› › › Kullanmadan Önce

MERESA 100 mg 3 ml 6 ampül Kullanmadan Önce

Sulpirid }

Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Sülpirid Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 8 September  2017

2.MERESA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MERESA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Sülpirid ve içeriğinin temel maddesi olan benzamid türevlerine veya MERESA’nın diğer bileşenlerine karşı hassasiyeti olan hastalarda,

• Alkol, uyku ilacı, ağrı kesici (Opiyat) veya ruhsal durumu etkileyen (psikotrop) ilaç akut zehirlenmelerinde,

• Duygu durumunun yüksek olduğu, aşırı heyecanlı veya saldırganlığın ön planda olduğu tipteki algı, düşünce ve davranış bozukluğunun eşlik ettiği ruhsal hastalıklarda (Maniform psikoz),

• Yaşlılarda aşırı uyarılabilirliğe eşlik eden beynin fiziksel hastalıklarında (Organik psikosendrom),

• Titreme ile kendini gösteren hareket hastalığında (Parkinson) ve bu hastalık için Levodopa denilen ilacın kullanılmasında (Bkz. Bölüm “Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı”),

• Kasılma nöbetlerinde (Epilepsi),

• Kanda prolaktin hormonunun arttığı durumlarda,

• Feokromasitoma gibi böbreküstü bezinin tümörlerinde,

• Meme tümörü gibi prolaktin hormonuna bağlı tümörlerde,

 • 6 yaş altı çocuklarda,
 • • Gebelik ve süt verme dönemlerinde,

  • Akut porfiri denilen belirli bir nadir kan hastalığında,

  • Koma hali veya merkezi sinir sisteminin baskılandığı durumlarda,

  • Kemik iliğinin baskılanmış olduğu hallerde,

  • Parkinson hastalığında

  MERESA’yı kullanmayınız.

  MERESA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Adet düzeni bozukluğu olan genç kadınlarda,
 • Çok düşük veya çok yüksek kan basıncı olan hastalarda,
 • • Damar hastalıklarında, özellikle kalbi besleyen damar (Koroner damar) hastalığı ve kalp rahatsızlığı geçirmişlerde (Kalp yetmezliği),

  • Kanın damar içinde pıhtılaşmasına (Tromboz) yatkınlığı ya da bu yüzden damar tıkanıklığı olanlarda,

  • Ciddi karaciğer veya böbrek rahatsızlıklarında,

 • Sara hastalığı ve benzeri kasılma nöbetlerinde,
 • • Daha önce, ruhsal hastalıklarda kullanılan ilaçlara bağlı olarak gelişmiş, yüksek ateşli, hayati tehlike arz eden, malign nöroleptik sendrom adı verilen bir durumu (kasılmadan kendinden geçmeye kadar ağır belirtiler gösteren bir hastalık) geçirmiş olan kişilerde,

 • Sinirliliğin ve uyarılabilirliğin bulunduğu, duygu durumunun    yüksek olduğu,    aşırı
 • heyecanlı veya saldırganlığın ön planda olduğu tipteki    algı,    düşünce    ve    davranış

  bozukluğunun eşlik ettiği ruhsal hastalıklarda, hastada mani veya hipomani adı verilen durumların varlığında,

  • Sülpirid doza bağımlı olarak kalp atımının süresinde uzamaya neden olabileceğinden varolan kalp ileti rahatsızlıklarında, kalbin yavaş atması, kanda potasyum düşüklüğü ve doğumsal veya edinilmiş QT uzaması, ağır kalp karıncığı ritm bozukluğu riskinin arttığı durumlarda (Torsade de pointes gibi),

  • Göz basıncı yüksekliği (Glokom), mide çıkışı daralması, prostatın büyümesi ile birlikte idrar yapma güçlüğü gibi rahatsızlıklarda,

 • İnme riski bulunuyorsa,
 • Bunama (Alzheimer hastalığı) olan yaşlı hastalarda,
 • Toplardamar tıkanıklığı (Venöz tromboembolizm)
 • Manasız tekrarlayıcı hareketleri (İmpulsif davranışlar) olan, huzursuz (Ajite) veya

  saldırgan hastalarda sülpirid sakinleştirici (Sedatif) bir ilaç ile birlikte verilebilir.

  MERESA’yı dikkatli kullanınız.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Ayrıca;

 • Benzer maddelerle (Atipik antipsikotik) tedavi edilen hastalarda, yüksek kan şekeri düzeyleri rapor edildiğinden, diyabet veya diyabet riski olan kişilerde kan şekeri seviyesi kontrol altında tutulmalıdır.
 • Yüksek dozlarda ışığa karşı hassasiyet oluşabileceğinden direkt gün ışığına maruziyetten kaçınılması önerilir.
 • 6 yaş ve üstü çocuklar ile gençlerin şizofreni tedavisinde MERESA’nın kullanılmasına, sağlanacak risk - yarar oranının hekim tarafından ayrıntılı biçimde değerlendirilmesinden sonra başlanmalıdır.
 • Sülpirid, hareket rahatsızlıkları (Ekstrapiramidal bozukluk) olan hastalarda, bu türdeki belirtileri arttırabileceğinden dikkatle kullanılmalıdır. Başka benzer ilaçlann beraberinde kullanıldığı hastalar, hareket ile ilgili (Parkinsonizm) ve zihinsel durumdaki bozulmalara karşı dikkatle izlenmelidir.
 • • Yaşlı hastalar hareket etmeye veya duruşa bağlı kan basıncında düşme veya uyuşukluğa bağlı olarak düşmelere daha fazla yatkın olacağından sülpirid verirken dikkatli olunmalı ve dozaj azaltılmalıdır.

 • Antipsikotik ilaçların ani kesilmelerinden sonra, bulantı, kusma, terleme, uykusuzluk gibi ani çekilme belirtileri görülmüştür. Hastalık belirtileri tekrarlayabilir ve istemsiz hareket bozuklukları (Akatizi, distoni ve diskinezi gibi) rapor edilmiştir. Bu yüzden ilacın azaltılarak bırakılması tavsiye edilir.

MERESA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

MERESA tedavisi sırasında, alkol dolayısıyla MERESA’nın kandaki düzeyleri öngörülemeyecek şekilde değişebileceğinden veya güçlenebileceğinden, alkol kullanımından kaçınılmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MERESA için insanlar üzerinde deneyim bulunmadığından ve ilaca ait hayvan deneyleri yetersiz olduğundan ilaç hamilelikte kullanılmamalıdır.

Gebeliğin son üç ayında antipsikotik ilaçlara maruz kalan yenidoğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri (Ekstrapiramidal işaretier/ekstrapiramidal semptomlar) ve/veya ilaç kesilme semptomları açısından risk altındadırlar. Bu semptonlar; huzursuzluk (Ajitasyon), kasların aşırı gerginliği (Hipertoni), kasların gerginliğini yitirmesi (hipotoni), titreme (tremor), uyku hali (Somnolans), solunum zorlanması (Respiratuar distres) veya beslenme bozukluklarını içermektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MERESA, anne sütüne geçtiği ve bebekte istenmeyen etkiler bırakabileceği için, emzirme döneminde kullanmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

MERESA’nın araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkisi olduğu görülmüştür. Bu etki alkol ile birlikte artmaktadır. Bu nedenle MERESA tedavisi sırasında araç ve makine kullanımında dikkatli olunmalıdır.

MERESA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MERESA her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermediği kabul edilebilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

MERESA’nın merkezi sinir sistemini baskılayan ilaçların (Hipnotik, sedatif, trankilizanlar) yatıştırıcı etkisini arttırır (Örneğin ruhsal, zihinsel rahatsılıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, uyku ilacı, merkezi sinir sitemini etkileyen ağrı kesiciler, narkoz ilaçları, alerji, soğuk algınlığı için kullanılan ilaçlar).

MERESA’nın merkezi sinir sisteminde uyarıcı etki yapan (İştah açılması için kullanılan ilaçlar, astım ilacı) ilaçlarla birlikte kullanılması durumunda uykusuzluk, ileri derecede rahatsızlık, sinirlilik, korku ve aşırı uyarılabilirlik etkileri oluşabilir.

MERESA kan basıncını düşüren ilaçların etkisini azaltabilir veya kan basıncı yükselmesi krizine sokabilir.

Kalpte uyarı ileti sistemi üzerine etki eden ilaçlarla ağır kalp ritmi sorunlarına (Torsades de pointes) yol açabileceğinden birlikte kullanılması önerilmez:

 • Beta blokerler, belirli kalsiyum kanal blokerleri (Diltiazem ve verapamil) klonidin, guanfasin, dijital glikozitler gibi kalp ritmini düşüren ilaçlar,
 • idrar söktürücüler, müshiller, amfoterisin B içeren antibiyotiğin damar içine uygulanması,
 • Şeker metabolizmasını etkileyen böbreküstü bezi hormonları ve türevleri (glukokortikoidler, tetrakozaktidler) gibi kan potasyumunu düşüren ilaçlar (Kan potasyumu düşükse tedavi edilmelidir.),
 • Kalp ritm bozukluğu tedavisinde kullanılan belirli [Sınıf la (Kinidin, disopramid) ve sınıf III (Amiadaron, sotalol) antiaritmik] ilaçlar,
 • Pimozid, sultoprid, haloperidol, trisiklik antidepresanlar (Örn imipramin), lityum, bepridil, sisaprid, tiyoridazin, intravenöz vinkamin, halofantrin, pentamidin veya sparfloksasin içeren ilaçlar,
 • Metadon (Madde bağımlılığında kullanılan ilaç),
 • Damar içine verilen eritromisin antibiyotiği (İntravenöz eritromisin).
 • Birlikte kullanılmaması gereken ilaçlar

  - Levodopa (Parkinsonda kullanılan bir ilaç):

  Levodopa ile birlikte kullanıldığında birbirlerinin etkilerini azaltır.

  Birlikte kullanıldığında dikkatli olmayı gerektiren ilaçlar

  - Antihipertansif ilaçlar (Bütün türler)

  Ortostatik hipotansiyon riskinde ve tansiyonu düşürme etkisinde artış (Antihipertansif etki).

  - Diğer merkezi sinir sistemi (MSS) depresanları; ağrı kesici, sakinleştirici, kaygı-endişe giderici ilaçlar

  Narkotikler, analjezikler, barbitüratlar; benzodiazepinler; ve diğer anksiyolitikler, sedatif Hı antihistaminikleri, klonidin ve derivativleri.

  - Mide koruyucu ilaçlar (Antiasidler ve sukralfat)

  Aluminyum içeren ve mide koruyucu ilaçlar (Antiasitler veya sulfraktatlar) ile beraber kullanılması MERESA’nın emilimini azaltır. Bu sebeple MERESA bu ilaçlar kullanılmadan en az 2 saat önce alınmalıdır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Otism Hastalığı Otism Hastalığı Otisim, hayat boyu sürecek, bir kişinin iletişim yeteneğini ve diğer insanlarla olan ilişkileirni etkileyen, zamanla gelişen bir özürdür. Otistik olan çocuk ve yetişkinler, başkalarıyla anlamlı bir şekilde ilişki kurmakta zorluk çekerler.
  Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA04919
  Satış Fiyatı 5.45 TL [ 8 Sep 2017 ]
  Önceki Satış Fiyatı 5.45 TL [ 25 Aug 2017 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699587751997
  Etkin Madde Sulpirid
  ATC Kodu N05AL01
  Birim Miktar 100
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 3
  Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Sülpirid
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  Tarihi İlaç Fiyatı
  8 Sep 20175.45 TL
  25 Aug 20175.45 TL
  18 Aug 20175.45 TL
  11 Aug 20175.45 TL
  4 Aug 20175.45 TL
  28 Jul 20175.45 TL
  21 Jul 20175.45 TL
  14 Jul 20175.45 TL
  2017 / 2008 İlaç Fiyatları