Tum Ekip İlaçları › AMIDOVIN 150 mg/3 ml IV 6 ampül { Tum Ekip } › KT › Kullanmadan Önce

AMIDOVIN 150 mg/3 ml IV 6 ampül { Tum Ekip } Kullanmadan Önce

Amiodaron Hcl }

Kalp Damar Sistemi > Antiaritmik İlaçlar ve Sınıfları > Amiodaron HCL Tüm-Ekip İlaç A.Ş. | Güncelleme : 30 July  2020

2.AMIDOVIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AMIDOVIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • İyoda karşı alerjiniz varsa
 • Kendini kalp atımlarının aşırı hızlı veya aşırı yavaş ya da düzensiz olması şeklinde gösteren bir kalp bloğu durumunuz varsa
 • İleti bozukluğunuz varsa
 • Tiroid beziyle ilgili bir hastalığınız mevcutsa
 • Etkin madde olan amiodarona veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı aleıjiniz varsa
 • Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız
 • Torsades de pointes’e (ciddi kalp ritim bozukluğu) yol açan ilaçlar ile birlikte:
 • -    Sınıfla antiaritmikler (kini din, hidrokinidin, dizopiramid),

  -    Sınıf III antiaritmikler (dofetilid, ibutilid, sotalol),

  -    Diğer ilaçlar: Bepridil, sisaprid, difemanil, IV eritromisin, mizolastin, IV vinkamin

  -    Sültoprid ile beraber kullanımda öldürücü ciddi kalp ritim bozukluğu oluşma riskinde artış oluşur

 • Ciddi düşük tansiyon durumu
 • Ciddi solunum yetmezliği
 • Kalp kası hastalığı veya kalp yetmezliği olgularında
 • Ciddi kan dolaşım problemleriniz varsa,
 • 3 yaşın altındaki çocuklarda, erken ve yeni doğan bebeklerde,
 • Kalp ritmi düzenleyici olmayan ilaçlar; bazı nöroleptik ajanlar, pentamidin (damar içine uygulandığında)
 • Sparfloksazin ile birlikte kullanım
 • AMIDOVIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Tansiyonunuz düşükse
 • Karaciğer hastalığınız varsa
 • Astım da dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığınız varsa
 • Herhangi bir görme probleminiz varsa (“optik nörit” adı verilen hastalık dahil)
 • Amiodaron tablet kullanıyorsanız
 • İleri yaştaysanız (kalp hızını belirgin şekilde azaltabilir)
 • Kalp yetmezliğiniz varsa
 • Uzun QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) veya Torsades de pointes (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) hastalığı durumunda
 • Tiroid beziyle ilgili bir işlev bozukluğunuz mevcutsa (doktorunuz tedavi öncesinde, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında size kan testleri yaparak bu durumu kontrol altında tutacaktır)
 • Tek başına veya genel durum bozukluğuyla birlikte solunum güçlüğü ya da kuru öksürük başlaması halinde
 • Elektrolit bozukluğuyla seyreden bir durum (özellikle potasyum eksikliği gibi bir durumunuz varsa bu ilacı almadan önce bu durumun düzeltilmesi gerekir)
 • Doğrudan güneş ışığına maruz kalış (derinizde kızarıklık, döküntü ve renk değişikliği gibi duyarlılık belirtileri görülebilir). Bir güneş koruyucu kullanmalısınız.
 • Cerrahi bir operasyon geçirecekseniz ve size anestezi uygulanacaksa
 • Hepatit C tedavisi için tek başına ya da daklatasvir, simeprevir, ledipasvir gibi ilaçlarla birlikte sofosbuvir kullanıyorsanız. AMİDOVİN sofosbuvir, daclatasvir, simeprevir, ledipasvir gibi Hepatit C tedavisi ilaçlan ile birlikte alındığında ciddi, hayatı tehdit edici düşük kalp atımının yavaşlaması (bradikardi) vakaları raporlanmıştır. Sersemlik, bayılma, nefes kesilmesi, kafa karışıklığı bradikardinin belirtilerindendir. Eğer bu belirtilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.
 • İlaç kullanırken deri döküntüleri ortaya çıkarsa.
 • AMİDOVİN ile tedavi, devamlı tıbbi gözetim gerektirir. Tedaviye başlamadan önce ve tedaviniz sırasında doktorunuz tıbbi durumunuzu kan testleri, akciğer filmi ve göz muayenesi ve EKG gibi tetkikler yaparak izlemek isteyebilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AMIDOVIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AMİDOVİN ampul, damar içine enjeksiyon veya infüzyon şeklinde kullanılır. Bu yüzden yiyecek ve içecek ile etkileşimi beklenmemektedir.

  AMİDOVİN kullanırken greyfurt suyu tüketmemeye dikkat ediniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AMİDOVİN’i hamileliğiniz süresince kullanmamanız gerekir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İlaç anne sütüne geçer, bebekte tiroid üstünde istenmeyen etkilere yol açabilir, bu nedenle emzirme esnasında AMİDOVİN’i kullanmamanız gerekir.

  Araç ve makina kullanımı

  Herhangi bir etkileşme bildirilmemiştir.

  AMIDOVIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ürün her mİ’sinde 20 mg benzil alkol içerir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşma kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  AMİDOVİN tedavi kesildikten sonra bile uzun süre vücutta kaldığı için, tedavi kesildikten

  aylar sonra bile ilaç etkileşmeleri görülebilir.

  AMİDOVİN aşağıdaki ilaçlarla kesinlikle beraber kullanılmamalıdır:

 • Yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmine (Torsades de pointes) neden olan ilaçlar:
 • Örneğin;

  -    Kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, dofetilid, ibutilid, sotalol veya bretilyum (düzensiz kalp atımı tedavisinde kullanılır),

  -    Damar yoluyla kullanılan eritromisin, mizolastin, sparfloksazin, sultoprid, ko-trimoksazol ve pentamidin (enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibiyotikler),

  -    Bepridil (kalp kası kan akımının bozulması nedeniyle gelişen göğüs ağrısı tedavisinde kullanılır), sisaprid (hazımsızlık tedavisinde kullanılır), damar yoluyla kullanılan vinkamin (yaşlılarda zihinsel işlevlerle ilgili semptomatik bozuklukların tedavisinde kullanılır),

  -    Kinin, meflokin, klorokin, halofantrin gibi sıtma tedavisinde kullanılan ilaçlar,

  -    Terfenadin, astemizol, mizolastin gibi alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar,

  -    Klorpromazin, tiyoridazin, flufenazin, pimozid, haloperidol, amisülpirid, sertindol gibi bazı ruhsal bozukluklarda kullanılan ilaçlar,

  -    Lityum (bipolar bozukluk adı verilen ruhsal hastalığın tedavisinde kullanılır),

  -    Doksepin, maprotilin, amitriptilin gibi depresyon tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresanlar,

  -    Moksifloksasin (enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir antibiyotik),

  -    Uyarıcı kabızlık tedavisi ilaçları.

  AMİDOVİN’in aşağıdaki ilaçlarla beraber kullanılması önerilmez:

 • Ruh hastalıklarının tedavisi için kullanılan bazı ilaçlar (örneğin; tiyoridazin, levomepromazin, trifluoperazin, siyamemazin, sülpirid, tiaprid, pimozid, droperidol)
 • Propranolol gibi beta blokör adı verilen kalp hastalıkları ve tansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (sotalol ve esmolol dışında)
 • Beta blokörler, kalp atış hızını düşüren kalsiyum kanal inhibitörü ilaçlar (verapamil, diltiazem), kandaki potasyum seviyesini düşürebilen uyarıcı laksatifler
 • Bisakodil veya senna gibi kabızlık giderici ilaçlar (laksatifler)
 • Florokinolonlar (siprofloksasin, ofloksasin veya levofloksasin gibi enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir antibiyotik grubu).
 • Bir karaciğer hastalığı olan Hepatit C tedavisinde kullanılan, sofosbuvir, daklatasvir, simeprevir ve ledipasvir tedavisi sırasında ciddi ve yaşamı tehdit eden bradikardi (kalp hızının normalden yavaş olması) görülebilir. AMİDOVİN bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.
 • AMİDOVİN aşağıdaki ilaçlarla beraber kullanılırken dikkatli olmalıdır.

  -    Varfarin, dabigatran gibi kanı inceltmeye yarayan ilaçlar (pıhtılaşmayı önleyen bu gibi ilaçların etkisi artabilir, kanama riski ortaya çıkabilir). Doktorunuz varfarin, dabigatran dozunuzu azaltacak ve tedavinizi yakından takip edecektir.

  -    Simvastatin, pravastatin, atorvastatin ve lovastatin gibi kandaki yağ düzeyini düşürmek için kullanılan statinler (birlikte kullanılması kas toksisitesi riskini artırır).

  -    Ameliyat sırasında kullanılan güçlü bir ağrı kesici olan fentanil (birlikte kullanılması toksisite riskini artırır).

  -    Lidokain (anestezide kullanılır), takrolimus (organ nakli sonrasında organ reddini önlemek için kullanılır), sildenafıl, tadalafıl veya vardenafıl (cinsel iktidarsızlık tedavisinde kullanılır), midazolam ve triazolam (ameliyat öncesi sakinleştirici olarak kullanılır), dihidroergotamin ve ergotamin (migren tedavisinde kullanılır), kolşisin (gut hastalığı tedavisinde kullanılır); bu ilaçların kandaki seviyelerinin yükselmesine ve toksisitelerinin artmasına neden olabilir.

  -    Kalp atım bozukluğu tedavisinde kullanılan flekainid (bu ilacın dozunun yarı yarıya azaltılması gerekebilir). Doktorunuz tedavinizi yakından takip edecektir.

  -    Organ nakli sonrasında organ reddini önlemek için kullanılan siklosporin ve takrolimus (böbrek üstünde zararlı etki riski ortaya çıkabilir),

  -    Ağız yoluyla alman ve kalp kası kan akımının bozulması nedeniyle gelişen göğüs ağrısı ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan diltiazem (özellikle yaşlılarda kalp bloğu, kalp atım hızının aşırı yavaşlaması riski ortaya çıkabilir).

  -    Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan digoksin (kalp bloğu, kalp atım hızının aşırı yavaşlaması riski ortaya çıkabilir). Doktorunuz tedavinizi yakından takip edecektir ve digoksin dozunuzu yarıya düşürebilir.

  -    Kalp atım bozukluğu tedavisinde kullanılan esmolol (kalpte ritim bozuklukları ortaya çıkabilir).

  -    Potasyumu düşüren ilaçlar: Potasyum düşüren idrar söktürücüler (tek başına veya bir arada kullanımı), furosemid gibi idrar söktürücüler, uyarıcı laksatifler, hidrokortizon, betametazon veya prednizolon gibi glukokortikoidler (sistemik kullanım), bazı hormon hastalıklarının test edilmesi sırasında kullanılan tetrakosaktid, mantar tedavisinde damar yoluyla kullanılan amfoterisin B (kalpte ritim bozuklukları ortaya çıkabilir).

  -    Sara tedavisinde kullanılan fenitoin (birlikte kullanılırsa bu ilacın kandaki düzeyi yükselebilir).

  -    Kalp atım sayısını azaltan ilaçlar [örneğin; kalsiyum antagonistleri (diltiazem, verapamil), beta-blokerler (sotalol hariç), klonidin, guanfasin, kalp glikozitleri, meflokin; antikolinesteraz ilaçlar (donezepil, galantamin, rivastigmin, takrin, ambemonyum, piridostigmin, neostigmin) ritim bozuklukları ortaya çıkabilir)].

  -    Ameliyat sırasında kullanılan yüksek doz oksijen veya anestezi ilaçlan (kalp hızında yavaşlama, tansiyon düşmesi, kalpte bozukluklar, ameliyattan hemen sonra solunum bozukluklan görülebilir)

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Tüm-Ekip İlaç A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA11740
  Satış Fiyatı 12.68 TL [ 30 Jul 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 12.68 TL [ 24 Jul 2020 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699814750359
  Etkin Madde Amiodaron Hcl
  ATC Kodu C01BD01
  Birim Miktar 150
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 6
  Kalp Damar Sistemi > Antiaritmik İlaçlar ve Sınıfları > Amiodaron HCL
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  AMIDOVIN 150 mg/3 ml IV 6 ampül { Tum Ekip } Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  30 Jul 202012.68 TL
  24 Jul 202012.68 TL
  17 Jul 202012.68 TL
  13 Jul 202012.68 TL
  6 Jul 202012.68 TL
  29 Jun 202012.68 TL
  19 Jun 202012.68 TL
  15 Jun 202012.68 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları