Polifarma İlaçları › LAKTATLI RINGER 1000 ml sol. setli › KT › Kullanmadan Önce

LAKTATLI RINGER 1000 ml sol. setli Kullanmadan Önce

Kalsiyum Klorür + Potasyum Klorür + Sodyum Klorür + Sodyum Laktat }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Elektrolitler Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 29 June  2012

2.LAKTATLI RINGER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LAKTATLI RINGER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Daha önce LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU, içerdiği etkin maddeler ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçlan aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk kesilmesi, hınltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ.

Aleıjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

Eğer,

-    Seftriakson (bir antibiyotik) kullanan bir yenidoğansanız (28 günlükten az),

-    Sodyum laktat veya LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nun içerisindeki herhangi diğer maddelere karşı alerjiniz varsa,

-    Vücut hücrelerinin çevresindeki boşluklarda çok fazla sıvı olduğunda (hücre dışı hiperhidrasyon),

-    Kan damarlarında kan hacminin olması gerekenden daha fazla olduğunda (hipervolemi),

-    Ciddi böbrek yetmezliği (böbreklerinin iyi çalışmadığında ve diyalize ihtiyaç duyulduğunda),

-    Telafi edilmemiş kalp yetmezliği. Bu kalp yetmezliği yeterli şekilde tedavi edilmemiştir ve aşağıdaki semptomlara neden olmaktadır:

-nefes darlığı

-ayak bileklerinde şişme

-    Kandaki potasyum seviyelerinin normalden fazla olması (hiperkalemi),

-    Kandaki kalsiyum seviyelerinin normalden fazla olması (hiperkalsemi),

-    Kanın çok bazik olması rahatsızlığı (metabolik alkaloz),

-    Karın içindeki sıvının artmasına sebep olan karaciğer rahatsızlığı (asidik siroz),

-    Kanınız hayatınızı tehdit edici kadar çok asidikse (ciddi metabolik asidoz),

-    Metabolik asidozun bir çeşidi (laktik asidoz),

-    Ciddi karaciğer rahatsızlığı (karaciğer düzgün çalışmadığında ve yoğun tedavi gerektirdiğinde),

-    Yetersiz laktat metabolizması (laktat karaciğer tarafından yok edilirken ciddi karaciğer rahatsızlıklarında meydana gelir)

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

LAKTATLI RINGER'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa,

-    Seftriakson (bir antibiyotik) kullanıyorsanız (ayrıca “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” bölümüne bakınız).

-    Kalp yetmezliği

-    Solunum yetmezliği (akciğer rahatsızlığı)(yukarıdaki şartlarda özel görüntüleme gerekebilir)

-    Yetersiz böbrek fonksiyonu

-    Kandaki klor seviyesinin normalden yüksek olması (hiperkloremi)

-    Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)

-    Deri altında tüm vücudu etkileyen sıvı birikmesi (genel ödem)

-    Deri altında, özellikle ayak bileği çevresinde sıvı birikmesi (çevresel ödem)

-    Akciğerlerde sıvı birikmesi (akciğer ödemi)

Hamilelik

-    Aldosteron adlı hormon seviyesinin yükselmesi (aldosteronizm)

-    Kandaki sodyum seviyesinin normalden yüksek olması (hipernatremi) veya sodyum tutulması (vücut çok fazla sodyum tuttuğunda) ile ilgili diğer durumlar, steroitlerle tedavi gibi (ayrıca “Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanımı” bölümüne bakınız).

-    Kalp rahatsızlığının herhangi bir çeşidi

-    Kandaki potasyum seviyesinin yüksek olması durumları (hiperkalemi):

-böbrek yetmezliği

-adrenokortikal yetmezlik (vücuttaki kimyasal konsantrasyonlarını kontrol eden hormonları etkileyen böbreküstü bezinin rahatsızlığı)

-akut dehidrasyon (kusma veya ishale bağlı vücuttaki su kaybı)

-yaygın doku hasarı (ciddi yanıklarda meydana gelebilmesi gibi)

Kandaki potasyum seviyelerinin yakından izlenmesi gerekmektedir.

-    Vitamin D seviyesinin yüksek olması ile ilgili hastalıklar (örneğin cildi ve iç organları etkileyen sarkoidoz hastalığı)

-    Böbrek taşlan

-    Yetersiz karaciğer fonksiyonu

-    Diyabet

Size infüzyon uygulandığında, doktorunuz kan ve idrar örneklerinizi analiz edecektir:

-    kanınızdaki sodyum ve potasyum gibi kimyasalların miktarı

-    kan ve idrannızın asiditesi (asit-baz dengeniz).

LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU potasyum içermesine rağmen, kandaki potasyum seviyesini yükseltip tedavi edecek kadar yeterli değildir.

Kalsiyum klorür vücut dokulanna enjekte edilirse zararlı olabilir. Bu yüzden, LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU kasların içine enjekte edilmemelidir (intramüsküler enjeksiyon). Ayrıca doktorunuz çözeltiyi damar çevresindeki dokuların içine sızdırmaktan kaçınmak için çaba sarf edecektir.

LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU, kan naklinde kullanılan aynı iğne yoluyla verilmemelidir. Bu kırmızı kan hücrelerine zarar verebilir veya onların kümeleşmelerine neden olabilir.

LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU laktat içerdiğinden, kanınızı çok alkali yapabilir (metabolik alkaloz).

LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU, 6 aylıktan küçük bebeklere dikkatle verilmelidir. Parenteral nütrisyon (damar içine infüzyon ile uygulanan beslenme) alıyorsanız doktorunuz bunu göz önünde bulunduracaktır. LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU size uzun zamandır uygulanıyorsa, ekstra besin kaynağı verilmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LAKTATLI RINGER'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

LAKTATLI RINGER'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuz kanınızdaki kimyasalların seviyelerini ve vücudunuzdaki sıvı miktarını gözlemleyecektir. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde LAKTATLIRINGER SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

Kalsiyum doğmamış bebeğinize plasenta yoluyla ve doğumdan sonra da anne sütünden geçebilir. Bunun yanında hamileliğiniz veya emzirme döneminiz süresince infüzyonluk çözeltinize başka herhangi bir cihaz eklenecekse aşağıdakileri yapmalısınız:

-    doktorunuza danışın

-    eklenecek cihazın Kullanma Talimatı’nı okuyunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nun araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

LAKTATLI RINGER'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

Aşağıdakileri kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendirmeniz önemlidir:

-    Seftriakson (bir antibiyotik), iyice yıkanmadığı takdirde aynı infüzyon yolundan verilmemelidir.

-    Digitalis veya digoksin gibi kardiyak glikozitler (kalp kuvvetlendiriciler), LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU ile birlikte kullanılmamalıdır (ayrıca “LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” bölümüne bakınız). Bu ilaçların etkileri kalsiyum ile artabilir. Bu kalp ritminde değişiklik yaratarak hayatı tehdit edici olabilir.

-    Kortikosteroitler (iltihap sökücü ilaçlar).

Bu ilaçlar vücutta sodyum ve su birikmesine sebep olabilir. Bu durum;

-deri altında su birikmesine bağlı doku şişkinliği (ödem)

-yüksek kan basıncı (hipertansiyon)

Aşağıdaki ilaçlar kandaki potasyum konsantrasyonlarını yükseltebilir. Bu etki hayatı tehdit edici olabilir. Kanda potasyum seviyesinin yükselmesi daha çok böbrek rahatsızlığınız varsa meydana gelebilir.

-    Potasyum koruyucu diüretikler (belirli su tabletleri, örneğin amilorid, spironolakton, triamteren) (bu ilaçların tıbbi ürünlerle kombine halde olabileceği unutulmamalıdır)

-    Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır)

-    Anjiyotensin II alıcıları antagonistler (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır)

-    Takromilus (vücudun organ naklini reddetmesini önlemek için ve cilt rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır)

-    Siklosporin (vücudun organ naklini reddetmesini önlemek için kullanılır)

LAKTATLIRINGER SOLÜSYON’dan etkilenen veya etkileyecek diğer ilaçlar:

-    Tiazid üretikler hidroklorotiazid veya klortalidon gibi

-    Vitamin D

-    Bifosfonatlar (osteoporoz gibi kemik rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır)

-    Florür (diş ve kemikler için)

-    Florokinolonlar (siprofloksasin, norfloksasin, ofloksasin gibi bir antibiyotik çeşidi)

-    Tetrasiklinler (tetrasiklin içeren bir antibiyotik türü)

-    Asidik ilaçlar,

-iltihaplanmaları tedavi etmek için kullanılan salisilatlar (aspirin)

-barbituratlar (uyku hapları)

-lityum (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır)

-    Alkali ilaçlar,

-sempatomimetikler (efedrin ve psödoefedrin gibi uyarıcı ilaçlar, öksürükte ve soğuk algınlığında kullanılır)

-diğer uyarıcı ilaçlar (örneğin; deksamfetamin, fenfluramin)

Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA04483
Satış Fiyatı 33.84 TL [ 5 Aug 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 33.84 TL [ 1 Aug 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699606690498
Etkin Madde Kalsiyum Klorür + Potasyum Klorür + Sodyum Klorür + Sodyum Laktat
ATC Kodu B05BB01
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 1000
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Elektrolitler
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

LAKTATLI RINGER 1000 ml sol. setli Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
5 Aug 202233.84 TL
1 Aug 202233.84 TL
25 Jul 202233.84 TL
18 Jul 202233.84 TL
11 Jul 202233.84 TL
24 Jun 202224.08 TL
17 Jun 202224.08 TL
10 Jun 202224.08 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları