İl-ko İlaçları › PAREGLIN 2/500 mg 90 film tablet › KT › Kullanmadan Önce

PAREGLIN 2/500 mg 90 film tablet Kullanmadan Önce

Metformin Hcl + Repaglinide }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 6 July  2020

2.PAREGLIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PAREGLIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Repaglinid, metformin ve PAREGLİN içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Tip 1 diyabetiniz (insüline bağımlı diyabet) varsa,
 • Diyabetik ketoasidozunuz (keton cisimciklerinin aşırı miktarda üretimine bağlı asit düzeyinin artması) varsa (belirtileri, mide ağrısı, hızlı ve derin soluk alıp verme, uykululuk hali veya olağandışı meyvemsi bir nefes kokusudur).
 • Gemfıbrozil (kanda yüksek düzeydeki yağ oranını düşürmek üzere kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız,
 • Ciddi bir karaciğer hastalığınız varsa,
 • Böbrek veya karaciğer problemleriniz varsa,
 • Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa ve böbrek fonksiyon bozukluğunda (CrCl < 60 ml/dk) (serum kreatinin düzeyi erkeklerde >1,5 mg/dL ve kadınlarda >1,4 mg/dL, ya da anormal kreatin klirensi olması durumunda),
 • Ağır hiperglisemi (yüksek kan şekeri, belirtileri: ağız kuruluğu, çok su içme, halsizlik, karın ağrısı, nefes almada güçlük, idrarda şeker ve keton çıkması), bulantı, kusma, dehidrasyon, hızlı kilo kaybı ya da ketoasidoz gibi durumların eşlik ettiği kontrol altına alınamayan bir şeker hastalığınız varsa,
 • Böbrekler tarafından atılması gereken asit iyonlarının birikmesi veya aşırı bikarbonat iyonunun kaybedilmesi durumu varsa (metabolik asidoz),
 • Metabolik asidoz belirtileri; bilinç dağınıklığı, durgunluk, uyku bozukluğu, kusma, bulantı, baş ağrısı ile karakterize bir durumdur. Bu belirtilerin sizde görülmesi halinde lütfen doktorunuz ile irtibata geçiniz.

 • Uzun süreli veya şiddetli ishal veya üst üste birkaç kez kusma gibi durumlardan dolayı vücudunuzdan çok fazla su kaybı (dehidrasyon) olmuşsa,
 • PAREGLIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Akciğer ya da bronş sisteminizi veya böbreklerinizi etkileyen ciddi bir enfeksiyon riskiniz varsa,
 • Ciddi enfeksiyonlar böbrek sorunlarına yol açabilir ve bu durum sizde laktik asidoz riski doğurabilir (Lütfen aşağıdaki "PAREGLİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ" bölümüne bakınız).

 • Kalp yetmezliğinden tedavi görüyorsanız veya yakın bir geçmişte kalp krizi geçirmişseniz, kan dolaşımı ile ilgili ciddi problemleriniz (şok gibi) varsa veya nefes almada güçlük çekiyorsanız, kan veya dokularda mikroorganizma yada patojenlerin bulunma riski ile oluşan sistemik bir hastalığınız (septisemi) varsa,
 • Bu dunun dokular için oksijen kaynağının eksikliğine yol açabilir, bu da sizde laktik asidoz oluşma riski oluşturabilir (Lütfen aşağıdaki "PAREGLİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ" bölümüne bakınız).
 • Çok miktarda alkol tüketiyorsanız,
 • Emziriyorsanız
 • Nötral Protamin Hagedorn (NPH) insülin kullanıyorsanız.
 • PAREGLİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;_

  Lütfen özel bir risk olarak laktik asidoza dikkat ediniz.

  PAREGLİN, özellikle de böbrekleriniz düzenli çalışmıyorsa, içeriğindeki metforminin birikimi nedeniyle laktik asidoz denilen çok seyrek görülen fakat ciddi bir komplikasyona neden olabilir. Laktik asidoz riski, kontrol altında tutulmayan şeker hastalığı, sepsis (enfeksiyona karşı gelişen sistemik inflamatuvar yanıt), dehidratasyon (sıvı kaybı), karaciğer yetmezliği, akut konjestif kalp yetmezliği, uzun süreli açlık ya da alkol alımıyla da artmaktadır.

  Laktik asidozun belirtileri kusma, kas kramplarıyla seyreden karın ağrısı, aşırı yorgunluk halinin eşlik ettiği genel olarak kendini iyi hissetmeme durumu ve nefes almada güçlüktür. Eğer bu rahatsızlık sizde oluşursa, acilen hastanede tedavi olmanız gerekebilir, çünkü laktik asidoz komaya ilerleyebilir. PAREGLİN kullanmayı hemen bırakınız ve derhal bir doktor veya en yakın hastane ile temas kurunuz.

 • Yakın zamanda büyük bir ameliyat geçirecekseniz ya da son zamanlarda ağır bir hastalık ya da enfeksiyon geçirdiyşeniz. Bu gibi durumlarda diyabetik kontrol sağlanamayabilir.
 • Bir tür ilaç olan iyotlu kontrast maddelerin kan dolaşımınıza verilmesinin gerektiği X-Ray cihazı veya görüntüleme ile ilgili herhangi bir işleme girecekseniz, doktorunuza PAREGLİN kullandığınızı söyleyiniz.
 • 18 yaş altı veya 75 yaş üzerindeyseniz. PAREGLİN bu hasta gruplarında çalışılmadığı için kullanımı önerilmez.
 • Ağır hipoglisemi (kan şeker düzeyinde azalma)(Belirtileri: Titreme, terleme, dudakta ve dilde karıncalanma, solukluk, çarpıntı ve huzursuzluk ile kendini gösteren kan şekerinin normalden düşük olması) durumunda,
 • İnsülin salgılatıcı bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Tiyazolidindion türevi (örn. troglitazon, rosiglitazon, pioglitazon) bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Vitamin B12 seviyeniz düşükse.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

  danışınız.

  PAREGLIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PAREGLİN'i yemeklerden 15-30 dakika önce alınız.

  PAREGLİN kullanırken alkol almayınız. Alkol özellikle karaciğer problemleriniz varsa ya da

  beslenme bozukluğu yaşıyorsanız, laktik asidoz riskini arttırabilir. Bu durum alkol içeren

  ilaçlar için de geçerlidir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, hamile olma ihtimalinizin olduğunu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

  PAREGLİN gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi planlıyorsanız PAREGLİN kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Kan şekeri düzeyiniz düşük veya yüksek olması araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir. Kan şekeri düzeyiniz düştüğünde yorgunluk, baş dönmesi, terlemede artış, kalp atımının hızlanması, görme bozuklukları veya dikkatli olamama gibi belirtiler görülebilir. Bu belirtiler sizde mevcut ise araç veya makine kullanmayınız.

  PAREGLIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün sorbitol ve laktoz monohidrat ihtiva eder; eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her bir tablette 1 mmol (39 mg)'dan daha az potasyum ihtiva eder; dozu nedeniyle potasyuma bağlı herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

  Bu tıbbi ürün boyar madde olarak günbatımı sarısı FCF ve ponceau 4R alüminyum lak ihtiva eder; aleıjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  PAREGLIN'in etkisi, aldığınız diğer ilaçlara bağlı olarak değişebilir veya PAREGLİN diğer ilaçların etkisini değiştirebilir. Özellikle belirtilenler aşağıdaki gibidir:

 • Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ) (depresyon tedavisinde kullanılır)
 • Beta blokör maddeler (yüksek kan basıncı ya da kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır)
 • Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (kalp-rahatsızlıkları ve yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır)
 • Salisilatlar (örn. aspirin)
 • Oktreotid (kanser tedavisinde kullanılır)
 • • Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) (inflamasyon ve ağrıya karşı kullanılırlar)

 • Steroidler (anabolik steroidler ve kortikosteroidler - anemi veya inflamasyon tedavisinde kullanılır)
 • Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları)
 • Diüretikler (idrar söktürücü ilaçlar)
 • Danazol (meme kistleri ve endometriyozis tedavisinde kullanılır)
 • Tiroid ürünleri (tiroid hormon seviyelerinin düşüklüğünün tedavisinde kullanılır)
 • Salbutamol, terbutalin gibi sempatomimetikler (astım tedavisinde kullanılır)
 • Klaritromisin, trimetoprim, rifampisin (antibiyotik ilaçlar)
 • İtrakonazol, ketokonazol (mantar ilacı- antifungal)
 • Gemfıbrozil (kandaki yüksek yağ seviyelerinin tedavisinde kullanılır)
 • Siklosporin (bağışıklık sistemini baskılamak üzere kullanılır)
 • Deferasiroks (aşırı demir yükünü azaltmak için kullanılır)
 • Fenitoin, karbamazepin, fenobarbital (epilepsi tedavisinde kullanılır)
 • St. John's wort sarı kantaron (bitkisel ürün)
 • Glinidler ve sulfonilüreler gibi diyabet tedavisinde kullanılan ilaç gruplan
 • Bir tür ilaç olan iyotlu kontrast maddelerin kan dolaşımınıza verilmesinin gerektiği X-Ray cihazı veya görüntüleme ile ilgili herhangi bir işleme girecekseniz işlemden önce ve sonra belli bir zaman döneminde PAREGLİN kullanmayı kesmelisiniz.
 • NPH insülin (diyabet tedavisinde kullanılır)
 • Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA15820
Satış Fiyatı 46.12 TL [ 6 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 46.12 TL [ 29 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699680090849
Etkin Madde Metformin Hcl + Repaglinide
ATC Kodu A10BD14
Birim Miktar 2+500
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 90
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PAREGLIN 2/500 mg 90 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
6 Jul 202046.12 TL
29 Jun 202046.12 TL
19 Jun 202046.12 TL
15 Jun 202046.12 TL
12 Jun 202046.12 TL
8 Jun 202046.12 TL
1 Jun 202046.12 TL
29 May 202046.12 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları