Vem İlaçları › SPIMET 1.5 miu/250 mg 14 film tablet › Kullanma Talimatı

SPIMET 1.5 miu/250 mg 14 film tablet Kullanma Talimatı

Spiramisin + Metronidazol }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | Güncelleme : 24 September  2013

SPİMKT 1.5 MIU/2fi(J mg Film Tablet Oral yol ile kullanılır.

 • Etken Madde

  Her bir film tablet; 1.5 MİLİ spİramisin. 250 mg metronidazol içerir.
 • Yardımcı madde(ler):Prejclatinizc nişasta. I .aktoz monohidrat. Sodyum nişasta glikolal (tip A). Mikrokrisial selüloz. Magnezyum stearat. Hidroksipropil metil selüloz. Makrogol 6000. Titanyum dioksit (F,l 71). Saf su

  liu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu NI dikkatlice j okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.    !

  '    i

  \

  \• Bu kıdhmma udimatmı saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyat; duyabilirsiniz. \

  Eğer Hare sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  *    Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  Bu ilacın kullumun sırasında, doktora veya hastaneye yittiğinizde doktorunuza bu ilueı kullandığınızı söyleyiniz.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. SPIMET nedir ve ne için kullanılır?

  2. SPIMET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. SPIMET nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. SPIMET’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.SPIMET nedir ve ne için kullanılır?

  SPİMHT'İn etkin maddeleri spİramisin ve metronidazoldiir, SPİMFT'in farmakoterapotİk gmbıı anlibakteriye) kombinasyonlardır.

  SPİMET karton kutu içerisinde 1.5 MIU spiramisin ve 250 m» metroııidazol kombinasyonu içeren 10 adet ve 14 adet film tablet şeklinde sunulmakladır.

  SIMM ET aniden başlayan (akut), uzun şiire devam eden (kronik) veya tekrarlayan diş enfeksiyonlarında kullanılır. Diş enfeksiyonları;

  Diş ahseleri. deri altındaki dokunun iltihaplanması (flegmon), iisl çene kemiğinin ön orta kısmındaki dokuların iltihabı (premaksiller seliilit). dişlerde kuronu çevreleyen yumuşak dokunun iltihabı (perikoronil)

  Diş eti iltihabı (giııgivil). ağız mukozası iltihabı (stomatit)

  Dİş çevresi zarının iltihabı (periodoıılil)

  Kulak altı tiikrük bezinin iltihabı (parotidit). çene altı bezi iltihabı (submaksilaril)


  2.SPIMET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  SPIMET'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • İmidazollere. sp İram İsi ne veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz, varsa kullanmayınız.
 • 1 5 yaş altındaki çocuklarda kullanmayınız.
 • Tedavi süresince, disiiiflram (alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan ilaç -Antabuse). alkol içeren ilaçlar ve alkollü içecekler kullanmayınız.
 • SPİMET ile tedavinin başlangıcında spiramisin içermesine bağlı olarak, kızarıklık ve kabarıklıklarla belirgin ani yaygın döküntü olabilir: bu durumda tedavi durdurulmalıdır. Tek spiramisin içeren yeni bir İlaç ya da benzeri bir ilaç kullanmayınız.
 • SPİMET laktoz, içerdiğinden: konjenital galaktozemi (doğuştan görülen kanda şeker birikmesi), glikoz (kaıı şekeri) ve galaktozuıı (süt şekeri) sindirim sisteminde cmilememesinden ileri gelen emiiim bozukluğu ya da laktaz (laktozu parçalayan enzim) eksikliği gibi nadir görülen metabolizma ile ilgili hastalıklardan birinin sizde bulunması durumunda kullanmayınız.
 • SPIMET'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  « Tedavinin başlangıcında deriniz üzerinde yüksek ateşin eşlik ettiği içi iltihap dolu küçük kabarcıkların oluşmasıyla yaygın kızarıklıklar varsa ilacı almayı durdurunuz ve doktorunuza danışınız.

 • Hareketlerinizi kontrol etmede zorluk yaşıyorsanız, baş dönmesi ve zihin bulanıklığınız varsa bu ilacı almayı durdurunuz.
 • Sinir sistemi ile İlgili bir hastalığınız varsa.
 • (ilikoz-6-Fosfat-Dehidrojenaz eksikliği (kansızlığı leliklcyen kırmızı kan hücreleri enzim eksikliğinin neden olduğu, nadiren görülen kalıtımsal bir hastalıktır) olan hastalarda çok nadir heıııolitik anemi (kırmızı kan hücresi yıkılıınmm artmasından kaynaklanan anemi) vakaları bildirilmiştir. Bu tip hastalarda spiramisinin kullanılması önerilmemektedir.
 • Geçmişinizde hematolojik bozukluk (kan hastalığı) var ise. SPİMET’in yüksek doz ve/veya uzun dönem tedavilerinde özellikle lökosit (beyaz kan hücresi) sayımlarınızın kontrolü ile düzenli kan tahlilleri yaptırmanız önerilir.
 • Kanda lökosit sayınızda azalma görüldü ise. tedaviye devanı edilip edilmeyeceğine doktorunuz karar verecektir.

 • Uzun dönem tedavi durumlarında, peri ferik ya da santral nöropati (hareketlerin kontrol edilmesinde zorluk, karıncalanma hissi, baş dönmesi, kasılına) gibi beklenmeyen yan etkilerin ortaya çıkması durumunda doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SPIMET'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Tedavi sırasında alkollü içeceklerden kaçınmak gerekir. Tedaviden sonra 48 saat alkol alınmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SPİMETön hamilelerde kullanımının zararlı olup olmadığı bilinememektedir. Bu nedenle, olası riskler göz Önüne alınarak gerekli olduğunda ve dikkatle kullanılmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen dokumunuza vem eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Spiramİsin ve melronidnzol anne sülüne geçtiği için, SPİMET emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Eğer zihin bulanıklığı, halüsinasyon (olmayan bir şeyi görme, işitme, tat veya kokusunu alma), kasılma gibi semptomlar yaşıyorsanız, araç ve makine kullanmayınız.

SPİMET’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgiler

SPİMET içerisinde laktoz monohidrat bulunur. Bu nedenle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız (hassasiyet) olduğu söylenmiş ise bu tıbbi ürünü almadan önec doktorunuzla temasa geçiniz.

Her bir SPİMET tablet. 1 mirini (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder, yani esasında "sodyum içermez.”

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

SPİMFT'in içeriğinde bulunan spiramİsin. kardiodopa emilimini inhibe eder ve kandaki levodopa düzeyini düşürür. Klinik gözlem sonuçlarına göre levodopa dozu ayarlanmalıdır.

Oral anlikoagülanla birlikte kullanıldığında, anlikoagülanın akli vitesinde artış gözlenebilir. Oral anlİkoagiilan dozunun azaltılması gerekebilir ve protrombin zamanlan izlenmelidir.

SPİMET'in içeriğinde bulunan metronidazok disülfıram ile birlikte kullanıldığında zihin bulanıklığı ve benzeri psikolojik reaksiyonlara neden olabilir.


3.SPIMET nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve do/Vuygulaımı sıklığı için talimatlar:

1 5 yaş üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde: Yemeklerle birlikte, günde 2 veya 3 tableti. 2 veya 3 defada alınız (yani: 3 - 4.5 Mili spiramİsin ve 500 - 750 mg metronidazol).

Uygulama yolu ve metodu

SPİMET sadece ağızdan kullanım içindir. Besinlerle bildikte alabilirsiniz. Tableti bir bardak su ile yutunuz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı:

Yetişkinler için kullanılan dozu kullanınız.

Özel kullanım durumları

Özel popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Eğt’r SPİMET'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SPIMET kullanırsanız

SP İ M ET 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı İle konuşunuz.

SPIMET'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

Eğer, unutulduktan sonra, sonraki doz saatine yaklaşUysanız. o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozlun dengelemek için çift doz almayınız.

SPIMET ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Mide Kanseri Mide Kanseri  Mide kanseri genellikle mideyi tümüyle kaplayan ve mukus üretmekle görevli hücrelerde başlar. Bu kanser tipine adenokarsinom denir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Gıda Alerjisi Gıda Alerjisi Her yıl milyonlarca insan yiyeceklere alerji gösteriyor.
En Yaygın Alerji Türleri En Yaygın Alerji Türleri Bağışıklık sistemi, polen, arı zehiri veya evcil hayvan gibi yabancı bir maddeye veya çoğu insanda reaksiyona neden olmayan bir yiyeceğe tepki gösterdiğinde alerjiler meydana gelir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduGeri Ödemede Değil
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699844090975
Etkin Madde Spiramisin + Metronidazol
ATC Kodu J01RA04
Birim Miktar 1,5+250
Birim Cinsi MIU+MG
Ambalaj Miktarı 14
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

SPIMET 1.5 miu/250 mg 14 film tablet Barkodu