Toprak İlaçları › CEPHIX 200 mg 10 film tablet › KUB › Farmakolojik Özellikler

CEPHIX 200 mg 10 film tablet Farmakolojik Özellikler

Sefiksim }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Sefiksim
Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17 November  2011

5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Sefalosporin antibiyotik ATC kodu: J01DD08

Sefiksim, geniş spektrumlu üçüncü jenerasyon sefalosporin grubu bir antibiyotik olup, sık rastlanan gram pozitif ve gram negatif bakteriler üzerinde bakterisit etkileri vardır. Bakteri duvarında diğer bütün beta-laktam antibiyotikler gibi penisilin bağlayan proteinlere (PBP) bağlanarak bakteri hücrelerinin mukopeptid sentezini bozarak etkisini göstermektedir. Beta-laktamaz enzimlerine yapısının ileri derecede duyarlı olması nedeniyle de penisilinlerin bazı sefalosporinlerin etkisiz olabildiği mikroorganizmalar üzerinde de etkilidir.

Mikrobiyolojik olarak in-vitro
etkili olduğu bakteriler:
Gram-pozitif organizmalar:

• Streptococ suşları;

Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae. Gram-negatif organizmalar:

• Haemophilus influenzae,

• Haemophilus parainfluenzae,

• Moraxella (Branhamella) catarrhalis, (Beta-laktam pozitif ve negatif)

• Escherichia coli,

• Proteus mirabilis,(Beta-laktam pozitif ve negatif)

• Neisseria gonorrhoeae,

• Proteus vulgaris,

• Diğer Proteus suşları (indol pozitif suşlar dahil),

• Klebsiella pneumoniae,

• Klebsiella oxytoca,

• Pasteurella multocida,

• Providencia suşları,

• Salmonella suşları,

• Shigella suşları,

• Citrobacter amalonaticus,

• Citrobacter diversus,

• Serratia marcescens,

• Enterobacter suşları.

Dirençli suşlar

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim: CEPHİX, oral yoldan alındığında % 40-50 oranında gastrointestinal kanaldan kolayca emilir. Bu emilim besin maddesinin varlığında değişmemektedir. Sağlıklı yetişkinler üzerinde yapılan testlerde oral süspansiyonun ortalama pik konsantrasyonlarının, tabletlerden % 25-50 daha büyük olduğu tespit edilmiştir. 200 mg veya 400 mg’lık süspansiyon alınmasını takiben 3-4 saat sonra serum pik konsantrasyonlarına ulaşılır. 200 mg’lık tek dozla 2-4 mcg/ml; 400 mg’lık dozla ise 3-5 mcg/ml’lik pik konsantrasyonları elde etmektedir.

Dağılım:

Sefiksim serum proteinlerine yaklaşık % 65 oranında bağlanır.

Sefiksim doku ve vücut sıvılarındaki konsantrasyonu aşağıdaki belirtilmektedir.

4 mg/kg uygulamadan 5 saat sonra sağ bademcikte ortalama 0.74 ^g / g, sol bademcikte

ortalama 0.53 ^g / g

Akciğerde 200 mg uygulamadan 7.8 saat sonra ortalama 0.99 |g / g, 400 mg uygulamadan sonra 1.76 |g / g

Günde iki kez birkaç gün boyunca 100 mg uygulamadan 2-3 saat sonra kulak akıntısında > 1 |g / ml

200 mg uygulamadan 2-3 saat sonra nazal sinüs mukoz membranında 1.2 - 1.4 |g / g, 100 mg uygulamadan sonra balgamda 0.02 - 0.05 |g / ml

Sefiksimin Tablet olarak Uygulanmasından sonra Serum Seviyeleri (mcg/mL)

DOZ

2 saat

4 saat

6 saat

8 saat

12 saat

24 saat

100 mg

0.3

0.8

1

0.7

0.4

0.2

0.02

200 mg

0.7

1.4

2

1.5

1

0.4

0.02

400 mg

1.2

2.5

3.5

2.7

1.7

0.6

0.04

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Fare ve sıçanlarda yapılan çalışmalarda insanlara verilen dozun 400 katı uygulanmış, üreme bozukluğuna ve fetusta zarara yol açmadığı gözlemlenmiştir. Tavşanlarda bu doz insanlara verilen dozun 4 katı uygulanmıştır, hiçbir teratojenik etkisi görülmemiştir. Buna karşın gebe kadınlarda yapılmış yeterli ve kontrollü bir çalışma yoktur. Sefiksimin oral LD50 değerleri, fare, sıçan ve tavşanlarda 10 g/kg’dır. Köpeklerde bu değer 320 mg/kg ve üzerinde dozların uygulanmasıyla gelişen kusma nedeniyle sınırlanmıştır.

Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur. Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.