NOTUSS 7.5 mg/5 ml 100 ml şurup Klinik Özellikler

Butamirat Sitrat }

Solunum Sistemi > Öksürük İlaçları > Butamirat Sitrat
Tripharma İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. | 30 December  1899

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

  4.1. Terapötik endikasyonlar

  NOTUSS aşağıdaki durumlarda endikedir:

   Çeşitli nedenlerden kaynaklı öksürüğün semptomatik tedavisi

   4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

   6-12 yaş arasındaki çocuklarda: Günde 3 defa 10 ml (15 mg)

   12 yaş üzeri ergenlerde (adolesanlarda): Günde 3 defa 15 ml (22,5 mg)

   Yetişkinlerde: Günde 4 defa 15 ml (22,5 mg)

   Doktor tarafından reçete edilmediği sürece, maksimum tedavi süresi 7 gündür (bkz. bölüm

   4.4).

   Etkinlik için gerekli en düşük doz, en kısa tedavi süresi için kullanılmalıdır.

   Uygulama şekli:

   Oral yoldan kullanılır.

   Dereceli ölçek her kullanımda yıkanıp kurulanmalıdır.

   Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

   Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

   Butamirat sitrat'ın böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır.

   Pediyatrik popülasyon:

   NOTUSS'un 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı kontrendikedir. 6 yaşın altında kullanımı

   önerilmez.

   Geriyatrik popülasyon:

   Butamirat sitrat'ın yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

   4.3. Kontrendikasyonlar

   NOTUSS, butamirat sitrata veya ürünün bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.

   3 yaşın altında kullanımı kontrendikedir.

   4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

   Öksürük refleksinin butamirat tarafından inhibe edildiğinden, ekspektoranların eşzamanlı kullanımı, mukusun solunum sisteminde birikmesine neden olabilir ki bu durum bronkospazm ve havayolu infeksiyonu riskini artırır. Bu nedenle NOTUSS'un ekspektoranlarla eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır.

   6 yaşın altında kullanılması önerilmez.

   Öksürüğün kötüleştiği ya da 7 günden daha uzun sürdüğü ve/veya ateş ya da inatçı baş ağrısının eşlik ettiği hastalarda, altında yatan nedenlerin değerlendirilmesi için bir doktor veya eczacıya danışılmalıdır.

   NOTUSS, sorbitol içerir. Nadir kalıtımsal fruktoz intolerans problemi olan hastaların bu ilacı

   kullanmamaları gerekir.

   4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

   Eşzamanlı olarak ekspektoran uygulanmasından kaçınılmalıdır (bkz. Bölüm 4.4).

   4.6. Gebelik ve laktasyon

   Gebelik kategorisi: C

   Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

   Butamirat sitratın fetus ve yenidoğana etkileri tam olarak bilinmediğinden ilacı kullanmak zorunda olanlar uygun bir doğum kontrol yöntemiyle gebelikten korunmalıdır.

   Gebelik dönemi

   Butamirat sitrat için gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.

   Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve- veya/doğum /ve-veya/doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bk. Kısım 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

   Gebeliğin ilk 3 ayı süresince NOTUSS kullanımından kaçınılmalıdır. Gebeliğin ilk 3 ayından sonra NOTUSS ancak doktor tarafından kesin gereklilik görülürse kullanılmalıdır.

   Laktasyon dönemi

   Butamirat sitratın ve/veya metabolitlerinin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

   durdurulmayacağına / tedaviden kaçınılıp, kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve NOTUSS tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

   Üreme yeteneği / Fertilite

   Üreme toksisitesi ile ilgili çalışmalarda güvenliliğe dair bir risk gözlenmemiştir (bkz. bölüm 5.3).

   4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

   NOTUSS nadir durumlarda uyku haline neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanımı üzerine minör etkisi olabilir. Araç kullanırken veya diğer dikkat gerektiren işler yapılırken (örn. makine kullanımı) dikkatli olunmalıdır.

   4.8. İstenmeyen etkiler

   İstenmeyen etkilerin sıklık sıralaması aşağıdaki gibidir:

   Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

   Sinir sistemi hastalıkları

   Seyrek: Uyku hali

   Gastrointestinal hastalıklar

   Seyrek: Bulantı, ishal

   Deri ve deri altı doku hastalıkları

   Seyrek: Ürtiker

   Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

   Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e- posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

   4.9. Doz aşımı ve tedavisi

   Aşırı dozda NOTUSS alınması halinde şu belirtiler görülebilir: uyku hali, bulantı, kusma, ishal, sersemlik ve hipotansiyon.

   Tedavi

   İlave tedavi, klinik olarak belirtildiği gibi veya mümkün olduğunda ulusal zehir merkezi tarafından önerildiği şekilde yapılmalıdır. Bilinen spesifik bir antidotu yoktur. Doz aşımı durumunda gerektiğinde uygun izleme ile destekleyici bir tedavi uygulanmalıdır.

   Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır. Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.