İl-ko İlaçları › MORFIA 30 mg 30 tablet › Kullanma Talimatı

MORFIA 30 mg 30 tablet Kullanma Talimatı

Morfin Sülfat }

Sinir Sistemi > Uyuşturucu Etkiye Sahip İlaçlar (Opioid) > Morfin İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 26 February  2021

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MORFIA nedir ve ne için kullanılır?

2. MORFIA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MORFIA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MORFIA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.MORFIA nedir ve ne için kullanılır?

MORFİA bir opioid analjeziğin uygun olduğu; orta ila şiddetli akut ve kronik ağrının dindirilmesinde kullanılır.

MORFİA, 30 tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.

Tabletler, beyaz renkli, yuvarlak, tek tarafı çentikli, bikonveks şeklindedir.


2.MORFIA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MORFIA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Morfine, morfin tuzlarına veya ilacın bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa (alerjik olabileceğinizi düşünüyorsanız),

 • Canlandırma ekipmanı olmadığında, normalden daha yavaş ve zayıf nefes alma (solunum depresyonu) problemi ya şıyorsanız,
 • • Ani başlayan ve uzun sürmeyen (akut) veya a ğır bronşiyal ast iminiz varsa,

  • Paralitik ileus olarak adland ırılan bağırsak duvarında ortaya ç ikan felce bağlı kalın

  bağırsak tıkanması durumunda bu ilaç kullanılmamalıdır.

  • Gecikmiş mide boşalması yaşayan hastalarda

  • Tıkayıcı solunum yolu hastalığı olan hastalarda

  • Ani başlayan alkolizimde

  • Kafa yaralanması ve kafa içi basıncın artmasına neden olan şartlarda

  • Uzun süren (kronik) akciğer yetmezliğine sebep olan kalp yetmezliği olan hastalarda

  Ameliyat öncesi ya da Ameliyat sonras ı ilk 24 saat kullanımı önerilmez.

  Hamilelik

  Mono amino oksidaz inhibitörleri (MAOİ) ile eşzamanlı ve MAOİ kullanımının

  kesilmesinden sonraki iki hafta içinde kullanımı önerilmez.

  MORFIA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Uzun süren (kronik) obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), solunum problemi, cor pulmonale hastalığı (sol atriyum veya sol ventrikülde bir doku bozulmas ı (lezyon) olmaksızın, pulmoner venlerde hipertansiyon veya doğuştan bir doku bozulması (lezyon) bulunmaksızın, sadece akciğerlerdeki fonksiyonel ve/veya yapısal bozukluktan ya da pulmoner arter sistemindeki bir doku bozulmasına (lezyona) bağlı pulmoner arter hipertansiyonu sonucu gelişen sağ ventrikül büyümesi), hipoksi (arteriyel kandaki veya dokudaki oksijen düzeylerinin olması gereken normal düzeyin altında olması durumu) ve hiperkapni hastalığında (arteriyel karbon dioksit konsantrasyonunun anormal derecede artması).
 • • Alkol kullanımı durumunda veya alkol bağımlılığında

  • Diğer opioid (uyuşturucu) ilaçlar ile birlikte kullanımında

  • Kafa yaralanmalar ı

  • Psikiyatrik ya da mental hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (fenotiyazinler) veya genel anestetikler gibi ilaçlar in eşzamanlı alınması

  • Ayakta tedavi gören hastalarda, ayağa kalktığında ani tansiyon düşmesine neden olabilir.

  • Dolaşımsal şoktaki hastalarda

 • Mide ve bağırsak sisteminde t ıkanma
 • • Ani başlayan ve uzun sürmeyen (akut) karın ağrısı olan hastlarda MORFİA tanıyı geciktirebilir.

  • Safra kanalı hastalığı olan hastalarda

  • Ağır derecede seyreden böbrek ve karaciğer hastalığında

  • Addison    hastalığında    (böbreküstü bezlerinin    salgılama    yetersizliğinden

  kaynaklanan bir hastalık)

 • Hipotiroidzm (tiroid hormonu eksikliği) hastalığında
 • Üretra striktürü hastalığında (idrar yolunda daralma)
 • Safra kanalı hastalıklar ında
 • Prostat büyümesi
 • Engelli hastalarda,
 • 65 yaş ve üzeri hastalarda,
 • Merkezi Sinir Sistemi hastalıklarında
 • İstemsiz kasılmalar (Konvülsiyonlar) varsa,
 • • Alkol veya diğer bağımlılık yapan maddelerin ani kesilmesine bağlı yoksunluk (delirium tremens),

 • İlaca bağlı psikolojik durumu olanlarda (toksik psikoz),
 • MORFİA, ameliyat sonras ı dikkatle kullanılmalıdır
 • MORFİA uyuşturucu bir ilaçtır ve tekrarlayan uygulamalarda fiziksel bağımlılık, ruhsal bağımlılık ve tolerans (ilacın etki edebilmesi için kullanılan ilaç miktarının artırılması ihtiyacı) gelişir. Uzun süreli kullanıldıktan sonra ilacın aniden kesilmesi sonucu yoksunluk sendromu (ilacın yokluğuna bağlı kriz) çıkar.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MORFIA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyeceklerle birlikte veya ayr ı alınmas ı ilac ın etkisini değiştirmez.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuzun tavsiyesi olmadıkça MORFİA’yı gebelikte kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız MORFİA kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  MORFİA araba kullanma veya makine çalıştırma işlevler için gereken zihinsel ve /veya fiziksel yetileri bozarak; potansiyel tehlike oluşturabilir.

  MORFIA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  MORFİA’nın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  MORFİA ile etkileşimi olabilecek aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendriniz.

 • Sedatifler (sakinleştirici ilaçlar), hipnotikler (uyku ilaçları), genel anestetikler, antiemetikler (kusmaya kar şı kullanılan ilaçlar), fenotiyazinler ve diğer sakinleştiriciler veya alkol alıyorsanız.
 • Kas gevşetici ilaçlar
 • Pentazosin, nalbufin ve butorfanol gibi güçlü ağrı kesici ilaçları almış veya almakta iseniz
 • Simetidin (mide ve bağırsak ülserinde kullanılır)
 • • Depresyon tedavisinde kullanılan Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (MAOI’lar) adı verilen ilaçları kullanıyorsanız (MORFİA ile tedaviye başlamadan önce en az 14 gün beklenmelidir).

  • Genellikle solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan Antikolinerjik ilaçlar kullanıyorsanız (Bu ilaçlar ın MORFİA ile birlikte kullanımı artmış idrar tutulumu ve/veya ağır kabızlığa neden olabilir)

  • Kanser kemoterapisi sırasında ortaya çıkan çoklu-ilaç direncinden sorumlu bir proteine karşı kullanılan P-Glikoprotein (PGP) İnhibitörleri (örn. kinidin) (Bu ilaçlar MORFİA emilimini yaklaşık iki kat artırabilir.)

  • Antihipertansifler (Tansiyon yüksekliğinde kullanılan ilaçlar) (MORFİA bu ilaçlar ın etkinliğ ini artt ırır).

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.MORFIA nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  MORFİA'yı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczac imza danışınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  Bir tablet; bir bardak su ile ağızdan yutulmalıdır. Aç karnına veya yiyeceklerle birlikte alabilirsiniz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  65 yaş ve üzerinde iseniz dikkatli kullanmalısınız. Doktorunuzun önerdiği dozdan daha yüksek doz almayınız.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek / karaciğer yetmezliği:

  Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz MORFİA’nın en düşük dozu ile başlayıp, kontrollü bir biçimde dozu arttırabilir.

  Eğer MORFİA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

  Kullanmanız gerekenden daha fazla MORFIA kullanırsanız

  MORFİA ’nın kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  MORFİA ile akut doz aşımı solunum depresyonu (solunum hızında ve/veya solunum hacminde de bir azalma, Cheyne-Stokes solunumu, siyanoz), stupor (bilinç zafiyeti) veya komaya ilerleme gösteren aşırı uykululuk, iskelet kas gevşekliği, soğuk ve ıslak cilt, gözbebeği daralması ve bazı olgularda, akciğer ödemi, kalp atımı yavaşlaması, düşük tansiyon, kalp durması ve ölüm ile kendini göstermektedir.

  MORFİA tam karanlıkta bile miyozise (göz bebeklerin daralması) neden olabilir. Toplu iğne başı büyüklüğünde gözbebekleri opioid doz aşımının bir belirtisidir Miyozisten ziyade belirgin göz bebeği genişlemesi doz aşımı durumlar ında vücut dokular inin oksijenlenmesinde azalma görülebilir.

  MORFIA'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  MORFIA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  MORFİA kullanımını doktorunuzun tedavinizi sonland ırılmasından önce bırakmayınız. İlac in aniden kesilmesi yoksunluk sendromuna neden olacağı için doktorunuz dozunuzu kademeli olarak azaltarak kesecektir.

  Eğer MORFİA etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA15337
Satış Fiyatı 50.08 TL [ 26 Feb 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 50.08 TL [ 21 Feb 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuKırmızı Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699680010038
Etkin Madde Morfin Sülfat
ATC Kodu N02AA01
Birim Miktar 30
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Sinir Sistemi > Uyuşturucu Etkiye Sahip İlaçlar (Opioid) > Morfin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

MORFIA 30 mg 30 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
26 Feb 202150.08 TL
21 Feb 202150.08 TL
12 Feb 202141.76 TL
8 Feb 202141.76 TL
1 Feb 202141.76 TL
22 Jan 202141.76 TL
18 Jan 202141.76 TL
11 Jan 202141.76 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları