MOLCEF 100 mg//5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 100 ml Farmakolojik Özellikler

Sefiksim }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Sefiksim
İnventim İlaç San. Tic Ltd. Şti | 25 January  2013

5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Sefıksim, oral yoldan alındığında, enfeksiyonlarda sıklıkla rastlanan Gram pozitif ve Gram negatif mikroorganizmalara bakterisit etkili, uzun etki süreli, beta-laktamaz enzimlerine dayanıklı, geniş spektrumlu bir sefalosporindir. Antibakteriyel etki alanı ve minimum inhibisyon konsantrasyonlan üçüncü kuşak sefalosporinlerin aynıdır.

Mikrobiyolojik özellikleri

Sefıksim, aşağıdaki mikroorganizmalara in vitro
olarak belirgin etkinlik gösterir:

Gram-pozitif mikroorganizmalar

Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae.

Gram-negatif mikroorganizmalar

Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Branhamella catarrhalis, Neisseria gonorhoea, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris,
indol pozitif diğer
Proteus
türleri,
Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Enterobacter
grubu,
Pasteurella multocida, Providencia
türleri,
Salmonella
türleri,
Shigella
türleri,
Citrobacter amalonaticus, Citrobacter diversus, Serratia marcescens.

Not: Pseudomonas
türleri, enterokok suşları (
Streptococcus faecalis,
D grubu streptokoklar),
Listeria monocytogenes,
stafılokok suşlarının çoğu (koagülaz pozitif ve negatif suşlarla metisiline dirençli olanlar dahil),
Enterobacter
suşlarının çoğu,
Bacteroides fragilis
suşlarını çoğu ve
Clostridium
türleri sefıksime dirençlidir.

Etki mekanizması:

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Sefıksim, oral yoldan alındığında kolaylıkla absorbe olur. Emilim oranı, besin alımıyla değişmez.

Dağılım:

200 mg ile 2000 mg arasındaki doz alımlarında, kan serumundaki zirve konsantrasyonları ve serum konsantrasyonları eğrisi altındaki alan (AUC) doğrusal bir artış gösterir.

200 mg ve 400 mg’lik dozların oral yoldan alınmasından 3-4 saat sonra, serumda ortalama 2-4 mcg/mL ve 3-5 mcg/mL’lik zirve konsantrasyonları elde edilir. Mükerrer doz alımlarında, ilaç, serum ya da idrarda birikmez. Serum proteinlerine bağlanma oranı % 65; sağlıklı kişilerde serumdaki yanlanma süresi ise 3-4 saattir.

Biyotransformasyon:

Sefıksim in vivo
olarak metabolize edilmez.

Eliminasyon:

Absorbe edilen dozun ortalama % 50’si 24 saatte idrarla değişmeden dışarı atılır. Verilen dozun % 10’u safra sıvısıyla atılır. Böbrek fonksiyonları orta derecede bozulmuş hastalarda (kreatinin klirensi 20-40 mL/dak.) sefıksimin serumdaki yanlanma süresi 6.4 saate, ağır böbrek yetmezliğinde ise (kreatinin klirensi 5-20 mL/dak.) yarılanma suresi 11.5 saate uzar.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaslılar:

Yaş, ilacın farmakokinetik özelliklerini önemli bir biçimde etkilemez.

Böbrek yetersizliği:

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Sefıksim, in vitro
koşullarda bakteri ya da memeli hücrelerinde nokta mutasyonuna, DNA hasarına ya da kromozom hasarına yol açmamış ve fare mikronukleus testinde
in vivo
klastojenik etki göstermemiştir. Sefıksim, erişkin insanlardaki terapötik dozun 125 katı dozlarda sıçanlarda fertilite ya da üreme performansını etkilememiştir.

6. FARMASOTİK ÖZELLİKLER

Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır. Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.