Adeka İlaçları › ADEPIRON 250 mg/5 ml 100 ml şurup › KT › Kullanmadan Önce

ADEPIRON 250 mg/5 ml 100 ml şurup Kullanmadan Önce

Metamizol Sodyum }

Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Metamizol Sodyum Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

 • ADEPİRON®'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ADEPİRON®'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • İlacın içerdiği metamizol sodyum etkin maddesine veya diğer pirazolonlar (örn. fenazon, propifenazon) veya pirazolidinlere (örn. fenilbutazon, oksifenbutazon) karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa. Bu etkin maddeleri aldıktan sonra bazı beyaz kan hücrelerinin şiddetli derecede azalması (agranülositoz) gibi reaksiyonlar geliştiren hastaları da kapsar.

  • İlacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,

  • Kemik iliği fonksiyonunuzda bozukluk varsa (örn. kanser tedavisi olduysanız)

  • Kan hücresi yapımından sorumlu olan vücut sisteminizde bir hastalığınız varsa (hematopoetik hastalıklar)

  • Ağrı kesicilere karşı bilinen bir intoleransınız varsa (kurdeşen veya anjiyoödeme (yüz, dil ve boğazda şişme) sebep olan analjezik kaynaklı astım veya ağrı kesici etkilerine dayanıksızlık, tahammülsüzlük). Bu durum salisilatlar, parasetamol, diklofenak, ibuprofen, indometazin, naproksen gibi ağrı kesici ilaçları kullandıktan sonra, alt solunum yollarında geçici daralma reaksiyonu (bronkospazm) gelişen veya deride aşırı kaşıntı ve kızarıklıklar ile seyreden kurdeşen, burun akıntısı, deride veya solunum yollarında şişme (ürtiker, rinit, anjiyoödem) gibi diğer aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişen hastaları kapsar.

  • Akut intermitan hepatik porfiria adı verilen bir hastalığınız varsa (hemoglobin oluşumu bozukluğuna sebep olan kalıtsal bir hastalık)

  • Kalıtsal glukoz -6- fosfat dehidrogenaz eksikliğiniz varsa (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı riski taşıyan bir kalıtsal hastalık)

  • 3 aylıktan küçük bebeklerde

  • Hamileliğinizin son 3 ayındaysanız

  • Emziriyorsanız

   ADEPİRON®'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

   ADEPİRONkullanmadan önce doktorunuza danışınız.

   ADEPİRONmetamizol etkin maddesini içerir ve nadir fakat hayatı tehdit edici olabilen şok (kan dolaşımının ani olarak durması) ve agranülositoz (bir tip beyaz kan hücrelerinin sayısının önemli derecede azalmasına bağlı gelişen ciddi bir durum) riski taşır.

   Eğer aşağıdaki belirtilerden biriyle karşılaşırsanız ADEPİRONkullanmayı bırakın ve hemen

   bir doktora başvurun, çünkü bu olası agranülositozu gösterebilir:

   • Genel sağlık durumunuzun beklenmedik bir şekilde kötüleşmesi (ateş, titreme, boğaz ağrısı veya yutkunma güçlüğü gibi),

   • Kalıcı veya yeni ateş başlangıcı,

   • Özellikle ağız, burun ve boğazda veya genital veya anal bölgede ağrılı yaralar (mukoza

   zarında değişiklikler).

   Bkz. Bölüm 4 “Olası yan etkiler nelerdir?”

   Tüm kan hücrelerinin sayısında (pansitopeni) (genel olarak hasta hissetme, enfeksiyon veya düşmeyen ateş, çürükler, kanama ve ciltte solukluk gibi) veya trombosit (trombositopeni) (kanama eğiliminde artış, deri içinde ve mukoz membranlarda kanama) sayısında azalma olursa, ADEPİRONile tedaviyi kesiniz ve derhal bir doktora başvurunuz (bkz. bölüm 4. “Olası yan etkiler”).

   Doktorunuz kan hücrelerinizinsayısınıdüzenliolarakkontrol edebilir ve bazı değişiklikler

   ADEPİRON'a karşı bir alerjik reaksiyonunuz varsa (anafilaktoid reaksiyon), diğer ağrı kesicilere karşı da aynı şekilde reaksiyon gösterme riski taşırsınız.

   ADEPİRON'a karşı alerjik veya diğer (bağışıklık sistemi kaynaklı) savunma reaksiyonları göstermişseniz (örneğin agranülositoz), fenazon, propifenazon, fenilbutazon veya oksifenbutazon gibi diğer pirazolon ve pirazolidinlere (kimyasal olarak ilgili maddeler) karşı da aynı şekilde reaksiyon gösterme riski taşırsınız. Diğer pirazolonlara, pirazolidinlere veya diğer ağrı kesicilere karşı alerjik reaksiyon veya diğer bağışıklık sistemi kaynaklı reaksiyon gösteriyorsanız, ADEPİRON'a de aynı şekilde reaksiyon gösterme riskiniz yüksektir.

   Şiddetli alerjik reaksiyonlar

   Aşağıdaki durumların mevcut olduğu hastalar, metamizole karşı gelişebilecek olası ani ve aşırı şiddette alerjik reaksiyonlar açısından özel bir risk altındadırlar:

  • Ağrı kesicilere veya romatizma ilaçlarına karşı intolerans; bu durum şiddetli kaşıntı, ürtiker, ve yüz, dil ve boğazda şişme gibi problemlere sebep olabilir. Eğer bu belirtiler görülürse, ADEPİRON'u kullanmayınız. Daha fazla bilgi için Bkz. Bölüm ‘ADEPİRON'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ')

  • Solunum güçlüğü (örneğin akciğerdeki küçük hava kanallarının daralması (bronşiyal astım) sebebiyle meydana gelen solunum güçlüğü), özellikle bu duruma eşlik eden burun ve sinüslerde iltihap ve nazal poliplerin olması durumunda

  • Kronik ürtiker,

  • Alkol intoleransı; yani, belli alkollü içeceklerin az bir miktarına dahi burun akıntısı, gözlerde aşırı yaşarma ve belirgin yüz kızarıklığı gibi belirtilerle reaksiyon oluşması. Alkole karşı bu tip bir intolerans durumu ağrı kesicilere karşı teşhis edilmemiş bir intoleransın belirtisi olabilir (Bkz. Bölüm ‘ADEPİRON'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ')

  • Boyalara (örn. tartrazin) veya koruyucu maddelere (örn. benzoatlar) karşı alerji.

   Alerjik reaksiyonlar açısından yüksek risk taşıyan hastalarda ADEPİRONsadece olası riskleri beklenen faydalara karşı dikkatlice değerlendirildikten sonra kullanılmalıdır (ayrıca Bkz. Bölüm “ADEPİRON'u aşağıdaki durumlarda kullanmayınız”). Böyle bir durumda ADERİPON kullanılmasına karar verilmişse, hasta yakından takip edilmeli ve acil durum tedavisi için gerekli koşullar her zaman hazır bulundurulmalıdır.

   Özellikle hassas hastalarda anafilaktik şok gelişebilir (Bkz. Bölüm 4. Olası yan etkiler nelerdir?). Bu sebeple, astımı olan veya aşırı duyarlılık reaksiyon oluşumuna eğilimi olan (atopi) hastalarda özel dikkat gösterilmesi tavsiye edilir.

   Şiddetli deri reaksiyonları

   Tedavi sırasında Stevens-Johnson sendromu (derinizde içi su dolu kabarcıklar veya yaygın kızarıklık ve soyulmaya neden olan ciddi deri reaksiyonu) ve toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık), eozinofili ve sistemik semptomlarla ilaç etkileşimi (DRESS) gibi ciddi deri reaksiyonları bildirilmiştir. Sizde bu belirtiler (bkz. bölüm 4. “Olası yan etkiler”) ortaya çıkarsa tedaviyi kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz.

   Herhangi bir ciddi cilt reaksiyonu geliştirdiyseniz, ADEPİRONile hiçbir zaman tedaviye

   yeniden başlamamalısınız (bkz. bölüm 4. “Olası yan etkiler”).

   Karaciğer sorunları

   Metamizol kullanan hastalarda, tedavinin başlamasını takiben birkaç gün ila birkaç ay içinde semptomların eşlik ettiği karaciğer iltihabı olguları rapor edilmiştir.

   Kendini hasta hissetme (bulantı veya kusma), ateş, yorgunluk, iştahsızlık, koyu renkli idrar, açık renkli dışkı, deri renginde veya gözlerde beyaz kısımlarda sarılık, kaşıntı, kızarıklık veya karnın üst kısmında ağrı gibi karaciğer sorunlarına ilişkin semptomlarınız varsa ADEPİRONkullanmayı bırakın ve bir doktora başvurun. Doktorunuz karaciğer fonksiyonlarınızı kontrol edecektir.

   Daha önce metamizol içeren herhangi bir tıbbi ürün kullandıysanız ve karaciğer problemleriniz

   varsa ADEPİRONkullanmamalısınız.

   Tansiyon düşüklüğü

   ADEPİRONuygulaması tansiyon düşüklüğüne neden olabilir (aynı zamanda Bkz. Bölüm ‘4. Olası yan etkiler nelerdir?'). Aşağıdaki durumlarda bu risk daha yüksektir:

   • Önceden tansiyon düşüklüğü bulunan hastalar, aşırı sıvı kaybetmiş olan hastalar, dolaşımı dengede olmayan, dolaşım yetmezliği olan hastalar (örneğin kalp krizi veya ciddi yaralanmalar geçirmiş hastalar)

   • Yüksek ateşi olan hastalar

    Dolayısıyla ADEPİRONtedavisinin gerekliliği dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve yakın medikal gözetim altında uygulanmalıdır (Bkz. Bölüm ‘ADEPİRON'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ'). Tansiyon düşmesi (hipotansif reaksiyonlar) riskini

    azaltmak için kan dolaşımı kontrolü gibi önleyici tedbirlerin alınması gerekli olabilir.

    ADEPİRONşurup sadece kan basıncında bir düşüşten kesin olarak kaçınılması gerektiği durumda eğer kan dolaşımına ilişkin dikkatli bir izleme yapılıyorsa kullanılabilir, örn.;

   • Ciddi koroner kalp hastalığı olan hastalarda,

   • Beyin damarlarında kan akışının sınırlanmasına neden olan daralma olan hastalarda,

    Böbrek ve karaciğer yetmezliği

    Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozuklukları olan hastalarda ADEPİRONyalnızca yarar/risk oranının mutlak bir değerlendirmesinden sonra ve gerekli önlemler alınarak kullanılmalıdır (Bkz. Bölüm ‘3. ADEPİRONnasıl kullanılır? - Böbrek/karaciğer yetmezliği').

    Yenidoğanlar ve bebekler

    Yenidoğanlarda ve 3 aylıktan küçük bebeklerde metamizol sodyum tedavisi uygulanmamalıdır.

    Yaşlı hastalar

    Yaşlı hastalarda ilacın vücuttan atılmasında gecikme söz konusu olabilir (Bkz. Bölüm ‘3.

    ADEPİRONnasıl kullanılır? – Yaşlı hastalar').

    Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

    danışınız.

    ADEPİRON®'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

    Besinler ADEPİRON'un emilmesini etkilemez. Şurubu yemekler sırasında veya yemekten önce ya da sonra, ölçek kabı kullanarak, doktorunuzun önerdiği miktarda içiniz.

    ADEPİRONkullanırken, mümkün olduğunca alkol almayınız.

    Hamilelik

    İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

    Hamile iseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

    Hamileliğin ilk üç ayında metamizol kullanımına ilişkin mevcut veriler sınırlıdır ancak bu sınırlı veriler embriyoya zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir. Başka bir tedavi seçeneğinin bulunmadığı seçilmiş durumlarda, doktorunuza veya eczacınıza danıştıktan sonra ve metamizol kullanımının yararlarının ve risklerinin dikkatlice tartılmasının ardından ilk ve ikinci üç aylık dönemde tek doz metamizol kullanımı kabul edilebilir. Bununla birlikte, genel olarak, ilk ve ikinci üç aylık dönemde ADEPİRONkullanımı önerilmez.

    Hamileliğin son üç ayında, Metamizol'ün gebelik ve/veya fetüs/yeni doğan üzerinde zararlı etkileri bulunmaktadır. Anne ve çocuk için artan komplikasyon (kanama, doğmamış bir çocuğun normalde sadece doğumdan sonra kapanan Duktus Botalli adı verilen önemli bir damarının erken kapanması) riski nedeniyle ADEPİRONkullanmamalısınız.

    Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

    Emzirme

    İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

    Metamizolün parçalanma ürünleri kayda değer miktarda anne sütüne geçer ve emzirilen bebek için risk göz ardı edilemez. Özellikle emzirme döneminde tekrarlı şekilde ADEPİRONkullanımından kaçınılmalıdır. Tek bir ADEPİRONuygulaması durumunda, annelerin dozu aldıktan sonra 48 saat boyunca sütlerini sağmaları ve atmaları önerilir.

    Araç ve makine kullanımı

    Metamizol önerilen dozlarda kullanıldığında konsantrasyon ve reaksiyon yeteneğini bozduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla beraber, tedbir amaçlı olarak en azından yüksek dozlarda, konsantrasyon ve reaksiyon yeteneğinin bozulabileceğini göz önünde bulundurarak, araç ya da makine kullanımından ve diğer riskli aktivitelerden kaçınınız.

    Özellikle birlikte alkol kullandıysanız taşıt sürmeyiniz, makine kullanmayınız.

    ADEPİRON®'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Her ml'sinde 700 mg sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

    Bu tıbbi ürün her ml'sinde 5 mg hidroksi metan sülfonik asit sodyum tuzu ½ HO (sodyum formaldehit hidrojen sülfit) ihtiva eder. Formaldehit mide bulantısına ve ishale sebebiyet verebilir.

    Bu tıbbi ürün her ml'sinde 0,02 mg tartrazin içermektedir. Alerjik reakiyonlara neden olabilir.

    ADEPİRONşurup dişlere zararlı olabilir.

    Bu tıbbi ürün her ml'sinde 5 mg potasyum sorbat ihtiva eder. Bu durum, böbrek fonksiyonlarında azalma olan hastalar ya da kontrollü potasyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

    Bu tıbbi ürün her ml'sinde 5 mg sodyum benzoat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

    Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

    Şu anda başka bir ilaç kullanıyorsanız ya da kullanma olasılığınız varsa veya yakın zamanda kullandıysanız, doktorunuza ya da eczacınıza söyleyiniz.

    Özellikle, kan seviyelerini düşürebilecek ve ADEPİRONetkisini azaltabilecek olan aşağıdaki

    ilaçları doktorunuza söyleyin:

   • Depresyon veya sigara bırakma tedavisinde kullanılan bir ilaç olan bupropion,

   • HIV/AIDS tedavisinde kullanılan bir ilaç olan efavirenz,

   • Yasadışı uyuşturuculara (opioidler olarak da adlandırılan) bağımlılığı tedavi etmek amacıyla kullanılan bir ilaç olan metadon,

   • Epilepsi veya bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan bir ilaç olan valproat,

   • Bağışıklık sistemini baskı altına almak için kullanılan bir ilaç olan siklosporin,

   • Nakil yapılan hastalarda organ reddini önlemek için kullanılan bir ilaç olan takrolimus,

   • Depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç olan sertralin,

    Etkililiği ve/veya kan seviyeleri doktorunuz tarafından takip edilmelidir.

    Özellikle, ADEPİRONetkileyen veya etkileyebilecek olan aşağıdaki ilaçları doktorunuza

    söyleyin.

   • Kanser veya romatizmal hastalıkları tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olan metotreksat, Bu ilaçların birlikte kullanılması, özellikle yaşlı hastalarda metotreksatın kan üzerindeki olası etkisini artırabilir. Bu nedenle bu kombinasyondan kaçınılmalıdır.

   • Kalp koruması amacıyla düşük dozlarda alınan asetilsalisilik asit,

    Bu ilaçların birlikte kullanılması, asetilsalisilik asidin kan pulcuklarının pıhtılaşması üzerindeki

    etkisini azaltabilir.

   • Zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç olan klorpromazin,

    Eğer bu ilaçlar eş zamanlı kullanılırsa, vücut sıcaklığında aşırı bir azalma görülebilir.

    ADEPİRON'un dahil olduğu ilaç grubu olan pirazolonların kullanımı, diğer bazı ilaçlarla etkileşimlere yol açabilir:

   • Kanın pıhtılaşmasını önlemek için alınan ilaçlar,

   • Yüksek tansiyonu ve belirli kalp hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olan

    kaptopril,

   • Zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç olan lityum,

   • Triamteren gibi diüretik ilaçlar,

   • Kan basıncını düşürmek için kullanılan ilaçlar,

   ADEPİRONbu etkileşimlere ne ölçüde neden olduğu bilinmemektedir.

   Laboratuvar testleri üzerinde etkiler

   Eğer ADEPİRONkullanıyorsanız, herhangi bir laboratuvar testi (örneğin kreatinin,

   yağ, HDL-kolesterol veya ürik asit testleri) yaptırmadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz, çünkü metamizol bazı sonuçları etkileyebilir.

   Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
  Kalp Krizi Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA00369
  Satış Fiyatı 54.57 TL [ 14 Jun 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 54.57 TL [ 31 May 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699587571854
  Etkin Madde Metamizol Sodyum
  ATC Kodu N02BB02
  Birim Miktar 250
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 100
  Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Metamizol Sodyum
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  ADEPIRON 250 mg/5 ml 100 ml şurup Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  14 Jun 202454.57 TL
  31 May 202454.57 TL
  24 May 202454.57 TL
  17 May 202454.57 TL
  10 May 202454.57 TL
  3 May 202454.57 TL
  26 Apr 202454.57 TL
  22 Apr 202454.57 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları