İE Menarini İlaçları › LATIXA 750 mg uzatılmış salınımlı 60 tablet › Kullanma Talimatı

LATIXA 750 mg uzatılmış salınımlı 60 tablet Kullanma Talimatı

Ranolazin }

Kalp Damar Sistemi > Diğer Kalp İlaçları > Ranolazin MENARİNİ İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş | Güncelleme : 24 May  2013

LATIXA 750 mg uzatılmış salimli tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

750 mg Ranolazin

Yardımcı maddeler

Kamauba mumu, hipromelloz, magnezyum stearat, metakrilik asit-etil akrilat kopolimer (1:1), mikrokristalin selüloz, sodyum hidroksit, titanyum di oksit, gliserol triasetat, laktoz monohidrat, FD&C mavi no. 1 lak (E 133) ve FD&C sarı no. 5 lak (E 102)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LATIXA nedir ve ne için kullanılır?

2. LATIXA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LATIXA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LATIXA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.LATIXA nedir ve ne için kullanılır?

LATIXA, sıklıkla egzersiz ya da çok aktivite ile vücudun üst yarısında kamın üst kısmı ila boyun arasında kalan bölgede herhangi bir yerde rahatsızlık ya da göğüs ağrısı şeklinde kendini gösteren anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte kullanılan bir ilaçtır.

İyi hissetmiyor veya daha kötü hissediyorsanız doktorunuzla konuşmalısınız.


2.LATIXA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LATIXA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • ranolazin’e ya da bu ilacın diğer yardımcı maddelerine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
 • ciddi böbrek sorunlarınız var ise,
 • orta dereceli ya da ciddi karaciğer sorunlarınız var ise,
 • bakteriyel enfeksiyonların (klaritromisin, telitromisin), mantar enfeksiyonlarının (itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol, posakonazol), HIV enfeksiyonunun (proteaz inhibitörleri), depresyonun (nefazodon) ya da kalp ritim bozukluklarının (örneğin kinidin, dofetilid veya sotalol) tedavisi için bazı belirli ilaçlan kullanıyorsanız.
 • LATIXA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • hafif ya da orta dereceli böbrek sorunlarınız var ise,
 • hafif derecede karaciğer sorunlannız var ise,
 • herhangi bir zamanda anormal elektrokardiyogram (EKG- kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt) bulgularınız tespit edildiyse,
 • ileri yaşta iseniz,
 • düşük vücut ağırlığına sahip iseniz (60 kg ya da altı),
 • kalp yetmezliğiniz var ise.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LATIXA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  LATIXA aç veya tok kamına alınabilir. LATIXA ila tedaviniz süresince, greyfurt yemeyiniz veya greyfurt suyu içmeyiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz almanızı önermediği sürece hamileyken LATIXA kullanmayınız. Hamile olduğunuzu düşünüyor veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederşeniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız LATIXA kullanmayınız.

  LATDCA’nın araç ve makine kullanımı üzerine etkisiyle ilgili hiçbir çalışma bulunmamaktadır. Doktorunuzdan araç veya makine kullanımı üzerine tavsiye alınız.

  LATIXA araç ve makine kullanma yeteneğini etkileyebilecek baş dönmesi (sık), görme bulanıklığı (sık olmayan), zihin karışıklığı (sık olmayan), hayal görme (sık olmayan), çift görme (yaygın olmayan), koordinasyon sorunları (seyrek) gibi yan etkilere neden olabilir. Belirtiler ortaya çıkarsa sorun tamamen ortadan kalkana kadar araç veya makine kullanmayınız.

  LATIXA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ilaç azo boya maddesi E102 içerir. Bu boya maddesi alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Bu ilaç laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tibbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani bu dozda, sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  LATIXA alıyorsanız aşağıdaki ilaçlan kullanmayınız:

 • bakteriyel enfeksiyonların (klaritromisin, telitromisin), mantar enfeksiyonlannın (itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol, posakonazol), HIV enfeksiyonunun (proteaz inhibitörleri), depresyonun (nefazodon) ya da kalp ritim bozukluklannın (örneğin kinidin, dofetilid veya sotalol) tedavisinde kullanılan belli ilaçlar.
 • Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız LATIXA almadan önce doktorunuza ya da eczacınıza başvurunuz.

 • Organ nakli sonrası organın vücut tarafından reddini önlemek için bir ilacın (siklosporin) , diltiazem veya verapamil gibi bazı kalp ilaçlannın, bakteriyel enfeksiyonun (eritromisin) ya da mantar enfeksiyonunun (flukonazol) tedavisinde kullanılan belli ilaçların kullanıldığı durumlar. Bu ilaçlar; LATDCA’nın olası yan etkileri olan baş dönmesi, mide bulantısı ya da kusma gibi yan etkilerin görülme sıklığında artışa neden olabilir. Doktorunuz daha düşük dozda ilaç vermeye karar verebilir.
 • Sara hastalığı ya da diğer nörolojik (sinir sistemi) hastalıkların tedavisi için kullanılan ilaçlar (örn. fenitoin, karbamazepin veya fenobarbital); bir enfeksiyon (örn. verem) için alınan rifampisin ya da bitkisel bir ilaç olan sarı kantaron (St.John’s Wort) gibi ilaçlar LATDCA’nın daha az etkili olmasına neden olabilir.
 • Digoksin ya da metropolol içeren ilaçlar: LATIXA aldığınız süreçte doktorunuz bu ilaçların dozunu değiştirmek isteyebilir.
 • Alerji (örn. terfenadin, astemizol, mizolastin), kalp ritim bozuklukları (örn. dizopiramid,
 • prokainamid) ve depresyon (imipramin, doksepin, amitiriptilin gibi) hastalıklarının tedavisi için alınan belli ilaçlar EKG’nizi etkileyebilir.

 • Depresyon (bupropiyon), psikoz (bir tür ruhsal bozukluk), HIV enfeksiyonu (efavirenz) ya da kanser (siklofosfamit) tedavisi için kullanılan belli bazı ilaçlar.
 • Kandaki yüksek kolesterol seviyelerinin tedavisine yönelik birtakım ilaçlar (örn. simvastatin, lovastatin, atorvastatin). Bu ilaçlar kas ağrısı ve kas hasarına neden olabilir. Doktorunuz, LATIXA aldığınız sürece bu ilacın dozunu değiştirmeye karar verebilir.
 • Nakil yapılan organ reddini önlemede kullanılan birtakım ilaçların (örn. takrolimus, siklosporin, sirolimus, everolimus) dozunu doktorunuz LATIXA aldığınız sürece değiştirmeye karar verebilir.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.LATIXA nasıl kullanılır ?

 • Bu ilacı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız herhangi bir durumda lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız
 • Yetişkinler için başlangıç dozu günde iki kez alınan 375 mg’lik tablettir.
 • Doktorunuz 2-4 hafta sonra tam etki sağlayabilecek doza, öncelikle günde iki kez 500 mg’a, daha sonra tedaviye cevabınıza göre günde iki kez 750 mg’a yükseltebilir. Doz, önerilen maksimum doz olan günde iki kez 1000 mg’a çıkarılabilir.
 • Baş dönmesi veya hasta olma ya da hasta hissetme gibi yan etkiler gelişirse doktorunuza başvurmanız önemlidir. Doktorunuz dozunuzu düşürebilir veya bu yeterli gelmezse LATIXA tedavisine son verebilir.
 • Uygulama yolu ve metodu

 • Tabletleri daima bütün olarak ve suyla yutunuz. İlacın vücudunuzda tabletten salım şeklini etkilediğinden dolayı tabletleri ezmeyiniz, emmeyiniz, çiğnemeyiniz ya da ikiye bölmeyiniz.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklar ve 18 yaşın altındaki ergenler LATIXA kullanmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda doz ayarlaması dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

  Böbrek yetmezliği:

  LATIXA şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Hafif - orta dereceli böbrek yetmezliği olan hastaların doz ayarlamasında dikkatli olunmalıdır. Karaciğer yetmezliği:

  LATIXA orta veya şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Hafif karaciğer yetmezliği olan hastaların doz ayarlamasında dikkatli olunmalıdır.

  Eğer LATIXA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla LATIXA kullanırsanız

  LATIXA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  LATIXA'i kullanmayı unuttuysanız

  Günlük almanız gereken dozunuzu almayı unuttuysanız ve bir sonraki dozunuzu alma zamanınıza (6 saatten az) yakın bir zaman değilse, hatırlar hatırlamaz alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LATIXA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Kalp Krizi Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

MENARİNİ İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş
Geri Ödeme KoduA14519
Satış Fiyatı 646.66 TL [ 16 Feb 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 646.66 TL [ 9 Feb 2024 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699832090475
Etkin Madde Ranolazin
ATC Kodu C01EB18
Birim Miktar 750
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 60
Kalp Damar Sistemi > Diğer Kalp İlaçları > Ranolazin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

LATIXA 750 mg uzatılmış salınımlı 60 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
16 Feb 2024646.66 TL
9 Feb 2024646.66 TL
2 Feb 2024646.66 TL
29 Jan 2024646.66 TL
22 Jan 2024646.66 TL
15 Jan 2024646.66 TL
8 Jan 2024646.66 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları