CEPHIX 200 mg 10 film tablet Kısa Ürün Bilgisi

Sefiksim }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Sefiksim
Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17 November  2011

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CEPHİX 200 mg film tablet

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her film kaplı tablet 200 mg sefiksime eşdeğer 223.82 mg sefiksim trihidrat içermektedir.

Prejelatinize nişasta (40 mg)

Sodyum lauril sülfat (4.5 mg)

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Film kaplı tablet

Beyaz renkte çentikli film kaplı oblong tablet


4.1. Terapötik endikasyonlar

CEPHİX, oral yoldan kullanılan gram pozitif ve gram negatif mikroorganizmalar üzerine bakterisid etkili sefalosporin türü bir antibiyotiktir. Duyarlı organizmaların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir:

• Üst solunum yolları enfeksiyonları: Orta kulak iltihabı (otitis media), farenjit, larenjit, tonsilit.

• Alt solunum yolları enfeksiyonu: Bronşit, bronşiolit, pnömoni.

• İdrar yolları enfeksiyonu: Sistit, sisto-üretrit, komplike olmamış piyelonefrit, gonore.

Klinik etkinliği, aşağıda belirtilen mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda kanıtlanmıştır:

• Streptococcus pneumoniae,

• Streptococcus pyogenes,

• Escherichia coli,

• Proteus mirabilis,

• Haemophilus influenzae (beta-laktamaz pozitif ve negatif),

• Branhamella catarrhalis (beta-laktamaz pozitif ve negatif),

CEPHİX, beta-laktam enzimleri varlığında ileri derecede stabildir.

Enterokok (Streptococcus faecalis, grup D Streptococci) ve Stafilokok (koagülaz pozitif ve negatif suşlar ve metisilin-dirençli suşları da içeren) suşlannın büyük bir kısmı CEPHİX’e karşı dirençlidir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

İlacın emilimi yiyeceklerden etkilenmez. Bu nedenle yemekler esnasında CEPHİX tabletleri

alınabilir. Genellikle tedavi süresi 7 gün olup, gerekirse 14 güne uzatılabilir.

Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda tavsiye edilen doz günlük 200-400 mg arasında

hastalığın şiddetine bağlı olarak tek doz veya 2 doza bölünerek verilebilir.

Komplike olmayan idrar yolları enfeksiyonlarında günde tek doz 200 mg’lık tedavi yeterli

olmaktadır.

Komplike olmayan servikal ve üretral gonokok enfeksiyonlarında ise, günde tek doz 400 mg’lık tedavi yapılır.

Uygulama Şekli:

CEPHİX, oral yolla uygulanan bir ilaçtır.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Renal fonksiyon yetersizliği olan hastalarda CEPHİX uygulanabilir. Kreatin klirensi 60 mL/dak veya daha yüksek olan hastalarda, günlük olarak normal doz uygulanır. Kreatin klirensi 60-21 mL/dak arasında olan hastalarda, günlük dozun %75’i, 20 mL/dak’nın altındaki ve sürekli ambulatuar peritoneal diyaliz tedavisi gören hastalarda kullanılan doz miktarı günlük 200 mg’ı aşmamalıdır. Ancak CEPHİX’in hemodiyaliz veya peritoneal diyalizle vücuttan tam olarak atılmadığı hatırlanmalıdır.

Pediatrik popülasyon:

50 kg’dan daha ağır veya 12 yaşın üzerindeki çocuklarda önerilen doz yetişkinlerle aynıdır.
Geriatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Şiddetli gastrointestinal bozukluğu olan hastalarda yeterli absorbsiyon sağlanamayabileceğinden CEPHİX tedavisinden kaçınılmalıdır. Bu durumda uygun bir antibiyotikle parenteral tedavi tavsiye edilir.

İlaçlara, özellikle de beta-laktam halkası taşıyan penisilin gibi antibiyotiklere, alerjik vakalarda çapraz alerji riski nedeniyle dikkatle uygulanmalıdır. CEPHİX kullanımı sırasında alerjik bir reaksiyon görülürse, derhal tedaviye son verilmeli, gerekirse adrenalin ile acil tedavisi yapılmalıdır.

İleri derece böbrek yetmezliği olan hastalarda CEPHİX kullanımında dikkatli olunmalıdır.

CEPHİX ile uzun süreli tedavi esnasında, tedaviye duyarlı olmayan bakterilerin aşırı üremesi

ile sonuçlanabilir. Bu nedenle tedavi süresinin iyi düzenlenmesi önerilir.

Diğer bütün geniş spektruma sahip antibiyotiklerin uygulanması sırasında ortaya çıkabileceği

gibi, kolondaki normal bakteri florası değişerek, toksin salgılayan Clostridia difficile’nin aşırı

üremesi oluşabilir. Bu durum psödomembranöz kolite yol açabilmektedir. CEPHİX tedavisi

sırasında ağır ve durdurulamayan diyare ile karşılaşılırsa psödomembranöz kolit olasılığı

düşünülmeli, tedavi kesilmeli ve vankomisin ile tedavi başlatılmalıdır.

Yüksek dozda sefiksim uygulanan uzun süreli tedavilerde böbrek fonksiyonları, karaciğer

fonksiyonları ve kan sayımı değerleri takip edilmelidir.

NOT: Stafilokoklar sefiksime dirençli olduğundan kanıtlanmış stafilokokal enfeksiyonlarda sefiksim tedavisi uygulanmamalıdır.

4.5.   Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Benedict ve Fehling çözeltilerinde veya bakır sülfat tabletleri ile yapılan idrarda glukoz testlerinde yalancı pozitif reaksiyonlar görülebilir. Enzimatik glukoz oksidaz testleri ile etkileşim göstermez.

Sefalosporin grubu antibiyotiklerle tedavi esnasında Coombs testini yalancı pozitif sonuçlandıracağı rapor edilmiştir, bu yüzden Coombs testinin pozitif sonuçlanması ilaca bağlı olduğu düşünülmektedir.

Yapılan araştırmalarda birkaç hastada diğer sefalosporinlerle birlikte protrombin seviyesinin arttığı görülmüştür, bu yüzden antikoagülasyon tedavisi gören hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Potansiyel nefrotoksik maddeler (aminoglikozit antibiyotikler, kolistin, polimiksin B, viomisin gibi) ve güçlü etkili diüretikler (etakrinik asit, furosemid gibi) böbrek fonksiyon bozukluklarında artışa yol açar.

Bir kalsiyum kanal blokeri olan nifedipin CEPHİX’in biyoyararlılığını % 70 oranına kadar artırabilir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Konstrasepsiyon) Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda CEPHİX’in kullanımına ait klinik veri mevcut değildir.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar CEPHİX’in, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkilerinin olduğunu göstermemektedir (bkz. kısım 5.3).

Bununla birlikte gebelerde henüz yeterli kontrollü çalışmalar gerçekleştirilmemiş olduğundan yarar/risk oranı göz önüne alınarak uygulanmalıdır.

Laktasyon dönemi

CEPHİX, anne sütüne geçebileceğinden emzirme döneminde bebeğe olası etkileri göz önüne alınarak dikkatli kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Uzun süreli tedavileri de kapsayan yaygın klinik deneyimler dikkate alındığında CEPHİX’in genellikle iyi tolere edildiği görülmektedir. Yan etkiler oldukça seyrektir ve genellikle hafif ve geçicidir.

Sefiksim kullanımıyla ilişkilendirilen ve klinik çalışmalarda gözlenmiş advers etkiler aşağıda yer almaktadır.

Advers etkilerin sıklık gruplandırması şöyledir: Bunlar çok yaygın (> 1/10 ), yaygın (1/100 < 1/10), yaygın olmayan (1/1000 < 1/100), seyrek(1/10 000 < 1/1000), çok seyrek (< 1/10000) olarak sınıflandırılır.
Aşırı duyarlılık reaksiyonları:

o Yaygın Olmayan: Deri döküntüleri, pruritis, ilaç ateşi ve artralji o Seyrek: Ürtiker, anjiyoödem.

o Çok seyrek: Eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz

Bağışıklık Sistemi Hastalıkları:

o Seyrek: Trombositopeni, trombositoz, lökopeni, nötropeni, agranülositoz ve eozinofili. Ayrıca Karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde geçici yükselmeler.
Sinir Sistemi Hastalıkları:

o Seyrek: Baş ağrısı, baş dönmesi
Gastrointestinal Bozukluklar:

o Yaygın: Diyare, dışkı yumuşaması.

o Yaygın olmayan: Bulantı, karın ağrısı, dispepsi, kusma, mide gazı. o Seyrek: Psödomembranöz kolit
Hepato-bilier hastalıklar:

o Seyrek: Karaciğer enzimlerinde geçici artış ve sarılık

Gebelik, puerperium durumları ve perinatal hastalıkları

o Yaygın olmayan: Genital pruritus ve vajinit

4.9. Doz Aşımı

CEPHİX’in doz aşımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Normal kişilerde 2 g’a kadar verilen dozlarda görülen yan etkiler, önerilen doz miktarları sonucu görülen yan etkilerden farklı değildir. Ancak akut doz aşımı durumunda gastrik lavaj uygulanabilir. Spesifik antidotu yoktur. Sefiksim, peritoneal diyaliz ya da hemodiyaliz yoluyla kandan uzaklaştırılamaz.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Sefalosporin antibiyotik ATC kodu: J01DD08

Sefiksim, geniş spektrumlu üçüncü jenerasyon sefalosporin grubu bir antibiyotik olup, sık rastlanan gram pozitif ve gram negatif bakteriler üzerinde bakterisit etkileri vardır. Bakteri duvarında diğer bütün beta-laktam antibiyotikler gibi penisilin bağlayan proteinlere (PBP) bağlanarak bakteri hücrelerinin mukopeptid sentezini bozarak etkisini göstermektedir. Beta-laktamaz enzimlerine yapısının ileri derecede duyarlı olması nedeniyle de penisilinlerin bazı sefalosporinlerin etkisiz olabildiği mikroorganizmalar üzerinde de etkilidir.

Mikrobiyolojik olarak in-vitro
etkili olduğu bakteriler:
Gram-pozitif organizmalar:

• Streptococ suşları;

Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae. Gram-negatif organizmalar:

• Haemophilus influenzae,

• Haemophilus parainfluenzae,

• Moraxella (Branhamella) catarrhalis, (Beta-laktam pozitif ve negatif)

• Escherichia coli,

• Proteus mirabilis,(Beta-laktam pozitif ve negatif)

• Neisseria gonorrhoeae,

• Proteus vulgaris,

• Diğer Proteus suşları (indol pozitif suşlar dahil),

• Klebsiella pneumoniae,

• Klebsiella oxytoca,

• Pasteurella multocida,

• Providencia suşları,

• Salmonella suşları,

• Shigella suşları,

• Citrobacter amalonaticus,

• Citrobacter diversus,

• Serratia marcescens,

• Enterobacter suşları.

Dirençli suşlar

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim: CEPHİX, oral yoldan alındığında % 40-50 oranında gastrointestinal kanaldan kolayca emilir. Bu emilim besin maddesinin varlığında değişmemektedir. Sağlıklı yetişkinler üzerinde yapılan testlerde oral süspansiyonun ortalama pik konsantrasyonlarının, tabletlerden % 25-50 daha büyük olduğu tespit edilmiştir. 200 mg veya 400 mg’lık süspansiyon alınmasını takiben 3-4 saat sonra serum pik konsantrasyonlarına ulaşılır. 200 mg’lık tek dozla 2-4 mcg/ml; 400 mg’lık dozla ise 3-5 mcg/ml’lik pik konsantrasyonları elde etmektedir.

Dağılım:

Sefiksim serum proteinlerine yaklaşık % 65 oranında bağlanır.

Sefiksim doku ve vücut sıvılarındaki konsantrasyonu aşağıdaki belirtilmektedir.

4 mg/kg uygulamadan 5 saat sonra sağ bademcikte ortalama 0.74 ^g / g, sol bademcikte

ortalama 0.53 ^g / g

Akciğerde 200 mg uygulamadan 7.8 saat sonra ortalama 0.99 |g / g, 400 mg uygulamadan sonra 1.76 |g / g

Günde iki kez birkaç gün boyunca 100 mg uygulamadan 2-3 saat sonra kulak akıntısında > 1 |g / ml

200 mg uygulamadan 2-3 saat sonra nazal sinüs mukoz membranında 1.2 - 1.4 |g / g, 100 mg uygulamadan sonra balgamda 0.02 - 0.05 |g / ml

Sefiksimin Tablet olarak Uygulanmasından sonra Serum Seviyeleri (mcg/mL)

DOZ

2 saat

4 saat

6 saat

8 saat

12 saat

24 saat

100 mg

0.3

0.8

1

0.7

0.4

0.2

0.02

200 mg

0.7

1.4

2

1.5

1

0.4

0.02

400 mg

1.2

2.5

3.5

2.7

1.7

0.6

0.04

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Fare ve sıçanlarda yapılan çalışmalarda insanlara verilen dozun 400 katı uygulanmış, üreme bozukluğuna ve fetusta zarara yol açmadığı gözlemlenmiştir. Tavşanlarda bu doz insanlara verilen dozun 4 katı uygulanmıştır, hiçbir teratojenik etkisi görülmemiştir. Buna karşın gebe kadınlarda yapılmış yeterli ve kontrollü bir çalışma yoktur. Sefiksimin oral LD50 değerleri, fare, sıçan ve tavşanlarda 10 g/kg’dır. Köpeklerde bu değer 320 mg/kg ve üzerinde dozların uygulanmasıyla gelişen kusma nedeniyle sınırlanmıştır.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Dibazik kalsiyum fosfat

Hidroksipropil metil selüloz Vazelin likit Magnezyum stearat Mikrokristalin selüloz Prejelatinize nişasta Sodyum lauril sülfat

6.2. Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Özel bir gereklilik yoktur. Kullanılmamış olan ürünler ya da artık materyaller " Tıbbi Atıklar Kontrolü Yönetmeliği" ve " Ambalaj ve Ambalaj Atıklarını Kontrolü Yönetmeliği"lerine uygun olarak imha edilmelidir.

Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır. Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı 29.14 TL [ 26 Jul 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 29.14 TL [ 16 Jul 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699622090821
Etkin Madde Sefiksim
ATC Kodu J01DD08
Birim Miktar 200
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Sefiksim
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 
CEPHIX 200 mg 10 film tablet Barkodu