ZYRTEC 10 mg 20 ml oral damla Klinik Özellikler

Setirizin Hcl }

Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar > Setirizin
UCB Pharma A.Ş. | 20 October  2020

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

 • 4.1. Terapötik endikasyonlar

  ZYRTEC; erişkinler ile 2 yaş ve üzeri çocuklarda:

  Alerjik rinitin nazal ve oküler semptomlarının tedavisinde ve kronik idiopatik ürtikerin semptomlarının tedavisinde endikedir.

  • 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

   Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:

   2-6 yaş arasındaki çocuklarda: Günde iki kez 2,5 mg (günde iki kez 5 damla)

   6-12 yaş arasındaki çocuklarda.. Günde iki kez 5 mg (günde iki kez 10 damla)

   12 yaş üstü adölesan ve erişkinlerde: Günde bir kez 10 mg (günde bir kez 20 damla)

   Uygulama şekli:

   ZYRTEC ağızdan kullanım içindir.

   ZYRTEC, bir kaşığa damlatılarak ya da bir miktar sıvı içinde seyreltilerek alınmalıdır.

   Eğer seyreltme yapılacaksa, özellikle çocuklara uygulama esnasında, damlaların ekleneceği su hacminin hastanın yutabileceği su miktarına göre ayarlanması gerekir. Seyreltilmiş çözelti hemen alınmalıdır.

   Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

   Böbrek yetmezliği:

   Doz aralıkları kişinin böbrek fonksiyonlarına göre ayarlanır. Aşağıdaki tabloyu kullanarak gösterildiği şekilde dozu ayarlanır. Bu tabloyu kullanabilmek için hastanın kreatinin klerensi [(CLcr), ml/dak] hesaplanmalıdır.

   CLcr (ml/dak) değeri; serum kreatinin değeri (mg/dl) üzerinden aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

   [140-yaş (yıl) ] x ağırlık (kg)

   CLcr (ml/dak) = ----------------------------------- (x 0,85 - kadınlarda)

   72 x serum kreatinin (mg/dl)

   Böbrek Fonksiyon Bozukluğu olan Erişkin Hastalarda Doz Ayarlaması:

   Grup

   Kreatinin klerensi (ml/dak)

   Doz ve doz sıklığı

   Normal

   > 80

   Günde bir kez 10 mg

   Hafif

   50 - 79

   Günde bir kez 10 mg

   Orta

   30 - 49

   Günde bir kez 5 mg

   Ağır

   < 30

   İki günde bir, bir kez 5 mg

   Son dönem böbrek yetmezliğinde ve diyalizdeki hastalarda

   < 10

   Kontrendike

   Karaciğer yetmezliği:

   Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlanmasına gerek yoktur.

   Karaciğer ve böbrek yetmezliği bir arada görülen hastalarda ise doz ayarlaması önerilir (bkz

   “Böbrek yetmezliği” bölümü)

   Pediyatrik popülasyon:

   “Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi” bölümüne bakınız.

   Böbrek yetmezliği olan pediyatrik hastalarda doz, hastanın renal klerensi, yaşı ve vücut ağırlığı göz önüne alınarak bireyselleştirilmelidir.

   Geriyatrik popülasyon:

   Veriler, böbrek fonksiyonu normal olan yaşlılarda, doz azaltılmasının gerekmediğini ortaya koymuştur.

   • 4.3. Kontrendikasyonlar

    •     ZYRTEC’in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine, hidroksizine veya piperazin türevlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık öyküsü olan hastalarda,

   • •      Kreatinin klerensinin 10 ml/dak’nın altında olduğu ağır böbrek yetmezliğindeki hastalarda kontrendikedir.

   2 yaş altı çocuklarda ZYRTEC kullanılmamalıdır.

   • 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

    Setirizin, terapötik dozlarda, alkol (kandaki 0,5 g/l’ lık bir alkol düzeyi için) ile klinik olarak anlamlı bir etkileşim göstermemiştir, ancak alkolle birlikte alındığında dikkatli olunması önerilir.

    Setirizin üriner retansiyon riskini artırabileceğinden, üriner retansiyona eğilim faktörleri (örn. omurilik lezyonu, prostatik hiperplazi) olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

    Antihistaminikler alerji deri testlerine verilen yanıtı inhibe etmektedir, bu nedenle bu testlerin uygulanmasından önce 3 günlük bir temizlenme periyodu önerilmektedir.

    Epileptik hastalarda ve konvülsiyon riski olan hastalarda dikkat edilmesi önerilir.

    Oral damlanın içeriğinde bulunan metil parahidroksibenzoat ve propil parahidroksibenzoat (muhtemel gecikmiş) alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

    Bu tıbbi ürün her ml’sinde 10 mg sodyum sakkarin ve 10 mg sodyum asetat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

    Tedaviye başlanmadan önce yoğun kaşıntı ve/veya ürtiker görülmese bile setirizin ile tedavi kesildiğinde bu semptomlar ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda, bu semptomlar şiddetli olabilir ve tedaviye yeniden başlanması gerekebilir. Tedaviye yeniden başlandığında semptomlar ortadan kalkmalıdır.

    • 4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

     Setirizinin farmakokinetik ve farmakodinamik tolerans profilinden ötürü, bu antihistaminik ile herhangi bir etkileşim beklenmez. Fiilen, psödoefedrin ya da teofilin (400 mg/gün) ile yapılan ilaç-ilaç etkileşim çalışmalarında, farmakodinamik veya önemli bir farmakokinetik etkileşim rapor edilmemiştir.

     Gıdalarla alındığında emilim miktarı azalmamış ancak emilim hızında bir azalma olmuştur.

     Setirizin alkolün (kandaki 0,5 g/l’lık bir alkol düzeyi için) etkilerini potansiyelize etmez, ancak duyarlı hastalarda, setirizinin alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanları ile eşzamanlı kullanımı, uyanıklıkta azalmaya ve performans bozukluğuna yol açabilir.

     Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

     Özel popülasyonlara ilişkin bir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

     Pediyatrik popülasyon

     Pediyatrik popülasyona ilişkin bir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

     • 4.6. Gebelik ve laktasyon

      Genel tavsiye:

      Gebelik kategorisi: "B"

      Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):

      Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar setirizin ile tedavi edilebilir. Setirizin ve oral kontraseptiflerin eş zamanlı kullanımının kontrasepsiyon etkinliğini azaltması beklenmez.

      Gebelik dönemi:

      Setirizin için gebeliğe ilişkin prospektif olarak toplanan veriler, geçmişte belirlenen oranların üzerinde bir maternal ya da embriyonal/fötal toksisite potansiyeli göstermemektedir.

      Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik, embriyonal/fötal gelişim, doğum ya da doğum-sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.

      Gebe kadınlara ancak mutlak gerekli olduğunda uygulamalı ve verilirken tedbirli olunmalıdır.

      Laktasyon dönemi:

      Setirizin anne sütüne geçer. Anne sütü ile beslenen bebeklerde istenmeyen etki görülme riski dışlanamaz. Setirizin uygulanmasından sonra örneklem zaman noktalarına bağlı olarak plazmada ölçülene göre %25-%90 oranında anne sütüne geçer; bu nedenle, emziren kadınlarda kullanılması önerilmez.

      Üreme yeteneği / Fertilite:

      İnsanlarda fertiliteye ilişkin veriler sınırlıdır, ancak güvenliliğe dair bir sorun saptanmamıştır. Hayvanlardan elde edilen veriler, insanlarda üreme ile ilgili bir güvenlilik sorunu göstermemiştir.

      • 4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

       Önerilen 10 mg dozda, araç kullanma becerisi, uykuya dalma ve simule montaj hattı performansına (ilacın sedatif etkisini ölçmede kullanılan, gerçek iş ortamındaki performansı temsil eden, bilgisayarla yapılan ve uyku halindeki tüm değişkenlere hassas ölçüm testi) ait objektif ölçümlerde, potansiyel olarak tehlikeli aktivitelerde çalışan ve makine kullanan hastalar, önerilen dozu aşmamalı ve tıbbi ürüne verdikleri cevabı dikkate almalıdırlar. Bu tip duyarlı hastalarda, setirizinin alkol ve diğer santral sistemi depresanları ile eşzamanlı kullanımı, uyanıklıkta azalmaya ve performans bozukluğuna yol açabilir. Somnolans hikayesi olan hastalar, araç kullanmaktan, potansiyel olarak tehlikeli aktivitelerde çalışmaktan ve makine kullanmaktan kaçınmalıdır. Bu hastalar önerilen dozu aşmamalı ve tıbbi ürüne verdikleri yanıtı dikkate almalıdırlar.

       • 4.8. İstenmeyen etkiler

        Klinik çalışmalar

        Klinik çalışmalar, önerilen dozda setirizinin, santral sinir sistemi üzerinde somnolans, halsizlik, sersemlik hali ve baş ağrısı gibi minör advers etkiler gösterdiğini ortaya koymuştur. Bazı olgularda paradoksal santral sinir sistemi stimülasyonu bildirilmiştir.

        Setirizin, selektif periferik H1-reseptör antagonisti olmasına ve antikolinerjik aktiviteden göreli bağımsız olmasına rağmen, bireysel olgularda idrar yapma zorluğu, gözde uyum bozuklukları ve ağız kuruluğu bildirilmiştir.

        Bilirubin yükselmesinin eşlik ettiği karaciğer enzimlerinde yükselme ile birlikte karaciğer fonksiyon anormalliği örnekleri bildirilmiştir. Bu durum genellikle, ilaç kesildiğinde sona ermektedir.

        Setirizinin, önerilen (günde 10 mg) dozda plasebo veya diğer antihistaminiklerle karşılaştırıldığı, kontrollü, çift kör, nicelikli güvenlilik verileri olan klinik veya farmakoklinik çalışmalar ile 3200’ den fazla hasta setirizine maruz kalmıştır. Aşağıdaki advers reaksiyonlar, bu toplu verilerden elde edilen, plasebo kontrollü çalışmalarda, 10 mg setirizin ile %1 ya da daha fazla oranda görülen advers reaksiyonlardır:

        Advers reaksiyon (WHO-ART)

        Setirizin 10 mg (n= 3260)

        Plasebo (n = 3061)

        Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

        Halsizlik

        %1,63

        %0,95

        Sinir sistemi hastalıkları: Sersemlik hissi Baş ağrısı

        %1,10

        %7,42

        %0,98

        %8,07

        Gastrointestinal hastalıklar

        Karın ağrısı

        Ağız kuruluğu

        Mide bulantısı

        %0,98

        %2,09

        %1,07

        %1,08

        %0,82

        %1,14

        Psikiyatrik hastalıklar Somnolans

        %9,63

        %5

        Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

        Farenjit

        %1,29

        %1,34

        Klinik çalışmalarda, plaseboya göre istatiksel olarak daha sık görülen somnolans, olguların çoğunluğunda hafif ila orta şiddettedir. Diğer çalışmalarda kullanılan objektif testler, sağlıklı genç gönüllülerde, önerilen günlük dozda, günlük aktivitelerin etkilenmediğini göstermiştir.

        Pediyatrik popülasyon

        Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda, çocuklarda (6 ay-12 yaş) setirizin için %1 veya daha fazla oranda bildirilen advers olaylar aşağıda listelenmiştir:

        Advers reaksiyon (WHO-ART)

        Setirizin (n=1656)

        Plasebo (n =1294)

        Gastrointestinal hastalıklar Diyare

        %1,0

        %0,6

        Psikiyatrik hastalıklar: Somnolans

        %1,8

        %1,4

        Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

        Rinit

        %1,4

        %1,1

        Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar Halsizlik

        %1,0

        %0,3

        Pazarlama sonrası deneyim

        Klinik çalışmalarda raporlanan ve yukarıda listelenen advers reaksiyonlar dışında, aşağıdaki istenmeyen etkiler pazarlama sonrası deneyimde raporlanmıştır.

        İstenmeyen etkiler MedDRA Sistem Organ Sınıfı’ na göre ve sıklık gruplandırması aşağıda belirtildiği şekilde tanımlanmıştır:

        Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (> 1/1000 ila < 1/100); seyrek (> 1/10000 ila <1/1000); çok seyrek (< 1/10000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

        Kan ve lenf sistemi hastalıkları:

        Çok seyrek: Trombositopeni

        Bağışıklık sistemi hastalıkları:

        Seyrek: Aşırı duyarlılık

        Çok seyrek: Anafilaktik şok

        Metabolizma ve beslenme hastalıkları:

        Bilinmiyor: İştah artışı

        Psikiyatrik hastalıklar:

        Yaygın olmayan: Ajitasyon

        Seyrek: Saldırganlık, konfüzyon, depresyon, halüsinasyon, uykusuzluk

        Çok seyrek: Tik

        Bilinmiyor: İntihar düşüncesi, kabus görme

        Sinir sistemi hastalıkları:

        Yaygın olmayan: Parestezi

        Seyrek: Konvülsiyonlar

        Çok seyrek: Tat alma bozukluğu, senkop, tremor, distoni, diskinezi

        Bilinmiyor: Amnezi, hafıza bozukluğu

        Göz hastalıkları:

        Çok seyrek: Bulanık görme, akomodasyon bozukluğu, okülojirasyon

        Kulak ve iç kulak hastalıkları:

        Bilinmiyor: Vertigo

        Kardiyak hastalıklar:

        Seyrek: Taşikardi

        Gastrointestinal hastalıklar:

        Yaygın olmayan: Diyare

        Hepatobiliyer hastalıklar:

        Seyrek: Karaciğer fonksiyon bozukluğu (transaminaz, alkalen fosfataz, y-GT ve bilirubin artışı)

        Bilinmiyor: Hepatit

        Deri ve derialtı doku hastalıkları:

        Yaygın olmayan: Kaşıntı, döküntü

        Seyrek: Ürtiker

        Çok seyrek: Anjiyonörotik ödem, sabit ilaç erüpsiyonu

        Bilinmiyor: Akut jeneralize ekzantematöz püstülozis

        Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları:

        Bilinmiyor: Artralji

        Böbrek ve idrar yolu hastalıkları:

        Çok seyrek: Disüri, enürezis

        Bilinmiyor: Üriner retansiyon

        Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

        Yaygın olmayan: Asteni, kırıklık

        Seyrek: Ödem

        Araştırmalar:

        Seyrek: Kilo artışı

        Seçilmiş advers ilaç reaksiyonları ile ilgili açıklamalar:

        Setirizin ile tedavinin kesilmesinden sonra yoğun kaşıntı ve/veya ürtiker bildirilmiştir.

        Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

        Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).