CONTRAMAL retard 100 mg 30 tablet Kısa Ürün Bilgisi

Tramadol Hcl }

Sinir Sistemi > Uyuşturucu Etkiye Sahip İlaçlar (Opioid) > Tramadol
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17 November  2011

 • 1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

  CONTRAMAL RETARD 100 mg film kaplı tablet

 • 2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

  Etkin madde

  Her bir film kaplı tablet 100 mg tramadol hidroklorür içerir.

  Yardımcı maddeler

  Laktoz monohidrat (sığır sütü kaynaklı) 2,548 mg/tablet

  Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.


 • 3.   FARMASÖTİK FORMU

  Film kaplı tablet.

  Beyaz yuvarlak, film kaplı tablet.


  4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

   4.1. Terapötik endikasyonlar

   Orta veya şiddetli ağrıların tedavisinde endikedir.

   4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

   Doz ayarlaması, ağrının şiddetine ve hastanın verdiği bireysel yanıta göre yapılmalıdır. Genel olarak ağrıyı giderecek en düşük doz seçilmelidir. Doz ağrının şiddetine, hastanın hassasiyetine göre ayarlanmalıdır. Özel klinik durumlar dışında tramadolün günlük dozu 400 mg'ı (4 tablet) aşmamalıdır.

   Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki gençlerde: Başlangıç dozu sabah ve akşam olacak şekilde günde iki kez 50-100 mg tramadol hidroklorürdür. Eğer ağrı tedavisi etkisiz kalırsa doz günde iki kez 150-200 mg tramadol hidroklorüre yükseltilebilir.

   Uygulama süresi:

   Hiç bir koşulda CONTRAMAL terapötik olarak kesinlikle gerekli olan durumdan daha uzun kullanılmamalıdır. Hastalığın şiddetine göre, daha uzun CONTRAMAL tedavisine ihtiyaç varsa düzenli ve dikkatli değerlendirmeler yapılmalıdır (gerekirse, tedavi içinde aralar verilmelidir). Böylece tedavi gereksinimine ne kadar ihtiyaç olduğuna karar verilmelidir.

   Uygulama şekli:

   CONTRAMAL RETARD film kaplı tabletler daima bütün olarak, bölmeden ve çiğnemeden, yeterli miktarda sıvı ile, tercihen sabah ve akşam aç karnına veya yemeklerden sonra alınabilir.

   Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

   Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda tramadolün eliminasyonu gecikir. Bu hastalarda hekim hastanın ihtiyaçlarına göre doz aralığının uzatılmasını düşünebilir.

   Şiddetli böbrek ve/veya karaciğer yetmezliğinde CONTRAMAL RETARD kullanımı

   önerilmemektedir.

   Pediyatrik popülasyon: 12 yaş altındaki çocuklarda kullanımı kontrendikedir.

   Geriyatrik popülasyon: 75 yaşa kadar, klinik belirgin karaciğer ve böbrek yetmezliği olmayan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. 75 yaşın üzerindeki hastalarda eliminasyon süresi uzayabilir. Bu nedenle hastanın gereksinimine göre gerekirse doz aralıkları

   uzatılabilir.

   4.3. Kontrendikasyonlar

   CONTRAMAL RETARD aşağıdaki durumlarda kontrendikedir.

    Etkin madde

    Her bir film kaplı tablet 100 mg tramadol hidroklorür içerir.

    4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

     CONTRAMAL RETARD opioid bağımlısı olan hastalarda, kafa yaralanması olan hastalarda, şokta, bilinç düzeyini azaltan nedeni belirsiz olgularda, solunum merkezi veya fonksiyonu bozukluğunda ve kafa içi basıncın arttığı durumlarda dikkatli kullanılmalıdır.

     4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

     CONTRAMAL RETARD, MAO inhibitörleri ile kombine edilmemelidir (Bkz. Bölüm 4.3). Bir opioid olan petidin kullanımından önceki 14 gün içinde MAO inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda, santral sinir sistemi, solunum ve kardiyovasküler fonksiyon üzerinde yaşamı tehdit eden etkileşimler gözlenmiştir. CONTRAMAL RETARD tedavisi sırasında MAO inhibitörleri ile aynı etkileşimler dışlanamaz.

     CONTRAMAL RETARD'ın alkol dahil santral sinir sistemini deprese edici diğer tıbbi

     ürünlerle bir arada kullanımı SSS etkilerini potansiyalize edebilir (Bkz. Bölüm 4.8).

     Opioidlerin benzodiazepinler veya ilgili maddeler gibi yatıştırıcı tıbbi ürünlerle birlikte kullanımı, ilave merkezi sinir sistemi depresan etkisi nedeniyle sedasyon, solunum depresyonu, koma ve ölüm riskini artırır. CONTRAMAL RETARD dozu ve birlikte kullanım süresi sınırlı olmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4).

     Farmakokinetik çalışmaların sonuçları, CONTRAMAL RETARD ile birlikte veya öncesinde simetidin (enzim inhibitörü) uygulanmasının klinik anlamlarda etkileşimlere yol açmasının zor olduğunu göstermiştir. Birlikte veya öncesinde karbamazepin (enzim indükleyici) verilişi, analjezik etkiyi azaltabilir ve etki süresini kısaltabilir.

     Tramadol konvülsiyonlar oluşturabilir ve selektif serotonin geri-alım inhibitörleri (SSRİ), serotonin norepinefrin geri-alım inhibitörleri (SNRİ), trisiklik antidepresanlar, antipsikotikler ve nöbet eşiğini düşürücü diğer tıbbi ürünler (örn. bupropion, mirtazapin, tetrahidrokanabinol)'in konvülsiyonlara neden olma potansiyelini artırır.

     CONTRAMAL'in, tedavide selektif serotonin geri-alım inhibitörleri (SSRİ) serotonin norepinefrin geri-alım inhibitörleri (SNRİ) gibi serotonerjik ilaçlarla, MAO inhibitörleri (bkz bölüm 4.3), trisiklik antidepresanlar ve mirtazapin ile kombine edilerek kullanımında yaşamı tehdit edici şartlarda serotonin sendromuna neden olabilir (Bkz. Bölüm 4.4 ve 4.8).

     Bazı hastalarda artmış INR ile majör kanama ve ekimozlar bildirildiğinden, tramadol ve

     kumarin türevleri (örneğin varfarin) birlikte uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

     CYP3A4'ü inhibe ettiği bilinen ketokonazol, ritonavir ve eritromisin gibi diğer aktif maddeler, tramadolün metabolizmasını (N-demetilasyon) ve muhtemelen aktif O-demetilli metabolitinin metabolizmasını inhibe edebilirler. Bu tip etkileşimlerin klinik önemi araştırılmamıştır (Bkz. Bölüm 4.8).

     Sınırlı sayıda çalışmada, antiemetik 5-HTantagonisti ondansetronun pre- veya postoperatif

     uygulanışı, postoperatif ağrısı olan hastalarda tramadol gereksinimini artırmıştır.

     4.6. Gebelik ve laktasyon

     Gebelik kategorisi C'dir.

     Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Tramadolün kadınlardaki güvenliliği kanıtlanmadığından CONTRAMAL RETARD korunma yöntemi uygulamayan kadınlarda dikkatle kullanılmalıdır. CONTRAMAL RETARD kullanan kadınlar uygun bir doğum kontrolü yöntemi uygulamalıdır.

     Gebelik dönemi

     Tramadol ile yapılan hayvan çalışmalarında çok yüksek dozlarda yeni doğanlarda organ

     plasentayı geçer. İnsanda gebelikte tramadolün güvenliliği ile ilgili çok az bilgi

     bulunmaktadır. Bu yüzden CONTRAMAL RETARD gebe kadınlarda kullanılmamalıdır.

     Gebe bir kadında uzun süre opioid kullanımı gerekiyorsa hastaya neonatal opioid yoksunluk sendromu riski konusunda bilgi verilmeli ve uygun tedavinin sağlandığından emin olunmalıdır.

     Doğumdan önce veya doğum sırasında verilen Tramadol uterus kasılmalarını etkilemez. Gebelik sırasında kronik kullanımı neonatal yoksunluk belirtilerine yol açabilir. Doğum sırasında uygulama yenidoğanda solunumu baskılayabilir ve çocuk için bir panzehir hazır bulundurulmalıdır.

     Laktasyon dönemi

     Tramadol anne sütüne geçebileceğinden ve bebekte solunum depresyonuna neden olabileceğinden emziren kadınlara uygulanması önerilmez. Tramadolün maternal dozunun yaklaşık % 0.1'i anne sütüne geçer. Erken post-partum dönemde, 400 mg'a kadar günlük maternal oral dozaj için, bu anne sütü ile beslenen bebeklerin anne ağırlığı ile ayarlanan dozajın % 3'üne karşılık gelen ortalama bir miktarda tramadole karşılık gelir. Bu nedenle tramadol emzirme döneminde kullanılmamalı veya alternatif olarak tramadol tedavisi sırasında emzirmeye son verilmelidir. Anne sütü alan bebeklerde uykusuzluk, huzursuzluk, emzirme güçlüğü ve solunum sorunlarına neden olabilme riski mevcuttur.

     Üreme yeteneği / Fertilite

     Pazarlama sonrası gözlemlerdeki veriler tramadolün üreme yeteneği üzerine etkisinin bulunmadığını göstermektedir. Hayvan çalışmaları tramadolün fertilite üzerine etkisini göstermemiştir.

     4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

     CONTRAMAL RETARD uyku haline, bulanık görmeye ve baş dönmesine neden olabilir ve bu şekilde sürücülerin veya makine kullanıcıların reaksiyonlarını bozabilir. CONTRAMAL RETARD kullanırken araba ve makine kullanılmamalıdır. Bu durum diğer psikotropik maddelerle özelikle alkolle beraber kullanım durumunda ortaya çıkar.

     4.8. İstenmeyen etkiler

     Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle

     CONTRAMAL RETARD kullanımı ile en yaygın bildirilen advers reaksiyonlar bulantı ve baş dönmesidir, her ikisi de hastaların %10'undan fazlasında oluşur.

     Bağışıklık sistemi hastalıkları

     Seyrek: Alerjik reaksiyonlar (örneğin dispne, bronkospazm, hırıltı, anjiyonörotik ödem) ve anafilaksi.

     Metabolizma ve beslenme hastalıkları

     Seyrek: İştah değişiklikleri

     Bilinmiyor: Hipoglisemi

     Psikiyatrik hastalıkları

     Seyrek: Halüsinasyonlar, konfüzyon, uyku bozuklukları, deliryum, anksiyete ve kabus görme. Psişik advers reaksiyonlar CONTRAMAL RETARD alınışını takiben, kişiden kişiye değişen şiddette ve özellikte, kişiliğe ve tedavi süresine bağlı olarak oluşabilir. Bunlar mizaç değişiklikleri (genellikle öfori, bazen disfori), aktivitede değişiklikler (genellikle baskılanma, bazen artma), kognitif ve sensoriyel kapasitede değişikliklerdir (örneğin karar verme davranışı, algılama bozuklukları).

     Bilinmiyor: İlaç bağımlılığı (Bkz. Bölüm 4.4.)

     Sinir sistemi hastalıkları Çok yaygın: Baş dönmesi Yaygın: Baş ağrısı, uyku hali

     Seyrek: Konuşma bozuklukları, parestezi, tremor, epileptiform konvülsiyonlar, istem dışı kas kasılmaları, anormal koordinasyon, senkop.

     Bilinmiyor: Serotonin sendromu

     Konvülsiyonlar, başlıca yüksek tramadol dozlarından sonra veya nöbet eşiğini düşürebilen tıbbi ürünlerle birlikte kullanıldığında oluşmuştur (bölüm 4.4 ve 4.5'e bakınız).

     Göz hastalıkları

     Seyrek: Miyozis, midriyazis, bulanık görme

     Kardiyak hastalıklar

     Yaygın olmayan: Kardiyovasküler regülasyon (çarpıntı, taşikardi). Bu advers reaksiyonlar özellikle intravenöz verilişte ve fiziksel stresli hastalarda oluşabilir.

     Seyrek: Bradikardi

     Vasküler hastalıklar

     Yaygın olmayan: Kardiyovasküler regülasyon (postural hipotansiyon veya kardiyovasküler kollaps). Bu advers reaksiyonlar özellikle intravenöz verilişte ve fiziksel stresli hastalarda oluşabilir.

     Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

     Seyrek: Solunum baskılanması, dispne

     Önerilen dozlar belirgin şekilde aşılırsa ve diğer santral depresan maddeler birlikte alınırsa (bölüm 4.5'e bakınız) solunum depresyonu oluşabilir.

     Astımda kötüleşme bildirilmiştir, ancak nedensel bir ilişki saptanamamıştır. Bilinmiyor: Hıçkırık

     Gastrointestinal hastalıklar

     Çok yaygın: Bulantı

     Yaygın: Kusma, kabızlık, ağız kuruluğu

     Yaygın olmayan: Öğürme; gastrointestinal rahatsızlık (midede baskı hissi, şişkinlik), diyare

     Hepato-bilier hastalıkları

     Birkaç izole vakada, tramadol tedavisi ile zamansal bağlantılı olarak, karaciğer enzim değerlerinde artış bildirilmiştir.

     Deri ve deri altı doku hastalıkları

     Yaygın: Hiperhidrozis

     Yaygın olmayan: Deri reaksiyonları (örneğin kaşıntı, döküntü, ürtiker)

     Kas-iskelet bozukluklar, bağ dokusu ve kemik hastalıkları

     Seyrek: Motor güçsüzlük

     Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

     Seyrek: İşeme bozuklukları (disüri ve üriner retansiyon)

     Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

     Yaygın: Yorgunluk

     Yaygın olmayan: İlaç yoksunluk sendromu

     Opioid yoksunluğu sırasında ortaya çıkanlara benzer ilaç yoksunluğu sendromu semptomları şu şekilde ortaya çıkabilir: ajitasyon,anksiyete, sinirlilik,uykusuzluk, hiperkinezi, titreme ve

     gastrointestinal semptomlar. Tramadolün kesilmesiyle çok nadiren görülen diğer semptomlar şunlardır: panik ataklar, şiddetli anksiyete, halüsinasyonlar, paresteziler, kulak çınlaması ve olağandışı CNS semptomları (yani konfüzyon, sanrılar, depersonalizasyon, derealizasyon, paranoya).

     Araştırmalar:

     Seyrek: Kan basıncında artış

     Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

     Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr; e- posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

     4.9. Doz aşımı ve tedavisi

     Hastalar, yüksek dozun belirti ve semptomları konusunda bilgilendirilmeli ve aile ve arkadaşlarının da bu belirtilerden haberdar olduğundan emin olunmalı ve ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

     Semptomlar

     Prensipte, tramadol ile zehirlenme belirtilerinin, diğer santral etkili analjeziklerin (opioidler) etkilerine benzemesi beklenir. Bunlar özellikle miyozis, kusma, kardiyovasküler kollaps, komaya dek değişen bilinç bozuklukları, konvülsiyonlar ve solunumun durmasına kadar varan solunum depresyonudur.

     Serotonin sendromu da raporlanmıştır.

     Tedavi

     Genel acil müdahale ilkeleri uygulanır. Solunum yolu açık tutulur (aspirasyon), semptomlara göre solunum ve dolaşımın sürdürülmesi sağlanır. Solunum depresyonu için antidot naloksondur. Hayvan deneylerinde naloksonun konvülsiyonlar üzerine etkisi yoktur. Bu vakalarda intravenöz diazepam verilmelidir.

     Oral yoldan intoksikasyon durumunda, aktif kömür ve gastrik lavaj uygulaması ile yapılan

     gastrik dekontaminasyon, tramadolün yutulmasından sonraki 2 saat içinde yapılmalıdır. Daha

     miktarlarda veya uzun süreli salınımlı formülasyonlarla zehirlenme durumunda faydalı olabilir.

     Tramadol serumdan hemodiyaliz veya hemofiltrasyon ile minimal derecede elimine edilir. Bu yüzden CONTRAMAL RETARD ile akut zehirlenmelerin hemodiyaliz veya hemofiltrasyon ile tek başına tedavisi, detoksifikasyon için uygun değildir.


     5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

      5.1. Farmakodinamik özellikler

      Farmakoterapötik grup: Diğer opioidler ATC kodu: N02AX02

      Tramadol santral olarak etki gösteren bir opioid analjeziktir. ,  ve  opioid reseptörler üzerinde selektif olmayan saf bir agonisttir;  reseptörlere afinitesi daha yüksektir. Analjezik etkisine katkıda bulunan diğer mekanizmalar, nöronal noradrenalin geri-alınımının inhibisyonu ve serotonin salımının artırılmasıdır.

      Tramadol antitusif bir etkiye de sahiptir. Morfinin aksine, tramadolun analjezik dozları geniş bir aralıkta solunumu deprese edici etki oluşturmaz. Gastrointestinal motilite de az etkilenir. Kardiyovasküler sistem üzerindeki etkiler hafif olma eğilimindedir. Tramadolün potensinin, morfininkinin 1/10 (onda biri) ile 1/6 (altıda biri) arasında olduğu bildirilmektedir.

      Pediyatrik popülasyon

      Tramadolün enteral ve parenteral uygulamasının etkileri yenidoğandan 17 yaşına kadar 2000'in üzeri pediyatrik hastanın katıldığı klinik çalışmalarda araştırılmıştır. Bu çalışmalarda incelenen analjezi endikasyonları; postoperatif ağrı (özellikle abdominal), diş çekimi sonrası gözlenen ağrı, kırık, yanık ve trauma sonucu ve 7 gün analjezik tedaviye gereksinim duyulan diğer ağrılı durumlardı.

      2 mg/kg tek dozda veya 8 mg/kg/gün dozuna kadar (400 mg/gün dozuna kadar) multipl dozlarda tramadolün etkinliği plasebodan daha yüksek ve parasetamol, nalbufin, petidin veya düşük doz morfinden daha fazla veya eşit düzeydedir. Tramadol'ün güvenlilik profili erişkinler ve 1 yaş üzeri pediyatrik hastalarda benzerdir.

      5.2. Farmakokinetik özellikler

      Genel özellikler:

      Emilim:

      Oral verilişten sonra tramadolün %90'ından fazlası emilir. Ortalama mutlak biyoyararlanımı, birlikte alınan yemeklerden bağımsız olarak yaklaşık %70'tir. Emilen ve metabolize olmayan mevcut tramadol arasındaki bu farklılığın muhtemel nedeni ilk-geçiş etkisidir. Oral uygulama sonrası ilk geçiş etksi maksimum %30'dur.

      Tramadol 100 mg uygulamasından sonra, 4,9 saat sonra doruk plazma konsantrasyonuna

      Cmax =141 ± 40 ng/ml ulaşılır.

      Dağılım:

      Tramadol yüksek bir doku afinitesine sahiptir (V=20340 L). Plazma proteinlerine yaklaşık

      %20 oranında bağlanır.

      Tramadol kan-beyin engelini ve plasenta engelini aşar. Sütte çok küçük miktarlarda etkin madde ve O-desmetil türevi bulunur (uygulanan dozun sırasıyla %0,1 ve %0,02'si).

      Biyotransformasyon:

      İnsanlarda tramadol başlıca N- ve O-demetilasyon ve O-demetilli ürünlerin glukuronik asitle konjugasyonu yoluyla metabolize edilir. Sadece O-desmetiltramadol farmakolojik yönden aktiftir. Diğer metabolitler arasında bireyler arası belirgin niceliksel farklılıklar vardır. Şimdiye dek, idrarda 11 metaboliti bulunmuştur. Hayvan deneyleri O-desmetiltramadolün ana bileşikten 2-4 kez daha güçlü olduğunu göstermiştir. Yarılanma ömrü t(6 sağlıklı gönüllü) 7,9 saattir (aralık 5,4-9,6 saat) ve yaklaşık olarak tramadolünki kadardır.

      Tramadolün biyotransformasyonunda rol oynayan CYP3A4 ve CYP2D6 izoenzimlerinin bir veya her iki tipinin inhibisyonu, tramadol veya aktif metabolitinin plazma konsantrasyonunu etkileyebilir.

      Eliminasyon:

      Eliminasyon yarılanma ömrü tveriliş yolundan bağımsız olarak, yaklaşık 6 saattir. 75

      yaşın üstündeki hastalarda yaklaşık 1,4 katı uzayabilir.

      Tramadol ve metabolitleri hemen hemen tamamen böbrekler yoluyla atılırlar. Kümülatif

      fonksiyon yetmezliğinde yarılanma ömrü hafif uzayabilir. Karaciğer sirozu olan hastalarda, eliminasyon yarılanma ömrü 13,34,9 saat (tramadol) ve 18,59,4 saat (O-desmetiltramadol), bir uç vakada sırasıyla 22,3 saat ve 36 saat olarak gösterilmiştir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi < 5ml/dk) değerler 11±3,2 saat ve 16,9±3 saat, bir uç vakada sırasıyla 19,5 saat ve 43,2 saattir.

      Tramadol terapötik doz aralığında doğrusal bir farmakokinetik profile sahiptir.

      Serum konsantrasyonları ile analjezik etki arasındaki ilişki doza bağımlıdır, ancak bazı vakalarda belirgin şekilde değişir. Genellikle 100-300 mg/mL'lik bir serum konsantrasyonu etkilidir.

      Pediyatrik popülasyon

      Tramadol ve O-desmetiltramadol'ün 1-16 yaş hastalarda tek veya multipl oral doz farmakokinetik verileri, doz vücut ağırlığına uygun verildiğinde erişkinlerle genellikle benzerdi fakat 8 yaş ve altı çocuklarda kişiler arası daha yüksek değişkenlik göstermektedir.

      Tramadol ve O-desmetiltramadol'ün 1 yaşın altındaki çocuklarda farmakokinetik verileri araştırılmıştır fakat tam olarak tanımlanmamıştır. Bu yaş grubunu dahil eden çalışmalardan alınan bilgi, CYP2D6 yolu ile O-desmetiltramadol oluşma hızının bebeklerde sürekli arttığını ve erişkinlerin CYP2D6 aktivite düzeyine 1 yaşında ulaşıldığını göstermektedir. Ayrıca, 1 yaşın altındaki çocuklarda tam gelişmemiş glukuronidasyon sistemi ve renal fonksiyon, O- desmetiltramadolün yavaş eliminasyonuna ve birikmesine neden olabilir.

      5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

      Tramadolün sıçanlarda ve köpeklerde 6-26 hafta süreyle oral ve parenteral, köpeklerde 12 ay oral tekrarlanarak verilişinde, hematolojik, klinik kimyasal ve histolojik incelemeler, madde ile ilgili herhangi bir değişikliğe ilişkin bir kanıt göstermemiştir. Santral sinir sistemi belirtileri yalnızca terapötik aralığın belirgin olarak üstündeki yüksek dozlardan sonra oluşmuştur. Bu belirtiler; yerinde duramama, salivasyon, konvülsiyonlar ve kilo almada azalmadır. Sıçanlar ve köpekler sırasıyla 20 mg/kg ve 10 mg/kg oral dozlarını, köpekler ise 20 mg/kg rektal dozlarını herhangi bir reaksiyon oluşmaksızın tolere etmiştir.

      Sıçanlarda 50 mg/kg/gün dozunun üzerindeki tramadol dozları annede toksik etkilere neden olmuş ve yenidoğan mortalitesini artırmıştır. Yavrularda ossifikasyon bozuklukları, vajina ve göz açılmasında gecikme şeklinde gelişme geriliği oluşmuştur. Erkek ve dişi fertilitesi

      gebelik oranı görülmüştür. Tavşanlarda 125 mg/kg dozun üzerinde annede toksik etkiler ve yavrularında iskelet anormallikleri gözlenmiştir.

      Bazı in-vitro test sistemlerinde mutajenik etki kanıtı bildirilmiştir. In-vivo çalışmalar ise bu tip etkiler ortaya koymamıştır. Şu ana dek elde edilen bilgilere göre, tramadol non-mutajenik olarak sınıflandırılabilir.

      Tramadol hidroklorürün tümör oluşturma potansiyeli üzerine çalışmalar sıçanlarda ve farelerde gerçekleştirilmiştir. Sıçanlardaki çalışmalar, tümör insidansında madde ile ilişkili herhangi bir artışa ilişkin bir kanıt göstermemiştir. Farelerdeki çalışmalarda, erkeklerde karaciğer hücre adenom insidansında bir artış (15 mg/kg üzeri dozlarda doz bağımlı anlamlı olmayan artış) ve dişilerde tüm doz gruplarında pulmoner tümörlerde bir artış (anlamlı, ancak doz-bağımlı değil) bildirilmiştir.

      6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

       6.1. Yardımcı maddelerin listesi

       Metilhidroksipropil Selüloz Kolloidal Anhidr Silika Magnezyum Stearat Mikrokristalen Selüloz Metilhidroksipropil Selüloz Laktoz monohidrat (sığır sütü) Makrogol 6000

       Propilen Glikol

       Talk

       Titan Dioksit E 171 Purifiye Su

       6.2. Geçimsizlikler

       Bildirilmemiştir.

       6.3. Raf ömrü

       60 ay.

       6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

       6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

       10 ve 30 film kaplı tablet içeren PVC / PVDC / Alüminyum folyo blister ambalaj.

       6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

       Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

       Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır. Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA01995
  Satış Fiyatı 179.57 TL [ 10 May 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 179.57 TL [ 3 May 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuYeşil Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699514039273
  Etkin Madde Tramadol Hcl
  ATC Kodu N02AX02
  Birim Miktar 100
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 30
  Sinir Sistemi > Uyuşturucu Etkiye Sahip İlaçlar (Opioid) > Tramadol
  İthal ( ref. ülke : Almanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
  CONTRAMAL retard 100 mg 30 tablet Barkodu