Liba İlaçları › EPIRUBICIN EBEWE 100 mg/50 ml flakon › Kullanma Talimatı

EPIRUBICIN EBEWE 100 mg/50 ml flakon Kullanma Talimatı

Epirubisin Hcl }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Sitotoksik Antibiyotikler > Epirubisin Liba Laboratuarları A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

F.PİRl'BİCİN T.BFAVF" 10(1 mu / 50 ml IV intravesikal infü/yun için enjıktabl konsun t rr çözelti içırcıı flakon Dumur içine vc mesane içine uygulanır.

• Etkin mudile:Her hir flakon 100 mg epirubisin IlCI içerir.

• Yurt/ima maddeler:Sodyum klorür, dilOe hidroklorık asit, enjeksiyonluk stı

Hu ilacı kullanmaya haşlamadan "önce hu Kl'LLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için ilnvmli İtildiler içermekledir.

• Bu kullanmu talimatını saklayınız Daha .sınıra tekrar okumaya ihtiytç duyabilirsiniz

• Eğer ilave savularını: olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu linç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, halkalarına vermeyeniz

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuzu hu ilacı kullandığınızı söyleyiniz

• Bu talimatla yazılanlara aynen ııyunıız İlacınız hakkında size öneri!en dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız_ _

Hu Kullanmu Talimatında:

/ EPİRVBİCİS "EBEWE" nedir ve ne için kullanılır?

2. EPİRL 'BİCİS "F.RE W E" yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

J. EPİRL BİÇİN "EBEM E" nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EPİRUBİCİN "EBEHE" nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.EPIRUBICIN EBEWE nedir ve ne için kullanılır?

Başlıkları yer almakladır

1. EPİRL BİCİ N -F.BF.WF," nedir vc ne için kullanılır?

EPİRUBİCİN "EBENVF* 50 ml'lik berrak, kırmızı renkli çözeltide 100 mg epirubisin IlCI içeren cam llakonlarda (şişelerde) bulunur. Karton kutuda. 1 adet flakon içerecek şekilde ambalajlanmıştır. Epirubisin IlCI kanser hücrelerinin çoğalmasını durdurun antikanser bir maddedir Autikanser ilaçlanyla tedavi keınoterapi olarak adlandırılır.

EPİRUBİCİN "E BEWE". çeşitli kanser Mrlerüıin tedavisinde tek babına ya da diğer ılııçlıırla beraber kullanılır.

Aşağıdaki durumların tedavisinde yararlıdır

• Meme, yumurtalık, mide. akciğer, ve killin bağırsak kanserleri

• Kötü huylu lenf kanseri (mulien lenloma)

• Lösemi (bir çeşit kan kanseri)

• Kemik iliği kanseri (nıultiple miyeloma)

• Girişimsel olmayan (non invasive) mesane kanserinde ve ameliyat sonrası nükslerin önlenmesinde


2.EPIRUBICIN EBEWE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EPIRUBICIN EBEWE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eger:

• Epirubisin veya EPİRI IBİCIN "EBE\VE" nm bileşenlerine ve / vcyu epirubisinle uym grupta yer alan diğer kanser ilaçlarına karşı alerjini/ varsa

• Kan hücrelerinizin sayısı normalin altındaysa (doktorunuz bunları kontrol edecektir)

• Yüksek do/ doksorubisin veya daunorubisin (epirubisinle aynı gruptn yer alan ilaçlar) gihi diğer bazı kanser ilaçlarıykı tedavi edildiyşcniz.

• Mevcut veya Önceden ciddi kalp problemiz varsa

• Ciddi enfeksiyonunu/, varsa

• Ciddi karaciğer problemini/ varsa

• IIomllelik ve emzirme döneminde iseniz

Mesane içine uygu tamularda EPİRUBİCİN "EBEWE" yi aşağıdaki dunımlarda

kullanmayınız:

Eğer.

• İdrar yolu enfeksiyonunuz varsa

• Mesanede iltihaplanma varsa

• Mesane duvarına nüfuz etini* tümörünüz varsa

• Mesaneye sonda yerleştirmede problem varsa

• İdrar boşaltma girişiminden sonnı mesanede yüksek miktarda idrar kalması durumunda

EPİRUBİCİN -EBFAVE" yi aşağıdaki durumlarda DİKKATİ.! KULLANINIZ

Eğer:

• Karaciğer hastalınınız varsa

• Böbrek hastalığınız varsa

Doktorunuz düzenli olarak kontrollerinizi yapacaktır:

• Kan hücre sayınızın <,-<,k düşmemesini garanti altına almak için

• Kandaki ürik asit seviyenizin normal limitlerde kalması is'in

• Kalp vc karaciğerinizin normal çalıştığım görmek için

• Göğüs bölgesine radyoterapi aldıysanız ya da alıvorsanız

EPlftl BİÇİN "EBEW| " uygulamadan sonra idrara 1-2 gün içinde kırmızı renk vcrebiliı

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EPİRUBİCİN "EBEWE" nin yiyccek vc içccck ile kullanılması

EPIRUBICIN EBEWE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczuantuı Jantınız

EPİRUBİCİN "EBI WE" nın hamilelik ve veya yeni doğan üzerinde zararlı etkileri bulunmakladır.

Z'8

EPİRUBİCİN "EBEWE" hamilelik süresince kullanılmamalıdır.

(,'ocuk sahibi olına potansiyelini/ vana. tedavi süresince ve tedaviden 6 ay sonrasına kadar hamile kalmaktan kaçınmalı ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız

Tedavini: sırasında hamili- olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Emzirme

Hacı kullanmadan once doktorunuza veya eczacınıza danışınız. EPİRUBİCİN "BBEWE** yi emzirme döneminde kullanmayınız. EPİRUBİCİN "EBEWE" ile tedavi süresince emzirme durdurulmalıdır. Araç vc makine kullanımı

Olası istenmeyen etkilerine bağlı olarak EPİRUBİCİN "EBK W İT araç vc makine kullanma yeteneğinizi bozabilir

EPİRUBİCİN *E BEW'E"nin içeriğinde bulunan ba/ı yardımcı maddeler hakkında ilncmli bilgiler

EPİRUBİCİN "EBEWE" her llukonda 176.92 mg sodyum içermekledir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz. önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikle kullanımı

EPİRUBİCİN **EBEWE" diğer ilaçlarla kullanırken dikkatli olunmalıdır.

EPİRI BİÇİN "EBEWE~ nin aşağıdaki ilaçlarla ilaç etkileşiminin olduğu gözlenmiştir.

• Simelidin (mide asitıni azaltmada kullanılan bir ilaç)

• Dcksrazoksan (kalp onıni trını nzaltmak için bazı kanser ilaçlarıyla beraber kullanılan bir İlaç)

• Dosctukscl ve paklitaksel %/ı L.n.vtürlerinde kullanılaı ılaçlııı

• Interferon o2b (bazı kanser vc kurmalarda t .;/• hepatit türlerinde kullanılan -,ır ilaç)

• Kinin (sı?ma w bacak kramplarını; ı kullanılan bir ilaç)

• Kalsiyum k m ıl ni •• erleri vrr'm kalbi etkileyen ilaçlar (ömeirın: vemrnmi1. ntfisiipin v. diltiazem), doksonıbıstn. mitomışır c. daknrbuzin. daktinomisin ve siklofosfamid ik radyoterapi gibi diger kan,ver tedavileri

• Barhitüratlnr (sara hastalığı ya da uyku bozukluklarında kullanılan hir ilaç gnıbu) ve rifnmpisin (verem tedavisinde kullanılan bir ilaç) gibi karaciğeri etkileyen bazı ilaçlar

• Kemik iliği işlevini etkileyen ilaçlar

• Canlı aşılar

• Deksvcrupamıl (bazı luılp durumlarını düzeltmek içııı kullanılan bir il nç i

• Trastuzumab (kanser tedavisinde kullanılan bir ilııç): epirubisin muituzumab kullanımından r-onrakı 24 hafta içerisinde kullanılmamalıdır

Eğer reçetelı ya da reçetesiz herhangi bir ilacı fu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi yeriniz.


3.EPIRUBICIN EBEWE nasıl kullanılır ?

Doktorunu/, tedavi alacağınız gün mayısına ve ilacın dozuna karar verecektir Uygulanacak do/, hastalık tipini/.c. iiynı anda kullanmakla olduğunu/ diğer ilaçlara, genel Kağlık durumunuza, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarınızın durumu vc vücut yüzey alanınıza göre (kilonuz ve boyunuza gore)belirlenecektir.

Uygulama yolu vc metodu:

EPİRUBİCİN "EBFWF\ uzman sağlık personeli taralından si/e uygulanacaktır.

EPİRUBİCİN "E BE W." SADECE DAMAR İÇİNE VE MESANE İÇİNE UYGULANIR.

EPİRUBİCİN "EBENE", % 0.9 sodyum klorür veva % 5 glukoz gibi çözeltilerle sulandırıldıktan sonra uygulanır.

EPİRUBİCİN "EBI WE" 3-5 dakikalık bir sürede dumur içine hızlı enjeksiyonlu ya da yaklaşık M) dakika boyunca damara damla damla tinlüzyon şeklinde) uygulanır

EPİRUBİCİN "EBFAVE" çözeltisi kateter kullanılarak mesane içine damla damla uygulanır. Çözelti 1-2 saai mesanede tutulmalıdır. Doktorunu/, uygulamu süresince ara sıra pozisyonunuzu değiştirecek vc uygulamadan sonra idrara çıkmanızı söyleyecektir.

EPİRUBİCİN "EBE W E" mesane içine uygulanacaksa, uygulamadan 12 saat öncesinde herhangi bir sıvı almayınız.

Çocuklarda kullanımı

EPİRUBİCİN "EBENVE" nin bebek, çocuk ve ergenlerde güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

Böbrek bozukluğunuz varsa doktorunuz gerekli do/, ayarlamasını yapacaktır. Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer bozukluğunuz varsa doktorunuz gerekli do/ ayarlamasını yapacaktır.

Eğer EPİRUBİCİN EBI İVE "nin etkisinin çok güçlü ve} o zaytj olduğunu dair bir izleniminiz vur ise doktorunuz veya cczaı nuz ile konuşunuz.

Kullanmanı/ gerekenden daha fa/la EPİRUBİCİN "EBKVVE" kullandıysanız:

EPİRI BİÇİN "EBENV'E" uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, si/e gerekenden fazla veya it/ ilaç uygulanması muhtemel değildir. Ancak size fazla do/ uygulandığını düşünüyorsam/, mümkiin olan en kısa sürede doktorunuza haber veriniz.

Doz 3şımı durumunda, daha fazla yan etkiyle karşılaşabilirsiniz. Doktorunuz size bu yan etkilere yönelik uygun tedaviyi verecektir.

EPIRl HICIS "EBEWE"den kullanmanız gereklinden fazlasını kullanmasanız hır doktor veya eczacı ile konuşunuz

EPIRUBICIN EBEWE'i kullanmayı unuttuysanız

EPİRUBİCİN TBFWE" uzman sağlık personeli taralından uygulanacağından, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır.

Unutulan dozları dengelemek için çi/ı do: almayınız

EPİRUBİCİN UEBEWEM ile (cdavi sonlandırıldıftında oluşabilecek etkiler

EPİRUBİCİN "EBEVVE" bir uzman doktor denetiminde kullanılacağı için. tedavinizin ne zaman sonlandırı lacağına doktorunuz karar verecektir. Doktorunuzun onayı olmadan EPİRUBİCİN "EBI-:Wir tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuzun onayı olmadan tedaviyi sonlandırmayımz,

Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Liba Laboratuarları A.Ş.
Geri Ödeme KoduA10212
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699510760195
Etkin Madde Epirubisin Hcl
ATC Kodu L01DB03
Birim Miktar 100/50
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Sitotoksik Antibiyotikler > Epirubisin
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

EPIRUBICIN EBEWE 100 mg/50 ml flakon Barkodu