› › › Kullanmadan Önce

TEOBAG-200 100 ml lik Medifleks Torba Kullanmadan Önce

 }

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

2.TEOBAG-200 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TEOBAG-200'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer; teofiline, dekstroza ya da ürünün diğer yardımcı maddelerinden birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa

- Aktif mide ülseri veya gastritiniz (mide mukoza iltihabı) varsa

- Akut porfiriniz (kan pigmentleri ile ilgili kalıtsal bir hastalık) varsa

- Efedrin içeren bir ilaç kullanıyorsanız

6 aylıktan küçük bebeklerde kullanımı önerilmemektedir.

TEOBAG-200'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Status Asthmaticus: Acil müdahale gerektiren bir nöbet durumudur ve genellikle klasik tedaviye yanıt vermez. Tedavi sıklıkla damar içine ilaç uygulanması ve tercihan yoğun bakımda izlenmenizi gerektirebilir. Nöbet sırasında bronş genişletici ilaçlara hızla yanıt alınamadığında, steroid türü ilaçlar da dahil olmak üzere ek ilaçların uygulanması gerekir.

Teofilinin aşırı miktarlarda alınması toksisiteye yol açabilir. Önerilen dozlarda uygulandığında, bu zararlı dozlara genellikle erişilmez. Ancak ilacın vücudunuzdan atılması herhangi bir nedenden dolayı azalmışsa, örneğin karaciğer işlevleriniz bozuksa, 55 yaşın üzerinde özellikle erkek bir kronik akciğer hastası iseniz, kalp yetmezliğiniz varsa, uzun süredir devam eden yüksek ateşiniz varsa ya da hasta 1 yaşın altında bir çocuksa önerilen klasik dozlarda uygulandığında dahi zararlı etkiler gerçekleşebilir. Bu durumda sıklıkla ilaç kesildikten sonra dahi, yüksek ilaç düzeyleri devam etmektedir.

Kalbiniz üzerindeki etkiler: Teofilin düzeyleri yüksek olan hastaların birçoğunda kalpte ritm bozukluğu görülebilir. Teofilin içeren ilaçlar mevcut ritm bozukluklarının daha da kötüleşmesine yol açabilir. Kalp hızında ya da ritminde belirgin değişiklik görüldüğünde, yakından izlemeye alınmanız gerekmektedir.

Solunum yollarında tıkanıklığı olan hastalarda morfin, kürar ve stilbamidin gibi ilaçlar, dikkatle kullanılmalıdır. Bu ilaçlar aynı zamanda solunum yetmezliğine yol açacak şekilde solunum baskılanması da oluşturabilir. Olanaklar elveriyorsa başka ilaçlar tercih edilmelidir.

Dekstroz içeren çözeltiler, kandaki şekilli elemanlardan olan eritrositlerin (kırmızı küreler) kümeleşmesine ya da parçalanmasına yol açabileceğinden kanla birlikte aynı setten uygulanmamalıdır.

Toplar damarlardan uygulanan çözeltiler, kanınızdaki elektrolitle yüklü parçacıkların (elektrolitler) yoğunluklarında seyrelmeye yol açabilecek düzeyde aşırı sıvı yüklenmelerine, sıvı birikimiyle seyreden durumlara ya da akciğerlerinizde sıvı birikimine neden olabilir.

Çözelti berrak değilse ya da ambalajı açılmışsa kullanılmamalıdır.

Sigara kullananlarda daha yüksek dozlara gerek duyulabilir.

TEOBAG 200 aşağıdaki durumlarda dikkatle uygulamalıdır:

- Ağır kalp hastalığı

- Vücudun ağır bir şekilde oksijensiz kalması

- Hipertansiyon (kan basıncında sürekli bir yükseklik hali)

- Hipertiroidi (boyun bölgesindeki tiroid bezinden salgılanan tiroid hormonlarının normalden yüksek olması durumu)

- Kalp kasında ani gelişen hasarlanma (akut miyokart enfarktüsü)

- Kalpte akciğerlerden kaynaklanan bozukluk olması (cor pulmonale)

- Kalpte, vücudun genelinde sıvı birikiminden kaynaklanan bir yetmezlik durumu olması (konjestif kalp yetmezliği)

- Karaciğer hastalığı durumları

- Yaşlı olmak (özellikle yaşlı erkekler)

- Yeni doğan bebek olmak

- Glokom (göz içi basıncının yüksekliği), şeker hastalığı, epilepsi (sara) hastalığınız varsa.

Özellikle konjestif kalp yetmezliği olan hastalara teofilin uygulanmasında özel dikkat gerekir. Teofilinin bu tür hastalardaki serum düzeyleri, sıklıkla ilaç kesildikten sonra da belirgin derecelerde yüksek olarak kalmaktadır.

Teofilin mide ülseri olan hastalarda da dikkatli kullanılmalıdır. Mide-barsak sistemine ilişkin belirtiler, daha çok ilacın yüksek dozlarında görülmesine rağmen, nadiren de olsa mide-barsak sisteminde yerel bir tahrişe de neden olabilirler.

Uzun süreli damar içi tedavilerde ve hastanın durumu gerektirdiğinde, vücudunuzdaki sıvı ve asit-baz dengesi ile elektrolit yoğunluklarındaki değişikleri izleyebilmek için, klinik değerlendirmeler ve düzenli laboratuvar tetkikleri yapılmalıdır.

Çocuklarda kullanımla ilgili uyarılar: Bu ilacın 1 yaşından küçük çocuklarda kullanımına ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır. Bu nedenle bu yaş grubunda kullanılırken, hekim tarafından sağlayacağı yarar ve yaratacağı risk dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve 6 aylıktan küçük bebeklerde, ancak kesin gereksinim varsa kullanılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TEOBAG 200'ün gebe bir kadına uygulandığında fetusta hasara yol açıp açmayacağı ya da üreme yeteneğini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. Bu nedenle gebelikte ancak kesin gereksinim varsa kullanılmalıdır.

TEOBAG 200 plasentadan (eş, son) geçebilir. Bir yenidoğanda, teofilinin kesilmesine bağlı solunum durması bildirilmiştir.

TEOBAG 200'e bağlı doğumsal yapısal bozukluk bildirilmemiştir.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TEOBAG 200'ün bileşimindeki teofilin, anne sütüne geçer. Anne sütü alan bebeklerde istenmeyen belirtilere neden olabilir. Preparatın anne açısından önemi değerlendirilerek, emzirmenin ya da ilacın kesilmesine karar verilmelidir.

Araç ve makina kullanımı

TEOBAG 200, toplardamar içi yolla kullanılan bir preparattır; dolayısıyla kullanımı sırasında araç ve makine kullanımı mümkün değildir. Uygulamadan sonraki dönemde, araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerine ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Bununla birlikte, uygulama sonrasında araç ve makine kullanma yeteneğinin bozulabileceği konusunda dikkatli olmalısınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki maddeler, TEOBAG 200'e katıldığında bir geçimsizlik durumu görülebilir:

- Anileridin hidroklorür (damar yolundan uygulanan güçlü ağrı kesici bir ilaç)

- Askorbik asit (ağır C vitamini eksikliğinde damar yolundan uygulanan bir ilaç)

- B ve C vitamin kompleksi (ağır B ve C vitamini eksikliğinde damar yolundan uygulanan bir ilaç)

- Klorpromazin (bazı ruhsal bozuklukların düzeltilmesine yardımcı damar yolundan uygulanan bir ilaç)

- Kodein fosfat (damar yolundan uygulanan güçlü ağrı kesici bir ilaç)

- Kortikotropin (şiddetli iltihabi ya da alerjik durumlarda damar yolundan uygulanan bir ilaç)

- Dimenhidrinat (bazı hastalıklarda görülen şiddetli kusmalarda ve alerjik durumlarda damar yolundan uygulanan bir ilaç)

- Epinefrin hidroklorür (şiddetli alerji ve astım krizlerinde ya da kalbi hızlandırmak için damar yolundan kullanılan bir ilaç)

- Eritromisin gluseptat (iltihabi durumlarda damar yolundan uygulanan bir antibiyotik)

- Hidralazin hidroklorür (kan basıncının yükseldiği durumlarda damar yolundan uygulanan bir ilaç)

- Hidroksizin hidroklorür (şiddetli alerji ya da endişe durumlarında damar yolundan kullanılan bir ilaç)

- İnsülin (şeker hastalığından cilt altı veya gerektiğinde damar yolundan uygulanan bir ilaç)

- Levorfanol tartarat (morfin vb. güçlü ağrı kesicilerin sebep olduğu solunum felcini tedavi etmek için damar yolundan kullanılan bir ilaç)

- Meperidin hidroklorür (damar yolundan uygulanan güçlü ağrı kesici bir ilaç)

- Methadon hidroklorür (damar yolundan uygulanan güçlü ağrı kesici bir ilaç)

- Metisilin sodyum (iltihabi durumlarda damar yolundan uygulanan bir antibiyotik)

- Morfin sülfat (damar yolundan uygulanan güçlü ağrı kesici bir ilaç)

- Noradrenalin bitartarat (kalbi hızlandırmak için damar yolundan kullanılan bir ilaç)

- Papaverin hidroklorür (damar yolundan uygulanan kan damarlarını genişletici bir ilaç)

- Penisilin-G potasyum (iltihabi durumlarda damar yolundan uygulanan bir antibiyotik)

- Fenobarbital sodyum (sara hastalığında damar yolundan uygulanan bir ilaç)

- Fenitoin sodyum (sara hastalığında damar yolundan uygulanan bir ilaç)

- Prokain hidroklorür (anestezi için kullanılan bir ilaç)

- Proklorperazin maleat (bazı psikiyatrik hastalıklarda ve migren krizlerinde damar yolundan uygulanan bir ilaç)

- Promazin hidroklorür (bazı psikiyatrik hastalıklarda damar yolundan uygulanan bir ilaç)

- Prometazin hidroklorür (şiddetli alerji ya da endişe durumlarında damar yolundan kullanılan bir ilaç)

- Tetrasiklin hidroklorür (iltihabi durumlarda damar yolundan uygulanan bir antibiyotik)

- Oksitetrasiklin hidroklorür (iltihabi durumlarda damar yolundan uygulanan bir antibiyotik)

- Vankomisin hidroklorür (iltihabi durumlarda damar yolundan uygulanan bir antibiyotik)

Aşağıda sıralanan ilaçların etkileri TEOBAG 200 kullanımıyla değişecektir; bu nedenle TEOBAG 200 bu ilaç ya da maddelerle birlikte kullanılmamalıdır:

- Aktif kömür (zehirlenmelerde ağız yolundan panzehir olarak kullanılan bir ilaç)

- Allopurinol (gut hastalığında kullanılan bir ilaç)

- Aminoglutetimid (bazı kanser hastalarında kullanılan bir ilaç)

- Barbitüratlar (havale geçirme durumlarında kullanılan bir ilaç)

- Beta-blokörler (selektif olmayan) (bazı kalp hastalıklarında kullanılan bir ilaç grubu)

- Benzodiyazepinler (havale geçirme durumlarında kullanılan bir ilaç)

- Disülfiram (alkol bağımlılığının tedavisinde kullanılan bir ilaç)

- Efedrin (bronşları genişletmek için kullanılan bir ilaç)

- Flukonazol (iltihabi mantar hastalıklarında kullanılan bir ilaç)

- Fluvoksamin (depresyon ve endişe durumlarında kullanılan bir ilaç)

- Halotan (anestezi için kullanılan bir ilaç)

- Hidantoinler (sara hastalığında kullanılan bir ilaç)

- İnfluenza aşısı (grip olmamak için kullanılan bir aşı)

- İnterferon (bağışıklık sisteminin bozulduğu durumlarda kullanılan bir ilaç)

- İzoniazid (tüberküloz gibi iltihabi durumlarda uygulanan bir antibiyotik)

- Kalsiyum kanal blokörleri (hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu)

- Karbamazepin (sara hastalığında kullanılan bir ilaç)

- Ketamin (anestezi için kullanılan bir ilaç)

- Ketokonazol (iltihabi mantar hastalıklarında kullanılan bir ilaç)

- Kinolonlar (iltihabi durumlarda uygulanan bir antibiyotik)

- Kortikosteroidler (şiddetli iltihabi ya da alerjik durumlarda kullanılan bir ilaç grubu)

- Lityum (bazı psikiyatrik hastalıklarda kullanılan bir ilaç)

- Loop diüretikleri (idrar miktarını arttırarak tansiyonu düşürmede kullanılan bir ilaç grubu)

- Makrolidler (iltihabi durumlarda uygulanan bir antibiyotik)

- Meksiletin (bazı kalp hastalıklarında kullanılan bir ilaç)

- Metotreksat (bazı cilt hastalıkları, romatizmal hastalıklar ve kanserde kullanılan bir ilaç)

- Non-depolarizan kas gevşeticileri (anestezide kas gevşetmek için kullanılan bir ilaç)

- Oral kontraseptifler (Doğum kontrol hapları)

- Propofol (anestezi için kullanılan bir ilaç)

- Ranitidin (mide ülseri, reflü ve gastrit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç)

- Rifampin (tüberküloz gibi iltihabi durumlarda uygulanan bir antibiyotik)

- Ritonavir (AIDS hastalığında kullanılan bir ilaç)

- Sempatomimetikler (beta-agonistler) (burun damarlarını daraltarak, burun tıkanıklığını gidermek için kullanılan ilaçlar)

- Sigara ve uyuşturucu bir madde olan marihuana kullanımı

- Simetidin (mide ülseri, reflü ve gastrit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç)

- Sulfinpirazon (romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç)

- Tetrasiklinler (iltihabi durumlarda uygulanan bir antibiyotik)

- Tiabendazol (bazı parazit hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç)

- Tiroid hormonları (bazı guatr hastalıklarında kullanılan ilaçlar)

- Tiyaminler (B vitamini eksikliğinde kullanılan bir ilaç)

- Zafirlukast (Astım gibi alerjik hastalıklarda kullanılan bir ilaç)

TEOBAG 200, Hypericum perforatum (St.John's wort) içeren ilaçlarla etkileşim potansiyeline sahiptir. Bu etkileşme sonucu TEOBAG 200'ün etkisi azalabilir. Ayrıca "Sarı kantaron" olarak bilinen söz konusu bitkiyi içeren ürünlerin kullanımının sonlandırılması durumunda TEOBAG 200 bileşimindeki teofilinin kan seviyesinin artmasına bağlı zararlı etkiler görülebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Otism Hastalığı Otism Hastalığı  Otisim, hayat boyu sürecek, bir kişinin iletişim yeteneğini ve diğer insanlarla olan ilişkileirni etkileyen, zamanla gelişen bir özürdür. Otistik olan çocuk ve yetişkinler, başkalarıyla anlamlı bir şekilde ilişki kurmakta zorluk çekerler.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları