Koçak İlaçları › PRECORT-LIYO 20 mg IM/IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren ampül › KT › Kullanmadan Önce

PRECORT-LIYO 20 mg IM/IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren ampül Kullanmadan Önce

Metilprednizolon Sodyum Suksinat }

Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Metil prednisolon sodyum suksinat Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 18 February  2011

 • PRECORT-LİYO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler PRECORT-LİYO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer;

  • Metilprednisolona, diğer steroid ilaçlara veya PRECORT-LİYO'nin içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz. Alerjik reaksiyon deri döküntüsü veya kızarıklık, yüz veya dudakta şişmeye veya nefes darlığına neden olabilir.

  • İnek sütüne alerjiniz varsa veya alerjiniz olduğundan şüpheleniyorsanız.

  • Tedavi edilmeyen yaygın bir mantar enfeksiyonuna (pamukçuk gibi) sahipseniz.

  • Son zamanlarda yapılmış bir aşınız varsa veya aşı yaptıracaksanız.

  • Eğer sıtma nedeniyle beyninizin şişmesinden muzdaripseniz veya bunun için tedavi alıyorsanız.

  • Travmatik beyin hasarı veya inme geçiriyorsanız.

   PRECORT-LİYO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

   Aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz, bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Doktorunuz tedavinizi daha yakından izlemeli, dozunuzu değiştirmeli veya başka bir ilaç

   vermelidir.

   Eğer;

  • Suçiçeği, kızamık, zona veya bir herpes göz enfeksiyonu. Suçiçeği, kızamık veya zona hastalığı olan biriyle temas kurduğunuzu düşünüyorsanız ve bu hastalıklara henüz sahip olmadıysanız ya da sahip olduğunuzdan emin değilseniz.

  • Paraziter enfeksiyonlar (ör., kıl kurdu).

  • Şiddetli depresyon veya manik depresyon (bipolar bozukluk). Bu, daha önce metilprednisolon gibi steroid ilaçlar alırken veya bu hastalıkların aile öyküsüne sahipken depresyon geçirmeyi içerir.

  • Diyabet (veya diyabet aile öyküsü varsa).

  • Epilepsi, krizler ya da nöbetler.

  • Glokom (göz içi basıncında artma) hastalığınız veya ailenizde glokom hastası varsa,

  • Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz,

  • Kalp yetmezliği veya enfeksiyonlar dahil kalp problemleriniz varsa,

  • Hipertansiyon (yüksek kan basıncı).

  • Hipotiroidizm (tiroid bezi az çalışması) hastasıysanız,

  • Eklem enfeksiyonu.

  • Kaposi sarkomu (bir çeşit cilt kanseri) hastalığınız varsa,

  • Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa,

  • Skleroderma (sistemik skleroz, bir otoimmün bozukluk olarak da bilinir), çünkü skleroderma

   renal krizi olarak adlandırılan ciddi bir komplikasyon riski artabilir,

  • Geçmişte PRECORT-LİYO benzeri ilaç aldığınızda kas problemleriniz (ağrı veya güçsüzlük) olduysa,

  • Myastenia gravis (yorgunluk ve kas güçsüzlüğüne neden olan bir durum) hastalığınız varsa,

  • Osteoporoz (kırılgan kemikler).

  • Feokromasitoma (adrenal bez dokusunun nadir bir tümörü. Böbreküstü bezleri böbreklerin üstünde bulunur).

  • Deri apsesi.

  • Mide ülseri, divertikülit (bağırsak duvarının iltihabı) veya diğer ciddi mide veya bağırsak

   problemleriniz varsa.

  • Tromboflebit - flebit (kırmızı, şiş ve ihale damarları) ile sonuçlanan tromboza (damarlardaki pıhtılar) bağlı damar problemleri.

  • Verem veya geçmişte verem geçirdiyseniz.

  • Sıradışı stres.

  • Cushing hastalığı (vücudunuzdaki aşırı kortizol hormonunun neden olduğu rahatsızlık).

  • Akut pankreatit (pankreas iltihabı).

   PRECORT-LİYO, septik şokun rutin tedavisi için kullanılmamalıdır.

   Prematüre bir bebeğe metilprednizolon verilirse, kalp fonksiyonunun ve yapısının izlenmesi

   gerekebilir.

   PRECORT-LİYO inek sütü proteinleri içermektedir.

   İnek sütüne alerjiniz varsa veya alerjiniz olduğundan şüpheleniyorsanız, bu ilacı kullanmamalısınız; çünkü bu ilaç eser miktarlarda inek sütü proteinleri içerebilir. İnek sütüne alerjisi olan hastalarda ciddi alerjik reaksiyonlar meydana gelmiştir.

   Eğer otoimmün bir hastalık olan sistemik sklerozlu (skleroderma) bir hasta iseniz, PRECORT kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Skleroderma için günde 15 mg ve daha yüksek dozda prednisolon (ve eşdeğeri) ilaç kullanımı halinde, Skleroderma Renal Kriz adıyla bilinen ciddi sorunun oluşum riski artabilir. Skleroderma Renal Kriz belirtileri tansiyon artışı ve idrar miktarı azalmasıdır. Doktorunuz tansiyon ve idrar miktarı kontrolleri önerebilir.

   Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

   danışınız.

   PRECORT-LİYO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

   Bu ilacı kullanırken greyfurt suyu içmeyiniz.

   Hamilelik

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Bu ilaç bebeğinizin gelişimini yavaşlatabileceğinden, hamile iseniz, PRECORT-LİYO tedavisi sırasında hamile kalırsanız ya da yakın gelecekte hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuzu bu durumdan haberdar ediniz. PRECORT-LİYO'yi hamileyken kullanıp kullanamayacağınıza doktorunuz karar verecektir. Bir bebeğin düşük doğum ağırlığı riski vardır. Bu risk, kortikosteroidlerin en düşük etkili dozu alınarak en aza indirilebilir.

   Gebelikte uzun süreli kortikosteroidlerle tedavi edilen annelerden doğan bebeklerde katarakt gözlenmiştir.

   Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Emzirme

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   PRECORT-LİYO'nin etkin maddesi anne sütüne geçmektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da PRECORT-LİYO tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin doktorunuz tarafından karar verilecektir. Karar verilirken emzirmenin çocuk açısından faydası ve PRECORT-LİYO tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınacaktır.

   Araç ve makine kullanımı

   PRECORT-LİYO'nin bazı olası yan etkileri konsantrasyon ve hareket yeteneğini bozabildiğinden araç ve makine kullanımı için risk oluşturabilir.

   PRECORT-LİYO 'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

   Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında

   “sodyum içermez”.

   PRECORT-LİYO laktoz (sığır kaynaklı) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

   Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

   Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

   Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, PRECORT-LİYO'yu kullanmadan önce doktorunuza bilgi veriniz.

  • Asetazolamid - glokom (göz tansiyonu) ve epilepsi (sara) tedavisinde kullanılır.

  • Aminoglutetimid veya Siklofosfamid - kanser tedavisinde kullanılır.

  • Antikoagülanlar - kanı inceltmek için kullanılan asenokumarol, fenindion ve varfarin gibi

   ilaçlar.

  • Antikolinesterazlar - miyastenia gravis denilen kas güçsüzlüğü hastalığında kullanılan

   distigmin ve neostigmin gibi ilaçlar.

  • Antibiyotikler (eritromisin, klaritromisin veya troleandomisin gibi).

  • Antidiyabetikler - yüksek kan şekerini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar.

  • Antihipertansifler – kan basıncını düşürmek için kullanılan ilaçlar.

  • Aprepitant veya fosaprepitant - bulantı ve kusmayı önlemek için kullanılırlar.

  • Hafiften orta dereceye kadar olan ağrıların tedavisinde kullanılan ibuprofen gibi aspirin ve nonsteroidal antienflamatuvarlar olarak bilinen ilaçlar (NSAİİ olarak da adlandırılır).

  • Barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin ve primidon - Epilepsi tedavisinde kullanılır.

  • Karbenoksolon ve simetidin - mide ekşimesi ve asit hazımsızlığı için kullanılır.

  • Siklosporin - şiddetli romatoid artrit, şiddetli psoriazis veya bir organ veya kemik iliği

   naklinden sonra tedavi etmek için kullanılır.

  • Digoksin - kalp yetmezliği ve/veya düzensiz kalp atımında kullanılır.

  • Diltiazem veya mibefradil - kalp rahatsızlıklarında veya yüksek kan basıncı durumunda kullanılır.

  • Etinilestridiol ve noretisteron - doğum kontrol ilaçları

  • Antiviraller (ritonavir, indinavir gibi) ve farmakokinetik güçlendiriciler (cobicistat gibi) HIV enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

  • İzoniyazid - bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır.

  • Ketokonazol veya itrakonazol - mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

  • Mifepriston - hamileliği tıbbi olarak sonlandırmak için kullanılır.

  • Panküronyum veya veküronyum – veya bazı cerrahi prosedürlerde kullanılan nöromüsküler bloke edici ajanlar olarak adlandırılan diğer ilaçlar.

  • Potasyum tüketen ajanlar - diüretikler (bazen su tabletleri olarak adlandırılır), amfoterisin B, ksanantlar veya beta2 agonistleri (örn. astımı tedavi etmek için kullanılan ilaçlar) gibi.

  • Rifampisin ve rifabutin – Tüberküloz (TB) tedavisinde kullanılan antibiyotikler.

  • Takrolimus - Organ nakillerinde bağışıklık sisteminin yeni organı reddetmeye çalışmasına karşılık kullanılır.

  • Aşılar - yakın zamanda aşı olduysanız veya olacaksanız doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz. Bu ilacı kullanırken “canlı” aşı olmamalısınız. Diğer aşılar daha az etkili olabilir.

   Eğer uzun süreli ilaç(lar) alıyorsanız

   Eğer diyabet, yüksek tansiyon veya su tutulumu (ödem) için tedavi görüyorsanız, doktorunuza bu koşulları tedavi etmek için kullanılan ilaç dozunun ayarlamasına ihtiyaç duyabileceğinizi söyleyiniz.

   Eğer size alerji testi yapılacaksa PRECORT-LİYO kullandığınızı doktorunuza veya hemşirenize

   söyleyiniz.

   Midede tahrişi arttırabileceğinden alkol ile birlikte kullanmayınız.

   Cerrahi bir operasyona girmeden önce doktorunuza, diş hekiminize veya anestezistinize bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

   Doktorunuz veya hastaneniz tarafından yapılacak bir test yaptırmanız gerekiyorsa, doktor veya hemşireye PRECORT-LİYO aldığınızı ve son enjeksiyonunuzdan sonra 3 ay geçtiğini söylemeniz önemlidir. Bu ilaç bazı testlerin sonuçlarını etkileyebilir.

   PRECORT-LİYO'nun kullanımı kalsiyum emilimini azaltır. Bu durumda kafein kullanımı azaltılmalıdır.

   PRECORT-LİYO kullanırken sarı kantaron (diğer isimleri, St John's wort veya Hypericum perforatum) kedi pençesi (Cat's claw) ve ekinezya almayınız.

 • Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri  Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.
  Artrit Artrit  Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
  Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA12205
  Satış Fiyatı 52.9 TL [ 17 May 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 52.9 TL [ 10 May 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699828750451
  Etkin Madde Metilprednizolon Sodyum Suksinat
  ATC Kodu H02AB04
  Birim Miktar 20
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 1
  Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Metil prednisolon sodyum suksinat
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  PRECORT-LIYO 20 mg IM/IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren ampül Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  17 May 202452.90 TL
  10 May 202452.90 TL
  3 May 202452.90 TL
  26 Apr 202452.90 TL
  22 Apr 202452.90 TL
  15 Apr 202452.90 TL
  5 Apr 202452.90 TL
  1 Apr 202452.90 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları