BILAXTEN 20 mg 20 tablet Klinik Özellikler

Bilastin }

Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar
MENARİNİ İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş | 27 May  2015

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

 • 4.1. Terapötik endikasyonlar

  Alerjik rinokonjonktivit (mevsimsel ve sürekli) ve ürtikerin semptomatik tedavisi.

  • 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

   Pozoloji, uygulama sıklığı ve süresi:

   Yetişkinler ve adolesanlar (12 yaş ve üstü)

   Alerjik rinokonjonktivit (SAR ve PAR) ve ürtiker semptomlarının hafifletilmesinde günde bir kez 20 mg (1 tablet).

   Tablet yiyecek veya meyve suyu alımından bir saat önce veya iki saat sonra oral yoldan alınmalıdır. Günlük dozun tek bir seferde alınması önerilmektedir.

   Tedavi süresi:

   Alerjik rinitte tedavinin aleıjenlere maruz kalınan dönemle sınırlı olması gerekmektedir. Mevsimsel alerjik rinitte tedavi semptomların ortadan kalkmasıyla kesilebilir ve yeniden ortaya çıkmaları halinde tekrar başlatılabilir. Sürekli alerjik rinitte alerjenlere maruz kalınan dönemlerde hastalara devamlı tedavi önerilebilir. Ürtiker tedavisinin süresi şikayetlerin tipine, süresine ve seyrine bağlıdır.

   Özel populasyonlara ilişkin ek bilgiler:

   Geriyatrik popülasyon:

   Yaşlı hastalarda herhangi bir dozaj ayarlaması gerekmemektedir (bkz. 5.1 ve 5.2). 65 yaş üzerindeki hastalarla ilgili yeterli deneyim bulunmamaktadır.

   Pediyatrik popülasyon:

   Bilastinin 12 yaşından küçük çocuklardaki güvenlilik ve etkililiği henüz belirlenmemiştir.

   Böbrek yetmezliği:

   Böbrek yetmezliği izlenen hastalarda herhangi bir dozaj ayarlaması gerekmemektedir (bkz. bölüm 5.2).

   Karaciğer yetmezliği:

   Karaciğer yetmezliği olan hastalarla ilgili klinik deneyim bulunmamaktadır. Bilastin metabolize edilmediği için ve başlıca eliminasyon yolu renal klirens olduğundan dolayı, karaciğer yetmezliğinin sistemik maruziyetini güvenlilik sınırı üzerine çıkarması beklenmemektedir. Bu nedenle, karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozaj ayarlaması yapılması gerekmemektedir (bkz. 5.2).

   • 4.3. Kontrendikasyonlar

    Etkin madde olan bilastine veya yardımcı maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılık.

    • 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

     Bilastinin 12 yaşından küçük çocuklardaki etkililik ve güvenliliği henüz belirlenmemiştir.

     Orta şiddette veya şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda bilastinin örn: ketokonazol, eritromisin, siklosporin, ritonavir veya diltiazem gibi P-glikoprotein inhibitörleriyle birlikte uygulanması plazmadaki bilastin seviyesini yükseltebileceğinden dolayı bilastinle ilgili advers etki riskini arttırabilir. Bu nedenle, orta şiddette veya şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda bilastin ve P-glikoprotein inhibitörlerinin birlikte uygulanmasından kaçınılmalıdır.

     Bu tıbbi ürün her 1 tabletinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

     • 4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

     Yiyeceklerle etkileşim: Yiyecekler bilastinin oral biyoyararlanımını %30 oranında olmak üzere anlamlı derecede azaltmaktadır.

     Greyfurt suyu ile etkileşim: Bilastin 20 mg ile greyfurt suyunun birlikte alınması bilastinin biyoyararlanımını %30 oranında azaltmaktadır. Bu etki diğer meyve suları için de geçerli olabilir. Biyoyararlanımdaki azalmanın ölçüsü meyve suyu üreticileri ve meyve çeşidine bağlı olarak değişebilir. Bu etkileşimle ilgili mekanizma bilastinin substrat olduğu bir alınım taşıyıcısı olan OATP1A2’nin inhibisyonudur (bkz. 5.2). Aynı şekilde, ritonavir veya rifampisin gibi OATP1A2 substratı veya inhibitörü olan tıbbi ürünlerin de bilastinin plazma konsantrasyonunu azaltma potansiyeli bulunmaktadır.

     Ketokonazol veya eritromisinle etkileşim: Bilastin ile ketokonazol veya eritromisinin eşzamanlı olarak alınması bilastinin AUC değerini 2 kat, Cmaks değerini 2-3 kat artırmaktadır. Bilastin bir P-gp substratı olup metabolize edilmediği için bu değişiklikler intestinal akış taşıyıcılarıyla olan etkileşim ile açıklanabilir (bkz. 5.2). Bu değişikliklerin sırasıyla bilastin ve ketokonazol veya eritromisin olmak üzere, ilgili güvenlilik profilini etkilemediği izlenmektedir. Aynı şekilde, siklosporin gibi OATP1A2 substratı veya inhibitörü olan diğer tıbbi ürünlerin de bilastinin plazma konsantrasyonunu arttırma potansiyeli bulunmaktadır.

     Diltiazem ile etkileşim: Bilastin 20 mg ile diltiazem 60 mg’ın eşzamanlı olarak alınması bilastin Cmaks değerini %50 oranında azaltmıştır. Bu etki intestinal akış taşıyıcılarıyla olan etkileşim ile açıklanabilir (bkz. 5.2) ve bu etkinin bilastinin güvenlilik profilini etkilemediği izlenmektedir.

     Alkol ile etkileşim: Alkol ile 20 mg bilastinin eşzamanlı alımından sonra izlenen psikomotor performansın, alkol ve plasebo alımından sonra izlenenle benzer olduğu gözlenmiştir.

     Lorazepam ile etkileşim: 8 gün süreyle bilastin 20 mg ve lorazepam 3 mg’ın eşzamanlı olarak alınması lorazepamın MSS deprese edici etkilerini artırmamıştır.