Toprak İlaçları › KLAVUPEN BID 1000 mg 10 film tablet › Kullanma Talimatı

KLAVUPEN BID 1000 mg 10 film tablet Kullanma Talimatı

Amoksisilin + Klavulanik Asit }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin ve Klavulanik Asit Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 6 July  2020

KLAVUPEN BID İCÛO ıng film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

• Yardımcı madde: Avicel pH 200, Magnezyum stearat, Aerosil 200» Sodyum nişasta glikolat. Hidroksipropil metil selüloz 2910 (15 cp), Propilen glikol, Titanyum dioksit (E171), Etil selüloz (10 cp)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KLAVUPEN BID nedir ve ne için kullanılır?

2. KLAVUPEN BID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KLAVUPEN BID nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KLAVUPEN BID’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.KLAVUPEN BID nedir ve ne için kullanılır?

X. KLAVUPEN ııedır ve ne için kullanılır?

KLAVUPEN, geniş spektrumlu (bakteri vc mikropların birçok çeşidine karşı etkili) bir antibakteriyel ilaçtır

KLAVUPEN, Beyaz ile beyaza yakın» karakteristik kokulu, bir yüzü ortadan çentikli oblong film kaplı tabletler halinde, Her bir cam şişe 10 adet tablet içermektedir.

KLAVUPEN, aşağıdaki durumlarda KLAVUPEN'e duyarlı bakterilerin neden olduğu bakteriyel enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde endikedir:

• Tekrarlayan bademcik İltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları

• Kronik bronşitin akut alevlenmeleri, akciğer iltihabı gibi alt solunum yolu enfeksiyonlan

• İdrar yolu iltihabı, üretra (idrar kesesi) iltihabı» böbreklerin bakteriyel iltihabt gibi üreme organları ve idrar yolları ile ilgili enfeksiyonlar

• Çıban, abse (irin kesesi), selitliı ve yara enfeksiyonlan gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

• Diş abseleri gibi diş vc dişeti ile ilgili enfeksiyonlar

• Katı ve dokularda bulunan bakteri veya toksinlere bağlı düşük, lohusalık humması, karın içi kan vc dokularda bakteri ve toksinlerin bulunması.


2.KLAVUPEN BID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KLAVUPEN BID'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Beta-laktam antibiyotiklerine (penisilin ve sefalosporinler gibi) karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz

• Geçmişte KLAVUPEN veya penisilin tedavisine bağlı sarılık/karaciğer yetmezliği geçirdiyseniz.

KLAVUPEN BID'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer, geçmişte, penisilin, sefalosporin ve diğer alerjeıılere karşı aşırı duyarlılık hikayeniz varsa bunu mutlaka doktorunuza söylemelisiniz.

• Lğcr, enfeksiyöz ınononükleaza (bir enfeksiyon hastalığı) ilişkin bir şüpheniz varsa, (KLAVUPEN kullantmını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyon monoınikleaz ile ilişkili olabilir)

• KLAVUPEN 'i doktorunuzun tavsiye ettiği sUre boyunca kullanınız. Uzun süreli kullanımı zamanla KLAVUPEN’den etkilenmeyen organizmaların aşırı çoğalmasına neden olur (öm; mantar).

• KLAVUPEN uygulanan bazı hastalarda kanama ve pihtıluşına süresinde uzama rapor edilmiştir. Eğer kanın pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç ile birlikte kullanacaksanız uygun şekilde izlenmeniz gerekir.

• Eğer karaciğer yetmezliğiniz varsa,

• Seyrek olarak şiddetli olabilen, genellikle geriye dönüşlü safra kanallarından atılım bo/.ukluğuııa bağlı sarılık bildirilmiştir, Tedavi sona etmesinden soıua 6 haftaya kadar belirti ve semptomları görünmeyebilir.

• Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, alacağınız doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre ayarlanmalıdır.

■ Çıkan idrar mikları azalmış hastalarda kristalüri (kum dökmek) görülmüştür. Bu durumu azaltmak için uygun miktar sıvı alınmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

KLAVUPEN BID'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

KLAVUPEN mide ve bağırsak rahatsızlıkları olasılığını cn aza indirmek için yemek

başlangıcında alınmalıdır.

Hamilelik

İha kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından gerekli görülmediği takdirde, gebelik esnasında özellikle gebeliğin ilk üç

ayında kullanmayınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza dantştmz.

KLAVUPEN'iıt iki etkin maddesi de aııııe sütüne geçer. Dolayısıyla emzirilen bebeklerde ishal vc mukoz mcmbranlarda mantar enfeksiyonu görülme olasılığı vardır, bu nedenle emzirmeyi kesmeniz gerekebilir. Doktorunuz emzirme döneminde amoksisilin/kiavulaııik asidin sizin için doğru bir tercih olup olmadığı konusunda karar verecektir.

Araç ve makiı: e kullanımı

KLAVUPEN aleıjik reaksiyonlar, sersemlik hali havale gibi istenmeyen etkilere neden olabilir. Bu etkiler sizde oluşursa, etkiler geçene kadar araç ve makine kullanmayınız.

KLAVUPEN BID'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

içeriğindeki propilen glikol, alkol benzeri semptomlara neden olabilen maddedir. Ancak dozu nedeniyle heriıangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• KLAVUPEN ile birlikle allopurinol (gut için kullanılır) alıyorsanız; aleıjik deri reaksiyonu gelişme olasılığınız artabilir.

• Probenesid alıyorsanız (gut için kullanılır); doktorunuz KLAVUPEN dozunu ayarlama kararı verebilir.

• KLAVUPEN’le birlikte pıhtılaşmayı önlemeye yardım eden ilaçlar (varfarin gibi) alıyorsanız fazladan kan testleri yaptırmanız gerekebilir.

• KLAVUPEN metotreksatın (kanser ya da romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.

Eğer reçeteli ya da t'eçetesiz herhangi bir ilacı çıt anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.KLAVUPEN BID nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yetişkinler ve 12 yaş iizeri çocuklar için;

Hafif ve oıta şiddetli enfeksiyonlar: Günde 2 kez 625 mg tabict Şiddetli Enfeksiyonlar: Gilndc 2 kez 1 g tablet

Diş enfeksiyonlarda doz;

Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar 5 gün günde 2 kez 625 mg tablet Tedavi süresi, tedavi gö2deıı geçirilmeksizin 14 günü aşmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletler çiğnenmeden bütün olarak yutulmalıdır. Eğer gerekirse, tabletler ikiye bölünebilir ve çiğnenmeden yutulur.

Sindirim sistemi rahatsızlıklarını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumlan:

Böbrek /karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer bozukluğunuz varsa doz ayarlamanız dikkatli yapılmalı, gerekirse azaltılmalıdır.

Eğer KlAVUPEN’in etkisinin çok güçlii veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz vor ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KLAVUPEN BID kullanırsanız

Sindirim sistemin şikayetleri ve sivı-elektrolit dengesinin bozulması görülebilir. Sindirim sistemi şikayetleri belirtilere yönelik olarak ve su-elektrolit dengesine dikkat edilerek tedavi edilebilir. KLAVUPEN ile bazı olgularda böbrek yetmezliğine yol açan kristalüri görülmüştür. Bol su içilmelidir.

KLAVUPEN dolaşımdan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.

KLAVUPEN‘dert kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KLAVUPEN BID'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer bir dozu almayı unutursanız, almayı hatırladığınız anda alını/.. Ancak unuttuğunuzu sonraki dozu alma /.umanı hatırlarsanız, unuttuğunuz dozıı tamamlamak için çift doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

KLAVUPEN ile tedavi sonlandıntdığındaki oluşabilecek etkiler

KLAVUPEN’i doktorunuzun size söylediği zaman mliddetince almanız gerekmektedir. Kendinizi iyi hissetseniz bile KLAVUPEN’İ almayı bırakmamalısınız.

Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı 18.81 TL [ 6 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 18.81 TL [ 29 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699622090661
Etkin Madde Amoksisilin + Klavulanik Asit
ATC Kodu J01CR02
Birim Miktar 875+125
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin ve Klavulanik Asit
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

KLAVUPEN BID 1000 mg 10 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
6 Jul 202018.81 TL
29 Jun 202018.81 TL
19 Jun 202018.81 TL
15 Jun 202018.81 TL
12 Jun 202018.81 TL
8 Jun 202018.81 TL
1 Jun 202018.81 TL
29 May 202018.81 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları