Liba İlaçları › PROTAGENT 10 ml damla › KUB › Klinik Özellikler

PROTAGENT 10 ml damla Klinik Özellikler

Polivinilpirolidon }

Duyu Organları > Diğer Göz İlaçları > Suni Gözyaşı
Liba Laboratuarları A.Ş. | 30 December  1899

4.1. Terapötik endikasyonlar

Lakrimal sekresyonun bozuk ya da yetersiz olduğu bütün durumlarda (kuru göz sendromu; keratokonjonktivitis sicca).

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi

Günde 4-5 defa 1 damla damlatılmalıdır.

Uygulama şekli

Oküler kullanım içindir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel bir doz ayarlaması bulunmamaktadır.
Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda özel bir doz ayarlaması bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

İçerdiği benzalkonyum klorür sebebiyle gözde iritasyona sebebiyet verebilir. Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkarınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz.

Ayrıca, yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

Göz damlasının uygulanmasından sonra, aşağıdaki önlemler, sistemik emilimi azaltmaya yardımcı olur:

- Göz kapaklarını 2 dakika kapalı tutun.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer oftalmik ilaçlarla beraber kullanıldığında, ürünlerin uygulamaları arasında yaklaşık 15 dakikalık bir süre bırakılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Pediyatrik popülasyon:

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi: B.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Polivinilpirolidon için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Gebelik dönemi

Polivinilpirolidon için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/embriyonal/fetal gelişim/doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.

Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Gebelikte kullanımıyla ilgili kontrollü bir çalışma olmamasına rağmen, insanlarda uzun sürelerle kullanımı, teratojen ya da embriyotoksik bir etki doğurabileceği konusunda herhangi bir kuşkuya yol açmamıştır.

Polivinilpirolidonun plasentadan geçtiğini gösteren bir veri bulunmamaktadır.
Laktasyon dönemi

Polivinilpirolidonun anne sütü ile salgılanıp salgılanmadığını gösteren bir veri bulunmamaktadır. Laktasyon döneminde verilirken tedbirli olunmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Advers etkiler çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100), seyrek (>1/10000 ila <1/1000), çok seyrek (<1/10000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) olarak listelenmiştir.

Göz hastalıkları

Seyrek:

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

PROTAGENT’in topikal aşırı dozu toksisite ile ilişkili gözükmemektedir. PROTAGENT’in topikal aşırı dozu gözlerden ılık suyla uzaklaştırılabilir. Kazaen oral alımı da ayrıca toksisite ile ilişkili gözükmemektedir. Herhangi bir şüpheli alım durumundan tedavi semptomatik ve destekleyicidir.

Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır. Parkinson  Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.