NITROLINGUAL PUMP 0.4 mg 250 püskürtme sprey Kısa Ürün Bilgisi

Gliserol Trinitrat }

Kalp Damar Sistemi > Kalp Hastalığında Kullanılan Vazodilatörler > Gliseril Trinitrat
Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | 24 January  2020

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

NİTROLİNGUAL pump spray

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde

48 mg’lık 1 sprey doz 0,4 mg gliseril trinitrat (nitrogliserin) içerir.

Yardımcı maddeler

 • Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


  3.   FARMASÖTİK FORMU

Dilaltı sprey

Berrak renksiz, hafif sarı bir çözelti.


 • 4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

  • 4.1. Terapötik endikasyonlar

   •  Anjina pektorisinin profilaksisi ve varyant anjinanın tedavisinde,

  • •  Akut sol ventrikül yetmezliğine bağlı sekonder pulmoner ödemin acil tedavisi için uygun intravenöz tedavi uygulanana kadar uygulanabilir.

  • 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

   Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

   Pozoloji

   Yaşlı insanlar dahil olmak üzere yetişkinler

   Anjina

   Kriz başlangıcında veya tetikleyici olayın öncesinde: dilaltına bir veya iki 400 mikrogram ayarlı doz püskürtülür. Semptomlar çözülmezse, bu uygulama 5 dakikalık aralıklarla en fazla bir ya da 2 kez daha tekrar edilebilir. Toplamda en fazla üç kez uygulanmalıdır. Semptomlar toplam üç dozdan sonra çözülmediyse, hasta derhal tıbbi yardım almalıdır. Egzersize bağlı anjinanın önlenmesi veya diğer tetikleyici şartlar için: olaydan hemen önce dilaltına bir veya iki 400 mikrogram ayarlı doz püskürtülür.

   Sol ventrikül yetmezliği

   Dilin altına iki adet 400 mikrogram ayarlı doz mümkün olduğunca çabuk püskürtülür.

   Uygulama gerektiğinde doz tekrarlanabilir.

   Uygulama şekli

   Anjina için uygulama sırasında, semptomatik postural hipotansiyon riski nedeniyle, hasta dinlenmeli, ideal olarak oturma pozisyonu almalıdır. Sol ventrikül yetmezliği için uygulama sırasında hasta dik pozisyonda tutulmalıdır.

   Şişe en üstteki valf kafası ile dikey olarak tutulmalıdır. Pompa yeniyse veya bir hafta veya daha uzun bir süredir kullanılmamışsa, ilk çalıştırma havaya bırakılmalıdır. Püskürtme deliği daha sonra ağzına mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir. Doz, dilin altına püskürtülmeli ve ağız, her dozdan hemen sonra kapatılmalıdır. Sprey solunmamalıdır.

   Hastalara valfin üzerindeki parmak koyulan kısma denk gelen püskürtme deliğinin pozisyonuna alışmaları ve gece kullanımının kolaylaşması için bilgi verilmelidir.

   Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

   Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

   Böbrek veya karaciğer yetmezliğinde kullanımı hakkında veri bulunmamaktadır.

   Geriyatrik popülasyon

   Hipotansiyon ve senkop yaşlı insanlarda nitrat kullanımı ile ilgili özel bir problem olabilir.

   Pediyatrik popülasyon

   Çocuklarda gliseril trinitrat kullanımı hakkında veri bulunmamaktadır.

   • 4.3. Kontrendikasyonlar

    NİTROLİNGUAL aşağıdaki hastalarda kullanılmamalıdır:

    • -  Aktif maddeye veya Bölüm 6.1’de listelenen yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılık,

    • -  Hipovolemik şok dahil olmak üzere akut dolaşım şoku,

    • -  İntraaortal kontrpulsasyon veya pozitif inotropik ilaçlar ile yeterince yüksek bir sol ventriküler diyastol sonu basıncı sağlanmadıkça kardiyojenik şok,

    • -  Ciddi hipotansiyon (90 mm Hg’nin altındaki sistolik kan basıncı),

    • -  Ciddi anemi,

    • -  Olası artmış kafa içi basıncı (ör. serebral hemoraji veya kafa travması),

    • -  Ciddi mitral stenoz,

    • -  Arteriyal hipoksemi,

    • -  Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatinin neden olduğu anjina (çıkış yolu obstrüksiyonunu arttırdığı için),

    • -  Erektil disfonksiyon veya pulmoner arteriyel hipertansiyonun tedavisi için kullanılan fosfodiesteraz inhibitörlerinin eşzamanlı uygulanması, örneğin sildenafil, vardenafil, tadalafil (Bkz. Bölüm 4.5).

    • -  Hipotansiyona neden olabileceğinden çözülebilir guanilat siklaz uyarıcıları (riosiguat gibi) ile birlikte kullanımı kontrendikedir.

    • 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

     Aşağıda belirtilen rahatsızlıklara sahip hastalarda, özellikle doktor tarafından dikkatli bir izleme yapılması gereklidir:

     • -  Kalp debisinin korunması için yeterli ön yükün önemli olduğu hastalarda (örneğin; mitral stenoz, perikardiyal tamponad, konstriktif perikardit, ortostatik bozukluk) vazodilatatör uygulanması bu hastalarda klinik durumu kötüleştirebileceği için,

     • -  Etki eksikliği, erken miyokard infarktüsünün bir göstergesi olabilir.

     • -  Semptomlar hipotansiyon ile presipite olabileceğinden serebrovasküler hastalığı olanlarda,

     • -  Gliseril trinitrat hipoksemiyi kötüleştirebileceği için akciğer hastalığı veya kor pulmonalesi olan hastalarda,

     • -  Miyokard infarktüsündeki bu durumda bradikardi ile arteriyel hipotansiyon oluşabilir; Bunun refleks aracılı olduğu düşünülmektedir.

     Gliseril trinitrat kullanımı, taşikardi ve azalan aortik diyastolik basıncın zararlı etkileri nedeniyle aort darlığı ile ilişkili sol ventrikül hipertrofisi olan hastalarda miyokardiyal kan akımını tehlikeye sokabilir.

     Belirgin koroner arter hastalığının eşlik etmediği valvüler aort stenozu olan az sayıda hastada supin pozisyonda yapılan ayrıntılı hemodinamik çalışmalar sublingual gliseril trinitrat ile olumsuz etki göstermemiştir.

     Bununla birlikte, anjina ve orta-şiddetli valvüler aort darlığı olan ve ayakta tedavi gören hastaların tedavisinde temkinli olmak gerekmektedir.

     Tüm gliseril trinitrat preparatlarında olduğu gibi, bu tıbbi ürün, yeni başlayan glokomu olan hastalarda (göz içinde yüksek basınç olduğu için) dikkatli kullanılmalıdır.

     Bu tıbbi ürün az miktarda her “puf” da 100 mg dan az etanol (alkol) içerir.

     • 4.5.Diğer tıbbi ürünler ile etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

     Nitrik oksit / siklik guanosin monofosfat (cGMP) yolu üzerinde bilinen etkileri ile tutarlı olarak, fosfodiesteraz tip 5 inhibitörlerinin (örneğin sildenafil, vardenafil ve tadalafil) nitratların hipotansif etkilerini kuvvetlendirdiği gösterilmiştir. Kan basıncında ciddi ve muhtemelen tehlikeli bir düşüş olabilir. Bu, bayılma, bilinç kaybı ve paradoksal miyokardiyal iskemisi ile sonuçlanabilir ve ölümcül olabilir. Bu nedenle bu tür kullanım kontrendikedir (Bkz. Bölüm 4.3) Eğer erektil disfonksiyon veya pulmoner arteriyel hipertansiyon için bu ilaçlarla tedavi edilen bir hastada hızlı etkili bir nitrat gerekiyorsa, yakından izlenmelidir.

     Hipotansif etkileri olan diğer ajanlarla tedavi (örneğin vazodilatatörler, antihipertansifler, diüretikler, beta-blokerler, kalsiyum kanal blokerleri ve nöroleptikler, trisiklik antidepresanlar ve sapropterin) gliseril trinitratın hipotansif etkisini artırabilir. Bu ajanlara ek olarak, gliseril trinitrat kullanımı ile hipotansiyon ve senkop riski alkol ile artabilir.

     N-asetilsistein gliseril trinitratın vazodilatatör etkilerini artırabilir.

     Gliseril trinitratın etkilerine tolerans olasılığı, uzun etkili nitrat preparatları ile birlikte kullanıldığında göz önüne alınmalıdır.

     Sistemik nitratların heparinin antikoagülan etkilerini azaltabileceğine dair kanıtlar vardır. Sistemik nitratlar ve heparin birlikte kullanıldığında antikoagülasyonun erken ve sık olarak izlenmesi önerilir.

     Dihidroergotamin (DHE) ile birlikte kullanıldığında, gliseril trinitrat DHE seviyesini artırabilir ve sonuç olarak hipertansif etkisini artırabilir.

     Çözülebilir guanilat siklaz uyarıcısı olan riosiguat ile NİTROLİNGUAL’in birlikte kullanımı hipotansiyona neden olabilir. Bu nedenle NİTROLİNGUAL ile riosiguatın birlikte kullanımı kontrendikedir.

     Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

     Özel popülasyonlara ilişkin hiçbir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

     Pediyatrik popülasyon

     Pediyatrik popülasyona ilişkin hiçbir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

     • 4.6. Gebelik ve laktasyon

      Genel tavsiye

      Gebelik kategorisi C’dir.

      Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü

      NİTROLİNGUAL’in çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanıldığında üreme kapasitesini etkileyip etkilemediğine ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Bu nedenle çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda planlanmış bir gebelikten önce uygun bir alternatif tedaviye geçilmelidir.

      Gebelik dönemi

      Hayvan çalışmaları hamilelik, embriyo fetal gelişim, doğum ya da doğum sonrası gelişim açısından zararlı etkiler göstermemiştir. Bununla birlikte, bu hayvan bulgularının insan ile ilgisi bilinmemektedir. Gebeliği sırasında gliseril trinitratın uygulanması kararı sadece anneye beklenen yararın fetüse getireceği olası herhangi bir riskten daha büyük olması halinde alınmalıdır.

      NİTROLİNGUAL ’in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim/ ve-veya/ doğum /ve-vaya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (Bkz.

      Bölüm 5.3) ve insanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. NİTROLİNGUAL gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

      Laktasyon dönemi

      Gliseril trinitratın veya metabolitlerinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren çocuk için bir risk göz ardı edilemez. Emzirmeye devam etmeme / devam etmeme veya gliseril trinitrat tedavisinden vazgeçilmesinin / devam edilmesi çocuk için emzirmenin yararı ve kadın için tedavi yararı göz önüne alındığında bir karar verilmelidir.

      Üreme yeteneği/Fertilite

      Hayvan çalışmaları, doğurganlığa göre zararlı etkiler göstermemiştir. Ancak bu hayvan bulgularının insana uygunluğu bilinmemektedir (Bkz. Bölüm 5.3).

      • 4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

       NİTROLİNGUAL ile tedaviden sonra hipotansiyon, baş dönmesi ve senkop bildirildiği için, araç ve makine kullanımında dikkatli olunması önerilir. Hastaların, spreyi kullandıktan sonra araç ve makine kullanmadan önce en az beş dakika beklemeleri önerilir. Hastanın fenalık hissi, baş dönmesi ya da kendini iyi hissetmemesi durumunda, hasta daha iyi hissetmek için beklemelidir. Bu, özellikle tedavinin başlangıcında, doz artırımında, tıbbi ürünün değiştirilmesi sırasında veya alkolle birlikte kullanıldığında ortaya çıkabilir.

       • 4.8. İstenmeyen etkiler

        İstenmeyen etkiler aşağıda sistem organ sınıfı ve sıklığına göre listelenmiştir.

        Sıklıklar aşağıdaki gibi tanımlanır:

        Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ila < 1/100); seyrek (≥ 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

        Kan ve lenf sistemi hastalıkları

        Çok seyrek: Methemoglobinemi

        Psikiyatrik hastalıklar

        Çok seyrek: Huzursuzluk

        Sinir sistemi hastalıkları

        Çok yaygın: Baş ağrısı

        Yaygın: Baş dönmesi, sersemlik

        Yaygın olmayan: Bayılma

        Çok seyrek: Serebral iskemi

        Kardiyak hastalıklar

        Yaygın : Taşikardi

        Yaygın olmayan: Artmış anjina pektoris belirtileri, bradikardi, siyanoz

        Vasküler hastalıklar


        5.1. Farmakodinamik özellikler

        Farmakoterapötik grubu: Kardiyak hastalıklarda kullanılan vazodilatörler, organik nitratlar ATC kodu: C01DA02

        Gliseril trinitrat, koroner arterlerde dilatasyon ve kalbin işini azaltmak suretiyle anjina pektorisi hafifletir.

        Gliseril trinitratın vasküler düz kaslar üzerine direkt gevşetici etkisi vardır ve vazodilatasyona sebep olur.

        Postkapillar kapasitans damarlar ve geniş arterler, özellikle koroner arterlerin hala yanıt verebilen bölümleri, direnç damarlarına göre daha fazla etkilenirler. Sistemik vasküler sistemdeki vazodilatasyon kalbe venöz dönüşü azaltarak venöz kapasiteyi arttırır (periferik göllenme). Ventriküler hacim ve dolum basıncı azalır (ön-yük azalması). Küçülmüş ventriküler çap ve azalmış sistolik duvar tansiyonu miyokardiyal enerjiyi ve oksijen gereksinimini azaltır.

        Kardiyak doluş basıncında azalma iskemi tehdidi altındaki subendokardiyal duvar katmanlarının perfüzyonunu arttırır. Bölgesel duvar hareketi ve atım hacmi düzeltilebilir.

        Geniş perikardiyal arterlerin dilatasyonu sadece sistemik azalmaya (art-yük azalması) neden olmamakta, aynı zamanda pulmoner ejeksiyon direncinde de azalmaya yol açmaktadır.

        Gliseril tirinitrat sfinkterler dahil, kalın ve ince bağırsaklar, özofagus, bronş kasları, eferent üriner sistem kasları, safra kesesi kasları ve safra kaslarını gevşetir.

        Moleküler seviyede nitratlar, nitrik oksit ve siklik guanosin monofosfat oluşumu yoluyla gevşemeye yol açmak suretiyle etki ederler.

        • 5.2. Farmakokinetik özellikler

         Genel özellikler

         Emilim:

         Gliseril trinitrat bağırsaklardan tamamiyle emilir. Ancak, bu yoldan uygulandığında yaygın bir ilk-geçiş metabolizmasına maruz kalır. Ayrıca, kanda spontan hidrolize uğrar.

         Dilaltı kullanımında hızlıca ağız boşluğundan absorbe olur. Sistemik yararlanımı yaklaşık % 39 civarındadır.

         Terapötik kan seviyesi: 0,1 nanogram/mL- 3 (-5) ng/mL’dir.

         Plazma konsantrasyonu:

         Dilaltı uygulamadan sonra gerek bireyin kendisinde gerekse bireyler arasında plazma konsantrasyonu açısından yaygın bir değişkenlik sözkonusudur.

         0,4 mg’lık dilaltı dozunda, Cmax:1,9 ng (nanogram)/mL ± 1,6 ng/mL (değişkenlik katsayısı % 87) ve tmax: 5 ± 2 min (ortalama 2-10 dak.).

         Dağılım:

         Plazma proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık % 60’dır.

         Biyotransformasyon:

         Gliseriltrinitrat, hızlıca metabolize olur. Metabolizması, dinitrat ve mononitratlara hidroliz olması ile gerçekleşir. NİTROLİNGUAL, yoğun olarak karaciğerde ilk geçiş metabolizmasına uğramaktadır. Gliseril trinitrat karaciğerde, diğer birçok hücrede (örn; eritrositler) olduğu gibi, bir veya daha fazla nitrat grubunun moleküler ayrılması ile metabolize olur.

         Eliminasyon:

         Gliseril trinitratın yarılanma ömrü kısadır (1 - 4 dakika). Dilaltı uygulamada yarılanma ömrünün 2,5 – 4,4 dakika olduğu bildirilmiştir.

         Gliseril trinitrat metobolizmasına ek olarak, metabolitlerininde böbrek yoluyla eliminasyonu söz konusudur. İnaktif metabolitleri idrardan atılmaktadır.

         Doğrusallık/ Doğrusal olmayan durum:

         Bilgi bulunmamaktadır.

         • 5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

          a. Akut toksisite

         LD50

         Sıçanlar            : (i.v.) 40,83 mg/kg vücut ağırlığı

         (oral) 525,00 mg/kg vücut ağırlığı

         Köpekler           : (i.v) 19,00 mg/kg vücut ağırlığı

         Otopsi yapılan deney hayvanlarında patolojik bulgulara rastlanmamıştır.

         • b. Kronik toksisite

         13 haftalık bir çalışmada aşağıdaki dozlarda oral yolla verilen gliseril trinitrat toksik etkiler göstermemiş, sadece yüksek dozda sıçanların kilo alımında bir düşüş saptanmıştır.

         Köpekler : 5 mg /kg /gün’e kadar

         Sıçanlar : 234 mg/kg /gün’e kadar

         Fareler      : 608 mg/kg/gün’e kadar

         • c. Mutajenik ve tümorijenik potansiyel

         Köpeklere, 12 aylık bir periyot boyunca 25 mg/kg/gün’e kadar oral dozlar uygulanmıştır. Yalnızca doza bağlı hafif bir methemoglobin formasyonu gözlemlenmiştir. Başka bir toksik etki görülmemiştir.

         Sıçanlarda, iki yıl 38,1 mg/kg/gün’e kadar uygulamanın ardından kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı toksik etki gözlenmemiştir. Daha yüksek dozlarda kilo alımı oldukça yavaşlatılmış ve methemoglobin formasyonunun yanı sıra hepatoselüler değişiklikler görülmüştür.

         Farelere iki yıl boyunca 114 mg/kg/gün’e kadar dozlar uygulanmıştır. Bu miktarlar herhangi bir toksisite işareti olmaksızın tolere edilmiştir. Daha yüksek dozlarda, kilo alımında ve methemoglobin formasyonunda azalma olabilir. Başka hiçbir toksik etki gözlenmemiştir.

         Her biri 0,4 mg gliseril trinitrat içeren 25 sprey dozluk olası maksimum günlük doz varsayıldığında, insanlarda maksimum toplam alım 10 mg olabilir. Bu, 70 kg ağırlığındaki bir insanda yaklaşık 0,14 mg/kg vücut ağırlığına karşılık gelir. Bu doz, uzun süreli çalışmalarda güvenli biçimde tolere edilen dozdan önemli ölçüde düşüktür. Gliseril trinitratın tümörijenik potansiyelini belirlemeye yönelik güncel modern tekniklerle yapılmış uzun süreli hayvan çalışması yoktur. Gliseril trinitrat, mutajenik etkisi açısından ayrıntılı biçimde test edilmemiştir. Bakterilerde yapılan bir gen mutasyonu çalışması (AMES testi) negatif sonuç vermiştir.

         • d. Üreme toksisitesi

         İnsanlarda, hamileliğin özellikle ilk üç ayında yapılmış yeterli çalışma yoktur. Oral kullanımı için hayvanlarda üreme çalışması yapılmamıştır. Intraperitonal veya intravenöz kullanımından sonra hayvanlar ile üreme çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar fertilite, üreme kapasitesi, embriyo toksisitesi, perinatal ve postnatal gelişimi üzerine olmuştur. Vücut ağırlığının kg başına 5-20 mg’lık doza kadar dahi embriyo, fetus ve genç hayvan üzerinde herhangi bir toksik etki göstermemiştir. Özellikle teratojenik etkisinin olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamıştır.

         Anne sütünde etkili olabilecek konsantrasyonuna karar vermek için yapılan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA05448
Satış Fiyatı 44.99 TL [ 24 Jan 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 44.99 TL [ 17 Jan 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699738520014
Etkin Madde Gliserol Trinitrat
ATC Kodu C01DA02
Birim Miktar 0.4
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 250
Kalp Damar Sistemi > Kalp Hastalığında Kullanılan Vazodilatörler > Gliseril Trinitrat
İthal ( ref. ülke : Almanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
NITROLINGUAL PUMP 0.4 mg 250 püskürtme sprey Barkodu