OCTANATE 500 IU 1 flakon Klinik Özellikler

Insan Koagulasyon Faktoru VIII }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > K Vitamini ve Diğer Hemostatikler > Koagülasyon Faktörü 8
Berk İlaç İthalat ve Pazarlama A.Ş | 9 December  2011

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

  4.1. Terapötik endikasyonlar

  OCTANATE 500 IU, Hemofili A'lı (konjenital Faktör VIII eksikliği olan) hastalarda kanama profilaksisi ve tedavisinde kullanılır.

  OCTANATE, tüm yaş gruplarında kullanılabilir.

  Preparat, farmakolojik olarak etkin miktarda von Willebrand Faktör içermediğinden von Willebrand hastalığında endike değildir.

  4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

  4.3. Kontrendikasyonlar

  image

  4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

  Virüs güvenliliği

  OCTANATE, insan plazmasından elde edilmektedir. İnsan plazmasından elde edilen ilaçlar, virüsler ve teorik olarak varyant Creutzfeldt-akob (v- CJD) gibi, çeşitli hastalıklara yol açabilen enfeksiyon yapıcı ajanlar içerebilirler. OCTANATE'de varyant Creutzfeldt-Jakob hastalığının bulaşma riski teorik olarak minimumken, klasik Creutzfeldt-Jakob hastalığının bulaşma riski hiçbir kanıtla desteklenmez. Alınan önlemlere rağmen, bu tür ürünler halen potansiyel olarak hastalık bulaştırabilir.

  Bu tip ürünlerin enfeksiyon yapıcı ajanları bulaştırma riski, plama verenlerin belirli virüslere önceden maruz kalıp kalmadığının izlenmesi, belirli virüs enfeksiyonlarının halihazırda varlığının test edilmesi ve belirli virüslerin yok edilmesi ve/veya inaktivasyonu ile azaltılmıştır. Bütün bu önlemlere rağmen, bu ürünler hala potansiyel olarak hastalık bulaştırabilirler. Ayrıca, henüz bilinmeyen enfeksiyon yapıcı ajanların bu ürünlerin içinde bulunma ihtimali mevcuttur.

  HIV, HBV, HCV gibi zarflı virüsler ve HAV gibi zarflı olmayan virüsler için etkili önlemlerin alınmasına dikkat edilmelidir. Parvovirüs B19 gibi zarflı olmayan virüslere karşı alınan tedbirler sınırlı sayıda olabilir. Parvovirüs 19 enfeksiyonu, gebelikte (fetal enfeksiyon) ve immün yetmezlik ya da kırmızı kan hücre üretiminde artış olan hastalarda (hemolitik anemi gibi) tehlikeli olabilir.

  Doktor, bu ilacı hastaya reçete etmeden veya uygulamadan önce hastası ile risk ve yararlarını tartışmalıdır.

  Ayrıca;

  OCTANATE kullanılması gerekiyorsa, hekim tarafından, hastalık yapıcı etkenlerin hastaya bulaşmasını önlemek için uygun aşıların (Hepatit A, Hepatit B vb) yaptırılması önerilebilir.

  Hastalar açısından OCTANATE her uygulandığında, hastayla ürünün seri numarası arasındaki bağlantının korunabilmesi için, ürünün adı ve seri numarası kaydedilmelidir.

  Hipersensitivite

  OCTANATE ile alerjik tipte aşırı duyarlılık reaksiyonları görülme olasılığı vardır. Ürün, Faktör VIII dışında eser miktarda insan proteinleri içerir. Hastalara, eğer hipersensitivite semptomları ortaya çıkarsa bu ilacın kullanımını derhal durdurmaları ve derhal hekimleri ile temasa geçmeleri söylenmelidir. Hastalar, kurdeşen, jeneralize ürtiker, göğüste daralma, hırıltılı solunum, hipotansiyon ve anafilaksi dahil aşırı duyarlılık reaksiyonlarının erken belirtileri konusunda bilgilendirilmelidir.

  Şok durumunda, standart şok tedavisi uygulanmalıdır. İnhibitörler

  Faktör VIII'e karşı nötralize edici antikor (inhibitörler) oluşumu, Hemofili A hastalarının tedavisinde bilinen bir komplikasyondur. Bu inhibitörler genellikle Faktör VIII prokoagülan aktiviteye yönelik olan IgG immünglobulinleridir ve modifiye tetkik kullanılarak her ml plazmada Bethesda Ünitesi (BU) olarak ölçülür. İnhibitör gelişme riski, Faktör VIII'e maruziyetin yanı sıra hastalığın şiddeti ile ilişkilidir ve bu risk ilk 50 maruziyet gününde en yüksek seviyededir; ancak yaşam boyu devam eder, bununla birlikte risk yaygın değildir.

  İnhibitör gelişiminin klinik önemi inhibitör titresine bağlı olacaktır; düşük titrenin teşkil ettiği yetersiz klinik yanıt riski, yüksek titreli inhibitörlere kıyasla daha az olacaktır.

  Genel olarak, koagülasyon Faktörü VIII ürünleri ile tedavi edilen tüm hastalar, uygun klinik gözlem ve laboratuvar testleri ile inhibitörlerin gelişimi açısından dikkatle izlenmelidir. Eğer beklenen Faktör VIII aktivitesinin plazma düzeylerine ulaşılamazsa veya yeterli doz ile kanama kontrol altına alınamazsa Faktör VIII inhibitörü varlığı açısından test yapılmalıdır. İnhibitör düzeyleri yüksek olan hastalarda Faktör VIII tedavisi etkili olmayabilir ve diğer tedavi seçenekleri dikkate alınmalıdır. Böyle hastaların tedavisi hemofili ve Faktör VIII inhibitörleri tedavisi konusunda deneyimli hekimler tarafından yönlendirilmelidir.

  Kardiyovasküler olaylar

  Kardiyovasküler risk faktörleri bulunan hastalarda, FVIII ile yerine koyma tedavisi kardiyovasküler riski arttırabilir.

  Kateter ile ilişkili komplikasyonlar

  Eğer santral venöz kateter (CVAD) takılması gerekli olursa, lokal enfeksiyonlar, bakteriyemi ve kateter yerinde tromboz dahil CVAD ile ilişkili komplikasyon riski dikkate alınmalıdır.

  Bulaşıcı ajanlar

  İnsan kanı ve plazmasından hazırlanan ilaçların kullanımından kaynaklanan enfeksiyonları önlemek için alınan standart tedbirler arasında, donörlerin seçimi, her bir bağışın ve plazma havuzunun spesifik enfeksiyon ajanlarına ait belirteçler açısından taranması, virüs inaktivasyonu/ uzaklaştırılması için etkili üretim aşamalarının dahil edilmesi bulunur. Buna rağmen, insan kanı veya plazmasından hazırlanan ilaçlar kullanıldığında, bulaşıcı enfeksiyon ajanlarının bulaşması olasılığı tamamen ortadan kaldırılamayabilir. Bu durum, bilinmeyen veya yeni çıkan virüsler ile diğer patojenler için de geçerlidir.

  Alınan önlemlerin HIV, HBV ve HCV gibi zarflı virüsler ile zarfsız olan HAV virüsü için

  etkili olduğu kabul edilir. Parvovirüs B19 gibi zarfsız virüslere karşı bu önlemlerin etkisi

  sınırlı olabilir. Parvovirüs B19 enfeksiyonu, hamile kadınlar (fetal enfeksiyon) ve immün

  yetersizliği veya yüksek eritropoiezi (örneğin, hemolitik anemi) olan kişilerde önemli olabilir.

  İnsan plazmasından üretilen Faktör VIII ürünlerini düzenli/tekrarlanan şekilde alan hastalar

  için uygun aşılama (hepatit A ve B) yapılması dikkate alınmalıdır.

  Biyolojik tıbbi ürünlerin takip edilebilirliğinin sağlanması için uygulanan ürünün ticari ismi ve seri numarası mutlaka hasta dosyasına kaydedilmelidir. Hasta ve uygulanan ilacın serisi arasında bağlantı kurulabilmesi için, hastaya her OCTANATE 500 IU uygulanışında ürünün adının ve seri numarasının kaydedilmesi şiddetle önerilir.

  Bu ilacın her bir dozunda 1,75 mmol (40 mg)'a kadar sodyum bulunur. Bu durum, kontrollü

  sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Pediyatrik popülasyon

  Listelenen uyarı ve önlemler hem erişkinler hem de çocuklar için geçerlidir.

    4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

    İnsan koagülasyon faktör VIII ürünlerinin diğer tıbbi ürünlerle herhangi bir etkileşimi bildirilmemiştir.

    Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

    Özel popülasyonlara ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

    4.6. Gebelik ve laktasyon

    :

    Gebelik kategorisi: C

    Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/doğum kontrolü (kontrasepsiyon) OCTANATE 500 IU'nun, çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımına ilişkin özel bir öneri veya tedavi sırasında veya sonrasında doğum kontrolünün gerekli olduğuna dair herhangi bir bilgi söz konusu değildir.

    Gebelik dönemiFaktör VIII ile hayvanlarda üreme çalışmaları yapılmamıştır. Hemofili A'nın kadınlarda görülme sıklığının çok düşük olması nedeniyle, gebelerde Faktör VIII kullanımına ait deneyim bulunmamaktadır. Bu nedenle OCTANATE 500 IU gebe kadınlarda kesin gerekli ise kullanılmalıdır.

    Laktasyon dönemi

    Hemofili A'nın kadınlarda görülme sıklığının çok düşük olması nedeniyle, süt veren annelerde Faktör VIII kullanımına ait deneyim bulunmamaktadır. Bu nedenle OCTANATE 500 IU laktasyon döneminde sadece kesin gerekli ise kullanılmalıdır.

    Üreme yeteneği/fertilite

    Hayvan üreme çalışmaları yürütülmemiştir.

    4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

    Araç ve makine kullanımına etkisi yoktur.

    4.8. İstenmeyen etkiler

  Güvenlilik profili özeti

  Aşırı duyarlılık ya da alerjik reaksiyonlar (bunlar arasında anjiyoödem, infüzyon bölgesinde yanma ve batma, titreme, sıcak basması, yaygın ürtiker, baş ağrısı, kurdeşen, hipotansiyon, letarji, bulantı, huzursuzluk, taşikardi, göğüste sıkışma hissi, karıncalanma, kusma, hırıltılı solunum yer alabilir) seyrek olarak gözlenmiştir ve bazı olgularda şiddetli anafilaksiye kadar ilerleyebilir (şok dahil).

  Seyrek durumlarda ateş olabilir.

  OCTANATE da dahil olmak üzere Faktör VIII ile tedavi edilmiş hemofili A hastalarında nötralize edici antikorlar (inhibitörler) gelişebilir (Bkz. Bölüm 5.1). Bu tür inhibitörler ortaya çıkarsa, durum kendini yetersiz klinik yanıt şeklinde gösterecektir. Bu gibi durumlarda, konu hakkında uzman bir hemofili merkeziyle bağlantı kurulması önerilir.

  Bulaşıcı ajanlarla ilgili güvenlilik bilgisi için Bölüm 4.4'e bakınız. Advers reaksiyonların tablolaştırılmış listesi

  Aşağıda verilen tablo, MedDRA sistem organ sınıflandırmasına (SOC ve Tercihli Terim

  Düzeyi) uygundur.

  Görülme sıklıkları şu yaklaşıma göre değerlendirilmiştir: Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

  Advers reaksiyonlar her bir sıklık grubunda azalan ciddiyet sırasına göre verilmiştir.

  MedDRA

  Standart Sistem Organ Sınıfı

  Advers reaksiyonlar

  Sıklık

  Bağışıklık sistemi hastalıkları

  Hipersensitivite

  Anafilaktik şok

  Seyrek Çok seyrek

  Kan ve lenf sistemi hastalıkları

  FVIII inhibisyonu

  Yaygın olmayan

  (TGH'ler)*

  Çok yaygın

  (HTGH'ler)*

  Genel bozukluklar ve uygulama

  bölgesine ilişkin hastalıklar

  Ateş

  Seyrek

  Araştırmalar

  Anti FVIII antikor

  pozitifliği

  Seyrek

  *Sıklık, şiddetli hemofili A hastalarının yer aldığı, tüm FVIII ürünleri ile yapılmış çalışmalara dayanmaktadır.

  TGH'ler: daha önce tedavi görmüş hastalar, HTGH'ler: daha önce tedavi görmemiş hastalar

  Pediyatrik popülasyon

  Çocuklarda advers reaksiyonların sıklığı, tipi ve şiddeti erişkinlerle aynıdır.

  Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

  Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr; e- posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

  4.9. Doz aşımı ve tedavisi

  İnsan Koagülasyon Faktörü VIII ile doz aşımı vakası bildirilmemiştir.

    Farmakoterapötik grup: Antihemorajikler: Kan Koagülasyon Faktörü VIII ATC-Kodu: B02BD02

    Etki mekanizması:

    Faktör VIII/von Willebrand Faktör kompleksi farklı fizyolojik fonksiyonlara sahip iki molekülden (FVIII ve vWF) oluşur. Faktör VIII, hemofilik bir hastaya enjekte edildiğinde, hastanın dolaşımındaki von Willebrand Faktörüne bağlanır.

    Aktive edilmiş FVIII, aktive edilmiş Faktör IX'un kofaktörü gibi davranır, Faktör X'un aktive edilmiş Faktör X'a dönüşümünü hızlandırır. Aktive Faktör X, protrombini trombine dönüştürür. Trombin, fibrinojeni fibrine dönüştürür ve pıhtı oluşur.

    Hemofili A, kan koagülasyonunun cinsiyete bağlı kalıtımsal bir bozukluğudur, Faktör VIII:C seviyesinin düşmesi sonucu oluşur ve eklemlerin, kasların veya iç organların kendiliğinden veya kazara ya da cerrahi travmalar nedeni ile çok miktarda kanaması ile sonuçlanır. Plazmada Faktör VIII seviyesi yerine koyma tedavisi ile yükseltilir, böylece faktör yetmezliği ve kanama eğilimi geçici olarak düzeltilir.

    Şu dikkate alınmalıdır: Farklı faktör konsantreleri ve farklı klinik çalışmalar arasında yıllık kanama oranı (ABR) karşılaştırılabilir değildir.

    Daha önce tedavi edilmemiş hastalar (TGH)

    FVIII'e karşı antikor gelişimi asıl olarak daha önce tedavi edilmemiş hastalarda ortaya çıkar. OCTANATE'ın bu hastalardaki immünojenisitesini araştıran açık tasarımlı bir prospektif çalışmaya 51 hasta dahil edilmiştir. 20 hasta primer olarak talebe bağlı olarak (on demand) ve

    31 hasta da profilaktik olarak tedavi edilmiştir. 44 hasta immünojenisite değerlendirme kriterlerini (yani, >50 ED ve FVIII:C <%1) karşılamıştır. İnhibitör gelişen 5 hastanın ikisinde (bir tanesi yüksek titreli, bir tanesi düşük titreli inhibitör taşıyan), inhibitörler, doz veya tedavi sıklığında bir değişiklik olmaksızın, normal OCTANATE tedavisi ile ortadan kaybolmuştur.

    Tüm inhibitörler talebe bağlı tedavi edilen hastalarda saptanmıştır. Yüksek titreli ve düşük titreli inhibitör gelişimi için geçen ortalama süre, sırası ile 10 ED (aralık 3-19) ve 48 ED'dir.

    OCTANATE, halen devam eden gözlemsel bir klinik çalışmada, immün tolerans indüksiyon (ITI) tedavisi açısından değerlendirilmektedir.

    Bugüne kadar ITI için OCTANATE tedavisi almış 69 hastada yapılan bir ara analizde, 49 hasta çalışmayı tamamlamıştır. İnhibitörlerin başarılı bir şekilde elimine edildiği hastalarda aylık kanama oranları anlamlı şekilde düşmüştür.

    İki uçlu iğnenin uzun olan diğer ucunun koruma kapağını çıkartınız, iğnenin açıkta kalan kısmının hiçbir yere temas etmemesine dikkat ediniz.

    Su flakonunu aşağıya yani tozun bulunduğu flakonun üzerine doğru çeviriniz ve hızlı bir şekilde iğnenin uzun olan ucuyla toz flakonunun lastik tıpasını tam ortadan deliniz. Toz flakonundaki vakum suyu çekecektir.

    Enjeksiyon bölgesini ambalaj içinde sağlanan alkollü mendillerden biri ile temizleyiniz.

    Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur. Kalp Krizi Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.