Bilim İlaçları › LEODEX 25 mg 20 film kaplı tablet › KT › Kullanmadan Önce

LEODEX 25 mg 20 film kaplı tablet Kullanmadan Önce

Deksketoprofen Trometamol }

Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Deksketoprofen Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 15 June  2012

2.LEODEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LEODEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•    Deksketoprofen trometamole veya LEODEX’in içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,

•    Asetilsalisilik asit veya diğer steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlara karşı aleıjiniz varsa

•    Astımınız varsa veya geçmişte asetilsalisilik asit veya diğer steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlan kullandıktan sonra astım atağı, akut alerjik rinit (alerjiye bağlı burunda kısa süreli iltihaplanma), burun polipleri (alerjiye bağlı olarak burun içerisinde oluşan kitleler), ürtiker (cilt döküntüsü), alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik veya solunum zorluğu) veya göğüste hrnltr (wheezing) meydana geldiyse,

•    Peptik ülseriniz varsa ya da daha önceden şikayetiniz olduysa,

•    Steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlann (NSAİİ) önceki kullanrmma bağlı olarak mide veya bağırsak kanaması veya delinmesi meydana gelmişse veya geçmişte böyle bir şikayetiniz olduysa,

•    Süregelen sindirim sorunlannm (ömeğin hazrmsrzlrk, göğüste yanma gibi) veya süregelen iltihaplı bağırsak hastalığınız (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit) varsa,

•    Ciddi kalp yetmezliğiniz, orta veya şiddetli böbrek sorunlan veya ciddi karaciğer sorunlannız varsa,

•    Kanama bozukluğunuz veya kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa,

•    Hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemindeyseniz veya emziriyorsanız.

LEODEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

•    Geçmişte süregelen iltihaplı bağırsak hastalığı geçirdiyseniz (ülseratif kolit, Crohn hastalığı),

•    Mide ve bağırsak sorunlarrnrz varsa veya geçmişte şikayetiniz olduysa,

•    Peptik ülser veya kanama riskini arttıracak diğer ilaçlar, ör. oral steroidler, bazı antidepresanlar (SSRI tipi ilaçlar, ömeğin Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri), varfarin gibi antikoagülanlar veya asetilsalisilik asit gibi kan pıhtılaşmasını önleyen ajanlar alryorsamz, böyle durumlarda, LFODEX almadan önce doktorunuza danışmız. Doktorunuz, midenizi korumak için ilave bir ilaç almanızı isteyebilir (ör. misoprostol veya mide asidi üretimini engelleyen ilaçlar).

•    Kalp sorunlannız varsa, daha önce inme geçirdiyseniz veya risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız (ömeğin, yüksek tansiyonunuz, diyabetiniz veya yüksek kolesterolünüz varsa veya sigara içiyorsanız) tedaviniz hakkında doktorunuza veya eczacımza danışınız.

LEODEX gibi ilaçlar kalp krizi riskinde (miyokardiyal enfarktüsü) veya inme riskinde hafif artış ile ilişkilendirilebilir. Yüksek dozlar ve uzun süreli tedavi ile her türlü risk daha olasıdır, önerilen dozu veya tedavi süresini aşmayınız.

•    Yaşlıysanız, yan etki yaşama olasılığınız daha yüksektir, özellikle peptik ülserlerin kanama ve delinmesi yaşamı tehdit edebilir (bkz. Bölüm 4). Bunlardan herhangi biri meydana gelirse, derhal doktorunuza başvurunuz.

•    Aleıji şikayetiniz varsa veya geçmişte alerjik sorunlarınız olduysa,

•    Sıvı tutulumunun yanı sıra, böbrek, karaciğer veya kalp sorunlannız varsa (yüksek tansiyon ve/veya kalp yetmezliği) veya bu sorunlann herhangi bir tanesinden geçmişte şikayetiniz olduysa,

•    Diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar alıyorsanız veya aşırı sıvı kaybı nedeniyle (ör. aşın idrara çıkma, ishal veya kusma) su kaybı ve kan hacminde azalma sorunlan yaşıyorsanız,

•    Doğurganlık problemleriniz varsa (LEODEX doğurganlığı olumsuz yönde etkileyebilir, bu nedenle hamile kalmayı planlıyorsanız veya doğurganlık testi yaptınyorsanız bu ilacı kullanmayınız),

•    Hamileliğinizin birinci veya ikinci üç aylık dönemindeyseniz,

•    Kan veya kan hücrelerinin yapımında bir düzensizlik şikayetiniz varsa,

•    Sistemik lupus eritematozus (ciltte yaygın pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veya kanşık bağ dokusu hastalığınız varsa (bağ dokusunu etkileyebilecek bağışıklık sistemi bozukluklan),

•    18 yaşın altındaysanız,

•    Tedaviniz boyunca aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsanız ilacı almayı bırakınız ve acilen tıbbi yardım isteyiniz.

Dışkıdan kan gelirse, siyah renkte katranımsı dışkı, kan kusma veya kahve telvesine benzer koyu renkte parçalar gelirse,

•    Hazımsızlık veya mide yanması, abdominal bölgede ağn (midenizde ağn) veya diğer anormal mide semptomlanndan şikayetçiyseniz, ilacı almayı bırakınız ve doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LEODEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yolu nedeni ile herhangi bir uyan gerekmemektedir.

Hamilelik

tlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğin üçüncü üç aylık dönemi boyunca LEODEX’i kullanmayınız.

Çok gerekli olmadıkça LEODEX’i hamileliğin birinci veya ikinci üç aylık dönemi boyunca almamak en iyi seçim olacaktır.

Hamile iseniz doktorunuza söyleyiniz. Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız LEODEX kullanmak sizin için doğru olmayabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız LEODEX kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

LEODEX, tedavinin yan etkisi olarak baş dönmesi veya uyuşukluk ihtimali nedeniyle, araç ve makine kullanma yeteneğinizi az da olsa etkileyebilir. Eğer bu etkileri fark ederseniz, belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Tavsiye için doktorunuza danışınız.

LEODEX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her LEODEX doz başına 5 mL biraya veya 2.08 mL şaraba eşdeğer olan 200 mg etanol içerir. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

Bu tıbbi ürün her dozunda 8 mg, yani 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

LEODEX’in yanında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuzu, diş hekiminizi veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. Bazı ilaçların bir arada kullanılmaması veya kullanıldığı takdirde dozlarının ayarlanması gerekebilir.

Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar:

•    Asetilsalisilik asit (aspirin), kortikosteroidler veya diğer antiinflamatuvar ilaçlar

•    Kan pıhtılarını önlemede kullanılan varfarin, heparin veya diğer ilaçlar

•    Belirli duygudurum bozuklukların tedavisinde kullanılan lityum

•    Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) ve kanser tedavisi için kullanılan metotreksat

•    Epilepsi (sara) için kullanılan hidantoinler ve fenitoin

•    Bakteriyel enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) için kullanılan sülfametoksazol Önlem gerektiren kombinasyonlar:

•    Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullanılan ADE inhibitörleri, diüretikler, beta blokörler ve anjiyotensin II antagonistleri

•    Süregelen venöz ülserlerin tedavisinde kullanılan pentoksifılin ve okspentifılin

•    Vira! enfeksiyon tedavisinde kullanılan zidovudin

•    Diyabet için kullanılan klorpropamid ve glibenklamid

Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar:

•    Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan kinolon antibiyotikleri (ör. siprofloksasin, levofloksasin)

•    Bağışıklık sistemi hastalıkları tedavisinde ve organ naklinde kullanılan siklosporin veya takrolimus

•    Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fıbrinolitik ilaçlar, yani kan pıhtılarını eritmede kullanılan ilaçlar

•    Gut tedavisinde kullanılan probenesid

•    Süregelen kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan digoksin

•    Hamileliği sonlandırmak için kullanılan mifepriston

•    Seçici serotonin geri alım inhibitörleri türünde antidepresanlar (SSRI’ler)

•    Trombosit agregasyonu (kan pulcuklarının kümelenmesi) ve kan pıhtısı oluşumunu azaltmada kullanılan anti-trombosit ajanlar

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Artrit Artrit  Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA13319
Satış Fiyatı 53.08 TL [ 24 Nov 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 53.08 TL [ 17 Nov 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699569091776
Etkin Madde Deksketoprofen Trometamol
ATC Kodu M01AE17
Birim Miktar 25
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Deksketoprofen
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

LEODEX 25 mg 20 film kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
24 Nov 202353.08 TL
17 Nov 202353.08 TL
13 Nov 202353.08 TL
3 Nov 202353.08 TL
27 Oct 202353.08 TL
20 Oct 202353.08 TL
16 Oct 202353.08 TL
10 Oct 202353.08 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları