SANTAX 20 mg/2 ml IV infüzyon için konsantre çözelti IVEREN flakon Klinik Özellikler

Dosetaksel }

4.1. Terapötik endikasyonlar

Meme kanseri

SANTAX, antrasiklin ve siklofosfamid ile eşzamanlı kombinasyon halinde veya ardışık olarak, öpere edilebilir nod-pozitif meme kanseri olan ve tümör büyüklüğü 2 cm ve üzerinde olan öpere edilebilir nod-negatif meme kanseri olan hastaların adjuvan tedavisinde endikedir. Erken evre meme kanseri konusunda uluslararası düzeyde yerleşik kriterlere göre öpere edilebilir nod-negatif meme kanserli hastalarda adjuvan tedavi kemoterapiye uygun hastalarla sınırlıdır (bkz. bölüm 5.1. Farmakodinamik Özellikler).

SANTAX trastuzumab ile kombinasyon halinde, öpere edilmiş aksiler lenf nodu metastazı olmayan, yüksek riskli grupta değerlendirilen immünohistokimyasal yöntemlerle HER-2(+) veya 3 (+) olan veya FISH/CISH yöntemleri ile HER-2(+) bulunan hastaların tedavisinde kullanılır.

SANTAX doksorubisin ile kombine olarak, daha önce sitotoksik tedavi almamış olan, lokal olarak ilerlemiş veya metastatik meme kanseri hastalarının birinci basamak tedavisinde endikedir.

SANTAX daha önceki kemoterapisi başarılı olmayan, lokal olarak ilerlemiş veya metastatik meme kanseri hastalarının tedavisinde endikedir. Daha önceki kemoterapi antrasiklin veya alkilleyici ajan içermelidir.

SANTAX trastuzumab ile kombinasyon halinde, daha önce metastatik hastalık için kemoterapi almamış HER-2 neu aşırı pozitif (3 pozitif veya FISH tekniği ile pozitif) metastatik meme kanseri hastalarının tedavisinde endikedir.

SANTAX ile kapesitabin kombinasyonu daha önceki kemoterapisi başarılı olmayan, lokal olarak ilerlemiş veya metastatik meme kanseri hastalarının tedavisinde endikedir. Daha önceki tedavi antrasiklin içermelidir.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri

Sisplatin ile kombinasyon halinde SANTAX, rezeke edilemeyen, lokal olarak ilerlemiş veya metastatik küçük hücreli olmayan akciğer kanseri bulunan, bu hastalık için daha önce kemoterapi almamış hastaların tedavisinde endikedir.

SANTAX, daha önceki kemoterapisi başarılı olmayan, lokal olarak ilerlemiş veya metastatik küçük hücreli olmayan akciğer kanseri olan platin bazlı tedaviye yanıtsız hastaların tedavisinde endikedir.

Över kanseri

SANTAX, epitelyal över kanserinin birinci basamak tedavisinde platin grubu ile kombine olarak kullanılır.

SANTAX platine sensitif veya platine refrakter nüks över kanserlerinde endikedir.

Bas-bovun kanseri

SANTAX, lokal ileri, rekürren ve metastatik baş-boyun kanserlerinin tedavisinde endikedir. Prostat kanseri

SANTAX, prednison veya prednisolon ile kombinasyon halinde, hormona refrakter metastatik prostat kanseri olan hastaların tedavisinde endikedir.

Mide Adenokarsinomu

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

). Hematolojik toksisite riskini azaltmak için profılaktik G-CSF kullanılabilir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

SANTAX üç hafta arayla bir saatlik infüzyon şeklinde uygulanır.

Meme kanseri

öpere edilebilir nod-pozitif ve nod-negatif meme kanserinin adjuvan tedavisinde, önerilen dosetaksel dozu 75 mg/m2 olup, 6 kür olarak her 3 haftada bir doksorubisin 50 mg/m2 ve siklofosfamid 500 mg/m2,den 1 saat sonra uygulanır (TAC rejimi) (ayrıca bkz. Tedavi sırasında doz ayarlan).

öpere edilebilir meme kanseri olan ve tümörlerinde aşırı HER2 ekspresyonu olan hastalann adjuvan tedavisinde önerilen dosetaksel dozu şöyledir:

• AC-TH: AC (Siklus 1 - 4): doksorubisin (A) 60 mg/m2 takiben siklofosfamid (C)

600 mg/m2, üç hafta arayla (4 kür olarak) uygulanır. TH (Siklus 5 - 8): doksetaksel (T) 100 mg/m2 üç hafta arayla, (4 kür olarak) uygulanır ve aşağıdaki programa göre haftada bir trastuzumab uygulanır:

- Siklus 5 (AC’nin son küründen üç hafta sonra başlayarak):

1. Gün : trastuzumab 4 mg/kg (yükleme dozu)

2. Gün: dosetaksel 100 mg/m2

8. ve 15. günler: trastuzumab 2 mg/kg

- Siklus 6-8:

1 Gün: dosetaksel 100 mg/m2 ve trastuzumab 2 mg/kg 8. ve 15. günler: trastuzumab 2 mg/kg

8. siklusun 1. gününden üç hafta sonra: üç hafta arayla trastuzumab 6 mg/kg verilir. Trastuzumab toplam olarak 1 yıl süreyle uygulanır.

• TCH: TCH (Siklus 1 - 6): dosetaksel (T) 75 mg/m2 dozda ve karboplatin (C) Eğri Altındaki Alan (EAA) 6 mg/ml/dak. olduğunda, üç hafta arayla uygulanır ve aşağıdaki programa göre haftada bir trastuzumab (H) uygulanır:

- Siklus 1:

1. Gün: trastuzumab 4 mg/kg (yükleme dozu)

2. Gün: dosetaksel 75 mg/m2 ve karboplatin Eğri Altındaki Alan (EAA) 6 mg/ml/dak. olacak şekilde

8. ve 15. günler: trastuzumab 2 mg/kg

- Siklus 2-6:

l.Gün: dosetaksel 75 mg/m2 arkasından karboplatin Eğri Altındaki Alan (EAA) 6 mg/ml/dak. olacak şekilde ve trastuzumab 2 mg/kg

8. ve 15. günler: trastuzumab 2 mg/kg

6. siklusun 1. gününden üç hafta sonra: üç hafta arayla trastuzumab 6 mg/kg verilir. Trastuzumab toplam olarak 1 yıllık süreyle uygulanır.

Lokal olarak ilerlemiş ya da metastatik meme kanseri olan hastalar için tavsiye edilen SANTAX dozu her üç haftada bir olmak üzere 1 saat süreli infüzyon olarak uygulanan 100

mg/m2’dır. Doksorubisinle (50 mg/m2) kombinasyon halinde uygulandığında, önerilen dosetaksel dozu 75 mg/m2,dir.

Trastuzumab ile kombinasyon halinde önerilen dosetaksel dozu, üç haftada bir 100 mg/m2 olup, trastuzumab her hafta uygulanmaktadır. Önemli bir çalışmada başlangıç dosetaksel infüzyonuna ilk doz trastuzumabı takip eden günde başlanmıştır. Önce verilmiş olan trastuzumab dozu iyi tolere edilmiş ise, sonraki dosetaksel dozları trastuzumab infüzyonunun tamamlanmasını takiben hemen uygulanmıştır. Trastuzumab dozajı ve uygulaması için, kısa ürün bilgilerine bakınız.

Kapesitabin ile kombinasyon halinde, önerilen dosetaksel dozu üç haftada bir 75 mg/m2 olup, kapesitabin 1250 mg/m2, 2 hafta süreyle günde iki kez (yemekten sonraki 30 dakika içinde) uygulanmakta ve bunu 1 haftalık dinlenme dönemi izlemektedir. Vücut yüzey alanına göre kapesitabin doz hesaplaması için, kapesitabin kısa ürün bilgisine bakınız.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri

Tedavi edilen hastalarda, dosetaksel her üç haftada bir, 1 saatlik infüzyon şeklinde uygulanır. Hiç kemoterapi almamış hastalar için önerilen doz rejimi, dosetaksel 75 mg/m2 ve hemen ardından 30-60 dakika süreyle sisplatin 75 mg/m2 şeklindedir. Önceki platin-bazlı kemoterapinin başarısız kalmasından sonraki tedavi için, önerilen dozaj, tek ajan olarak 75 mg/m2,dir.

över kanseri

Tavsiye edilen SANTAX dozu her üç haftada bir olmak üzere 1 saat süreli infüzyon olarak uygulanan 100 mg/m2’dır. Platin grubu ile kombinasyon halinde uygulandığında, önerilen dosetaksel dozu 75 mg/m2,dir.

Bas ve boyun kanseri

Baş ve boyun kanseri hastalarında dosetaksel, üç haftada bir, 1 saatlik infüzyon şeklinde uygulanır. Önerilen dosetaksel dozu, sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyon halinde, 75 mg/m2’dir. Febril nötropeni ve enfeksiyon insidansım azaltmak amacıyla, her kürün 5. gününden başlayarak 10 gün süreyle, oral florokinolon veya eşdeğeri intravenöz antibiyotiklerin verilmesi önerilir.

Prostat kanseri

Tavsiye edilen SANTAX dozu her üç haftada bir olmak üzere 1 saat süreli infüzyon olarak uygulanan 75 mg/m2’dir. Oral yoldan günde iki kez 5 mg prednison veya prednisolon devamlı olarak uygulanır.

Mide Adenokarsinomu

Mide adenokarsinomu için önerilen dosetaksel dozu, 1 saatlik infüzyon olarak 75 mg/m2, ardından 1 ila 3 saatlik infüzyon olarak 75 mg/m2 sisplatin (her ikisi yalnızca 1. günde) ve bunu takiben sisplatin infüzyonunun sonunda başlayarak 5 gün süreyle 24 saatlik devamlı infüzyon olarak verilen günde 750 mg/m2 5-florourasil şeklindedir. Tedavi üç haftada bir tekrarlanır. Hastalar sisplatin uygulaması için antiemetiklerle ön tedavi ve uygun hidrasyon almalıdır. Hematolojik toksisite riskini hafifletmek için profılaktik G-CSF kullanılmalıdır (Bkz. Tedavi sırasında doz ayarı).

Tedavi sırasında doz ayarı:

Genel

Diğer birçok kemoterapötik ajanda olduğu gibi, nötrofıl sayılarının dikkatle izlenmesi SANTAX tedavisinin en önemli kısmını oluşturur. SANTAX nötrofıl sayısı en az 1500 hücre/mm3 oluncaya kadar verilmemelidir.

SANTAX tedavisi sırasında febril nötropeni, ağır nötropeni (bir haftadan fazla bir süreyle nötrofıl <500 hücre/mm3), ağır veya kümülatif deri reaksiyonları veya ciddi periferik nöropati görülen hastalarda SANTAX dozu 100 mg/m2’den 75 mg/m2’ye veya 75 mg/m2’den 60 mg/m2’ye düşürülür. Hastada bu reaksiyonlar 60 mg/m2 dozda da meydana gelmeye devam ederse, tedavi kesilmelidir.

Meme kanseri için adjuvan tedavi:

Meme kanseri için adjuvan tedavide dosetaksel, doksorubisin ve siklofosfamid (TAC) alan hastalarda primer G-CSF profılaksisi düşünülmelidir. Febril nötropeni ve/veya nötropenik enfeksiyon yaşayan hastalarda takip eden sikluslarda aldıkları SANTAX dozu 60 mg/m2,ye düşürülmelidir (bkz. Bölüm 4.4 ve 4.8).

Derece 3 ya da 4 stomatit bulunan hastalarda uygulanan doz 60 mg/m2,ye düşürülmelidir.

Öpere edilebilir meme kanseri olan ve tümörlerinde aşırı HER2 ekspresyonu olan adjuvan tedavi olarak AC-TH veya TCH alan hastalarda febril nötropeni episodu veya infeksiyon yaşanması durumunda, bu hastaların sonraki sikluslarda profılaktik olarak G-CSF alması gerekir. İkinci bir febril nötropeni veya enfeksiyon episodu için hastaların profılaktik G-CSF kullanmaya devam etmesi ve SANTAX dozunun (AC-TH rejiminde) 100 mg/m2,den 75 mg/m2,ye; (TCH rejiminde) 75 mg /m2,den 60 mg/m2,ye düşürülmesi gerekir.

Ancak klinik uygulamada 1. siklusta nötropeni meydana gelebilir. Bu nedenle hastanın nötropeni açısından riski ve güncel tavsiyeler dikkate alınarak kullanılmalıdır. Tedavi rejimine bağlı olarak 3. veya 4. Derece stomatit oluşan hastalarda dozun (AC-TH rejiminde) 100 mg /m2,den 75 mg/m2,ye; (TCH rejiminde) 75 mg /m2,den 60 mg/m2,ye düşürülmesi gerekir.

Sisplatin ile kombinasyonda:

Başlangıç olarak sisplatin ile kombinasyon halinde dosetaksel 75 mg/m2 doz uygulanan ve önceki tedavi kürü sırasında en düşük trombosit sayısı <25000 hücre/mm3 (sisplatin ile) olan hastalar için ya da febril nötropeni yaşayan hastalarda veya ciddi non-hematolojik toksisiteleri olan hastalarda, sonraki sikluslardaki dosetaksel dozajı 65 mg/m2,ye düşürülmelidir. Sisplatin dozaj ayarlamaları için, ürünün kısa ürün bilgisine bakınız.

Kapesitabin ile kombinasyonda:

• Dosetaksel ile kombine edildiğinde kapesitabin doz modifikasyonları için, kapesitabin kısa ürün bilgisine bakınız.

• Bir sonraki SANTAX/ kapesitabin tedavisi zamanında devam eden bir Derece 2 toksisitenin ilk kez geliştiği görülen hastalar için, tedaviyi Derece 0 - l’e gerileyinceye değin geciktiriniz ve orijinal dozun %100’ü oranında devam ediniz.

• Tedavi uygulaması sırasında herhangi bir zamanda bir Derece 2 toksisitenin ikinci kez geliştiği ya da bir Derece 3 toksisitenin ilk kez geliştiği görülen hastalar için, tedaviyi

Derece O - l’e gerileyinceye değin geciktiriniz ve sonra SANTAX 55 mg/m2 ile tedaviye devam ediniz.

• Daha sonra görülen herhangi bir toksisite ya da herhangi bir Derece 4 toksisite için, SANTAX dozunu kesiniz.

Trastuzumab doz modifikasyonları için, kısa ürün bilgisine bakınız.

Sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyonda:

G-CSF uygulamasına karşın bir febril nötropeni, sürekli nötropeni ya da nötropenik enfeksiyon epizodu görülmesi halinde, dosetaksel dozu 75 mg/m2,den 60 mg/m2,ye azaltılmalıdır. Daha sonra komplike nötropeni epizodlannın görülmesi halinde, dosetaksel dozu 60 mg/m2’den 45 mg/m2,ye azaltılmalıdır. Derece 4 trombositopeni durumunda, dosetaksel dozu 75 mg/m2,den 60 mg/m2,ye azaltılmalıdır. Nötrofıller > 1.500 hücre/mm3 düzeyine ve trombositler > 100.000 hücre/mm3 düzeyine ulaşıncaya kadar, hastalar izleyen dosetaksel sikluslarıyla tekrar tedavi edilmemelidir. Bu toksisitelerin devam etmesi halinde tedavi kesilmelidir (bkz. Tedavi sırasında doz ayarı).

Sisplatin ve 5-florourasil (5-FU) ile kombinasyon halinde SANTAX ile tedavi edilen hastalarda gastrointestinal toksisiteler için önerilen doz değişiklikleri:

Toksisite

Doz ayarlaması

Diyare derece 3

İlk epizod: 5-FU dozunu %20 oranında azaltın.

İkinci epizod: daha sonra SANTAX dozunu %20 oranında azaltın.

Diyare derece 4

İlk epizod: SANTAX ve 5-FU dozlarını %20 oranında azaltın. İkinci epizod: tedaviyi kesin.

Stomatit derece 3

İlk epizod: 5-FU dozunu %20 oranında azaltın.

İkinci epizod: daha sonraki tüm sikluslarda yalnızca 5-FU’yıı kesin. Üçüncü epizod: SANTAX dozunu %20 oranında azaltın.

Stomatit derece 4

İlk epizod: daha sonraki tüm sikluslarda yalnızca 5-FU’yıı kesin. Üçüncü epizod: SANTAX dozunu %20 oranında azaltın.

Sisplatin ve florourasil doz ayarlamaları için, ürünlere ait kısa ürün bilgilerine bakınız.

Komplike nötropeni (uzamış nötropeni, febril nötropeni veya enfeksiyon içeren) görülen önemli SCCHN klinik hastalarında, sonradan gelen bütün sikluslarda (örn: 6-15. gün) profılaktik etkiyi sağlamak için G-CSF kullanımı tavsiye edilmiştir.

Uygulama şekli

SANTAX yalnızca kemoterapi uygulaması konusunda uzmanlaşmış kliniklerde kullanılmalıdır ve anti-kanser kemoterapisi uygulama konusunda yetkin bir doktorun denetiminde uygulanmalıdır (bkz. 6.6 Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Karaciğer yetmezliği:

Tek ajan olarak, 100 mg/m2 dozda dosetaksel ile elde edilen farmakokinetik verilere dayanarak, transaminaz değerleri (ALT ve/veya AST) normal aralığın üst sınırının 1.5 katından daha yüksek olan, beraberinde alkalen fosfataz düzeyi normal aralığının üst sınırının

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

). Serum bilirubin düzeyi normal değerin üstünde olan, ve/veya ALT ve AST değerleri normalin üst sınırının 3.5 katından daha yüksek olup, beraberinde alkalen fosfataz değeri normalin üst sınırının 6 katından daha yüksek olan hastalara doz azaltılması önerilmez ve kesinlikle endike olmadıkça dosetaksel kullanılmamalıdır.

Mide adenokarsinomu olan hastaların tedavisi için sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyonda, ALT ve/veya AST değerleri normalin üst sınırının 1.5 katından daha yüksek olup, beraberinde alkalen fosfataz değeri normalin üst sınırının 2.5 katından daha fazla olan ve bilirubin değeri normalin üst sınırının 1 katından daha fazla olan hastaların dışında bırakıldığı bir pivotal çalışmada; bu hastalar için doz azaltılması önerilmez ve kesinlikle endike olmadıkça dosetaksel kullanılmamalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

1 aylık ve 18 yaşın altındaki çocuklarda dosetakselin nazofaringeal karsinomadaki güvenilirlik ve etkinliği saptanmamıştır. Dosetakselin meme kanseri, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, prostat kanseri, gastrik karsinoma ve baş-boyun kanserinde Tip II ve III az diferansiye nasopharyngeal karsinoma dışında pediyatrik popülasyonda kullanımı yoktur.

Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

SANTAX veya polisorbat 80 ile formüle edilen diğer ilaçlara karşı hipersensitivite reaksiyonları göstermiş olan hastalarda SANTAX kontrendikedir.

Dosetaksel nötrofıl sayısı < 1500 hücre/mm3 olan hastalarda kullanılmamalıdır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

ve 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Dosetaksel diğer ilaçlar ile kombine edildiğinde, bu ilaçların da kontrendikasyonları göz önüne alınmalıdır.

4.4.   Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

). Prostat kanseri için, premedikasyon, dosetaksel infüzyonundan 12 saat, 3 saat ve 1 saat önce uygulanan oral deksametazon 8 mg’dır (bkz. 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).

Hematolojik etkiler:

Nötropeni dosetaksel tedavisinin en sık karşılaşılan advers etkisidir. Nötrofıl sayısı en alt düzeyine yaklaşık 7 günde iner. Ancak daha önce ağır bir tedavi görmüş hastalarda bu süre daha kısa olabilir. Tam kan sayımı takibi dosetaksel alan tüm hastalarda yapılmalıdır. Nötrofıller > 1500 hücre/mm3 düzeyine çıkıncaya kadar hastalar SANTAX ile tedavi edilmemelidir (bkz. 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).

Dosetaksel tedavisi sırasında karşılaşılan ağır nötropeni vakalarında (<500 hücre/mm3, 7 gün veya daha fazla süre içinde) doz azaltılmasına gidilmeli ve uygun semptomatik tedavi uygulanmalıdır (bkz. 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).

4.8. İstenmeyen etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Hipersensitivite reaksiyonları:

Hastalar hipersensitivite reaksiyonları açısından, özellikle birinci ve ikinci kürlerde yakından izlenmelidir. SANTAX infüzyonunun başlangıcından sonra birkaç dakika içerisinde hipersensitivite reaksiyonları meydana gelebilir. Bu nedenle bronkospazm ve hipotansiyon tedavisi için gerekli donanım hazır bulundurmalıdır. Ateş basması veya lokalize deri reaksiyonları gibi küçük çaplı reaksiyonların meydana gelmesi halinde, dosetaksel tedavisinin kesilmesine gerek yoktur. Ancak tedavi gerektiren hipotansiyon, bronkospazm veya genel kızarıklık/eritem gibi şiddetli reaksiyonlarda SANTAX infüzyonuna derhal son verilmeli ve agresif tedavi uygulanmalıdır. Ağır hipersensitivite reaksiyonları görülmüş olan hastalar SANTAX ile tekrar riske sokulmamalıdır.

Deri reaksiyonları:

Ekstremi tel erde (avuçlarda ve ayak tabanlarında) ödemi takiben deskuamasyonun meydana geldiği lokalize eritemler gözlenmiştir. Erüpsiyonlar ve ardından meydana gelen deskuamasyonlar gibi ciddi semptomlar nedeniyle tedavinin kesilmesi veya ara verilmesi gerektiği bildirilmiştir (bkz. 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).

Sıvı tutulması:

Plevral efüzyon, perikardiyal efüzyon ve asit gibi ciddi sıvı retansiyonu olan hastalar yakından takip edilmelidir.

Karaciğer yetmezliği:

Dosetaksel 100 mg/m2 dozda tek ajan olarak, serum transaminaz düzeyleri (ALT, AST) normal değerlerin üst sınırının 1.5 katından daha yüksek ve beraberinde serum alkalen fosfataz düzeyleri normal değerlerin üst sınırının 2.5 katından daha yüksek olan hastalara uygulandığında, sepsis de dahil sebeplerle toksik ölüm, ölümcül olabilecek gastrointestinal hemoraji, febril nötropeni, enfeksiyonlar, trombositopeni, stomatit ve asteni gibi ciddi yan etkilerin insidansı artmaktadır. Bu nedenle karaciğer fonksiyon test (KFT) sonuçlan yüksek olan hastalarda önerilen dosetaksel dozu 75 mg/m2 olmalı ve KFTTeri başlangıçta ve her kür öncesi ölçülmelidir (bkz. 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli). Serum bilirubin düzeyi normal değerin üstünde olan, ve/veya ALT ve AST değerleri normalin üst sınırının 3.5 katından daha yüksek olup, beraberinde alkalen fosfataz değeri normalin üst sınırının 6 katından daha yüksek olan hastalara doz azaltılması önerilmez ve kesinlikle endike olmadıkça dosetaksel kullanılmamalıdır.

Mide adenokarsinomu olan hastaların tedavisi için sisplatin ve 5-florourasil kombinasyonunu değerlendiren bir pivotal çalışmada, ALT ve/veya AST değerleri normalin üst sınırının >1.5 x ULN daha yüksek olup, beraberinde alkalen fosfataz değeri normalin üst sınırının > 2.5 x ULN daha fazla olan ve bilirubin değeri normalin üst sınırının >1 x ULN daha fazla olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Bu hastalarda doz ayarlaması önerilmez ve dosetaksel kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dosetakselin kombinasyon tedavileriyle ilgili veri yoktur.

Böbrek yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda dosetaksel tedavisi ile ilgili veri yoktur.

Sinir sistemi:

Ciddi periferik nöropati gelişimi doz azaltılmasını gerektirir (bkz. 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).

Kardiyak toksisite:

4.8. İstenmeyen etkiler

Trastuzumab ile kombinasyon halinde SANTAX tedavisi uygulanacak hastalar yakından takip edilmelidir. Kardiyak bozukluk gelişebilecek hastaları belirlemek için kardiyak fonksiyon tedavi sırasında takip edilmelidir (örn. Üç ayda bir). Daha detaylı bilgi için trastuzumab kısa ürün bilgilerine bakınız.

Diğer:

Hem kadın hem de erkeklerde tedavinin bitiminden en az 6 ay sonrasına kadar kontraseptif önlemler alınmalıdır.

Meme kanserinin adjuvan tedavisinde kullanım için ek uyarılar Komplike nötropeni

Komplike nötropeni (uzun süreli nötropeni, febril nötropeni ya da enfeksiyon dahil) bulunan hastalar için G-CSF kullanılması ve dozun azaltılması düşünülmelidir (bkz. 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).

Gastrointestinal reaksiyonlar

Nötropeni ile birlikte ya da nötropeni olmaksızın erken dönemde ortaya çıkan abdominal ağrı ve hassasiyet, ateş, diyare gibi semptomlar ciddi gastrointestinal toksisitenin erken belirtileri olabilir ve bu semptomlar vakit geçirmeksizin değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir.

Konjestif kalp yetmezliği

Hastalar, tedavi sırasında ve takip dönemi boyunca konjestif kalp yetmezliği semptomları açısından takip edilmelidir.

Lösemi

Adjuvan meme kanseri tedavisinde gecikmiş miyelodisplazi veya miyeloid lösemi hematolojik takip gerektirir.

4+ nodül bulunan hastalar

TAC için 4+ nodül bulunan hastalardaki yarar/risk oranı ara analizde tam olarak belirlenmemiştir (bkz. 5.1. Farmakodinamik Özellikler).

Yaslı hastalar

Doksorubisin ve siklofosfamid ile kombinasyon halinde dosetaksel kullanan >70 yaşındaki hastalara ilişkin veriler sınırlıdır.

AC-TH ve TCH rejimlerindeki yaşlı hastaların oranı sırasıyla % 5.5 ve % 6.6 olduğundan istenmeyen etkilerle ilgili olarak yaşa bağlı (65 yaş altı ve 65 ve üstü yaştakiler için) bir sonuç çıkarabilmek için bu oranlar çok sınırlıdır.

Bir prostat kanseri araştırmasında her üç haftada bir dosetaksel ile tedavi edilen 333 hastadan 209’u 65 yaş veya üzerinde ve 68’inin 75 yaş üzerinde olduğu kaydedilmiştir. Her üç haftada bir dosetaksel ile tedavi edilen hastalarda, tırnaklarda değişiklik insidansı, 65 yaş veya üzerindeki hastalarda daha genç hastalara kıyasla >%10 daha yüksek oranlarda görülmüştür. Ateş, diyare, anoreksi ve periferal ödem insidansı 75 yaş veya üzerindeki hastalarda 65 yaşın altındaki hastalara kıyasla > %10 daha yüksek oranda görülmüştür.

Mide kanseri araştırmasında sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyon halinde SANTAX ile tedavi edilen 300 hastadan (çalışmanın faz III bölümünde 221 hasta ve çalışmanın faz II bölümünde 79 hasta) 74 hastanın 65 yaş veya üzerinde ve 4 hastanın 75 yaş veya üzerinde olduğu kaydedilmiştir. Yaşlı hastalarda ciddi advers olay insidansı genç hastalara kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Aşağıdaki advers olayların (tüm dereceler) insidansı, 65 yaş veya üzerindeki hastalarda genç hastalara kıyasla > %10 daha yüksek oranlarda meydana gelmiştir: letarji, stomatit, nötropenik enfeksiyon TCF ile tedavi edilen yaşlı hastalar yakından izlenmelidir.

Bu tıbbi üründe hacmin %27’si kadar etanol (alkol) vardır; örneğin her 160 mg (ortalama doz), 4100 mg alkol içerir. Bu miktar 100 ml’den az biraya eşdeğerdir.

Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

In vitro araştırmalarda dosetaksel metabolizmasının sitokrom P450 - 3A enzimlerini indükleyen, inhibe eden ya da aynı enzimlerle metabolize edilen siklosporin, terfenadin, ketokonazol, eritromisin ve troleandomisin gibi ilaçlardan etkilendiği görülmüştür. Dolayısıyla SANTAX ve bu ilaçlar aynı anda uygulandığında dikkatli olunmalıdır.

Dosetaksel yüksek oranda (>%95) proteine bağlanmaktadır. Dosetakselin eşzamanlı olarak uygulanan ilaçlarla in vivo etkileşimi araştırılmamış olmakla birlikte, in vitro araştırmalarda yüksek oranda proteine bağlanan eritromisin, difenhidramin, propranolol, propafenon, fenitoin, salisilat, sulfametoksazol ve sodyum valproat gibi ilaçların dosetakselin proteine bağlanmasını etkilemedikleri görülmüştür. Ek olarak deksametazon da dosetakselin proteine bağlanmasını etkilememiştir. Dosetaksel dijitoksinin bağlanmasını etkilememiştir.

Dosetaksel, doksorubisin ve siklofosfamid birlikte uygulandığında farmakokinetikleri etkilenmemiştir. Kontrolsüz tek bir çalışmadaki veriler dosetaksel ve karboplatin arasındaki etkileşimi göstermektedir. Dosetaksel ile kombine edildiğinde, karboplatin klerensi, karboplatin monoterapisi için daha önce rapor edilmiş olan verilerden yaklaşık % 50 daha yüksektir.

Dosetaksel farmakokinetiği prednison varlığında metastatik prostat kanserli hastalarda çalışılmıştır. Dosetaksel CYP3 A4 ile metabolize edilir ve prednisonun CYP3 A4’ü indüklediği bilinmektedir. Prednisonun dosetakselin farmakokinetiği üzerinde istatiksel olarak anlamlı bir etkisi gözlenmemiştir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi D’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar /Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

SANTAX gebelik sırasında kullanıldığı veya bu ilacın alınması sırasında hasta gebe kaldığı takdirde, hastaya fötusun maruz kalabileceği risk potansiyeli anlatılmalıdır. Üreme çağındaki kadınlar tedavi sırasında gebe kalmaktan kaçınmaları konusunda uyarılmalıdır.

Tedavi sırasında etkili bir kontrasepsiyon metodu kullanılmalıdır. Klinik dışı çalışmalarda dosetakselin genotoksik etkilerinin olduğu ve erkek fertilitesini olumsuz yönde değiştirebileceği görülmüştür (bkz. bölüm 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri). Dolayısıyla da dosetaksel ile tedavi edilen erkeklerin tedavi sırasında ve tedaviyi izleyen 6 aylık süre içinde baba olmamaları ve tedavi öncesinde sperm konzervasyonu konusunda tavsiye almaları önerilmektedir.

Gebelik dönemi

Diğer sitotoksik ilaçlarda olduğu gibi, SANTAX gebe kadınlara uygulandığında fötusa zarar verebilir. Bu nedenle dosetaksel gebe kadınlarda kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

SANTAX’ın anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Birçok ilacın anne sütü ile atılması ve SANTAX’ın süt çocukları üzerinde ciddi advers reaksiyon potansiyeli bulunması nedeniyle kadınlar, dosetaksel tedavisi boyunca emzirmeyi kesmelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Dosetakselin araç ve makine kullanımı üzerine etkisini gösteren bir çalışma mevcut değildir. Bu tıbbi ürünün içeriğindeki alkol miktarı araç ve makine kullanma yeteneğini bozabilir.

4.8.   İstenmeyen etkiler

Dosetaksel uygulamasıyla ilişkili olabileceği düşünülen istenmeyen etkilerin görüldüğü hasta sayıları aşağıdadır:

Adjuvan meme kanseri

• Doksorubisin ve siklofosfamid ile kombinasyon halinde dosetaksel alan 1276 hasta (TAX 316 çalışmasında 744 hasta ve GEICAM 9085 araştırmasında 532 hasta) (klinik açıdan önemli tedaviyle ilişkili istenmeyen etkiler sunulmaktadır).

• Öpere edilebilir meme kanseri olan ve tümörlerinde aşırı HER2 ekspresyonu olan, doksorubisin ve sisklofosfamid alan ve arkasından trastuzamab ile kombine dosetaksel uygulanan (AC-TH) 1068 hasta

• Öpere edilebilir meme kanseri olan ve tümörlerinde aşırı HER2 ekspresyonu olan, trastuzamab ile kombine olarak dosetaksel ve karboplatin (TCH) alan 1056 hasta

Metastatik meme kanseri

• Doksorubisin ile kombine dosetaksel alan 258 hasta

• Tek ajan olarak 100 mg/m2 dozda dosetaksel alan 1312 hasta

• Trastuzamab ile kombinasyon halinde dosetaksel ile tedavi edilen 92 hasta

• Kapesitabin ile kombinasyon halinde dosetaksel alan 255 hasta.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri

• Tek ajan olarak 75 mg/m2 dozda dosetaksel alan 121 hasta.

• Sisplatin ile kombinasyon halinde dosetaksel alan 406 hasta.

Prostat kanseri

Prednison veya prednisolon ile kombinasyon halinde dosetaksel alan 332 hasta (tedaviyle ilişkili, klinik olarak önemli advers olaylar sunulmuştur).

Mide adenokarsinomu

Sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyon halinde dosetaksel alan 300 hasta (221 hasta çalışmanın faz III bölümünde ve 79 hasta çalışmanın faz II bölümünde) (tedaviyle ilişkili, klinik açıdan önemli advers olaylar sunulmuştur).

Baş ve boyun kanseri

Sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyon halinde dosetaksel alan 174 baş ve 251 boyun kanseri hastası (tedaviyle ilişkili, klinik olarak önemli istenmeyen olaylar sunulmuştur).

Bu reaksiyonlar NCI Ortak Toksisite Kriterleri (derece 3 = G3; derece 3-4 = G3/4; derece 4 = G4) ve COSTART ve MedDRA terimleri kullanılarak açıklanmıştır. Sıklıklar şu şekilde tanıml anmaktadır:

Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100), seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Her bir sıklık grubunda istenmeyen etkiler azalan ciddiyet sıralamasına göre verilmektedirler.

Tek başına dosetakselin en yaygın olarak bildirilen istenmeyen etkileri nötropeni, (geri dönüşlü, kümülatif olmayan, taban değere dönmesi 7 gün alan ve ciddi nötropeninin (<500 hücre/mm3, 7 gün sürdüğü), anemi, alopesi, bulantı, kusma, stomatit, diyare ve astenidir. Dosetaksel diğer kemoterapötik ajanlarla kombinasyon halinde verildiğinde istenmeyen etkilerin şiddeti artabilir.

Trastuzumab ile kombinasyon halinde hastaların %10’undan fazlasında bildirilen istenmeyen olaylar (tüm dereceler) gösterilmektedir. Trastuzumab kombinasyonu kolunda, dosetaksel monoterapisi ile karşılaştırıldığında ciddi advers olay insidansında (%31’e karşı %40) ve Derece 4 advers olay insidansında (%23’e karşı %34) artış saptanmıştır.

Kapesitabin ile kombinasyon için, antrasiklin tedavisinin başarısız kaldığı meme kanseri hastalarında yapılan bir faz III çalışmada bildirilen en yaygın görülen (>%5) tedaviyle ilişkili istenmeyen etkiler sunulmaktadır (bkz. kapesitabin kısa ürün bilgisi).

Bildirilen istenmeyen etkiler:

İmmün sistem bozuklukları

Hipersensitivite reaksiyonları, genellikle dosetaksel infüzyonunun başlamasından sonra dakikalar içinde ortaya çıkmış ve genellikle hafif ve orta şiddette olmuştur. En sık bildirilen semptomlar sıcak basması, kaşıntılı veya kaşıntısız döküntü, göğüs darlığı, sırt ağrısı, dispne ve ateş veya titremeler olmuştur. Ağır reaksiyonlar, hipotansiyon ve/veya bronkospazm veya jeneralize döküntü/eritem ile karakterize olmuştur (bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Sinir sistemi bozuklukları

Periferik nöropati meydana gelirse doz azaltılmalıdır (bkz. 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli, 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri). Hafif ve orta şiddette nörosensör belirtiler, parestezi, dizestezi veya ağrı (yanma hissi de dahil) ile karakterizedir. Nöromotor hadiseler genellikle güçsüzlükle kendini gösterir.

Deri ve deri altı dokusu bozuklukları

Geri dönüşümlü deri reaksiyonları gözlenmiş ve genellikle hafif ve orta şiddette olmuştur. Reaksiyonlar, esas olarak ayaklar ve ellerde (şiddetli el ve ayak sendromunu içeren), ancak aynı zamanda kollar, yüz veya göğüste lokalize olan ve sıklıkla kaşıntılı olan erüpsiyonları içeren bir döküntüyle karakterizedir. Erüpsiyonlar genellikle dosetaksel infüzyonundan sonraki bir hafta içinde ortaya çıkmıştır. Daha ender olarak erüpsiyonlar ve ardından meydana gelen deskuamasyonlar gibi ciddi semptomlar nedeniyle tedavinin kesilmesi veya ara verilmesi gerektiği bildirilmiştir, (bkz.4.2 Pozoloji ve uygulama şekli, 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri). Ciddi tırnak reaksiyonları hipo- veya hiperpigmentasyon ve bazen ağrı ve onikoliz ile birlikte görülmüştür.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

İnfüzyon yeri reaksiyonları genellikle hafif olup, hiperpigmantasyon, enflamasyon, deride kuruluk ve kızarma, fılebit ve ekstravazasyon ve venin şişmesi olarak ortaya çıkmıştır.

Sıvı tutulması periferik ödem ve daha ender olarak plevral efüzyon, asit, perikardiyal efüzyon ve kilo artışı gibi tabloları içerir. Periferik ödem genellikle alt ekstremitelerde başlamaktadır ve 3 kg veya daha fazla kilo artışı ile genelleşebilmektedir. Sıvı tutulması insidans ve ciddiyet açısından kümülatiftir (bkz. 4.4.Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

• Dosetaksel 100 mg/m2 tek ajan

MedDRA Sistemi Organ

sınıflandırdması

Çok yaygın istenmeyen etkiler ^
1/10

Yaygın istenmeyen etkiler

i: 1/100 ila < 1/10

Yaygın olmayan istenmeyen etkiler > 1/1000 ila
1/100

Enfeksiyonlar ve enfestasy onlar

Enfeksiyonlar (G3/4: %5.7, %1.7 oranında ölümle sonuçlanan sepsis ve pnömoni dahil)

Nötropeni ile bağıntılı G4 enfeksiyon (G3/4: %4.6)

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları

Nötropeni (G4:%76.4); Anemi (G3/4: % 8.9); Febril nötropeni

Trombositopeni (G4: % 0.2)

İmmün sistem bozuklukları

Hipersensitive (G3/4: %5.3)

Metabolizma ve

beslenme

bozuklukları

Anoreksi

Sinir sistemi bozuklukları

Periferik duyusal nöropati (G3: % 4.1);

Periferik motor nöropati (G3/4: %4);

Tat alma duyusunda bozukluk (ağır % 0.07)

Kardiyovasküler

bozukluklar

Aritmi (ağır G3/4: %0.7)

Kardiyak

yetmezlik

Vasküler

bozukluklar

Hipotansiyon;

Hipertansiyon;

Hemoraji

Solunum, torasik ve mediastinal bozukluklar

Dispne (ağır % 2.7)

Gastrointestinal

bozukluklar

Stomatit (G3/4: % 5.3); Diyare (G3/4: %4); Bulantı (G3/4: %4); Kusma (G3/4: %3)

Konstipasyon (ağır %0.2); ’

Abdominal ağrı (ağır

%i);

Gastrointestinal kanama (ağır: % 0.3)

Özofajit (ağır %0.4)

Deri ve deri altı

dokusu

bozuklukları

Alopesi; Deri reaksiyonları (G3/4: %5.9); Tırnakta değişiklikler (ağır: %2.6)

İskelet-kas sistemi, bağ dokusu ve kemik bozuklukları

Miyalji (ağır %1.4)

Artralji

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

Sıvı tutulması (ağır %6.5); Asteni (ağır %11.2);

Ağrı

İnfüzyon yeri reaksiyonları;

Kardiyak olmayan göğüs ağrısı (ağır %0.4)

Araştırmalar

G3/4 kan bilirubin artışı

(<%5);

G3/4 kan alkalen fosfataz artışı (<%4); G3/4 AST artışı (<%3); G3/4 ALT artışı (<%2)

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları

Seyrek: G 3/4 trombositopeni ile bağıntılı kanama episodları.

Sinir sistemi bozuklukları

Tek ajan olarak 100 mg/m2 Dosetaksel ile tedavi edilen ve nörotoksisite gelişen hastaların %35.3’ünde bu olayların reversibl olduğuna dair veriler mevcuttur. Olaylar 3 ay içinde spontan olarak düzelmiştir.

Deri ve deri altı dokusu bozuklukları

Çok seyrek: araştırma sırasında geri dönüşlü olmayan bir alopesi olgusu. Kutanöz reaksiyonların %73’ü, 21 gün içinde geri dönüşlü olmuştur.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

Dosetaksel ile tedavi edilen hastalarda ortalama kümülatif doz 1000 mg/m2, sıvı retansiy onunun düzelmesi için geçen zaman ortalama 16.4 haftadır (0-42 hafta). Orta şiddette ve ciddi sıvı retansiyonunun başlangıcı, premedikasyon alan hastalarda, premedikasyon almayan hastalara kıyasla daha geç meydana gelmektedir (medyan kümülatif doz 818.9mg/m2 ve 489.7 mg/m2). Ancak tedavinin daha erken aşamalarında sıvı retansiyonu meydana gelen vakalar da bildirilmiştir.

MedDRA Sistemi Organ sınıflandırılması

Çok yaygın istenmeyen etkiler ^
1/10

Yaygın istenmeyen etkiler £1/100 ila <1/10

Enfeksiyonlar ve enfestasy onlar

Enfeksiyonlar (G3/4: %5)

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları

Nötropeni (G4: %54.2); Anemi (G3/4: %10.8); Trombositopeni (G4: %1.7)

Febril nötropeni

İmmün sistem bozuklukları

Hipersensitivite (ağır değil)

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Anoreksi

Sinir sistemi bozuklukları

Periferik duyusal nöropati (G3/4: %0.8)

Periferik motor nöropati (G3/4: %2.5)

Kardiyovasküler bozukluklar

Aritmi (ağır değil)

Vasküler bozukluklar

Hipotansiyon

Gastrointestinal bozukluklar

Bulantı (G3/4: %3.3); Stomatit (G3/4: %1.7); Kusma (G3/4: %0.8); Diyare (G3/4: %1.7)

Konstipasyon

Deri ve derialtı dokusu bozuklukları

Alopesi;

Deri reaksiyonları (G3/4: % 0.8)

Tırnakta değişiklikler (ağır %0.8)

İskelet-kas sistemi, bağ dokusu ve kemik bozuklukları

Miyalji

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

Asteni (ağır: %12.4);

Sıvı tutulması (ağır: % 0.8); Ağrı

Araştırmalar

G3/4 Kan bilirubin artışı (<% 2)

MedDRA Sistemi Organ

sınıflandırdması

Çok yaygın istenmeyen etkiler £1/10

Yaygın istenmeyen etkiler

£ 1/100 ila < 1/10

Yaygın olmayan istenmeyen etkiler £1/1000 ila < 1/100

Enfeksiyonlar ve enfestasy onlar

Enfeksiyon (G3/4: %7.8)

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları

Nötropeni (G4: % 91.7); Anemi (G3/4: %9.4); Febril nötropeni; Trombositopeni (G4:% 0.8)

İmmün sistem bozuklukları

Hipersensitivite (G3/4: % 1.2)

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Anoreksi

Sinir sistem bozuklukları

Periferik duyusal nöropati (G3: % 0.4)

Periferik motor nöropati (G3/4:%0.4)

Kardiyovasküler

bozukluklar

Kalp yetmezliği; Aritmi (ağır değil)

Vasküler bozukluklar

Hipotansiyon

Gastrointestinal

bozukluklar

Bulantı (G3/4: %5); Stomatit (G3/4: %7.8); Diyare (G3/4: %6.2); Kusma (G3/4:%5); Konstipasyon

Deri ve deri altı dokusu bozuklukları

Alopesi; Tırnakta değişiklikler (ağır:

%0.4); Deri reaksiyonları (ağır değil)

İskelet-kas sistemi, bağ dokusu ve kemik bozuklukları

Miyalji

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

Asteni (ağır: %8.1); Sıvı tutulması (ağır: %1.2); Ağrı

İnfüzyon yeri reaksiyonu

Araştırmalar

G3/4 Kan bilirubin artışı (< %2.5); G3/4 Kan alkalen fosfataz artışı (< %2.5)

G3/4 AST artışı (<%i);

G3/4 ALT artışı (<%1)

MedDRA Sistemi Organ sınıflandırdması

Çok yaygın istenmeyen etkiler £1/10

Yaygın istenmeyen etkiler £ 1/100 ila
1/10

Yaygın olmayan istenmeyen etkiler £ 1/1000 ila < 1/100

Enfeksiyonlar ve enfestasy onlar

Enfeksiyon (G3/4: %5.7)

Kan ve lenfatik sistem

bozuklukları

Nötropeni (G4: %51.5); Anemi (G3/4: %6.9); Trombositopeni (G4: %0.5)

Febril nötropeni

İmmün sistem bozuklukları

Hipersensitivite (G3/4: %2.5)

Metabolizma ve

beslenme

bozuklukları

Anoreksi

Sinir sistemi bozuklukları

Periferik duyusal nöropati (G3: %3.7); ’ Periferik motor nöropati (G3/4: %2)

Kardiyovasküler

bozukluklar

Aritmi (G3/4: %0.7)

Kalp yetmezliği

Vasküler

bozukluklar

Hipotansiyon (G3/4: %0.7)

Gastrointestinal

bozukluklar

Bulantı (G3/4: %9.6); Kusma (G3/4: %7.6); Diyare (G3/4: %6.4); Stomatit (G3/4: %2)

Konstipasyon

Deri ve deri altı

dokusu

bozuklukları

Alopesi; Tırnakta değişiklikler (ağır: %0.7); Deri reaksiyonları (G3/4: %0.2)

İskelet-kas sistemi, bağ dokusu ve kemik bozukluklar

Miyalji (ağır: %0.5)

Genel

bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

Asteni (ağır: % 9.9);

Sıvı tutulması (ağır: %0.7); Ateş (G3/4:% 1.2)

İnfüzyon yeri

reaksiyonu;

Ağrı

Araştırmalar

G3/4 Kan bilirübin artışı (%2.1);

G3/4 AST artışı

(%0.5);

G3/4 ALT artışı

G3/4 kan alkalin

(%1.3 )

fosfataz artışı (%0.3)

• Dosetaksel 100 mg/m2 ve trastuzumab kombinasyonu

MedDRA Sistemi Organ

sınıflandırdması

Çok yaygın istenmeyen etkiler £ 1/10

Yaygın istenmeyen etkiler £1/100 ila <10

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları

Nötropeni (G3/4: %32);

Febril nötropeni (ateş ve antibiyotik kullanımına bağlı nötropeni dahil) veya nötropenik sepsis.

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Anoreksi

Psikiyatrik

bozuklukları

İnsomnia

Sinir sistemi bozuklukları

Parestezi; Baş ağrısı; Tat alma duyusunda bozukluk; Hipoestezi

Göz bozuklukları

Göz yaşın salgısında artış, Konjunktivit

Kardiyak bozukluklar

Kalp yetmezliği

Vasküler bozukluklar

Lenfödem

Solunum, torasik ve

mediastinal

bozukluklar

Epistaksis; Faringolaringeal ağrı; Nazofarenjit; Dispne; Öksürük; Rinore

Gastrointestinal

bozukluklar

Bulantı; Diyare; Kusma; Konstipasyon; Stomatit; Dispepsi; Abdominal ağrı

Deri ve deri altı dokusu bozuklukları

Alopesi; Eritem; Döküntü; Tırnaklarda bozukluk

İskelet-kas sistemi, bağ dokusu ve kemik bozuklukları

Miyalji; Artralji; Ekstremitelerde ağrı; Sırt ağrısı; Kemik ağrısı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

Asteni; Periferik ödem; Yüksek ateş; Bitkinlik; Mukoza enflamasyonu; Ağrı; Influenza benzeri hastalık; Göğüs ağrısı; Titremeler

Letarji (uyuşukluk)

Araştırmalar

Kilo artışı

Kardiyovasküler bozukluklar

Dosetaksel + trastuzumab alan hastaların %2.T sinde kalp yetmezliği görülürken, yalnız Dosetaksel verilen hastalarda kalp yetmezliği görülmemiştir. Dosetaksel + trastuzumab kolunda hastaların %64’ü ve tek başına dosetaksel kolunda hastaların %55’i daha önce adjuvan tedavi olarak antrasiklin almıştır.

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları

Çok yaygın: Tek başına dosetaksel alan hastalar ile karşılaştırıldığında (NCI-CTC kriteri kullanılarak derece 3/4 nötropeni %22’ye karşı %32) trastuzumab ve dosetakseli birlikte alan hastalarda hematolojik toksisite artmıştır. 100 mg/m2Tik dozda tek başına DosetakseTin, en düşük kan sayımlarına bağlı olarak, hastaların % 97’sinde, %76’sı derece 4 olmak üzere, nötropeni ile sonuçlandığı bilinmekte olduğundan bu durumun gerçek değerinin altında bulunabileceğini not ediniz. Herseptin ve dosetakseli birlikte alan hastalarda (tek başına dosetaksel alan hastalar için %17’ye karşı %23) febril nötropeni/nötropenik sepsis insidansı da artmıştır.

• Dosetaksel 75 mg/m2 ve kapesitabin kombinasyonu

MedDRA Sistemi Organ sınıflandırılması

Çok yaygın istenmeyen etkiler £1/10

Yaygın istenmeyen etkiler £1/100 ila <1/10

Enfeksiyonlar ve enfestasy onlar

Oral kandidiyazis (G3/4: <%1)

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları

Nötropeni (G3/4: %63); Anemi (G3/4: % 10)

Trombositopeni (G3/4: %3)

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Anoreksi (G3/4: %1); İştah azalması

Dehidratasyon (G3/4: %2)

Sinir sistemi bozuklukları

Tat alma duyusunda bozukluk (G3/4: <%1);

Parestezi (G3/4: <%1)

Baş dönmesi;

Baş ağrısı (G3/4: %1); Periferik nöropati

Göz bozuklukları

Gözyaşı salgısında artış

Solunum, torasik ve mediastinal bozukluklar

Boğaz ağrısı (G3/4: %2)

Dispne (%7; G3/4: %1); Öksürük (G3/4: <%1); Epistaksis (G3/4:<%1)

Gastrointestinal bozukluklar

Stomatit (G3/4: % 18); Diyare (G3/4: % 14);

Bulantı (G3/4: %6);

Kusma (G3/4:% 4); Konstipasyon (G3/4:% 1); Abdominal ağrı (G3/4: %2); Dispepsi

Üst abdominal ağrı; Ağız kuruluğu

Deri ve deri altı dokusu bozuklukları

El-ayak sendromu (G3/4: %24); Alopesi (G3/4: %6 );

Tırnak bozuklukları (G3/4: %2)

Dermatit; Eritematöz döküntü (G3 /4: <% 1); Tırnakta renk bozukluğu; Onikoliz (G3/4:%1)

İskelet-kas sistemi, bağ dokusu ve kemik bozuklukları

Miyalji (G3/4: %2); Artralji (G3/4: %1)

Ekstremitede ağrı (G3/4: <%1); Artralji (G3/4: %1)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

Asteni (G3/4: %3);

Pireksi (G3/4: %1);

Bitkinlik / zayıflık (G3/4: %5); Periferik ödem (G3/4:%1)

Letarji;

Ağrı

Araştırmalar

Kilo kaybı;

G3/4 kanda bilirubin artışı (%9)

• Dosetaksel 75 mg/m2 ve prednison veya prednisolon kombinasyonu

MedDRA Sistemi Organ sınıflandırılması

Çok yaygın istenmeyen etkiler >1/10

Yaygın istenmeyen etkiler >1/100 ila <1/10

Enfeksiyonlar ve enfestasy onlar

Enfeksiyon (G3/4: %3.3)

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları

Nötropeni (G3/4: %32); Anemi (G3/4: %4.9)

Trombositopeni (G3/4: %0.6); *

Febril nötropeni

İmmün sistem bozuklukları

Hipersensitivite (G3/4: %0.6)

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Anoreksi (G3/4: %0.6)

Sinir sistemi bozuklukları

Periferik duyusal nöropati

(G3/4: % 1.2);

Tat alma duyusunda bozukluk (G3/4: %0)

Periferik motor nöropati (G3/4: %0) 1

Göz bozuklukları

Gözyaşı salgısında artış (G3/4: %0.6)

Kardiyak bozukluklar

Kardiyak sol ventrikül fonksiyonunda azalma (G3/4: %0.3)

Solunum, torasik ve mediastinal bozukluklar

Epistaksis (G3/4: %0); Dispne (G3/4: %0.6); Öksürük (G3/4: %0)

Gastrointestinal bozukluklar

Bulantı (G3/4: %2.4);

Diyare (G3/4: %1.2); Stomatit/Farenjit (G3/4: %0.9); Kusma (G3/4: %1.2)

Deri ve deri altı dokusu

Alopesi;

Pul pul döküntü

bozuklukları

Tırnak bozukluğu (ağır değil)

(G3/4: <%0.3)

İskelet-kas sistemi, bağ dokusu ve kemik bozuklukları

Artralji (G3/4: %0.3); Miyalji (G3/4: %0.3)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

Bitkinlik (G3/4: %3.9); Sıvı tutulması (ağır: %0.6)

• Nod pozitif (TAX 316) ve nod negatif (GEICAM 9805) meme kanseri hastalarında, Dosetaksel 75 mg/m2, doksorubisin ve siklofosfamid kombinasyonunun adjuvan kullanımı (havuz analiz verileri)

MedDRA Sistemi Organ

sınıflandırdması

Çok yaygın istenmeyen etkiler >1/10

Yaygın istenmeyen etkiler

> 1/100 ila < 1/ 10

Yaygın olmayan istenmeyen etkiler i 1/1000 ila < 1/100

Enfeksiyonlar ve enfestasy onlar

Enfeksiyon (G3/4: %2.4); Nötropenik enfeksiyon (G3/4 :%2.7)

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları

Anemi (G3/4: % 3); Nötropeni (G3/4: %59.2); Trombositopeni (G3/4: % 1.6);

Febril nötropeni (G3/4: Geçerli değil)

İmmün sistem bozuklukları

Hipersensitivite (G3/4: %0.6)

Metabolizma ve

beslenme

bozuklukları

Anoreksi (G3/4: %1.5)

Sinir sistemi bozuklukları

Tat alma duyusunda bozukluk (G3/4: %0.7); Periferik duyusal nöropati (G3/4: <%0.1)

Periferik motor nöropati (G3/4: %0)

Senkop (G3/4: %0)

Nörotoksisite (G3/4: %0)

Uyku hali (G3/4: %0)

Göz bozuklukları

Konjunktivit (G3/4: <%0.1 )

Göz yaşı salgısında artış (G3/4: <% 0.1)

Kardiyovasküler

bozukluklar

Aritmi (G3/4: % 0.2)

Vasküler

bozukluklar

Sıcak basması (G3/4:%0.5)

Hipotansiyon (G3/4: %0)

Lenfödem (G3/4: %0)

Flebit (G3/4:%0)

Solunum, torasik ve

mediastinal

bozukluklar

Öksürük (G3/4:%0)

Gastrointestinal

bozukluklar

Bulantı (G3/4: %5.0); Stomatit (G3/4: %6.0); Kusma (G3/4: %4.2); Diyare (G3/4: %3.4); Konstipasyon (G3/4:%0.5)

Abdominal ağrı (G3/4: % 0.4)

Deri ve deri altı dokusu bozuklukları

Alopesi (G3/4:<%0.1); Deri bozuklukları

(G3/4:%0.6);

Tırnak bozuklukları (G3/4: %0.4)

İskelet-kas sistemi, bağ dokusu ve kemik bozuklukları

Miyalji (G3/4: %0.7); Artralji (G3/4: %0.2)

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Amenore

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

Asteni (G3/4: % 10);

Ateş (G3/4: Geçerli değil); Periferik ödem (G3/4:% 0.2)

Araştırma

Kilo artışı (G3/4: %0);

Kilo kaybı (G3/4: %0.2)

Sinir sistemi bozuklukları

Kemoterapinin sonunda periferik duyusal nöropatisi olan 83 hastanın 12’ sinde periferik duyusal nöropatinin devam ettiği gözlenmiştir.

Kardiyovasküler bozukluklar

Takip döneminde 1276 hastadan 18’inde Konjestif Kalp Yetmezliği bildirilmiştir. Nod pozitif çalışmasında (TAX316) her bir hasta grubundan birer hasta kardiyak yetmezlik nedeniyle ölmüştür.

Deri ve deri altı dokusu bozuklukları

Kemoterapinin sonunda alopesisi olan 736 hastanın 25’inde alopesinin devam ettiği gözlenmiştir.

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Kemoterapinin sonunda amenoresi olan 251 hastanın 140’ında amenorenin devam ettiği gözlenmiştir.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

TAX 316 çalışmasında kemoterapinin sonunda periferik ödemi olan 112 hastadan 18’inde takip döneminde periferik ödemlerinin devam ettiği gözlemlenmiştir; öte yandan GEICAM 9805 çalışmasında kemoterapinin sonunda lenfödemli olan 5 hastadan Atinde lenfödemin devam ettiği gözlemlenmiştir.

Akut lösemi / Miyelodisplastik sendrom

GEICAM 9805 çalışmasında, 77 aylık bir medyan değeri olan takip süresinde dosataksel, doksorubisin ve siklofosfamid alan 532 hastadan l’inde (%0.2) akut lösemi görülmüştür. Florourasil, doksorubisin ve siklofosfamid alan hastalarda herhangi bir olgu bildirilmemiştir. Tedavi gruplarından hiçbirinde herhangi bir hastaya miyelodisplastik sendrom tanısı konulmamıştır.

Aşağıdaki tablo GEICAM çalışması - TAC grubunda G-CSF profılaksisi zorunlu hale getirildikten sonra primer uygulanan hastalarda Derece 4 nötropeni, febril nötropeni ve netropenik infeksiyon insidansının azaldığı gösterilmektedir.

Primer G-CSF profılaksisi alan ve almayan TAC tedavisi hastalarındaki nötropenik

komplikasyonlar (GEICAM 9805)

Primer G-CSF profılaksisi almayanlar (n=l 11) n(%)

Primer G-CSF profılaksisi alanlar (n=421) n(%)

Nötropeni (Derece 4)

104 (93.7)

136 (32.1)

Febril nötropeni

28 (25.2)

23 (5.5)

Nötropenik enfeksiyon

14(12.6)

21 (5.0)

Nötropenik enfeksiyon (Derece 3-4)

2(1.8)

5(1.2)

• Doksorubisin ve siklofosfamid uygulamasının arkasından Dosetaksel ile trastuzumab kombinasyonun uygulanması olarak

Çalışmanın her hangi bir anında meydana gelen ve araştırmada uygulanan tedaviye bağlı istenmeyen olaylar (AO): Güvenlilik Popülasyonu (non-kardiyak AO ların insidansı >5; kardiyak olayların insidansı >1)

MedDRA Sistemi Organ sınıflandırılması

Çok yaygın istenmeyen etkiler ^
1/10

Yaygın istenmeyen etkiler ^1/100 ila <1/10

Araştırmalar

Kan beyaz küre sayısının azalması (G3/4: %60.2);

ALT artışı (G3/4: %1.8);

AST artışı (G3/4: %0.8); Kanda alkalen fosfataz yükselmesi (G3/4: %0.3); Vücut ağırlığının artışı (G3/4: %0.3)

Kanda kreatinin yükselmesi (G3/4: %0.5);

Vücut ağırlığının azalması; Kanda bilirubin artışı (G3/4: %0.4)

Kardiyak bozukluklar

Sol ventrikül disfonksiyonu (G3/4: %0.5);

Çarpıntı;

Sinüs taşikardisi

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları

Anemi (G3/4: %3.2)

Nötropeni (G3/4: %7E3); Trombositopeni (G3/4: %E2) Febril nötropeni (G3/4: %10.9)

Sinir sistemi bozuklukları

Periferik duyusal nöropati (G3/4: % 1.9);

Tat alma bozukluğu;

Baş ağrısı (G3/4: %0.6)

Baş dönmesi (G3/4: %0.7); Periferik motor nöropati (G3/4: %0.4)

Göz bozuklukları

Gözyaşı salgısında artış (G3/4: %0.3)

Konjunktivit

Solunum, torasik ve mediastinal bozukluklar

Dispne (G3/4: %1.5)

Epistaksis;

Öksürük (G3/4: %0.2)

Gastrointestinal bozukluklar

Bulantı (G3/4: % 5.3); Stomatit (G3/4:% 3.0); Kusma (G3/4: %6.4)

Diyare (G3/4: % 5.1); Konstipasyon (G3/4: %0.9); Dispepsi (G3/4: %0.3) Abdominal ağrı (G3/4:% 0.4)

Ağız kuruluğu

Deri ve deri altı dokusu bozuklukları

Alopesi;

Tırnak bozuklukları;

Pul pul döküntü (G3/4: %1.3)

Palmar-plantar eritrodisestezi sendromu (G3/4: %1.4);

Deri kuruluğu

İskelet-kas sistemi, bağ dokusu ve kemik bozuklukları

Miyalji (G3/4: %4.9); Artralji (G3/4: %3.0)

Kemik ağrısı (G3/4: %0.4)

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Anoreksi (G3/4: % 1.9)

Enfeksiyonlar ve enfestasy onlar

Nötropeni siz enfeksiyon; Enfeksiyon (G3/4: % 1.9)

Nötropenik enfeksiyon (G3/4: %9.2);

Rinit (G3/4: %0.1); Mutlak Nötrofıl sayısı (ANC) bilinmeyen enfeksiyon (G3/4: %5.5)

Vasküler bozukluklar

Ateş basması

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

Halsizlik (G3/4: %6.6); Sıvı retansiyonu (G3/4: %1.5); Ateş (G3/4: %0.4)

Ağrı (G3/4: %0.4); Titreme;

Enjeksiyon yerinde reaksiyon (G3/4: %1.4)

İmmun sistem bozuklukları

Hipersensitivite (G3/4: %1.4)

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Adet kanaması düzensizliği (G3/4: %19.9)

Psikiyatrik bozukluklar

İnsomnia (G3/4: %0.1)

Kardiyak bozukluklar

AC-TH alan kolda tüm semptomatik kardiyak olayların 3 yıllık kümülatif insidansı % 2.36 idi (AC-T alan karşılaştırma kolunda ise %0.52 idi. Bkz. 5.1. Farmakodinamik Özellikler) AC-TH alan koldaki KKY olaylarının (Derece 3 veya 4) 3 yıllık kümülatif insidansı % 1.9 idi. (AC-T alan karşılaştırma kolunda ise % 0.3 idi).

• Dosetaksel trastuzumab ve karboplatin ile kombine olarak

Çalışmanın her hangi bir anında meydana gelen ve araştırmada uygulanan tedaviye bağlı istenmeyen olaylar (AO): Güvenlilik Popülasyonu ( non-kardiyak AO ların insidansı > 5; kardiyak olayların insidansı >1)

MedDRA Sistemi Organ sınıflandırdması

Çok yaygın istenmeyen etkiler ^
1/10

Yaygın istenmeyen etkiler ^1/100 ila <1/10

Araştırmalar

Kan beyaz küre sayısının azalması (G3/4: %48.0);

ALT artışı (G3/4: %2.4);

AST artışı (G3/4: %1.0); Kanda alkalen fosfataz yükselmesi (G3/4: %0.3); Vücut ağırlığının artışı (G3/4: %0.2)

Kanda kreatinin yükselmesi (G3/4: %0.6); ’

Kanda bilirubin artışı (G3/4: %0.4);

Vücut ağırlığının azalması G3/4: %0.1)

Kardiyak bozukluklar

Çarpıntı;

Sinüs taşikardisi;

Sol ventrikül disfonksiyonu (G3/4: %0.1)

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları

Anemi (G3/4: %5.8) Nötropeni (G3/4: %65.9); Trombositopeni (G3/4: %5.4)

Febril nötropeni (G3/4: %9.8)

Sinir sistemi bozuklukları

Periferik duyusal nöropati (G3/4: %0.6); * Tat alma bozukluğu,

Baş ağrısı (G3/4: %0.3)

Baş dönmesi (G3/4: %0.4); Periferik motor nöropati (G3/4: %0.3)

Göz bozuklukları

Gözyaşı salgısında artış

Konjunktivit

Solunum, torasik ve mediastinal bozukluklar

Dispne (G3/4: %1.7)

Epistaksis (G3/4: %0.4); Öksürük

Gastrointestinal bozukluklar

Bulantı (G3/4: %4.6);

Ağız kuruluğu

Diyare (G3/4: % 4.9); Stomatit (G3/4:% 1.4); Kusma (G3/4: %3.0) Konstipasyon (G3/4: %0.6); Dispepsi (G3/4: %0.4) Abdominal ağrı (G3/4:%0.5)

Deri ve deri altı dokusu bozuklukları

Alopesi;

Tırnak bozuklukları;

Pul pul döküntü (G3/4: %0.4)

Deri kuruluğu; Palmar-plantar eritrodisestezi sendromu

İskelet-kas sistemi, bağ dokusu ve kemik bozuklukları

Miyalji (G3/4: %1.4); Artralji (G3/4: % 1.0)

Kemik ağrısı (G3/4: %0.1)

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Anoreksi (G3/4: %0.5)

Enfeksiyonlar ve enfestasy onlar

Nötropenisiz enfeksiyon (G3/4: %1.5); Nötropenik enfeksiyon (G3/4: %7.7);

Rinit;

Mutlak Nötrofıl sayısı (ANC) bilinmeyen enfeksiyon (G3/4: %3.6)

Vasküler bozukluklar

Ateş basması

Hipotansiyon (G3/4: %0.2)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

Halsizlik (G3/4: %6.9); Sıvı retansiyonu (G3/4: %1.4)

Ateş (G3/4: %0.3); Enjeksiyon yerinde reaksiyon (G3/4: %0.2); Ağrı;

Titreme

İmmun sistem bozuklukları

Hipersensitivite (G3/4: %2.5)

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Adet kanaması düzensizliği (G3/4: %21.4)

Psikiyatrik bozukluklar

İnsomnia

Kardiyak bozukluklar

TCH alan kolda tüm semptomatik kardiyak olayların 3 yıllık kümülatif insidansı % 1.16 idi. (AC-T alan karşılaştırma kolunda ise % 0.52 idi. Bkz. 5.1. Farmakodinamik Özellikler) TCH alan koldaki KKY olaylarının (Derece 3 veya 4) 3 yıllık kümülatif insidansı % 0.4 idi. (AC-T alan karşılaştırma kolunda ise % 0.3 idi).

MedDRA Sistemi Organ

sınıflandırılması

Çok yaygın istenmeyen etkiler ir
1/10

Yaygın istenmeyen etkiler £1/100 ila <1/10

Enfeksiyonlar ve enfestasy onlar

Nötropenik enfeksiyon; Enfeksiyon (G3/4: % 11.7 )

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları

Anemi (G3/4: % 20.9); Nötropeni (G3/4: %83.2); Trombositopeni (G3/4: % 8.8); Febril nötropeni

İmmün sistem bozuklukları

Hipersensitivite (G3/4: % 1.7)

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Anoreksi (G3/4: %11.7)

Sinir sistemi bozuklukları

Periferik duyusal nöropati (G3/4: % 8.7)

Baş dönmesi (G3/4: % 2.3); Periferik motor nöropati (G3/4:% 1.3)

Göz bozuklukları

Gözyaşı salgısında artış (G3/4: %0)

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Duyma bozuklukları (G3/4: %0)

Kardiyak bozukluklar

Aritmi (G3/4:% 1.0)

Gastrointestinal

bozukluklar

Diyare (G3/4: %19.7); Bulantı (G3/4: %16); Stomatit (G3/4: %23.7); Kusma (G3/4: %14.3)

Konstipasyon (G3/4: %1.0); Gastrointestinal ağrı (G3/4: %1.0);

Özofajit /disfaji/odinofaji (G3/4: % 0.7)

Deri ve deri altı doku bozuklukları

Alopesi (G3/4: % 4.0)

Pul pul kaşıntılı kızarıklık (G3/4: % 0.7);

Tırnak bozuklukları (G3/4: %0.7);

Deri soyulması (G3/4: % 0)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

Letarji (G3/4: %19.0);

Ateş (G3/4: % 2.3);

Sıvı tutulması (ağır/yaşamı tehdit edici: %1)

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları

Febril nötropeni ve nötropenik enfeksiyon, G-CSF kullanımından bağımsız olarak hastaların sırasıyla % 17.2 ve % 13.5’inde görülmüştür. G-CSF, hastaların %19.3’ünde (siklusların %10.7’si) ikincil profılaksi için kullanılmıştır. Febril nötropeni ve nötropenik enfeksiyon

görülme oranlan profılaktik G-CSF kullanıldığında sırasıyla % 12.1 ve % 3.4 ve profılaktik G-CSF olmaksızın % 15.6 ve 12.9 (Bkz. 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).

Dosetaksel 75 mg/m2 ile sisplatin ve 5-florourasil kombinasyonu

• İndüksiyon kemoterapisi (takiben radyoterapi yapılacak) (TAX 323)

MedDRA Sistemi Organ

sınıflandınlması

Çok yaygın istenmeyen etkiler £1/10

Yaygın istenmeyen etkiler

£ 1/100 ila < 1/10

Yaygın olmayan istenmeyen etkiler £1/1000 ila < 1/100

Enfeksiyonlar ve enfestasy onlar

Enfeksiyon (G3/4:% 6.3); ”

Nötropenik enfeksiyon

(Kist ve polipler de dahil olmak üzere) iyi huylu ve kötü huylu neoplazmlar

Kanser ağrısı (G3/4: %0.6)

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları

Nötropeni (G3/4: %76.3);

Anemi (G3/4: %9.2); Trombositopeni (G3/4: %5.2)

Febril nötropeni

İmmün sistem bozuklukları

Hipersensitivite (ağır değil)

Metabolizma ve

beslenme

bozuklukları

Anoreksi (G3/4: % 0.6)

Sinir sistemi bozuklukları

Tat/koku alma bozukluğu;

Periferik duyusal nöropati (G3/4: %0.6)

Baş dönmesi

Göz bozuklukları

Gözyaşı salgısının artışı; Konjunktivit

Kulak ve iç kulak bozuklukları

İşitme bozukluğu

Kardiyak

bozukluklar

Miyokard iskemisi (G3/4:% 1.7)

Aritmi (G3/4: %0.6)

Vasküler

bozukluklar

Venöz bozukluk (G3/4: % 0.6)

Gastrointestinal

bozukluklar

Bulantı (G3/4: %0.6); Stomatit (G3/4: %4.0); Diyare (G3/4:% 2.9);

Konstipasyon; Özofajit/disfaji, odinofaji (G3/4:% 0.6);

Kusma (G3/4: %0.6)

Abdominal ağrı; Dispepsi;

Gastrointestinal kanama (G3/4:% 0.6)

Deri ve deri altı dokusu bozuklukları

Alopesi (G3/4: %10.9)

Kaşıntılı kızarıklık; Deri kuruluğu;

Deride soyulma (G3/4: %0.6)

İskelet-kas sistemi, bağ dokusu ve kemik bozuklukları

Miyalji (G3/4: %0.6)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

Letaıji (G3/4:% 3.4); Pireksi (G3/4: %0.6); Sıvı tutulması;

Ödem

Araştırmalar

Kilo artışı

• İndüksiyon kemoterapisi (takiben kemoradyoterapi yapılacak) (TAX 324)

MedDRA Sistemi Organ

sınıflandırdması

Çok yaygın istenmeyen etkiler £1/10

Yaygın istenmeyen etkiler

£1/100 ila < 1/10

Yaygın olmayan istenmeyen etkiler £1/1000 ila < 1/100

Enfeksiyonlar ve enfestasy onlar

Enfeksiyon (G3/4: %3.6)

Nötropenik enfeksiyon

(Kist ve polipler de dahil olmak üzere) iyi huylu ve kötü huylu neoplazmlar

Kanser ağrısı (G3/4: %1.2)

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları

Nötropeni (G3/4:

% 83.5);

Anemi (G3/4: %12.4); Trombositopeni (G3/4: %4.0);

Febril nötropeni

İmmün sistem bozuklukları

Hipersensitivite

Metabolizma ve

beslenme

bozuklukları

Anoreksi (G3/4: %12.0)

Sinir sistemi bozuklukları

Tat/koku alma bozukluğu (G3/4:

Baş dönmesi (G3/4: %2.0);

%0.4);

Periferik duyusal nöropati (G3/4: % 1.2)

Periferik motor nöropati (G3/4: %0.4)

Göz bozuklukları

Gözyaşı salgısının artışı

Konjunktivit

Kulak ve iç kulak bozuklukları

İşitme bozukluğu (G3/4: % 1.2)

Kardiyak

bozukluklar

Aritmi (G3/4: %2.0)

Miyokard

iskemisi

Vasküler

bozukluklar

Venöz bozukluk

Gastrointestinal

bozukluklar

Bulantı (G3/4: %13.9); Stomatit (G3/4: %20.7);

Kusma (G3/4: %8.4); Diyare (G3/4: %6.8); Özofajit/disfaji, odinofaji (G3/4: %12.0);

Konstipasyon (G3/4: %0.4)

Dispepsi (G3/4:% 0.8); Gastrointestinal ağrı (G3/4:% 1.2); Gastrointestinal kanama (G3/4:% 0.4)

Deri ve deri altı dokusu bozuklukları

Alopesi (G3/4: %4.0); Kaşıntılı deri döküntüsü

Deri kuruluğu; Pul pul dökülme

İskelet-kas sistemi, bağ dokusu ve kemik bozuklukları

Miyalji (G3/4: %0.4)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

Letaıji (G3/4:% 4.0); Pireksi (G3/4: %3.6); Sıvı tutulması (G3/4: %1.2);

Ödem (G3/4: %1.2)

Araştırmalar

Kilo azalması

Kilo artışı

Pazarlama-sonrası deneyim (Kist ve polipler de dahil olmak üzere) iyi huylu ve kötü huylu neoplazmlar

Dosetakselin diğer kemoterapi ajanları ve/veya radyoterapi ile birlikte kullanımı ile ilgili çok seyrek olarak akut miyeloid lösemi ve miyelodisplastik sendrom olguları bildirilmiştir.

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları

Kemik iliği supresyonu ve diğer hematolojik istenmeyen etkiler bildirilmiştir. Sıklıkla sepsis veya çoklu organ hasarı ile birlikte yaygın damar içi pıhtılaşma (DIC) bildirilmiştir.

İmmün sistem bozuklukları

Bazen ölümcül olan anaflaktik şok vakaları rapor edilmiştir.

Sinir sistemi bozuklukları

Dosetaksel uygulamasıyla seyrek olarak konvülsiyon veya geçici bilinç kaybı olguları gözlenmiştir. Bu reaksiyonlar bazen ilacın infüzyonu sırasında görülmektedir.

Göz bozuklukları

Tipik olarak ilaç infüzyonu sırasında gözlenen ve hipersensitivite reaksiyonları ile ilgili olarak ortaya çıkan seyrek geçici görme bozukluğu vakaları (parlama, parlayan ışıklar, skotom) bildirilmiştir. İnfüzyonun sonlandırılması ile geri dönüşümlüdürler. Konjunktivitli veya konjunktivitsiz gözyaşı salgısı durumları, aşırı gözyaşı ile sonuçlanan gözyaşı kanalı obstrüksiyonu durumları seyrek olarak bildirilmiştir.

Kardiyak bozukluklar

Çok seyrek olarak miyokard infarktüsü vakaları bildirilmiştir.

Vasküler bozukluklar

Seyrek olarak venöz tromboembolik olaylar bildirilmiştir.

Kulak ve iç kulak bozuklukları

Seyrek olarak ototoksisite, duyma bozuklukları ve/veya duyma kaybı olguları bildirilmiştir.
Solunum, torasik ve mediastinal bozukluklar

Akut solunum güçlüğü sendromu ve interstisyel pnömoni ve pulmoner fıbrosis
seyrek
olarak bildirilmiştir. Birlikte radyoterapi alan hastalarda
seyrek
olarak radyasyon pnömonisi vakaları bildirilmiştir.

Gastrointestinal bozukluklar

Gastrointestinal olayların ender bir sonucu olarak dehidratasyon, gastrointestinal perforasyon, iskemik kolit, kolit ve nötropenik enterokolit bildirilmiştir.
Seyrek
olarak ileus ve barsak obstrüksiyonu olguları bildirilmiştir.

Hepato-biliyer bozukluklar

Daha önceden karaciğer bozukluğu olan hastalarda bazen öldürücü olan
çok seyrek
hepatit olguları bildirilmiştir.

Deri ve deri altı dokusu bozuklukları

Dosetaksel ile
çok seyrek
olarak erythema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz gibi kutanöz lupus eritematozus ve büllü eritem olguları bildirilmiştir. Bazı durumlarda eşlik eden faktörlerin bu etkilerin gelişmesine katkıda bulunmuş olabileceği düşünülmüştür. Dosetaksel ile skloderma benzeri değişiklikler periferik lenfödemden önce meydana geldiği rapor edilmiştir.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

Radyasyon hatırlama fenomeni
seyrek
olarak bildirilmiştir. Sıvı retansiyonuna oligüri veya hipotansiyon akut atakları eşlik etmemiştir. Dehidratasyon ve pulmoner ödem
seyrek
olarak bildirilmiştir.

Aşırı doz vakaları çok az sayıda bildirilmiştir. SANTAX aşırı dozu için bilinen bir antidot yoktur. Aşırı doz verilmesi halinde, hasta hayati fonksiyonlarının yakından izlenebileceği ve gerektiğinde destek tedavinin uygulanabileceği özel bir ünitede tutulmalıdır. Beklenen aşırı doz komplikasyonları: kemik iliği supresyonu, periferik nörotoksisite ve mukoza iltihabıdır.

Aşırı doz tespit edilirse, hastalara mümkün olduğu kadar çabuk şekilde terapötik dozda G-CSF tedavisi verilmelidir. Diğer semptomatik tedbirler, gerektiği şekilde uygulanmalıdır.

Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir. Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.