OFTAGEN steril oftalmik solüsyon 2.5 ml Klinik Özellikler

Latanoprost }

Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Latanoprost
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17 May  2013

4.1. Terapötik endikasyonlar

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Önerilen tedavi şekli günde bir kez, hasta göz(ler)e bir damla damlatılmasıdır. Optimal etki OFTAGEN akşamları uygulandığında elde edilir.

Klinik çalışmalar OFTAGEN’in tek dozluk tedavisinin etkin olduğunu göstermiştir. Kombine kullanımı ile ilgili klinik çalışmalar tam kesinlik kazanmamış olsa da, 3 aylık bir çalışma, latanoprost’un beta-adrenerjik antagonistleriyle (Timolol) kombinasyonunun etkili olduğunu göstermiştir. Kısa süreli çalışmalar (1 veya 2 hafta), latanoprost’un adrenerjik agonistler (Dipivalil, Epinefrin) oral karbonik anhidraz inhibitörleri (Asetazolamid) ile kombinasyonunun aditif ve kolinerjik agonistlerle (Polikarpin) ise kısmen aditif etkileri olduğunu düşündürmektedir. Birden fazla oftalmik ilaç tedavisi kullanılması durumunda, tatbik edilecek her iki ilacın göze damlatılmaları arasında en az 5 dakika zaman aralığı olmalıdır.

Günde bir defadan daha sık yapılan uygulamaların ilacın intraoküler basıncı düşürücü etkisini azalttığı görüldüğünden, OFTAGEN’in önerilen günlük tatbik sayısı günde 1 defadan fazla olmamalıdır.

Uygulama şekli:

Bütün göz damlalarında olduğu gibi, sistemik emilimi azaltmak için, gözün burnun kenarındaki kısmına bastırılarak, gözyaşı kanallarının bir dakika süreyle bloke edilmesi önerilir. Bunun damlanın damlatılmasından hemen sonra yapılması gerekmektedir.

İlaç uygulanmadan önce kontakt lensler çıkarılmalıdır. Uygulamadan 15 dakika sonra tekrar takılabilir.

OFTAGEN’in kullanımı ile ilgili bilgiler

OFTAGEN’in kullanımı ile ilgili bilgiler

1. Kapağı döndürerek açınız.

2. Parmağınızın uç bölümünü kullanarak, hasta gözünüzün alt göz kapağını aşağıya doğru yavaşça çekiniz.

3. Damlatıcının ucunu gözünüze yaklaştırıp damlatıcıyı yavaşça sıkınız ve gözünüze sadece bir damla damlatınız.

4. Şişenin kapağını kapatınız._

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Özel bir uygulama gerekmemektedir.

Pediyatrik popülasyon: Latanoprost’un çocuklardaki etkinlik ve güvenilirliği değerlendirilmemiştir. Bu nedenle çocuklarda kullanımı önerilmez.

4.3. Kontrendikasyonlar

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

• Latanoprost iris içindeki kahverengi pigmenti artırarak göz rengini tedricen değiştirebilir. Bu etki özellikle mavi-kahverengi, gri-kahverengi, yeşil-kahverengi veya sarı-kahverengi gibi karma renkli irisleri olanlarda daha çok görülür ve iristeki stromal melanositlerin melanin içeriğinin artmasına bağlıdır. Etkilenen gözde pigmentasyon tipik olarak merkezden perifere doğru olur ve iris daha kahverengi veya daha koyu görünebilir. İki yıl boyunca tedavi gören hastaların katıldığı klinik çalışmalarda, homojen mavi, gri, yeşil veya kahverengi irislerde bu tür değişiklikler nadiren görülmüştür.

İrisin rengindeki değişiklik yavaş yavaş meydana gelir ve aylarca veya yıllarca farkına varılamayabilir. Yapılan klinik çalışmalarda, söz konusu renk değişikliği herhangi bir semptom ya da patolojik değişiklikle ilişkilendirilememiştir. Tedavi kesildikten sonra

renk değişikliği ilerlememektedir, ancak o ana kadar oluşan değişlikler kalıcı olabilmektedir.

Latanoprost ile yapılan çalışmalarda, iristeki renk değişikliğinin genellikle tedavinin ilk 8 haftası içinde ortaya çıktığı görülmüştür. Nadiren tedavinin iki veya üçüncü yılında görülmüş ve tedavinin dördüncü ve beşinci yıllarında ortaya çıkmamıştır.

Uzun süreli çalışmalardan sonuç elde edilene kadar, karma renkli irise sahip hastalarda, latanoprost ile uygulama ancak diğer göz içi basıncını düşüren ilaçlara tahammülsüzlük gösteren veya yeterli cevap alınamayan vakalarda tavsiye edilir.

Tedavi, iristeki ben ya da benekleri etkilemez.

Klinik çalışmalarda, ön kamaranın trabeküler ağında ya da başka bir yerinde pigment birikimine rastlanmamıştır, ancak, irisin pigmentasyonu hakkında daha uzun süreli deneyimler elde edilmedikçe, hastalar düzenli olarak kontrol edilmeli ve iris pigmentasyonunda artış olduğunda klinik durum değerlendirilerek gerekirse tedavi kesilmelidir.

Tedavi başlatılmadan önce hastalar gözlerinin renginde bir değişiklik olabileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Tek taraflı tedavide kalıcı heterokromi oluşabilir.

• Latanoprost’un kronik kapalı açılı glokom, psödofakik hastalardaki açık açılı glokom ve pigmenter glokomda kullanımı ile ilgili deneyim sınırlıdır. Latanoprost enflamatuar ve neovasküler glokom, oküler enflamasyon durumları veya konjenital glokomda denenmemiştir. Latanoprost’un pupile etkisi çok az veya hiç yoktur, ancak kapalı açılı glokom krizinde denenmemiştir. Bu nedenle, daha fazla deneyim sağlanana kadar, Latanoprost’un bu endikasyonlarda dikkatli kullanılması önerilir.

• Latanoprost ile tedavi sırasında kistoid maküla ödemi de kapsayan, maküler ödem olguları rapor edilmiştir. Bu raporlar esas olarak afakik hastalarda, posterior lens kapsül yırtığı olan psödofakik hastalarda veya maküler ödem için risk faktörü olduğu bilinen hastalarda görülmüştür. Latanoprost bu tip hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

• Latanoprost göz damlalarında sıklıkla kullanılan bir koruyucu olan benzalkonyum klorür içerir. Bu maddenin keratik çökelti ve/veya toksik keratopatiye neden olabildiği rapor edilmiştir ve gözlerde irritasyona neden olabilir. Ayrıca bu maddenin yumuşak kontakt lenslerin renklerini kaybetmesine neden olduğu bilinmektedir. Göz kuruluğu olan veya korneayı ilgilendiren durumları olan hastalarda latanoprost’un sık veya uzun süreli kullanılması durumunda hastanın yakından izlenmesi gereklidir. Benzalkonyum klorür kontakt lensler tarafından absorbe edilebildiğinden, kontakt lensler latanoprost damlatılmadan önce çıkarılıp, damlatıldıktan en az 15 dakika sonra tekrar kullanılabilir.

• Katarakt cerrahisinin peri-operatif döneminde latanoprost kullanımı ile ilgili sınırlı veri bulunmaktadır. Latanoprost bu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

• İritis ve üveit için predispozan faktörleri olduğu bilinen hastalarda latanoprost dikkatle kullanılmalıdır.

• Astım hastalarında kullanımı ile ilgili veriler sınırlıdır, ancak pazarlama sonrası deneyimde bazı vakalarda astım alevlenmesi ve/veya dispne rapor edilmiştir Bu nedenle, astım hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Latanoprost’un göz içi basıncını düşürücü etkisinin, beta-adrenerjik antagonistler (Timolol), adrenerjik agonistler (Dipivalil, Epinefrin), karbonik anhidraz inhibitörleri (Asetazolamid) ve en azından kısmi olarak da kolinerjik agonistlerle (Pilokarpin) aditif olduğu kısa süreli klinik çalışmalarda gösterilmiştir.

Latanoprost bir prostaglandin agonistidir.

İki prostaglandin analoğunun birlikte uygulanmasının ardından göz içi basıncında paradoksik yükselmelerin ortaya çıktığını gösteren raporlar mevcuttur. Bu nedenle, iki ya da daha fazla prostaglandin, prostaglandin analoğu veya prostaglandin türevinin birlikte kullanılması önerilmemektedir.

İn vitro olarak yapılan çalışmalar, tiomersal içeren göz damlalarının latanoprost ile karıştırılması sonucu çökeltiler oluşabileceğini göstermiştir. Bu tür göz damlaları latanoprost ile birlikte kullanıldığında, damlaların en az 5 dakika aralıklarla uygulanması gerekir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

OFTAGEN’in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. kısım 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. OFTAGEN, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
Gebelik dönemi

Latanoprost’un gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Latanoprost, insanlara uygulanan dozdan yaklaşık 100 misli yüksek dozda, intravenöz olarak tavşanlara uygulandığında, geç rezorpsiyon, düşük ve fetus ağırlığında düşüş gibi anlamlı embriyo-fetal toksisite belirtilerinin artışına neden olabilmektedir. Teratojenik potansiyele sahip olduğu görülmemiştir.

Bununla beraber, gebe kadınlarla yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışma yoktur.

OFTAGEN, gebelikte yalnızca mutlak gerekli olduğu durumlarda (potansiyel yararları, fetusa yönelik potansiyel riskten fazla olduğunda) kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Latanoprost’un insanda anne sütüne geçip geçmediğine dair yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışma olmadığı için emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği /Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Potansiyel klinik etkisi bulunan istenmeyen etkiler aşağıda sistem organ sınıfına göre listelenmiştir.

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Göz bozuklukları

Çok yaygın:

İriste pigmentasyon artışı, hafif - orta şiddetli konjunktival hiperemi, gözde iritasyon (yanma, batma, kaşıntı ve gözde yabancı cisim hissi), göz kapağı üstündeki ayva tüylerinin koyulaşması, kalınlaşması ve uzaması ve sayısında artış

Yaygın:

Çöküntülü epitel hasarı, blefarit, göz ağrısı Yaygın olmayan:

Göz kapağında ödem, göz kuruluğu, keatit, görmede bulanıklık, konjunktivit

Seyrek:

İritis/uveit, maküler ödem, semptomatik korneal ödem ve erozyonlar, periorbital ödem, yanlış yönlü kirpiklerin göze batarak iritasyona neden olması, distikiyaz

Kardiyak bozukluklar

Çok seyrek:

Daha önceden hastalığı olan kişilerde anjinanın şiddetlenmesi

Solunum, göğüs ve mediyastinal sistemi hastalıkları

Seyrek:

Astım, astımın alevlenmesi, akut astım atakları ve dispne

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Deri döküntüsü

Seyrek:

Göz kapağında reaksiyon, göz kapağının palpebral derisinin koyulaşması

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

Çok seyrek: Göğüs ağrısı

Pazarlama sonrası deneyim:

Sinir sistemi bozuklukları

Seyrek:

Baş ağrısı, baş dönmesi

Kardiyak bozukluklar

Seyrek: Palpitasyonlar

Kas iskelet sistemi bozuklukları

Seyrek:

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

OFTAGEN aşın dozda verildiğinde, göz iritasyonu ve konjunktiva hiperemisi dışında göze ait herhangi bir yan etki oluşturmamaktadır.

OFTAGEN’in yanlışlıkla ağızdan alınması durumunda, aşağıdaki bilgiler faydalı olabilmektedir:

Bir şişe OFTAGEN 125 mcg latanoprost içerir. Bunun % 90’dan fazlası karaciğerden ilk geçişte metabolize olur. Sağlıklı gönüllülere intravenöz olarak verilen 3 mcg/kg latanoprost her hangi bir belirti oluşturmamıştır, ancak 5.5-10 mcg/kg’lık dozlar, bulantı, kann ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, sıcak basmaları ve terlemeye neden olmuştur.

Orta derecede bronşial astımı olan hastalara latanoprost’un klinik kullanım dozunun 7 katı verildiğinde bile, solunum sistemi, kalp atışı veya kan basıncı üzerine belirgin etkisi olmamıştır.

OFTAGEN’in aşırı dozda alımı söz konusu olduğunda, tedavi semptomatik olmalıdır.

Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur? Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.