SEROL 500 mg 20 film tablet Farmakolojik Özellikler

Sefprozil }

5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Diğer Beta-Laktam Antibiyotikler, İkinci Kuşak Sefalosporinler ATC kodu: J01DC10

Sefprozil’in in vitro olarak Gram-pozitif ve Gram-negatif bakterileri kapsayan geniş bir etki alanı vardır ve hücre duvarı sentezini inhibe ederek bakterisid etki gösterir. Sefprozil aşağıda belirtilen organizmaların pek çok suşlarına karşı in vitro olarak etkilidir:

Gram-pozitif aeroblar

Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten suşlar dahil,)

S. epidermidis S. saprophyticus S. warneri.

Not: Sefprozil metisiline dirençli stafılokoklara karşı etkisizdir.

Streptococcus pyogenes (A grubu streptokoklar)

Streptococcus agalactiae (B grubu streptokoklar)

Streptococcus pneumoniae (penisilin MIC 0.1-1 mcg/ml olan ve penisiline orta derece direnç gösteren suşlar dahil)

C, D, F ve G grubu streptokoklar

Viridans grubu streptokoklar

Erıterococcus durans

Erıterococcus faecalis

Not: Sefprozil Erıterococcus faecium’a karşı etkisizdir.

Listeria morıocytogerıes

Gram-negatif aeroblar

Moraxella catarrhalis (beta laktamaz üreten suşlar dahil)

Haemophilus irıfluenzae (beta laktamaz üreten suşlar dahil)

Citrobacter diversus Escherichia coli Klebsiella pneumoniae

Neisseria gonorrhoeae (penisilinaz üreten suşlar dahil)

Proteus mirabilis Salmonella türleri Shigella türleri Vibrio türleri

Not: Sefprozil pek çok Acine/obac/er, Enterobacter, Morganella morganii, Proteus vulgaris, Providencia, Pseudomonas ve Serratia suşlarına karşı etkisizdir.

Anaeroblar

Not: Bacteroides fragilis grubunun pek çok suşu sefprozile dirençlidir.

Clostridium diffıcile Clostridium perfringens Fusobacterium türleri Peptostreptococcus türleri

Prevotella melaninogenica (eski adı ile Bacteroides melaninogerıicus)

Propionibacterium acnes

Duyarlılık Testleri

Antimikrobiyal ajanlara bakterinin duyarlılığının en doğru tahminini, zon çaplarının ölçümünü gerektiren kantitatif metotlar verir.

Elde edilen sonuçların yorumlanması, sefprozilin minimum inhibisyon konsantrasyonu ile disk testinde elde edilen çapın korelasyonu şeklindedir. Sefprozil ile spektrum farklılıklarından dolayı sefalosporin duyarlılık testi için class disk (sefalotin disk) uygun değildir. İzolelerin bütün in-vitro testlerinde 30 mcg sefprozil diski kullanılmalıdır.

30 mcg’lık sefprozil diski ile standart tek-disk duyarlılık testinin sonuçları aşağıdaki kriterlere göre yorumlanmalıdır:

Zone çapı (mm)

Açıklama

MIC bağlantısı

> 18

(S) Duyarlı

< 8 mcg/ml

15-17

(MS) Kısmen duyarlı

16 mcg/ml

< 14

(R) Dirençli

> 32 mcg/ml

Bir “duyarlı” raporu genellikle ulaşılabilir kan konsantrasyonları ile patojenin inhibe edildiğini göstermiştir. Bir “kısmen duyarlı” raporu, yüksek doz kullanılması veya enfeksiyonun yüksek antibiyotik seviyeleri elde edilen doku ve sıvılarda (örn; idrar) olması durumunda organizmanın ilaca duyarlı olabileceğini göstermektedir. Bir “dirençli” raporu ise antibiyotiğin ulaşılabilir konsantrasyonunun inhibe edici olmadığını göstermektedir.

Standardize prosedürler, laboratuar kontrol organizmalarının kullanımını gerektirmektedir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Sefprozil oral yoldan kullanılan, geniş spektrumlu yarı sentetik sefalosporin grubu bir antibiyotiktir.

Emirim:

Sefprozil oral yoldan alındığında hem aç hem de tok karna iyi emilir.

Sefprozilin oral biyoyararlanımı yaklaşık % 90’dır. Sefprozilin farmakokinetiği yemeklerle veya bir antasit ile birlikte verildiğinde değişmez. Sefprozil aç karna uygulandıktan sonra elde edilen ortalama plazma konsantrasyonları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Doz

Sefprozil Ortalama Plazma Konsantrasyonu* (mcg/ml)

8 saatte idrarla atılım

Pik

Yaklaşık 1,5 saat

4 saat

8 saat

250 mg

6.1

1.7

0.2

%60

500 mg

10.5

3.2

0.4

%62

1000mg(lg)

18.3

8.4

1.0

%54

* Bu bilgiler 12 sağlıklı gönüllü genç erkekte elde edilen ortalama değerlerdir.

Dağılım:

Plazma proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık % 36’dır ve 2 mcg/ml - 20 mcg/ml arasında konsantrasyondan bağımsızdır. Ortalama plazma yarı ömrü normal kişilerde 1,3 saattir.

250 mg ve 500 mg tek sefprozil dozu alan hastalarda deri blister sıvısındaki sefprozilin pik konsantrasyonları sırasıyla 3 ve 5,8 mcg/ml’dir. Deri blister sıvısında yanlanma süresi (2,3 saat) plazmada gözlenenden daha uzundur.

Kronik otitis mediası olan hastalara 15 veya 20 mg/kg tek doz uygulamadan sonra, orta kulak sıvısındaki sefprozilin konsantrasyonlan 0,06 ila 8,7 mcg/ml arasındadır. Orta kulak sıvısındaki sefprozil konsantrasyonları sefprozilin uygulanmasından 6 saat sonra otitis media ile ilişkili en yaygın bakteriler için MIC değerinin üzerinde kalmıştır.

Biyotransformasvon:

Bilgi bulunmamaktadır.

Eliminasvon:

Verilen dozun yaklaşık % 60’ı idrarla atılır.

Uygulamadan sonraki ilk dört saatlik periyotta, ortalama idrar konsantrasyonu 250 mg, 500 mg ve 1 g’lık dozlar için sırayla 170 mcg/ml, 450 mcg/ml ve 600 mcg/ml’dir.

Doğrusallık / doğrusal olmayan durum:

Sefprozil, 250-1000 mg doz aralığında doğrusal farmakokinetik göstermektedir.

Hastalardaki Karakteristik Özellikler:

Böbrek yetmezliği: Sefprozilin, böbrek fonksiyonları normal olan kişilerde, her 8 saatte bir 1 g’lık dozda oral yoldan on gün süre ile uygulanmasını takiben plazmada birikimine dair hiçbir belirti gözlenmemiştir.

Böbrek fonksiyonları düşük olan hastalarda plazma yarı ömrünün uzaması böbrek yetmezliğinin derecesine bağlıdır. Böbrek fonksiyonunun olmadığı hastalarda, sefprozilin plazma yarı ömrünün 5,9 saate kadar uzadığı görülmüştür. Hemodiyaliz esnasında yarı ömrü

2,1 saate kadar kısalır. Belirgin böbrek yetmezliği olan hastalarda ilacın atılım yolu saptanmamıştır (bkz; bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri, 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, sefprozilin farmakokinetik parametrelerinde normal şahıslara göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bildirilmemiştir.

Geriyatrik popülasvon: Ortalama EAA (plazma konsantrasyonu - zaman eğrisi altında kalan alan) değeri yaşlılarda (> 65 yaş) genç yetişkinlere oranla yaklaşık % 35 - 60 daha yüksektir. Sefprozilin farmakokinetiğinde yaş ile ilgili olan bu farklılıklar doz ayarlaması gerektirmez.

Pedivatrik popülasvon: Pediyatrik hastalara 7,5 veya 20 mg/kg tek doz uygulama yapıldıktan sonra, sefprozil konsantrasyonları tonsiller dokuda 0,5 ila 4,3 mcg/g ve lenf dokusunda 0,4 ila

4,9 mcg/g arasındadır. Dozlamadan 3,2 saat geçtikten sonra tonsiller ve lenf dokularındaki konsantrasyonlar farenjit ve tonsillite neden olan yaygın patojenler için MIC konsantrasyonlarından daha yüksektir.

Sefprozilin pediyatrik hastalardaki farmakokinetiği (6 aylık - 12 yaş arasındaki hastalar) yetişkinlerdeki ile karşılaştırılabilir. 7,5-30 mg/kg doz uygulanan çocuklardaki plazma konsantrasyonları, 250-1000 mg doz alan yetişkinlerde oral uygulamayı takiben görülen plazma konsantrasyonları ile karşılaştırılabilir bulunmuştur. Maksimum plazma konsantrasyonlarına (Cmaks) dozdan 1-2 saat sonra ulaşır ve eliminasyon yarı ömrü 1,5 saattir.

Cinsiyet: Ortalama EAA (plazma konsantrasyonu - zaman eğrisi altında kalan alan) değeri kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık % 15 - 20 daha yüksektir.    Sefprozilin

farmakokinetiğinde cinsiyet ile ilgili olan bu farklılıklar doz ayarlaması gerektirmez.

5.3 Klinik öncesi guvenlilik verileri

Karsinojenez, Mutajenez ve Fertilite Yetersizliği

Uygun prokaryotik ve ökaryotik hücrelerde, sefprozilin in vitro veya in vivo mutajenik potansiyeli bulunmamıştır. Karsinojenik potansiyeli değerlendirmek için in vivo uzun-süreli çalışmalar yürütülmemiştir.

Üreme çalışmaları hayvanlarda fertilite yetersizliğini göstermemiştir.

Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir. Gıda Alerjisi Gıda Alerjisi Her yıl milyonlarca insan yiyeceklere alerji gösteriyor.