Sanofi Aventis İlaçları › NOVALGIN %5 10 ml oral damla › Kullanma Talimatı

NOVALGIN %5 10 ml oral damla Kullanma Talimatı

Metamizol Sodyum }

Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Metamizol Sodyum Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | Güncelleme : 30 December  1899

NOVALGİN 500 mg/ml damla

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Metamizol sodyum 500 mg/ml

Yardımcı madde:Sodyum sakarin, sodyumdihidrojenfosfat, sodyummonohidrojenfosfat, esans Halb& Halb, arıtılmış su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NOVALGIN nedir ve ne için kullanılır?

2. NOVALGIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NOVALGIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NOVALGIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NOVALGIN nedir ve ne için kullanılır?

NOVALGİN metamizol sodyum etkin maddesini içerir. 1 nakde 500 mg etkin madde bulunur. 10 mlTik kendinden damlalıklı şişelerde kullanıma sunulmuştur. 1 m1. yaklaşık 30 damlaya eşittir. 1 damlada 17 mg metamizol bulunur.

Piyasada ayrıca NOVALGİN’in tablet, oral damla ve şurup formları da bulunmaktadır.

NOVALGİN, ağrı kesici, ateş düşürücü ve spazm (kasılma) çözücü etkilere sahip bir ilaçtır.

Doktorunuz size NOVALGİN’i şiddetli veya dirençli ağrınız veya ateşiniz olduğu için reçetelemiş olabilir.


2.NOVALGIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NOVALGIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• İlacm içerdiği metamizol sodyum etkin maddesine veya diğer maddelerden birine veya benzer özellikler taşıyan pirazolon (örn. fenazon, propifenazon) veya pirazolidin (öm. fenilbutazon, oksifenbutazon) olarak adlandırılan gruplara dahil ilaçlara karşı aleıjiniz (aşırı

duyarlılığınız) varsa veya bu maddelerden birine karşı önceden, kanınızda granülosit adı verilen hücrelerin anormal derece azalmasıyla kendini gösteren bir reaksiyon geliştirdiyseniz

• Kemik iliği fonksiyonunuzda bozukluk varsa (öm. kanser tedavisi olduysanız) veya kan hücresi yapımından sorumlu olan vücut sisteminizde bir hastalığınız varsa

• Salisilatlar, parasetamol, diklofenak, ibuprofen, indometazin, naproksen gibi ağrı kesici ilaçlara karşı; nefes alamama, deride aşırı kaşıntı ve kızarıklıklar seyreden kurdeşen tablosu, burun mukozası iltihabı, deride veya solunum yollarında şişme gibi aşırı aleıjik reaksiyonlar geliştirdiyseniz

• Akut intermitan hepatik porfıria adı verilen bir hastalığınız varsa (porfıria ataklarını başlatma riski olabilir.)

• Doğuştan glukoz -6- fosfat dehidrogenaz eksikliğiniz varsa

NOVALGİN’in 3 aylıktan küçük veya 5 kg’dan düşük ağırlıktaki bebeklerde kullanımı tavsiye edilememektedir.

NOVALGIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Tedavi sırasında ateş, titremeler, boğaz ağrısı, ağız içinde yaralar ortaya çıkması halinde tedaviyi hemen kesiniz ve size en yakm hastanenin acil servisine başvurunuz. Kandaki granülosit adı verilen ve vücut savunması için önemli role sahip hücrelerin aşırı azalmasıyla karakterize bu bozukluk (agranülositoz), en az bir hafta süren ve bağışıklık sistemini ilgilendiren, aleıjik kökenli bir olaydır. Bu reaksiyonlar çok nadirdir, ancak şiddetli ve yaşamı tehdit edici olabilir ve ölümle sonuçlanabilir. Bunlar doza bağlı değildir ve tedavi sırasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir.

Tedavi sırasında genel kırıklık, enfeksiyon, düşmeyen ateş, çürükler, kanama, ciltte solukluk görülebilir. Bu belirtiler, bütün kan hücrelerinin sayısının azalmasına (pansitopeni) bağlı olarak ortaya çıkmış olabilir. Sizde bu belirtilerden biri veya birkaçı varsa, tedaviyi kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Bu durumda doktorunuz kan hücrelerinizin sayısı normale dönene kadar sizi kan testleri yaparak takip edecektir.

Özellikle aşağıdaki durumların mevcut olduğu hastalar, metamizole karşı gelişebilecek olası ani ve aşırı şiddette aleıjik reaksiyonlar açısından özel bir risk altındadırlar. Böyle bir riske sahip olup olmadığınızı anlamak için doktorunuz size sorular sorabilir. Bu tip riskli koşullar altında NOVALGİN kullanılacaksa, sıkı bir tıbbi gözetim gerekir ve acil tedavi uygulaması için gerekli koşullar hazır olmalıdır.

- Bronş astımı olan hastalar,

- Burun ve sinüs boşlukları içinde çok sayıda polip bulunan hastalar,

- Kronik ürtikeri olan hastalar,

- Alkolü tolere edemeyen hastalar; yani, belli alkollü içeceklerin az bir miktarına dahi burun akıntısı, gözlerde aşırı yaşarma ve belirgin yüz kızarıklığı gibi belirtilerle reaksiyon veren hastalar,

-Boyalara (öm. tartrazin) veya koruyucu maddelere (öm. benzoatlar) karşı intoleransı (tahammülsüzlük) olan hastalar.

Tedavi sırasında Stevens-Johnson sendromu (derinizde içi su dolu kabarcıklar veya yaygın kızarıklık ve soyulmaya neden olan ciddi deri reaksiyonu) ve toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) gibi yaşamı tehdit eden deri reaksiyonları görülebilir. Sizde genellikle içi sıvı dolu kabarcıklar veya ağız içinde yaraların eşlik ettiği, giderek şiddetlenen deri döküntüleri ortaya çıkarsa tedaviyi kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Bu belirtiler daha çok tedavinin ilk haftalarında ortaya çıkar. Sizde bu belirtiler ortaya çıkarsa NOVALGİN’i bir daha hiç kullanmayınız.

NOVALGİN uygulaması tek başma ortaya çıkan aşırı tansiyon düşüklüğüne (izole hipotansif reaksiyon) neden olabilir. Bu nedenle aşağıda belirtilen durumlarda NOVALGİN’in çok dikkatle ve tıbbi gözetim altında uygulanması önerilmektedir:

- Önceden tansiyon düşüklüğü bulunan ve kan basıncı kontrolünü etkileyebilecek bozukluklan olan hastalar (aşırı sıvı kaybetmiş olan hastalar, dolaşımı dengede olmayan, dolaşım yetmezliği olan hastalar)

- Yüksek ateşi olan hastalar

- Şiddetli koroner kalp hastalığı ya da beyni besleyen kan damarlarında tıkanma olan hastalar (tansiyon düşüklüğü risk oluşturur.)

- Böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalar (metamizolun vücuttan atılım hızı düşer.)

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

NOVALGIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Besinler NOVALGİN’in emilmesini etkilemez. Damlayı yemekler sırasında veya yemekten önce ya da sonra, doktorunuzun önerdiği miktarda doğrudan ağız içine damlatınız ve yutunuz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğinizin ilk ve son üç aylık dönemlerinde NOVALGİN kullanmamanız gerekir. Hamileliğinizin ikinci üç aylık döneminde NOVALGİN kullanma konusunda mutlaka doktorunuza danışınız ve ancak doktorunuz uygun görürse kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

NOVALGİN kullandıktan sonraki 48 saat boyunca da bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makina kullanımı

Metamizol yüksek dozlarda kullanıldığında konsantrasyon ve reaksiyon yeteneğini bozabilir. Özellikle birlikte alkol kullandıysanız taşıt sürmeyiniz, makine kullanmayınız.

NOVALGIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

NOVALGİN organ nakillerinden sonra bağışıklık sistemini baskı altına almak için kullanılan siklosporin adlı ilaçlar birlikte kullanıldığında siklosporin seviyelerini düşürebilir. Düzenli olarak kontrol yapılması gereklidir.

NOVALGİN, ciddi zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan klorpromazin adlı ilaçla birlikte kullanıldığında vücut sıcaklığında aşırı bir azalma (hipotermi) görülebilir.

NOVALGİN’in dahil olduğu ilaç grubu, oral antikoagülanlar (ağız yoluyla alınan kan sulandırıcılar), kaptopril (yüksek tansiyon ilacı), lityum (manik depresif hastalık tedavisinde kullanılan bir ilaç) metotreksatın (kanser, romatizma veya sedef hastlığı tedavisinde kullanılan ilaç) ve triamterenin (idrar sökücü bir ilaç) etkilerini değiştirebilir. NOVALGİN’in bu ilaçlar üzerindeki etkisi bilinmese de, birlikte kullanırken dikkatli olunmalıdır.

NOVALGİN, kanser, romatizma veya sedef hastalığı tedavisinde kullanılan metotreksat adlı ilaçla birlikte kullanıldığında, metotreksatın kan üzerindeki zararlı etkisini artırabilir. Bu iki ilaç birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.NOVALGIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

NOVALGİN genellikle aşağıdaki şekilde kullanılır:

15 yaş ve üzerindeki gençlerde ve yetişkinlerde:

Bir defalık doz, 20 ile 40 damla arasında değişebilir. Günde en fazla 160 damla alınabilir. (4 kere 40 damla)

Uygulama yolu ve metodu

NOVALGİN ağızdan alınır.

Kendinden damlalıklı şişesini kullanarak doktorunuzun önerdiği sayıda damlayı doğrudan ağız içine damlatınız ve yutunuz.

Damlayı, yemekler sırasında veya yemekten önce ya da sonra alabilirsiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda uygulanacak dozlar vücut ağırlığına göre belirlenir.

Vücut ağırlığı ve yaş    Damla sayısı

16-23 kg (4-6 yaş)    Bir defalık doz    5-15

Günlük en yüksek doz    4 kere 15 damla

24-30 kg (7-9 yaş)    Bir    defalık    doz

Günlük en yüksek doz


31-45 kg (10-12 yaş)    Bir    defalık    doz

Günlük en yüksek doz


46-53 kg (13-14 yaş)    Bir    defalık    doz

Günlük en yüksek doz


8-20

4 kere 20 damla

10-30

4 kere 30 damla

15-35

4 kere 35 damla


Süt çocuklan ve küçük çocuklar: Küçük çocuklar ve bebeklerde doz vücut ağırlığına göre ayarlanır.

Vücut ağırlığı ve yaş

Damla sayısı


5-8 kg (3-11 aylık)    Bir    defalık    doz

2 - 5

4 kere 5 damla


Günlük en yüksek doz

9-15 kg (1-3 yaş)    Bir    defalık    doz

3 - 10

4 kere 10 damla


Günlük en yüksek doz

3 aylıktan küçük, 5 kg'dan düşük vücut ağırlığındaki bebeklere kesin bir zorunluluk yoksa NOVALGİN uygulanmamalıdır.

Kullanılması gerekiyorsa bir defada 1 damladan fazlası ve günde 3 defa 1 damladan fazlası verilmemelidir. (1 damlada 17 mg metamizol vardır).

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda ve genel durumu bozuk hastalarda doktorunuz böbrek ve karaciğer fonksiyonlarındaki olası bozulmaları göz önünde bulundurarak dozda ayarlama yapacaktır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliğinde kullanım:

Böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalarda, metamizolün eliminasyon hızı azaldığı için yüksek dozlardan kaçınılmalıdır. Ancak, kısa süreli tedavi için dozun azaltılması gerekmez.

Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalarda uzun dönemli tedavi ile ilgili olarak kazanılmış yeterli deneyim mevcut değildir.

Eğer NOVALGİN'irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NOVALGIN kullanırsanız

NOVALGİN ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NOVALGIN'i kullanmayı unuttuysanız

Bir dozu atlarsanız ve sonraki dozun saati çok yakm değilse, hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız.

NOVALGİN ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler:

NOVALGİN tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, ağrınız tekrar başlayabilir veya ateşiniz yükselebilir.

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti
Geri Ödeme KoduA05541
Satış Fiyatı 33.2 TL [ 26 Sep 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 33.2 TL [ 19 Sep 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699809595002
Etkin Madde Metamizol Sodyum
ATC Kodu N02BB02
Birim Miktar 5
Birim Cinsi %
Ambalaj Miktarı 10
Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Metamizol Sodyum
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

NOVALGIN %5 10 ml oral damla Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
26 Sep 202233.20 TL
19 Sep 202233.20 TL
12 Sep 202233.20 TL
5 Sep 202233.20 TL
26 Aug 202233.20 TL
22 Aug 202233.20 TL
15 Aug 202233.20 TL
5 Aug 202233.20 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları