Koc İlaç İlaçları › PANTONIX 40 mg IV enj. için toz içeren 1 flakon › Kullanma Talimatı

PANTONIX 40 mg IV enj. için toz içeren 1 flakon Kullanma Talimatı

Pantoprazol }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları > Pantoprazol Koç İlaç Ltd. Şti. | Güncelleme : 19 July  2013

PANTONIX 40mg i.v. Enjeksiyon için Toz İçeren Flakon Yalnızca damar içine uygulanır.

•

Etken Madde

Her flakon 40 mg pantoprazole eşdeğer 42.3 mg pantoprazol sodyum içerir.

•

Yardımcı maddeler

40 mg mannitol 2mg disodyum edetat ve pH ayarlaması için 1.4 mg sodyum hidroksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PANTONIX nedir ve ne için kullanılır?

2. PANTONIX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PANTONIX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PANTONIX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.PANTONIX nedir ve ne için kullanılır?

PANTONIX enjeksiyonluk çözelti için beyaz - soluk beyaz bir tozdur. 40 mg toz içeren, gri kauçuk tıpalı, alüminyum kapaklı 8 mL renksiz cam flakon içerisinde yer alır.

(fi)

PANTONIX “proton pompası inhibitörü” olarak bilinen ilaçlardan biridir. Midenizde asit oluşumunu azaltır. Midede asit nedeniyle oluşan hastalıkların tedavisinde kullanılır.

PANTONIX;

• Asidin mideden yemek borusuna kaçışına bağlı yemek borusunda iltihaplanma ve ağn (reflü özofajit ve özofageal reflü hastalığında)

• Bağırsaklann üst kısmındaki ülser (duodenum ülseri) veya midedeki ülser (gastrik ülser)

• Akut kanamalı mide veya bağırsakların üst kısmındaki ülserlerde, kanamanın tedavisinde veya kanamanın tekrarlamasını önlemede,

• Zollinger Ellison Sendromu gibi midede aşırı asit üretiminin olduğu durumlann tedavisinde kullanılır.


2.PANTONIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PANTONIX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Pantoprazol veya PANTONIX in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz (aşın duyarlılığınız) var İse kullanmayınız,

PANTONIX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Aşağıdakilerden birini fark ederseniz:

- İstenmeyen kilo kaybı,

- Tekrarlanan kusmalar,

- Yutma zorluğu,

- Kan kusma,

- Solgun görülme ve güçsüz hissetme (anemi/kansızlık)

- Dışkıda kan görülmesi

- Ağır ve sürekli diyare (ishal) durumlannda

DERHAL doktorunuza başvurunuz.

Doktorunuz kötü bir hastalığınız olup olmadığını anlamak İçin bazı testler yaptırmanıza karar verebilir, çünkü pantoprazol kanserin bazı belirtilerini baskılayıp, teşhisi geciktirebilir. Eğer tedaviniz sırasında belirtileriniz devam ederse, başka incelemeler gerekebilir.

Eğer;

Şiddetli karaciğer bozukluğunuz varsa. Karaciğeriniz ile ilgili herhangi bir probleminiz olduysa doktorunuza bildiriniz. PANTONIX ile tedavi sırasında, özellikle de uzun süreli kullanımda, karaciğer enzimlerinizi düzenli olarak izletmelisiniz. Karaciğer enzimlerinin yükselmesi durumunda PANTONDC kullanımı kesilmelidir.

• Eğer AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan atazanavir isimli bir ilaç ile aym zamanda PANTONIX kullamyorsamz, doktorunuzu bu durumdan haberdar ediniz.

 • Osteoporoz (kemik erimesi) hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz, çünkü PANTONIX özellikle osteoporoz hastalığı olanlarda uzun süreli kullanıldığında, kalça, el bileği ve omurgada kırılma riskini artırabilir. Bu durumda doktorunuz PANTONIX’i daha düşük dozda veya daha kısa süreli kullanmanızı önerecektir.
 • Daha Önceden size hipomagnezi (kanınızdaki magnezyum düzeyinin düşüklüğü) teşhisi konuldu ise doktorunuza söyleyiniz. Bu durumda doktorunuz magnezyum takviyesi almanıza ya da PANTONIX tedavinizin kısa kesilmesine karar verebilir. PANTONIX tedaviniz süresince kalbinizin anormal derecede hızlı, yavaş veya düzensiz attığını hissederseniz veya kas spazmı ya da nöbet geçirirseniz doktorunuza bildiriniz, çünkü bunlar hipomagnezemi belirtileridir. Aynca kullanmakta olduğunuz başka ilaçlar varsa bunlan da doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz gerekli görürse periyodik olarak kanınızdaki magnezyum düzeyinin takip edilmesini isteyebilir.
 • Nöroendokrin tümör tanı testleri yaptınyorsanız doktorunuza söyleyiniz, çünkü PANTONIXbu testlerin sonucunu etkileyebilir.
 • PANTONIX üst mide-bağırsak yolunda, vücutta normalde de var olan bazı bakterilerin sayısını ve dolayısıyla enfeksiyon riskini artırabilir.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza damşımz.

  PANTONIX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PANTONIX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelerde ilacm anneye yaranmn, henüz doğmamış bebeğe zarar verme riskinden fazla olması halinde kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziren annelerde ilacın anneye yaranmn, bebeğe zarar verme riskinden fazla olması halinde kullanılmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Baş dönmesi ve görsel bozukluklar gibi durumlar yaşıyorsanız, araç veya makine kullanmayınız.

  Bu tıbbi ürün her flakonda 23 mg'dan (1 mmol) az sodyum ihtiva eder, bu durum kontrollü sodyum diyeti uygulayan hastalar için bir sorun oluşturmaz.

  Ürün mannitol içerdiğinden hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • Pantoprazol, ketokonazol gibi mantar enfeksiyonlarım önlemeye yönelik olan ve emilimi midedeki asit düzeyine (pH’ya) bağlı ilaçlann emilimini azaltabilir.

 • Proton pompası inhibitörleri atazanavir gibi HIV (AİDS) tedavisinde kullamlan ilaçlann emilimini azaltırlar. Pantoprazol dahil proton pompası inhibitörleri, atazanavir ile birlikte kullanılmamalıdır.
 • Pantoprazol, karaciğerde metabolize olur. Aynı şekilde karaciğerde metabolize olan diğer ilaçlarla pantoprazol arasında bir etkileşme olabilir. Bununla birlikte, aşağıdaki ilaçlar ile özel testler yapılmış ve klinik önemi olan bir etkileşme gözlenmemiştir:
 • - Karbamazepin (epilepsi ve duygu durum değişiklikleri ilacı), fenitoin (sara/epilepsi ilacı),

  - Kafein,

  - Diazepam, nifedipin, digoksin, metoprolol (kalp ilaçlan),

  - Etanol (alkol),

  - Glibenklamid (kan şekeri düşürücü),

  - Piroksikam, diklofenak, naproksen (bunlar non-steroid antiinflamatuar grubu ilaçlardır),

  - Teofilin (solunum ilacı),

  - Doğum kontrol hapları.

 • Eğer kan pıhtılaşmasına etki eden bir ilaç kullanıyorsanız, pantoprazol tedavisi başladıktan ve sonlandmldıktan sonra ve düzensiz kullanımı sırasmda kan pıhtılaşma değerlerinizi izletmeniz önerilir.

Antasitlerle birlikte kullanıldığında bir etkileşme görülmemiştir. Antasitler mide asidini anında azaltmak için kullanılan, genellikle çiğneme tableti veya şurup şeklindeki ilaçlardır.

Eğer rççeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.PANTONIX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Bağırsakların üst kısmındaki ülser (duodenum ülseri), midedeki ülser (gastrik ülseri ve asidin mideden vemek borusuna kaçışına bağlı vemek borusunda iltihaplanma ve agn (reflü özofajit ve özofageal reflü hastalığında) tedavisinde

Günde 1 flakon (40 mg pantoprazol)

Zollinger Ellison Sendromu ve midede asın asit üretiminin olduğu durumların tedavisi için

Günde 2 flakon (80 mg pantoprazol)

Doktorunuz midenizdeki asit üretimine bağlı olarak sizin kullanmanız gereken dozu belirleyecektir.

Eğer doktorunuz tarafından günde iki flakondan (80 mg) fazla enjeksiyon kullanmanız gerektiği söylenmişse, bu enjeksiyonlar iki eşit doz halinde verilmelidir.

Doktorunuz günde dört flakondan (160 mg) fazla geçici bir dozu size başlayabilir. Eğer mide asidi seviyenizin acil olarak kontrol altına alınması gerekiyorsa, başlangıç dozu 160 mg (dört flakon) midedeki asit miktannı acil olarak azaltmak için yeterli olacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

Damar içine uygulama ağız yoluyla uygulamamn mümkün olmadığı durumlarda önerilir. Bir doktor veya hemşire size PANTONIX'i damar içine yavaş bir şekilde uygulayacaktır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

PANTONIX yaşlı kişilerde doz ayarlaması yapılmadan kullanılabilir.

Özel kullanım durumlan: Böbrek yetmezliği:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Karaciğer yetmezliği:

Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda günlük 20 mg pantoprazol dozu (yarım flakon) aşılmamalıdır.

Eğer PANTOND^’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PANTONIX kullanırsanız

PANTONIX ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PANTONIX'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PANTONIX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

PANTONIX ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. Tedaviye erken son vermeyiniz, çünkü hastalığınızın belirtileri geri dönebilir veya ağırlaşabilir.

Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Koç İlaç Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA14124
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8698751000206
Etkin Madde Pantoprazol
ATC Kodu A02BC02
Birim Miktar 40
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları > Pantoprazol
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PANTONIX 40 mg IV enj. için toz içeren 1 flakon Barkodu