LH-RH FERRING 0.1 mg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren 1 ampül Kısa Ürün Bilgisi

Gonadorelin Asetat }

Çeşitli İlaçlar > OTHER DIAGNOSTIC AGENTS > Gonadorelin asetat
Ferring İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti | 30 December  2011

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

LH-RH Ferring 0.1 mg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampül

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde: 1 mİ çözelti içeren bir ampül, 0.091 mg gonadoreline eşdeğer, 0.1 mg gonadorelin asetat içerir.

Mannitol.........................50 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Enjeksiyonluk çözelti.

Berrak renksiz çözelti.


4.1. Terapötik endikasyonlar

Bu tıbbi ürün yalnızca diyagnostik kullanım içindir.

Hipotalamus, hipofız ve gonad disfonksiyonlarının teşhisi için:

• Tek doz uygulaması:

Periferden kaynaklanan gonad disfonksiyonları ile merkezi gonadal disfonksiyonları (hipolatamik veya hipofızer yetersizlik) birbirinden ayırmak için uygulanır.

• Tekrarlı doz uygulaması ya da infüzyon:

Hipofız ya da hipotalamustan kaynaklanan gonadal disfonksiyonları birbirinden ayırmak için (primer veya sekonder “hipotalamik” amenore, ya da endojen gonadorelin yetersizliğine veya yokluğuna bağlı hipogonadotropik hipogonadizm).

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Teşhis için, intravenöz yoldan tek doz olarak 25 |ig veya 100 |ig enjekte edilir. Birkaç saatlik aralar ile uygulama tekrarlanabilir veya pulsatil infüzyon yapılabilir.

Erişkinlerde

100 |ig gonadorelin i.v. bolus enjeksiyonu (1 ampul LH - RH).

Çocuklarda

Vücut yüzey alanının her m ’si için 60 |ig gonadorelin i.v. bolus enjeksiyonu, en az ’A LH-RH ampule karşılık gelen 25 |ig gonadorelin verilmelidir.

Uygulama şekli:

LH-RH intravenöz enjeksiyon olarak uygulanmaktadır.

GnRH testinin yürütülmesi (tek doz enjeksiyon)

- Bazal LH ve FSH değeri tayini için 2 mİ kan alınır.

- Sonra IV 25 - 100 |ig LH - RH bolus enjeksiyonu yapılır.

- LH ve FSH ölçümleri için 30 dakika sonra, ayrıca gerekirse 60, 90, 120 dakika sonra 2 mİ kan daha alınır.

LH ve FSH’da maksimum artış, yaklaşık 30 dakika sonra beklenir. Normal hipofız bezi fonksiyonlarında bolus gonadorelin uygulamasından sonra, normal ya da yüksek başlangıç değerine göre 3 veya 4 katlık reaktif bir LH artışı normal olarak kabul edilebilir.

Tek bir test ile sadece hipofızer gonadotropinlerin bulunup bulunmadığı tespit edilebilir. Ancak, tek doz gonadorelin uygulaması, hipotalamik ve hipofız bezi rahatsızlıklarını birbirinden ayırmak için her zaman uygun değildir. Hipofızer gonadotropin rezervlerini değerlendirmek ve hipofız ve hipotalamik fonksiyonel rahatsızlıkları birbirinden ayırmak için uygulamanın tekrarı gerekecektir.

Kadınlarda gonadorelin ile stimülasyonu takiben LH ve FSH yanıtı, döngüsel değişikliklere bağlıdır. Luteal fazdaki artış, erken folliküler fazda olduğundan 2 kat daha fazladır.

Gonadorelin, fonksiyonel hipofız bezinde gonadotropin serbestleşmesini stimüle eder.

Uzun bir süre devam eden hipofız bezi baskılanması durumunda gonadotropin salgısını başlatmak için, tekrarlı uygulama gerekebilir (tekrarlayan enjeksiyonlar ya da pulsatil uygulama).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer hasarı ve böbrek yetmezliğinde eliminasyon yavaşlayacağından dolayı gonadotropin salımı artar.

Pediyatrik popülasyon:

Yukarıda verilen doz bilgileri dışında özel bir veri bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

LH-RH gonadorelin asetat ve yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Gonadorelin hipofız adenoması olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır, çünkü hemorajik infarktüs (hipofızer apopleksi) bildirilmiştir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Özellikle TRH (protirelin) ile birlikte uygulandığında olmak üzere, hipofız adenoması olan hastalarda seyrek olgular halinde, geçici nörolojik semptomlar ve hipofızer apopleksi gözlenmiştir. Bu gibi olgularda, gonadorelinin tanısal amaçlı kullanımı yeniden gözden geçirilmelidir.

Androjen, östrojen, gestajen ve glukokortikoid gibi hipofızin gonadotropin sekresyonunu etkileyen ilaçlar kullanılırsa test sonuçları değişebilir. Bundan başka gonadotropin düzeyi, spironolakton tedavisiyle beraber geçici olarak artabilir, levodopa ile az miktarda artabilir ya da digoksin ve oral kontraseptiflerle beraber kullanıldığında azalabilir. Prolaktin artırıcı ajanlarla (metoklopramid gibi dopamin antagonistleri, fenotiyazin), birlikte tedavi, gonadorelin uygulamasından sonraki reaksiyonu azaltabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Veri yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Kadınlarda erken ovulasyona neden olabilir. Doğum kontrolü için gerekli önlemler alınmalıdır.

Gebelik dönemi

LH-RH’ın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (bkz. bölüm 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Gonadorelinin insanlarda gebelik esnasında klinik kullanımı, herhangi bir pratik önem taşımaz, çünkü serumda artan östrojen konsantrasyonu hipofızden LH salgısını inhibe eder ve böylelikle gonadorelin uyarıcı etkisini kaybeder. Gonadorelin gebelik süresince kontrendikedir.

Laktasyon dönemi

Laktasyon döneminde gonadorelin kullanımına ilişkin veri mevcut değildir. Gonadorelin laktasyon sırasında kontrendikedir.

Üreme yeteneği/Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanma yeteneğine olan etkileri üzerinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

4.8. İstenmeyen etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

aşağıdaki sınıflama kullanılarak sıklık gruplarına ayrılmıştır:

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Bağışıklık sistemi bozukluklan

Yaygın olmayan: Anafılaktik reaksiyonlar Çok seyrek: Anafılaktik şok

Sinir sistemi bozukluklan

Çok seyrek: Geçici nörolojik semptomlar*, hipofızer apopleksi*

*Hipofız adenoması olan hastalarda. Bu tip vakalarda, gonadorelin ile teşhis veya tedavi uygulaması yeniden gözden geçirilmelidir.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

Yaygın olmayan: Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları (ağrı, kaşıntı ve şişlik ile belirginleşen kızarıklık)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Dozun önerilen maksimum dozun ötesine artırılması, hipofız fonksiyonlarında geçici inhibisyon ile sonuçlanabilir.

Doz aşımı durumunda, bildirilen istenmeyen etkiler oluşabilir (Bkz. Bölüm 4.8). Gonadorelin hızla vücuttan dışarı atılabildiğinden doz aşımı durumunda önlem alınmasına gerek yoktur.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Gonadotropin serbestleştirici hormonlar ATC kodu: H01 CA01

Gonadorelin insanların ve çok sayıda hayvan türünün hipotalamus dokusunda bulunan bir peptid hormonudur. Hipofız bezinden her iki gonadotropinin (LH ve FSH) serbestlenmesini sağlayan, fizyolojik serbestletici hormondur (gonadotropin serbestletici hormon). Fizyolojik koşullarda, gonadorelin 60 - 120 dakikalık aralıklarla, yaklaşık birer dakikalık kısa süreler içinde, kısa pulsasyonlar şeklinde salgılanır.

Avrupa Farmakopesi’ne göre üretilen sentetik gonadorelin asetat, doğal hipotalamik gonadorelin asetat ile aynı yapıya sahiptir.

Gonadorelin hayvan deneylerinde, dişi hayvanlarda LH ve FSH salgılanmasını sağlayarak, folikül olgunlaşmasını ve ovülasyonu uyarır. Erkek hayvanlarda spermatogenezi ve testosteron salgısını uyarır.

Gonadorelinin genel farmakolojisine bakıldığında, yüksek dozlarda bile, ön hipofızdeki parsiyel gonadotropik fonksiyonu dışında, diğer organ fonksiyonları üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Gonadorelin gastrointestinal yoldan az miktarda emilir.

Dağılım:

Proteinlere bağlanma % 15’ten azdır.

Biyotransformasyon:

Gonadorelin karaciğer ve böbreklerde metabolize olur. Bozulmamış metabolitler böbreklerden elimine edilir, safra eliminasyonu düşüktür.

Gonadorelin plazmada hidrolize olur ve inaktif metabolitler olarak idrarla atılır.

Eliminasyon:

İnsanlar ve hayvanlarda gonadorelin, IV enjeksiyondan sonra, 10 dakikadan daha kısa bir yarı-ömür ile, hızla elimine edilir. Deaktivasyon, karaciğer, ön hipofız ve diğer organ dokularındaki eksopeptidazlar ve endopeptidazlar tarafından gerçekleştirilir. En önemli inaktivasyon organları karaciğer ve böbrektir. Karaciğer bozuklukları veya böbrek yetmezliği durumunda, eliminasyon yavaşlar ve gonadorelinden kaynaklanan gonadotropin salımı artar.

Gonadorelinin böbrekten atılımı, oligopeptidlerin idrarda tespit edilebilmesine yol açar. Gonadorelinin bozulmamış yapısı biyolojik aktivite için gereklidir, terapötik dozla oluşan tüm metabolitler biyolojik olarak etkisizdir.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

Veri yoktur.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Akut toksisite

Çok yüksek dozlarda bile gonadorelin toksikolojik etki göstermez, fakat testiküler fonksiyonların (testosteronda azalma) inhibisyonuna ve androjene bağımlı organların involüsyonuna neden olur.

Gonadorelinin akut toksisitesi üzerindeki araştırmalar, fare ve sıçanlarda IV enjeksiyondan sonra yapılmıştır.

Sub-kronik ve kronik toksisite

IV uygulamalı çalışmalar sıçanlarda (30 gün), köpeklerde (90 gün), SC uygulamalı çalışmalar ise sıçanlarda (90 gün) yapılmıştır. Yüksek doz gonadorelin, testiküler fonksiyonların inhibisyonuna ve androjene bağımlı organların dejenerasyonuna neden olur.

Lokal tolerans

Tavşanlara yapılan tek uygulamadan sonra (IV, intraarteriyel, paravenöz) özel intolerans belirtileri görülmemiştir.

Mutajenik ve karsinojenik potansiyel

Mutajenisite konusunda veri bulunmamaktadır. Doğal pitüiter gonadorelin ile eşdeğer olan yapısı nedeniyle, genotoksik özellik beklenmez.

Üreme toksisitesi

Sıçan ve tavşanlar ile yapılan deneyler, güçlü bir luteolitik etki ve fetal absorpsiyon ve perinatal ölümlerde artış göstermiştir. Sıçanlarda bu durum, östrojen reseptörlerinin inhibisyonuyla birlikte giden fetus retardasyonuna bağlanmıştır.

Sıçan ve tavşanlarda gonadorelin ile yapılan üreme toksisitesi incelemeleri yüksek luteolitik aktivite, embriyo ölümü ve perinatal ölüm oranında artış göstermiştir. Fetusta doza bağlı büyüme geriliği görülmüştür (vücut kitlesinde azalma, ossifıkasyonda gecikme). Ekstemal anomaliler ve/veya iç organ ya da iskelet anomalileri saptanmamıştır.

Hamilelik ve laktasyon sırasında gonadorelin kullanımı ile ilgili deneyim bulunmamaktadır.

Teratojenisite

Teratojenik bir etki saptanmamıştır.

Bununla birlikte, gonadorelinin insanlardaki klinik kullanımı, gebelik süresince herhangi bir pratik anlam taşımamaktadır; çünkü serumda artan östrojen konsantrasyonu, hipofızden LH salınmasını inhibe etmekte ve böylelikle gonadorelin uyarıcı aktivitesini kaybetmektedir.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen bir geçimsizliği yoktur.

Geçimlilik çalışmaları yapılmamıştır, bu nedenle bu tıbbi ürün diğer tıbbi ürünler ile karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Özel bir gereklilik bulunmamaktadır. Kullanılmamış olan ürün ya da atık materyaller, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir. Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Ferring İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduA04607
Satış Fiyatı 167.13 TL [ 9 Jul 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 167.13 TL [ 2 Jul 2021 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697621750197
Etkin Madde Gonadorelin Asetat
ATC Kodu V04CM01
Birim Miktar 0.1
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Çeşitli İlaçlar > OTHER DIAGNOSTIC AGENTS > Gonadorelin asetat
İthal ( ref. ülke : Almanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
LH-RH FERRING 0.1 mg/ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren 1 ampül Barkodu