa

  ? Eğ er ciddi böbrek bozukluğ unuz veya yetmezliğ iniz varsa

  MAGOSIT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  ? Ciddi böbrek yetmezliğ iniz varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

  ? Kalp yetmezliğ inde kullanı lan dijital grubu ilaçlardan kullanı yorsanı z

  ? Heyecan bozukluğuna bağlı olarak gelişen duygu deği şikliği ve depresyon hallerinin kontrolü için Lityum tedavisi görüyorsanız

  ? Magnezyum seviyeleriniz 1,5 mEq/L'nin altı nda ise

  ? Orta yaş ı n üstündeki hastalarda, hastalı k veya ilaç kullanı mı na bağ l ı olarak ishale sebep olabilir. İshal oluşumu halinde doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MAGOSIT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  MAGOSİT, yemeklerle birlikte alınmalıdır. Aç karnına kullanmak ishale neden olabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MAGOSİT'i hamilelik döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MAGOSİT'i, emzirme döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  MAGOSİT'in araç ve makine kullanmaya karşı olumsuz bir etkisi yoktur.

  MAGOSIT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  MAGOSİT'in içeriğinde bulunan laktoz monohidrat (İnek sütünden elde edilmektedir.) nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Diğer ilaçlar MAGOSİT ile tedaviyi etkileyebilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:

  ? Kas gevş etici ilaçlar (non-depolarize edici nöromusküler blokerler)

  ? Bazı antibiyotikler (aminokinolonlar, nitrofurantoin, penisilamin, tetrasiklinler, florokinolonlar)

  ? Kalp yetmezliği tedavisinde kullanı lan digoksin

  ? Duygu değ i ş ikliğ i ve depresyon hallerinin kontrolünde kullanı lan lityum

  ? Potasyumun vücuttan atı lması n ı sağ layan sodyum polistiren sülfonat

  ? Böbrek taş ları n ı önlemek için kullanı lan selüloz sodyum fosfat

  ? Magnezyum içeren diğ er ilaçlar (magnezyum enemaları dahil)

  ? Uykusuzluk tedavisi için kullanı lan ilaçlar (barbitüratlar), vücutta morfin gibi etki gösteren maddeler (opioidler), uyku vericiler (hipnotikler)

  ? Yüksek tansiyon veya kalp problemlerinde kullanı lan ilaçlar (nifedipin)

  ? Tiroid hastalı kları n ı n tedavisinde kullanı lan levotiroksin içeren ilaçlar MAGOSİ T ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


 • 3.MAGOSIT nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

  Yetişkinler ve ergenler (12-17 yaş) için önerilen günlük doz 1-2 tablettir.

  Hamilelikte ve laktasyon döneminde önerilen günlük doz 1-2 tablettir.

  Uygulama yolu ve metodu

  MAGOSİT'i ağız yolu ile kullanınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  12 yaşından büyük çocuklarda önerilen günlük doz 1-2 tablettir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı popülasyonlarda kullanımı üzerine veri bulunmamaktadır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa MAGOSİT'i kullanmamalısınız.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

  Eğer MAGOSİT'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla MAGOSIT kullanırsanız

  MAGOSİT'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  MAGOSIT'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  MAGOSIT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  MAGOSİT'i doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

 • Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
 • Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.
  Geri Ödeme KoduA15194
  Satış Fiyatı TL
  Önceki Satış Fiyatı
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699591090105
  Etkin Madde Magnezyum Oksit
  ATC Kodu A12CC10
  Birim Miktar 365
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 30
  Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Diğer Mineral İçeren İlaçlar > Magnezyum Oksit
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  MAGOSIT 365 mg 30 film tablet Barkodu