MOVERDIN 5 mg 100 tablet {8699579010156} Klinik Özellikler

Selejilin Hcl }

Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Selejilin
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | 6 April  2012

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.    Terapötikendikasyonlar

Uzun süre levadopa/karbidopa tedavisi gören ve bu tedaviye beklenen cevabı vermeyen veya tedavi süresinin uzaması ve/veya hastalığın ilerlemesi nedeniyle ortaya çıkması beklenen bazı yan etkiler veya gerilemelerin gözlendiği Parkinson hastalarında, bu durumu düzeltmek için ilave tedavi olarak kullanılır .

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

 Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

MOVERDİN’in günlük dozu 10 mg olup ya tek başına ya da levodopaya veya levodopa/periferal dekarboksilaz inhibitörüne ilave tedavi olarak kullanılır. MOVERDİN, ya sabahlan tek doz olarak 5 mg’lık 2 tablet ya da kahvaltı ve öğle yemeği ile birlikte ikiye bölünmüş doz olarak 5 mg’lık bir tablet şeklinde alınır. MOVERDİN levodopa tedavisine ekleneceği zaman, levodopa dozu yaklaşık olarak % 10-30 oramnda azaltılabilir. Levodopa dozu her 3-4 günde bir %10 oranında kademeli olarak azaltılmalıdır.

Uygulama şekli:

Ağızdan alınır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda MOVERDİN için doz ayarlaması gerekmemektedir, ancak ağır karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

MOVERDİN’in içeriğindeki selejilinin pediyatrik popülasyonda kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

MOVERDİN’in içeriğindeki selejilinin geriyatrik popülasyonda özel kullanımı bulunmamaktadır.

4.3. Kontrendikasyonlar

MOVERDİN aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:

•    Selejiline ya da içeriğindeki herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı duyarlılığı (şiddetli baş dönmesi ya da hipotansiyon gibi) olan hastalarda,

•    Serotonin agonistleri ile tedavi gören hastalarda (örn; sumatriptan, naratriptan, zolmitriptan ve rizatriptan),

•    Petidin ve diğer opioidler ile eş zamanlı kullanımda,

•    MAO inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar, serotonin nöradrenalin geri alım inhibitörleri (SNRI) (venlafaksin) ve seçici serotonin geri alım inhibitörlerini (örn; sitalopram, essitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin ve sertralin) içeren antidepresan ilaçlar ile tedavi gören hastalarda (Bkz. Bölüm 4.5),

•    Monoamin oksidaz inhibitörleri (örn; linezolid) ile birlikte kullanımda,

•    Sempatomimetikler ile kombine kullanımda (Bkz. Bölüm 4.5),

•    Aktif duodenal ya da gastrik ülseri olan hastalarda,

•    Dopamin eksikliği ile ilişkili olmayan ekstrapiramidal bozuklukları olan hastalarda.

MOVERDİN ve levodopanın kombine kullanımı, ağır kardiyovasküler hastalığı, arteriyel hipertansiyonu, hipertiroidizmi, feokromositoması, dar açılı glokomu, rezidüel idrar görünümü ile prostatik adenomu, taşikardisi, aritmisi, ağır angina pektorisi, psikozu, ileri demansı ve tirotoksikozu olan hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Selejilinin seçici olmayan MAO inhibitörü haline gelmesine neden olan tam doz belirlenmemiştir, ancak 10 mg/gün’den daha yüksek olan dozlarda tiramin’den zengin besinlerin alınmasından sonra teorik olarak hipertansiyon riski mevcuttur.

MAO-A’yı inhibe eden ilaçlar (ya da seçici olmayan MAO inhibitörleri) ile eş zamanlı tedavi hipotansif reaksiyonlara neden olabilir. Konvansiyonel selejilin kullanımı ile ani bir şekilde başlayan hipotansiyon bildirilmiştir.

Labil hipertansiyonu, kardiyak aritmisi, ağır angina pektorisi, psikozu ya da peptik ülserasyon öyküsü olan hastalara selejilin uygulanacağı zaman özellikle dikkat edilmelidir çünkü tedavi sırasında bu durumlar şiddetlenebilir.

Ciddi hepatik toksisite gözlenmemiş olmasına rağmen, hepatik disfonksiyon öyküsü olan hastalarda dikkatli olunması önerilmektedir. Karaciğer enzimlerinin plazma konsantrasyonlarındaki artış eğilimine bağlı olarak gözlenen geçici ya da devam eden anomaliler, selejilinin konvansiyonel tabletleri ile yapılan uzun dönemli tedavi sırasında tanımlanmıştır.

MOVERDİN, ağır karaciğer ya da böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Cerrahi işlemlerde genel anestezi sırasında MAO inhibitörü kullanan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Selejilini de içeren MAO inhibitörleri, genel anestezide kullanılan merkezi sinir sistemi depresanlanmn etkilerini arttırabilir. Geçici respiratuar ve kardiyovasküler depresyon, hipotansiyon ve koma bildirilmiştir (Bkz. Bölüm 4.5).

Bazı çalışmalar, sadece levodopa kullanan hastalar ile karşılaştırıldığında, selejilin ve levodopayı birlikte kullanan hastaların mortalite riskinde artış olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, bu çalışmalarda çok sayıda metodolojik yanlılık olduğu dikkat çekmektedir ve meta analizler ile büyük kohort çalışmaları selejilin ile karşılaştırıldığında, karşılaştırılan ile ya da selejilin/levodopa ile tedavi edilen hastaların mortalitelerinde anlamlı farklılıklar olmadığını göstermektedir.

Çalışmalar, kardiyovasküler riski olan hastalara selejilin ve levodopanm eş zamanlı uygulanmasının artan hipotansif yanıt riski ile ilişkili olduğunu göstermiştir.

Selej ilinin levodopaya eklenmesi ile uygulanan tedavi, tedavi yanıtında doza bağımlı olmayan dalgalanmaları olan hastalarda yararlı olmayabilir.

Selejilin, diğer merkezi etkili ilaçlar ve maddeler ile kombine olarak kullanıldığında dikkatli olunması tavsiye edilmektedir. Alkol ile eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır.

Selejilin levodopamn etkilerini arttırdığından, levodopamn istenmeyen etkileri artabilir. Selejilin, tolere edilen maksimum dozdaki levodopaya eklendiğinde, bilinçsizce yapılan hareketler ve ajitasyon meydana gelebilir. Tedaviye selejilin eklendiğinde, levodopa dozu yaklaşık olarak %10-30 oranında azaltılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.2). Levodopanm optimum dozuna ulaşıldığında, kombinasyondan kaynaklanan istenmeyen etkiler, levodopanm tek başına kullanımı ile gözlenenlerden daha azdır.

Dopamin agonistleri ve diğer dopamineıjik tedaviler ile tedavi edilen Parkinson hastalarının, patolojik kumar, artmış libido, hiperseksüalite, aşın yeme, alışveriş ve farklı tiplerde kompülsif/tekrarlı aktiviteler (gerekli gereksiz eşyalan kompülsif bir şekilde biriktirme) gibi kompülsiyonlar ve impuls kontrol bozuklukları sergiledikleri bildirilmiştir. Bu durumlann selejilinden kaynaklanması muhtemeldir ancak bugüne kadar çok az sayıda olgu bildirilmiştir.

Genel anestezinin bir parçası olarak kullanılan bazı ilaçlar ile MOVERDİN etkileşime girebilir.

MOVERDİN her dozunda 86.667 mg laktoz içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp Laktoz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

MOVERDİN her dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum içerir; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Seleiilin ile birlikte kullanımı kontrendike olan tıbbi ürünler

Sempatomimetikler

Hipertansiyon riski nedeniyle, selejilin ve sempatomimetiklerin birlikte kullanımı kontrendikedir.

Petidin ve diğer opioidler

Seçici MAO-B inhibitörü olan selejilin ile petidin ve diğer opioidlerin birlikte kullanımı kontrendikedir.

Selejilin, herhangi bir antidepresan ile birlikte kullanılmamalıdır.

Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar) ve serotonirı nöradrenalirı geri alım inhibitörleri (SNRI’lar)

Selejilin önerilen dozlarda kullanıldığında, seçici bir şekilde MAO-B’yi inhibe eder. SSRI, fluoksetin ve MOVERDİN kombine olarak, sadece klinik gözetim altında kullanılmalıdır.

Selejilin ve fluoksetinin kombine olarak kullanıldığı bazı hastalarda, terleme, ciltte kızarma, ataksi, hipertermi, hiper/hipotansiyon, nöbet, palpitasyon, baş dönmesi ve ajitasyon, konfıizyon ile deliryum ve komaya ilerleyen halüsilasyonlan içeren mental bozukluklar gibi belirti ve semptomları içeren ciddi reaksiyonlar bildirilmiştir. Benzer deneyimler, selejilin ile diğer iki serotonin geri alım inhibitörü olan sertralin ve paroksetin kullanan hastalarda da gözlenmiştir. Fluvoksamin ve venlafaksin ile etkileşim riski vardır.

Serotonin sendromunun bir parçası olabilen konfüzyon, hipomani, halüsinasyon ve manik episodlar, ajitasyon, kas seğirmesi, hiperrefleksi, inkoordinasyon, titreme, tremor, konvülsiyon, ataksi, terleme, diyare, ateş ve hipertansiyon riski nedeniyle, selejilin ve SSRI’lann ya da

SNRI’lann birlikte kullanılması kontendikedir.

MOVERDİN’in önerilenden daha yüksek dozlarda kullanılması, ciddi istenmeyen etkilere ve seçiciliğini kaybetmesine neden olabilir.

Fluoksetin kullanımının durdurulmasından hemen soma seçici olmayan MAO inhibitörleri ile tedaviye başlanmasının ardından ölüm meydana geldiği bildirilmiştir. Selejilin kullanımının durdurulmasının ardından, en az 14 gün fluoksetin kullanılmamalıdır. Fluoksetinin eliminasyon yanlanma ömrünün çok uzun olması nedeniyle selejilin tedavisine başlamak için, fluoksetin tedavisinin durdurulmasının ardından en az 5 hafta beklenmelidir.

Sertralin tedavisinin durdurulmasının ardından, 2 hafta kadar selejilin tedavisine başlanmamalıdır. Diğer tüm serotonin geri alım inhibitörleri için, serotonin geri alım inhibitörünün durdurulması ve selejilin tedavisinin başlatılması arasındaki sürenin 1 hafta olması önerilmektedir. Genel olarak selejilin, etkileşiminin olduğu bilinen ilacın uygulanmasının ardından o ilacın 5 yanlanma ömrü kadar süre geçmedikçe uygulanmamalıdır.

Selejilin tedavisinin durdurulması ile selejilin ile etkileşimi olduğu bilinen herhangi bir ilaç ile tedavinin başlatılması arasında en az 14 gün olmalıdır.

Selejilin tedavisinin durdurulması ile serotonin agonistleri ile tedavinin başlatılması arasında 24 saatlik bir zaman aralığının olması önerilir.

Selejilin ile son 2 hafta içerisinde tedavi edilmiş ya da şu anda tedavi edilen hastalar, sadece dikkatli bir risk-yarar değerlendirmesinin ardından dopamin kullanmalıdırlar çünkü bu kombinasyon hipertansif reaksiyon riskini arttırır.

Trisiklik antidepresanlar

Trisiklik antideprasanlar ve selejilin kombinasyonu ile tedavi edilen hastalarda ağır merkezi sinir sistemi toksisitesi (serotonin sendromu) bildirilmiştir. Amitriptilin ve selejilin ile tedavi edilen bir hastada hiperpireksi ve ölüm gözlenirken, protriptilin ve selejilin ile tedavi edilen diğer bir hastada tedaviye selejilin eklenmesinden 2 hafta soma tremor, ajitasyon ve huzursuzluk ve takiben tedaviye yamtsızlık ve ölüm gözlenmiştir.

Çeşitli trisiklik antidepresanlar ve selejilin kombinasyonu ile tedavi gören hastalarda zaman

zaman hiper/hipotansiyon, baş dönmesi, terleme, tremor, nöbet ile davranışlarda ve mental durumda değişiklikleri içeren farklı advers reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu nedenle, trisiklik antidepresanlar ile selejilinin birlikte kullanımı kontrendikedir.

MAO inhibitörleri

MAO inhibitörlerinin selejilin ile birlikte kullanımı, merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem bozukluklarına neden olabilir (Bkz. Bölüm 4.4).

Selejilin ile birlikte kullanımı önerilmeyen tıbbi ürünler Oral kontraseptifler

Oral kontraseptifler ya da hormon replasman tedavisinde kullanılan ilaçlar ile selejilinin birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır çünkü bu kombinasyon selejilinin biyoyararlanımmı arttırabilir.

Amantadin ve antikolineıjik ilaçların selejilin ile birlikte kullanımı, istenmeyen etkilerde artış görülmesine neden olabilir.

Selejilinin plazma proteinlerine yüksek oranda bağlandığı göz önüne alındığında, dijitalis ve/veya antikoagülanlar gibi dar terapötik sının/ indeksi olan ilaçlar ile tedavi edilen hastalara selejilin uygulanacağı zaman özellikle dikkat edilmelidir.

Altretamin ve monoamin oksidaz inhibitörü alan 4 hastada, selejilin ile 4-7 günlük eş zamanlı tedavinin ardından semptomatik hipotansiyon gözlenmiştir.

Hipertansif ajanlar, antihipertansifler, psikostimülanlar, merkezi sinir sistemini baskılayıcı ilaçlar (sedatifler, hipnotikler) ve alkolün, selejilin ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

Selejilinin yiyecekler ile etkileşimi

Selejilin seçici MAO-B inhibitörü olmasına rağmen, önerilen dozlardaki selejilin tedavisi sırasında tiramin içeren gıdaların hipertansif reaksiyonları indüklediği bildirilmemiştir (örn; “peynir etkisi” olarak adlandırılan duruma neden olmaz). Bu nedenle, herhangi bir gıda kısıtlaması gerekmemektedir. Bununla birlikte, selejilin ile konvansiyonel MAO inhibitörleri ya da MAO-A ile kombine kullanım durumunda diyet kısıtlaması (örn; eskimiş peynir ve mayalı ürünler gibi yüksek oranda tiramin içeren besinlerden kaçınma) önerilmektedir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

 Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Selejilin, çoğu zaman doğurganlık yaşından sonra ortaya çıkan bir hastalık olan Parkinson hastalığının tedavisinde endikedir. Selejilinin doğum kontrol yöntemlerine etkisine ilişkin yeterli veri yoktur.

MOVERDİN gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (Bkz. Bölüm 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Selejilinin hamilelerde kullanımı ile ilgili yeterli güvenilirlik verisi bulunmamaktadır.

Bir önlem olarak, selejilinin hamilelikte kullanımından kaçınılması önerilir.

Laktasyon dönemi

Selejilinin anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Selejilinin süt ile atılımı, hayvanlarda çalışılmamıştır. Selejilinin emzirme döneminde kullanımı ile ilgili yeterli güvenilirlik verisi bulunmamaktadır. Anne sütüne selejilin atılımı ile ilgili fizikokimyasal veriler ve anne sütü ile beslenen çocuk üzerindeki etkisi göz ardı edilemez.

MOVERDİN emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, insanların kullandığı selejilin dozlarından çok daha yüksek dozlarda kullanıldığında üreme toksisitesi gözlendiği gösterilmiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Doğru kullanılmasına rağmen, MOVERDİN baş dönmesine neden olabilir ve bu da, araç kullanım kapsamında reaksiyon kapasitesini ya da makine kullanımım etkileyebilir. Bu nedenle

hastalara, tedavi sırasında bu istenmeyen etkileri yaşarlarsa araç ve makine kullanmamaları tavsiye edilmelidir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Aşağıda yer alan istenmeyen etkiler, selej ilin ile yapılan klinik çalışmalarda ve/veya pazarlama sonrasındaki kullanımı sırasında bildirilmiştir. Her bir sıklık grubu içinde, istenmeyen etkiler azalan ciddiyet sırasına göre sunulmuştur.

4.8. İstenmeyen etkiler

, aşağıdaki tabloda MedDRA sistem organ sınıfına ve sıklığa göre yer almaktadır.

Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100, <1/10); yaygın olmayan ( > 1/1.000, <1/100); seyrek (> 1/10.000, <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor):

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan: Farenjit

Kan ve lenf sistemi hastahklan

Yaygın olmayan: Lökositopeni, trombositopeni

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın olmayan: İştah kaybı

Psikiyatrik hastahklar

Yaygın: Uyku bozuklukları, konfüzyon, halüsinasyon, depresyon

Yaygın olmayan: Anormal rüyalar, ajitasyon, anksiyete, psikoz, ruh hali değişikliği

Bilinmiyor: Hiperseksüalite1

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Anormal davranışlar (diskineziler, akinezi, bradikinezi), baş dönmesi, baş ağrısı, denge bozukluğu, tremor

Yaygın olmayan: Hafif kısa süreli uyku bozukluğu Göz hastahklan

Yaygın olmayan: Bulanık görme

Kulak ve iç kulak hastahklan

Yaygın: Vertigo

Kardiyak hastahklar

Yaygın: Bradikardi

Yaygın olmayan: Aritmi, palpitasyonlar, angina pektoris, supraventriküler taşikardi

Vasküler hastalıklar

Yaygın: Hipotansiyon, hipertansiyon Yaygın olmayan: Ortostatik hipotansiyon Seyrek: Postural hipotansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın: Nazal konjesyon, boğaz ağrısı Yaygın olmayan: Dispne

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın: Stomatit

Yaygın: Bulantı, konstipasyon, diyare, ağız ülserasyonu Yaygın olmayan: Ağız kuruluğu

Hepato-bilier hastalıklar

Yaygın olmayan: Serum alanin aminotransferazmda (ALT) geçici artış

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Terlemede artış

Yaygın olmayan: Saç dökülmesi, deri döküntüsü Seyrek: Deri reaksiyonları

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın: Artralji, sırt ağrısı, kas krampları Yaygın olmayan: Miyopati

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Yaygın olmayan: Miksiyon bozuklukları Bilinmiyor: İdrar retansiyonu

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Yorgunluk

Yaygın olmayan: Göğüs ağrısı, asabiyet, ayak bileğinde ödem

Yaralanma, zehirlenme ve prosedürel komplikasyonlar

Yaygın: Düşme

Araştırmalar

Yaygın: Hepatik enzimlerde hafif artış 1

kompülsiyonlar ve impuls kontrol bozuklukları sergiledikleri bildirilmiştir. Bu durumların selejilinden kaynaklanması muhtemeldir ancak bugüne kadar çok az sayıda olgu bildirilmiştir.

Selejilin levodopanın etkilerini arttırdığından (levodopa genellikle periferal dekarboksilaz inhibitörü ile bağlantılı olarak verilmelidir), levodopa dozu azaltılmadıkça levodopamn istenmeyen etkileri artabilir. Selejilin ile kombinasyon tedavisi, levodopa dozunun azaltılmasına gerektirir (%30 kadar). Konvansiyonel tabletler ile bildirilen en yaygın istenmeyen etki diskinezidir (hastaların %4’ünde) ve diğer istenmeyen etkiler huzursuzluk, hiperkinezi, anormal davranışlar, ajitasyon, konfüzyon, halüsinasyon, postural hipotansiyon, kardiyak aritmilerdir. Optimum levodopa dozu belirlendiğinde, kombinasyon tedavisi ile gözlenen istenmeyen etkiler levodopamn tek başına kullanımı ile gözlenen istenmeyen etkilerden genellikle daha az olacaktır.

Şüpheli advers reaksiyonların raporl anması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir, (www.titck.gov.tr; e- posta: tufam@titck.gov.tr; tel: O 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Selejilin hızlı bir şekilde metabolize olur ve metabolitleri hızlı bir şekilde atılır. Doz aşımından şüphelenilen hastalar 24-48 saat boyunca gözetim altında tutulmalıdır.

Hiçbir doz aşımı vakası bulunmamaktadır. Selejilin ile seçici MAO-B inhibisyonu sadece Parkinson hastalığı tedavisinde önerilen dozlar (5-10 mg/gün) ile elde edilir. Bununla birlikte selejilin kullanımı sırasında elde edilen deneyimlere bakıldığında, selejilinin 600 mg/gün dozuna maruz kalan bazı bireylerde ağır hipotansiyon ve psikomotor ajitasyon meydana gelmiştir.

Teorik olarak bakıldığında, selejilinin yüksek dozları hem MAO-A hem de MAO-B’yi anlamlı derecede inhibe eder ve böylelikle doz aşımı ile gözlenen semptomlar, merkezi sinir sisteminin ve kardiyovasküler sistemin farklı bozukluklarını içeren ve 24 saat boyunca devam edebilen, seçici olmayan MAO inhibitörleri ile gözlenen semptomlara benzeyebilir. Bu semptomlar, ajitasyon, iritabilite, hiperaktivite, sersemlik, tremor, şiddetli baş ağrısı, halüsinasyon, değişken düşük ya da yüksek kan basıncı, baş dönmesi, baygınlık, vasküler kollaps, hızlı ve düzensiz nabız atımı, prekordiyal ağn, solunum depresyonu ve yetmezliği, şiddetli kas spazmları, hiperpireksi, terleme, koma ve konvülsiyonlardır. Spesifik bir antidotu bulunmamaktadır ve doz aşımında semptomatik tedavi uygulanır.

İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar. Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.