Smf İlaçları › RONSENGLOB %5100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon › Kullanma Talimatı

RONSENGLOB %5100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon Kullanma Talimatı

Human Immunglobulin G }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > İmmünoglobülinler > İmmunglobulin Smf İlaç Kozmetik Sağlık Gıda Sanayi A.ş | Güncelleme : 17 May  2013

RONSENGLOB %5 100 mL I.V. infüzyon için çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her bir 100 mL'lik şişe 5 g insan immunoglobulin G (IVIG) içerir.

Yardımcı maddeler

Maltoz, enjeksiyonluk su

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağım öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. RONSENGLOB nedir ve ne için kullanılır?

2. RONSENGLOB’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. RONSENGLOB nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. RONSENGLOB’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.RONSENGLOB nedir ve ne için kullanılır?

• RONSENGLOB immunoglobulinler denilen bir ilaç grubuna dahildir.

 • RONSENGLOB steril, koruyucu içermeyen intravenöz enjeksiyonluk insan immun globulin çözeltisi olup renksiz veya hafif opalesandır ve her 100 mL'sinde 5 g insan proteini ve 10 g maltoz içerir. IgG alt sınıflarının dağılımı normal insan plazmasındakine benzer yapıdadır. RONSENGLOB; HIV(AIDS), HCV ve HBV gibi bilinen transfüzyon ajanları için taramadan geçirilmiş, nitelikli donörlerden alınan plazma havuzlarının soğuk etanolle ayrılması yoluyla elde edilir. Virüs bulaşma olasılığını önlemek için RONSENGLOB'un üretim işlemine düşük pH düzeyinde inkübasyon (mikroorganizmaların belli sıcaklıkta tutularak gelişmesini sağlama işlemi) ve nanofıltrasyon (membran ayırma yöntemi) olmak üzere iki özel adım ilave edilmiştir.
 • RONSENGLOB 100 mL'lik şişelerde tek dozluk olarak kullanıma sunulmaktadır.
 • Bu ilaç, sizin kanınızda da bulunan insan antikorlarım içerir. Antikorlar vücudunuzun mikrobik hastalıklarla (enfeksiyonlarla) savaşmasına yardımcı olur.
 • RONSENGLOB gibi ilaçlar, kanlarında yeterli miktarda antikor bulunmayan ve daha sık enfeksiyona yakalanan hastalarda kullanılır.
 • Aynı zamanda, bazı iltihabi (inflamatuvar) hastalıkların ve bağışıklık sisteminizin yanlışlıkla kendi dokularına karşı geliştirerek oluşturduğu hastalıkların (otoimmün hastalıklar) tedavisi için daha fazla antikora gereksinimi olan hastalarda da kullanılabilir.
 • RONSENGLOB, aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır:
 • -    Bağışıklık sisteminin yetersiz olduğu durumlar (primer immün yetmezlik sendromları)

  -    Ciddi enfeksiyonlar, kanda gamaglobulin proteininin düşük seyretmesi ve kemiklerde tümör oluşumuyla karakterize durumlar (sekonder hipogamaglobulinemi gelişmiş multiple myeloma)

  -    Kandaki akvuyarların (lökositler) aşırı çoğalmasıyla karakterize durumlar (kronik lenfositik lösemi)

  -    Kemik iliği nakli sırasında görülen bağışıklık sistemi yetersizlikleri (allojenik kemik iliği nakli sürecinde gelişen immün yetmezlik tedavisi)

  -    Çocuklarda AIDS hastalığına bağlı enfeksiyonlar (pediyatrik HIV enfeksiyonu)

  -    Çevresel sinir sisteminde görülen Gullain Barre sendromu (enfeksiyon sonrası gelişen bağışıklık sistemi nedenli kaslara giden sinir iletilerinin bozulması hastalığı)

  -    Bağışıklık sisteminin yetersiz olduğu steroid grubu ile tedavi edilemeyen, deride yaygın kanama ve kılcal damarlarda ağır ve öldürücü pıhtı oluşmasıyla karakterize hastalık durumu (idiopatik trompositopenik purpura-ITP)

  -    Kandaki trombositlerin düşük olduğu ITP hastalağında cerrahi işlemler ve dalağın çıkarılması ameliyatlarına hazırlık amacıyla.

  -    Vücut kaslarının (özellikle göz kasları) güçsüz olmasıyla karakterize hastalık durumu (bulber tutulumu olan myastenia gravis)

  -    Sıklıkla beş yaşından küçük çocuklarda ortaya çıkan ve ateş, ciltte döküntü, çilek görünümünde dil, kırmızı ve çatlamış görünümde dudaklar, avuç içi ve ayak tabanının kızarık renkte görünümü ile karakterize bir damar iltihabı hastalığı (Kawasaki hastalığı)

  -    Hamileliğe bağlı pıhtı oluşması durumu (gebelik sırasında gelişen sekonder immün trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliği)


  2.RONSENGLOB kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  RONSENGLOB'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  RONSENGLOB'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  RONSENGLOB'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz doktorunuza bildiriniz. RONSENGLOB'un hamileyken kullanılıp kullanılamayacağına doktorunuz karar verecektir.

  Hamile ya da emziren kadınlarda RONSENGLOB ile hiçbir klinik çalışma yapılmamıştır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız ve aynı zamanda RONSENGLOB kullanıyorsanız, ilacın içeriğindeki antikorlar anne sütüne de geçebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  RONSENGLOB'un araç ve makine kullanımı yeteneği üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Ancak RONSENGLOB kullanımına ilişkin baş dönmesi, sersemlik hissi ve bulantı gibi durumlar görüldüğünde, araç ve makine kullanılmamalı veya söz konusu belirtilerin düzelmesi beklenmelidir.

  RONSENGLOB'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  RONSENGLOB içerisinde bulunan maltoz, kan şekerinin tayinine engel olabilir. Kan şekeri tayin sonuçları tedaviyi yönlendirmek için kullanıldığında, RONSENGLOB alan hastalarda bu durum dikkate alınmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  İlaç etkileşimine ilişkin herhangi bir klinik çalışma gerçekleştirilmemiştir. RONSENGLOB'un hastanın alıyor olabileceği diğer ilaçlardan ayrı olarak verilmesi tavsiye edilir. RONSENGLOB, diğer üreticilerin IVIG ürünleriyle karıştırılmamalıdır.

  Eğer:

 • RONSENGLOB uygulandıktan sonra 3 ay veya daha kısa bir zamanda kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşıları uygulanacaksa,
 • RONSENGLOB uygulamasından önce 3 ila 4 haftadan daha kısa bir zamanda kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşıları uygulandıysa,
 • 3 ila 4 haftadan daha kısa bir sürede kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşısı, RONSENGLOB ile uygulandıysa,
 • doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

 • Kızamık aşısının etkisinde azalma bir yıla kadar sürebilir, bu nedenle kızamık aşısı için RONSENGLOB uygulanmasından sonra bir yıl beklemek gerekebilir.
 • Kan testlerine etkileri

  RONSENGLOB, kan testlerini etkileyebilen antikorlar içerir. RONSENGLOB’u kullandıktan sonra kan testi yaptırırsanız, kan testinizi yapan kişiye ya da doktorunuza bunu bildiriniz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, siz veya çocuğunuz için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışın.


  3.RONSENGLOB nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Ürün kullanılmadan önce oda veya vücut ısısına getirilmelidir.

  RONSENGLOB uygulamadan önce içinde parçacık olup olmadığı ve renk kaybı açısından gözle kontrol edilmelidir. Sadece berrak ya da hafif bulanık veya renksiz ya da açık sarı renkli çözeltiler kullanılmalıdır.

  Eğer ürünün içinde parçacık veya çözeltide renk kaybı fark ederseniz RONSENGLOB'u kullanmayınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  -Damar içi (intravenöz) yoldan infüzyonla kullanılır.

  -Direkt olarak veya % 5 glukoz çözeltisi ile seyreltildikten sonra damar içerisine (intravenöz) uygulanır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  RONSENGLOB dozun ve infüzyon hızının dikkatli bir şekilde ayarlanması durumunda çocuklarda güvenle kullanılabilir. Yüksek dozlar kullanılarak yapılan klinik çalışmalarda çocuklara özel bir tehlike gözlenmemiştir. Bebeklerde doktor tarafından doz ayarlanması yapılarak, düşük infüzyon hızında verilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  65 yaşının üzerindeki hastalarda; doktor tarafından doz ayarlaması yapılarak ve daha yavaş bir infüzyon hızında verilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek fonksiyon bozukluğunuz bulunuyorsa, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz ve doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda RONSENGLOB, doktorun belirleyeceği çok düşük konsantrasyonlarda ve pratik olarak mümkün olabilecek en yavaş infüzyon hızında verilmelidir. Böbrek fonksiyon testleri de düzenli olarak yapılmalıdır.

  Doktorunuz RONSENGLOB ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi kesinlikle erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamayabilirsiniz.

  Eğer RONSENGLOB 'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla RONSENGLOB kullanırsanız

  RONSENGLOB 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  RONSENGLOB'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  RONSENGLOB ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri  Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.
  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Smf İlaç Kozmetik Sağlık Gıda Sanayi A.ş
Geri Ödeme KoduA12796
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuMor Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699980980017
Etkin Madde Human Immunglobulin G
ATC Kodu J06BA02
Birim Miktar 0.05
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 100
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > İmmünoglobülinler > İmmunglobulin
İthal ( ref. ülke : Cin ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

RONSENGLOB %5100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon Barkodu