LUVERIS 75 IU 1 flakon Kısa Ürün Bilgisi

Lutropin Alfa }

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Gonadotropinler ve diğer ovulasyon uyarıcılar > Lutropin Alfa
Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ | 20 November  2020

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

Luveris 75 IU enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde: Bir flakon etkin madde olarak, 75 IU Lutropin alfa (rekombinant insan lüteinleştirici hormonu \ LH !>) içerir.

rekombinant DNA teknolojisi ile çin hamster yumurtalık hücrelerinde üretilmiştir.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü Tozun görünüşü: Beyaz liyofilize pellet Çözücünün görünüşü: Berrak, renksiz çözelti Sulandırılmış çözeltinin pH’sı 7.5-8.5’tir.


4.1. Terapötik endikasyonlar

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Luveris ile tedavi, fertilite problemlerinin tedavisinde uzman bir hekim gözetiminde başlatılmalıdır. Luveris’in hasta tarafından uygulanması, yanlızca iyi motive edilmiş, yeterli eğitimi almış hastalarda ve uzman önerisine uyulması ile gerçekleşebilir.

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

LH ve FSH eksikliği olan kadınlarda, Luveris tedavisinin amacı FSH ile beraber, insan korionik gonadotropin (hCG) uygulamasının ardından, yumurtanın atılacağı tek bir olgun Graff folikülü geliştirmektir. Luveris, FSH ile eş zamanlı günlük enjeksiyon tedavisi olarak verilmelidir. Bu hastalarda amenore ve düşük endojen estrojen sekresyonu bulunduğundan ötürü tedaviye her zaman başlanabilir.

Bu endikasyonda, bugüne kadar Luveris ile elde edilen klinik deneyim, follitropin alfa’nın birlikte kullanımı ile elde edilmiştir.

Tedavi, (i) ultrason ile ölçülen folikül boyutu ve (ii) estrojen cevabı değerlendirilerek hastanın tedaviye bireysel cevabına göre uyarlanmalıdır. Önerilen doz,günlük 75-150 IU FSH ile birlikte 75 IU lutropin alfa (bir flakon Luveris) şeklindedir.

FSH doz artışı gerekiyorsa, doz ayarlaması tercihen 7-14 gün aralıklarla ve 37.5 IU-75 IU artışlar ile yapılmalıdır. Herhangi bir siklusta stimülasyon süresinin 5 haftaya kadar uzatılması kabul edilebilir.

Optimum cevap elde edildiği zaman, son Luveris ve FSH enjeksiyonundan 24-48 saat sonra

5,000 IU-10,000 IU hCG tek enjeksiyon olarak uygulanmalıdır. Hastaya, hCG uygulamasının yapıldığı gün ve sonraki gün cinsel birleşmede bulunması önerilir.

Alternatif olarak, intrauterin inseminasyon yapılabilir.

Ovulasyon sonrası corpus luteum’un prematür yetmezliğine yol açabilen, luteotropik aktiviteli (LH/hCG) maddelerin eksikliğinden ötürü luteal faz desteği düşünülebilir.

Tedaviye aşırı cevap alınırsa, tedavi durdurulmalı ve hCG kesilmelidir. Tedaviye bir sonraki siklusta, bir önceki siklustan daha düşük FSH dozu ile devam edilmelidir.

Uygulama şekli:

Luveris subkutan uygulama için tasarlanmıştır. Toz, kullanmadan hemen önce beraberinde verilen çözücü ile karıştırılarak hazırlanmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Veri yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Veri yoktur.

Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

Luveris, aşağıdaki durumlarda kontrendikedir;

• gonadotropinlere veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık.

• yumurtalık, rahim veya meme kanseri

• hipotalamus ve hipofiz’in tedavi edilmemiş aktif tümörleri

• polikistik over hastalığından kaynaklanmayan yumurtalık büyümesi veya kisti

• sebebi bilinmeyen jinekolojik kanamalar

• gebelik döneminde kontrendikedir

Tedaviye başlamadan önce, çiftin infertilitesi, uygun bir şekilde değerlendirilmeli ve gebelik için varsayılan kontrendikasyonlar değerlendirilmelidir. Bu preparat, over yetmezliği, cinsel organların gebeliğe olanak sağlamayacak malformasyonları veya gebeliği engelleyecek durumdaki uterin miyomlarının varlığında kullanılmamalıdır. Ayrıca, hastalar hipotiroidizm, adrenokortikal yetmezlik, hiperprolaktinemi, hipofizer veya hipotalamik tümörler bakımından değerlendirilmeli ve uygun spesifik tedavi verilmelidir.

Foliküler gelişim için stimülasyon yapılan hastalar, çoğul foliküler gelişim ve artan estrojen cevabı nedeni ile ovaryen hiperstimülasyon gelişim riski altındadır.

Ovaryen hiperstimülasyon sendromu (OHSS), rüptüre eğilimli büyük yumurtalık kistleri ile karakterize olan ciddi bir tıbbi olay haline gelebilir. Ovulasyonu harekete geçirmek için, hCG uygulaması olmadığında, aşırı over cevabı belirgin bir hiperstimülasyona nadiren yol açar. Bu nedenle, bu gibi durumlarda hCG uygulamasının yapılmaması ve hastaya en az 4 gün bariyer metodu uygulaması veya cinsel ilişkiden uzak durması önerilir.

Özellikle polikistik overli hastalarda, yumurtalık cevabının stimülasyon tedavisi esnasında ve öncesinde ultrason ile dikkatli bir şekilde izlenmesi önerilir.

Ovulasyon indüksiyonu olan hastalarda, çoğul gebelik ve doğum insidansı, doğal döllenme ile kıyaslandığında artmıştır.

Çoğul gebelik ve OHSS riskinin azaltılması için ultrasonla inceleme ve estradiol ölçümler önerilir. Anovulasyon durumunda serum estradiol düzeyi >900 pg/ml (3300 pmol/l) ve 3’den fazla folikülün çapı 14 mm veya daha fazla ise OHSS riski artmıştır.

Önerilen Luveris ve FSH dozuna ve verilme şekline bağlılık ve tedavinin dikkatli izlenmesi, yumurtalık hiperstimülasyonu ve çoğul gebelik insidansını en aza indirecektir.

Klinik çalışmalarda, ürünün follitropin alfa’ya karşı yumurtalıkların hassasiyetini arttırdığı gözlenmiştir. Eğer FSH doz artışı gerekiyorsa, doz ayarlaması tercihen 7-14 gün aralıklarla ve 37.5-75 IU artı ş larla olmalıdır.

Klinik çalışmalarda, lutropin alfaya karşı aşırı duyarlılık bildirilmemiştir.

Luveris/FSH’ın insan menopoz gonadotropini ile (hMG) direkt karşılaştırılması yapılmamıştır. Önceki veriler ile yapılan karşılaştırma, Luveris/FSH ile elde edilen ovulasyon oranının, hMG ile elde edilene benzer olduğunu düşündürmektedir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Luveris, follitropin alfa dışında diğer tıbbi ürünlerle aynı enjeksiyon içinde karışım olarak kullanılmamalıdır. Yapılan çalışmalar, follitropin alfa ile birlikte kullanıldığında etken maddenin aktivite, stabilite, farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerinde belirgin bir değişiklik olmadığını göstermiştir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Gebelikte kullanım kategorisi X’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar:

Lutropin alfa gebelik döneminde uygulandığı taktirde ciddi doğum kusurlarına yol açmaktadır.

Gebelik dönemi:

Luveris, gebelik döneminde kontrendikedir.

Laktasyon dönemi

Luveris, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Üremeye olumsuz etkisi yoktur. Aksine infertil kadın ve erkek hastalarda üremeyi sağlamak için kullanılır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Luveris, hastaların araç ve makine kullanımım etkilemez.

4.8. İstenmeyen etkiler

a) Genel tanımı

Lutrofin alfa, follitropin alfa ile birlikte foliküler gelişimin stimülasyonu için kullanılır. Bu bağlamda, istenmeyen etkileri kullanılan maddelerden birine yüklemek zordur.

İnsan lüteinleştirici hormonu (hLH) içeren üriner kaynaklı preparatlar ile oldukça fazla sayıda pazarlama sonrası güvenlilik çalışması vardır. Uygulama yeri sorunları ve aşırıduyarlık reaksiyonları dışında, Luveris’in güvenlilik profilinin, üriner kaynaklı hLH ile benzer olması beklenir.

Klinik çalışmalarda, hafif ve orta şiddette enjeksiyon yeri reaksiyonları (çürük, ağrı, kızarıklık, kaşıntı veya şişme) sırasıyla, enjeksiyonların % 7.4 ve % 0.9’unda rapor edilmiştir.
Şiddetli enjeksiyon yeri reaksiyonları rapor edilmemiştir. Bugüne kadar Luveris uygulamasını takiben sistemik alerjik reaksiyon rapor edilmemiştir.

Ovaryen hiperstimülasyon sendromu, Luveris ile tedavi edilen hastaların % 6’dan azında gözlenmiştir. Şiddetli ovaryen hiperstimülasyon sendromu rapor edilmemiştir. (Özel uyarılar ve özel kullanım tedbirleri).

Nadir durumlarda, tromboembolizm, adneksal torsiyon (yumurtalık büyümesinin komplikasyonu olarak), hemoperitonyum’un insan menapoz gonadotropin tedavisi ile bağlantıları olmuştur. Bu advers etkiler gözlenmemiş olsa bile bunların Luveris kullanımı ile meydana gelmesi mümkün olabillir.

Özellikle daha önce tubal hastalık hikayesi olan kadınlarda, ektopik gebelikde meydana gelebilir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Luveris uygulamasının ardından, en iyi değerlendirme sonrasında aşağıdaki istenmeyen etkiler gözlemlenebilir. Herbir sıklık grubu içinde, istenmeyen etkiler azalan ciddiyet sırasında sunulmaktadır.

Gastrointestinal hastalıkları:

Yaygın:

Bulantı, karın ağrısı, pelvik ağrı

Reprodüktif sistem ve meme sorunları:

Yaygın :

Ovaryen hiperstimülasyon sendromu, over kisti, meme ağrısı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları:

Yaygın :

Başağrısı, uyku hali, enjeksiyon yeri reaksiyonu

Bildirilen istenmeyen etkiler, Luveris tedavisi ile hızı belirgin olarak daha düşük olan enjeksiyon yeri reaksiyonları hariç diğer hLH-içeren tıbbi ürünlerle uyuşmaktadır.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Lutropin alfa’nın aşırı doz etkileri bilinmemektedir. Ancak, ovaryen hiperstimülasyon sendromu oluşması mümkündür. Bu durum, kısım 4.4 özel kullanım uyarıları ve önlemleri bölümünde tarif edilmiştir.

Öte yandan, Lutropin alfa’nın 40,000 IU’ya kadar tek dozları sağlıklı kadın gönüllülere uygulanmıştır, ciddi advers etkiler göstermemiş ve çok iyi tolere edilmiştir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: gonadotropinler. ATC kodu: G03G

Lutropin alfa, kovalan olmayan bağlarla bağlı a- ve P-altbirimlerinden oluşan bir glikoprotein olup, rekombinant insan lüteinleştirici hormonudur. Lüteinleştirici hormon, ovaryen teka (ve granüloza) ve testiküler Leydig hücrelerinde, insan koryonik gonadotropininin (hCG) de bağlandığı ortak bir reseptöre bağlanır. Bu transmembranal LH/CG reseptörü, G-proteini ile kenetli reseptörler süper familyasının bir üyesidir; spesifik olarak, geniş bir ekstraselüler alana sahiptir. Rekombinant hLH’ın Leydig tümör hücreleri (MA-10) üzerindeki LH/CG reseptörüne in-vitro bağlanma afinitesi, hCG ve hipofizer hLH’mnkilerin arasındadır, fakat büyüklükleri aynıdır.

LH, overlerde, foliküler faz esnasında, androjenleri salgılamak için teka hücrelerini uyarır.
Bunlar, FSH ile uyarılmış foliküler gelişimi desteklemek amacıyla, estradiol üretimi için, granüloza hücresinin aromataz enzimi tarafından substrat olarak kullanılacaktır. Siklus ortasında yüksek LH düzeyleri, korpus luteum formasyonunu ve ovulasyonu tetikler.
Ovulasyondan sonra LH, kolesterolün pregnenolona dönüşümünü arttırarak korpus luteumda progesteron üretimini uyarır.

LH ve FSH eksikliği olan anovulatuar kadınlarda, foliküler gelişimin uyarılmasında lutropin alfa uygulamasıyla elde edilen primer etki, FSH uyarısıyla büyümüş olan foliküller tarafından estradiol sekresyonundaki artıştır.

Klinik çalışmalarda, hastaların endojen serum LH düzeyi <1.2 IU/L ile tanımlanmıştı.
Bununla birlikte, farklı laboratuarlarda yapılmış LH ölçümleri arasında değişiklikler olabilir ve bu nokta dikkate alınmalıdır.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Lutropin alfa’nın farmakokinetiği, hipofiz bezi desensitize kadın gönüllülerde 75 IU’dan 40,000 IU’ya kadar olan dozlar kullanılarak çalışılmıştır. Luveris’in tek ve tekrarlayan uygulamalarını takiben lutropin alfa farmakokinetikleri karşılaştırılabilir ve lutropin alfa birikim oranı en düşüktür. Aynı anda uygulandığında follitropin alfa ile farmakokinetik bir etkileşim oluşmaz.

Emilim ve Dağılım:

Intravenöz uygulamayı takiben, lutropin alfa yaklaşık 1 saatlik başlangıç yarılanma ömrüyle hızla dağılır ve yaklaşık 10-12 saatlik plazma terminal yarılanma ömrü ile vücuttan atılır.
Kararlı durumdaki dağılım hacmi 10-14 L civarındadır. Subkutan uygulamayı takiben, mutlak bioyararlanım yaklaşık % 60’dır; terminal yarılanma ömrü uzamıştır.

Eliminasyon:

Toplam klerens yaklaşık 2 L/saattir ve dozun % 5’den azı idrar ile atılır. Ortalama bulunma süresi yaklaşık 5 saattir

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

Lutropin alfa Eğri Altındaki Alan (EAA) ile tayin edildiği üzere, doğrudan uygulanan doza bağlı doğrusal farmakokinetik gösterir.

Farmakokinetik/farmakodinamik ilişkiler:

Lutropin alfa’nın farmakokinetik profili idrar kaynaklı hLH’nınkine benzerdir.

Klinik öncesi veriler, güvenlilik farmakolojisine ait konvansiyonel çalışmalara dayanarak tekrarlanan doz toksisitesi, genotoksisite, karsinojenik potansiyel gibi, insanlar için özel bir tehlike ortaya koymamıştır. Hormonun heterolog protein yapısından beklenileceği gibi, Lutropin alfa deney hayvanlarında, bir süre sonra ölçülebilir serum LH düzeylerinde azalmaya yol açan ancak biyolojik etkisini tümüyle yok etmeyen bir antikor cevabına neden olmuştur. Lutropin alfaya karşı gelişen antikorlardan dolayı bir toksisite belirtisi gözlenmemiştir.

Gebe sıçanlara ve tavşanlara, lutropin alfa’nın 10 IU/kg/gün ve daha yüksek dozlardaki tekrarlanan uygulamaları, fötusların resorbsiyonu dahil, reprodüktif fonksiyonun bozulmasına sebep olmuş ve ana hayvanların vücut ağırlığındaki artışı azaltmıştır. Yine de, her iki hayvan modelinde de ilaca bağlı teratogenez gözlenmemiştir.

Diğer çalışmalar, lutropin alfa’nın mutajenik olmadığını göstermiştir.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Toz

Sakaroz

Disodyum fosfat dihidrat

Sodyum dihidrojen fosfat monohidrat

Polisorbat 20

Konsantre fosforik asit

Sodyum hidroksit

Metionin

Nitrojen

Çözücü

6.2. Geçimsizlikler

Bu tıbbi ürün, kısım 6.6’da belirtilenler dışında başka tıbbi ürünler ile karıştırılmamalıdır.

6.3 Raf-ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Toz 3 ml, nötr, renksiz cam (Tip 1) flakonda ambalajlanmıştır. Flakon, bromobutil tıpa ve alüminyum sıyırma halkalı “flip-off” kapak ile kapalıdır. Çözücü ya 2 ml ya da 3 ml nötr renksiz cam (tip 1) flakon ile teflon kaplı lastik tıpa veya 2 ml nötr, renksiz cam (tip 1) ampulde ambalajlanmıştır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

İlk açılma ve hazırlanmasını takiben hemen ve tek kullanım içindir.

Toz, kullanmadan hemen önce çözücü ile hafif çevirerek karıştırıp çözülmelidir.

Hazırlanan çözelti partikül içeriyorsa ya da berrak değilse uygulanmamalıdır.

Luveris follitropin alfa ile karıştırılabilir ve tek enjeksiyon olarak birlikte uygulanabilir.

Bu durumda, Luveris önce çözülmeli ve daha sonra follitropin alfa tozunu çözmek için kullanılmalıdır.

Büyük hacimlerde enjeksiyonların önlenebilmesi amacıyla bir flakon Luveris ile bir veya iki ampul follitropin alfa 37,5 IU, 75 IU veya 150 IU birlikte 1 ml çözücü ile hazırlanabilir.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller, yerel düzenlemelere uygun olarak atılmalıdır.

Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir. Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret AŞ
Geri Ödeme KoduA04789
Satış Fiyatı 118.79 TL [ 20 Nov 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 118.79 TL [ 13 Nov 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699777790263
Etkin Madde Lutropin Alfa
ATC Kodu G03GA07
Birim Miktar 75
Birim Cinsi IU
Ambalaj Miktarı 1
Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Gonadotropinler ve diğer ovulasyon uyarıcılar > Lutropin Alfa
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
LUVERIS 75 IU 1 flakon Barkodu