ISORDIL 10 mg 50 tablet Kısa Ürün Bilgisi

Isosorbit Dinitrat }

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

İSORDİL 10 mg tablet

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin Madde:

İzosorbid dinitrat, laktozdaki %25 triturasyonu 40.00 mg*

% 100 potens üzerinden hesaplanmıştır.

Mannitol 153 mg

Şeker rafine 3.08 mg

Diğer yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Tablet

Yuvarlak, düz kenarlı, düzgün yüzeyli, açık pembe renkli tabletlerdir.


4.1. Terapötik endikasyonlar

İSORDİL 10 mg tablet,

• Koroner arter hastalığında anjina ataklarının önlenmesinde,

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Kronik stabil anjina tedavisinde; başlangıç dozu 5-20 mg’lık oral uygulamadır. İdame tedavisinde 6 saatte bir (günde 4 kez) 10-40 mg oral uygulama önerilir.

Kalp yetmezliği tedavisinde: Başlangıç dozu günde 3-4 kez 20 mg’dır. Hedeflenen toplam günlük doz 120- 160 mg’dır. Hidralazin ile kombine kullanılması önerilir.

Uygulama şekli:

Ağızdan bir bardak su ile yutularak kullanılır.


Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Ciddi karaciğer ve böbrek yetmezliğinde hastalar dikkatle izlenmelidir. Sirozlu hastalarda izosorbid dinitrat konsantrasyonlan yükselebilir.

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda etkililik ve güvenliliği gösterilmemiştir. Bu nedenle kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

• İzosorbit dinitrata veya ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine aşm duyarlılığı olan hastalar

• Organik nitratlara aşın duyarlılığı bulunan hastalar,

• Fosfodiesteraz-5 (PDE-5) inhibitörleri (sildenafil, tadalafil veya vardenafil) ile birlikte kullanımı

• Dar açılı glokom (göz içi basınç artabilir)

• Kafa travması veya serebral hemoraji (kafa içi basıncı artabilir)

• Şiddetli anemi

• Aşın düşük kan basıncı (Sistolik kan basıncının 90 mmHg’nin altında olması)

• Dolma basıncı düşük akut miyokard infarktüsü

• Akut dolaşım yetmezliği

• Hipovolemi

• Kardiyojenik şok (uygun önlemlerle yeterli bir diyastol sonu basıncının sağlanamadığı durumlarda)

• Konstriktif perikardit

• Hipertrofik obstrüktif kardiomiyopati

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Akut miyokard infarktüsünün ilk günlerinde yararlılığı tam olarak tespit edilmemiştir. İnfarktüsün erken döneminde organik nitrat tedavisi seçildiği takdirde hipotansiyonun zararlı etkileri göz önüne alınmalı ve hemodinamik izleme ile sık klinik değerlendirme ihmal edilmemelidir.

İzosorbid dinitrat ile çok düşük dozlarda dahi ciddi ortostatik hipotansiyon görülebilir. Bu nedenle diüretik tedavisine bağlı olarak kan volümü azalmış olan veya sistolik kan basıncı 90 mm Hg’nın altında olan hastalarda ilaç uygulamrken dikkatli olunmalıdır. Nitratlarla oluşan hipotansiyon ile birlikte paradoks bradikardi ve anjina pektoris ağnsının artması görülebilir.

Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati sonucu oluşan anjina, nitrat tedavisi ile şiddetlenebilir.

Konstriktif perikardit, kardiyak tamponat, düşük dolma basınçları, aort ve mitral kapak yetmezliği durumlarında dikkatli olunmalıdır.

Özellikle labil dolaşım işlevi bulunan hastalarda, ilk dozdan sonra dolaşım yetmezliği belirtileri artabilir.

1/8

İlaca tolerans ve diğer nitrat ve nitritlere çapraz tolerans oluşabilir.

Bazı hastalarda postural hipotansiyon belirtileri ve senkop görülebilir.

Hipotiroidi, hipotermi, malnutrisyon, ciddi karaciğer ve böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır.

Klinikte, laboratuvarda izole dokularda ve mesleki olarak nitrogliserine maruz kalanlarda yapılan çalışmalarda izosorbid dinitrat veya nitrogliserin’in vasküler ve antianjinal etkilerine tolerans gelişebildiği gösterilmiştir. Önerilen dozda izosorbid dinitrat kullanan anjina pektorisli hastalarda toleransın önemi henüz belli değildir.

Anjinalı hastalarda yapılan klinik çalışmalarda nitratlarla tedavinin kesilmesinden sonra anjinal atakların daha kolay oluşabildiği ve hemodinamik etkilerde rebound oluşabildiği görülmüştür. Bu gözlemlerin rutin klinik kullanımdaki önemi henüz bilinmemektedir. Ancak izosorbid dinitrat ile tedavinin sonlandmlmasında ilacın ani olarak değil, yavaş yavaş azaltılarak kesilmesi uygun olur.

İzosorbid dinitratın vazodilatör etkisinin sildenafil, tadalafil ve vardenafil gibi PDE-5 inhibitörleri ile artması ciddi hipotansiyon ile sonuçlanabilir. Bu etkileşimin doza ve zamana bağımlılığı çalışılmamıştır. Uygun destekleyici tedavi henüz araştınlmamışür, nitrat aşın dozunun tedavisi gibi; ayaklann yukan kaldmlması ve santral volüm genişleticilerle destekleyici tedavi kabul edilebilir gibi görünmektedir. (Bakınız bölüm 4.3)

İzosorbid dinitrat ile tedavinin başlangıcında baş ağnsı oluşabilir. Bilinen ilaçlann kullanılması veya dozun azaltılması ile geçebilen baş ağnsı zaten 1-2 hafta içinde kendiliğinden kaybolur.

Kolesterolde azalma meydana getirebilir.

İSORDİL, 153 mg mannitol içermektedir. Bu madde 10 g üzerinde kullanıldığında hafif derecede laksatif etki gösterebilir.

İSORDİL, 3.08 mg rafine şeker içermektedir. Bu durum diyabetik hastalarda göz önünde bulundurulmalıdır.

4.5.   Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim çeşitleri

İzosorbid dinitraün vazodilatör etkisi diğer vazodilatörle aditif etkileşebilir.

Nitratlann hipotansif etkilerine duyarlı olan şahıslarda alkol ile bu duyarlılık artar.

İsosorbid dinitrat, mikrozomal enzimlerden CYP3A4’ün majör substratıdır. Bu nedenle CYP3A4 inhibitörleri, isosorbid dinitrat düzeylerini ve etkisini artırabilirler (Örneğin azol grubu antifungaller, klaritromisin, diklofenak, doksisiklin, eritromisin, imatinib, izoniyazid, nefazodon, nikardipin, propofol, proteaz inhibitörleri, kinidin, telitromisin ve verapamil).

CYP3A4 indükleyicileri, isosorbid dinitrat düzeylerini ve etkisini azaltabilirler (örneğin aminoglutetimid , karbamazepin, nafsilin, nevirapin, fenobarbital, fenitoin ve rifamisinler)

2/8

Nitratlar alındıktan sonra, sildenafil, tadalafil, veya vardenafil kullanılabilmesi için en az 24 saat geçmesi beklenmelidir.

Beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri ile organik nitratlann birlikte kullanılması halinde belirgin semptomatik ortostatik hipotansiyon oluştuğu bildirilmiştir. Böyle durumlarda her iki ilacın dozlanmn ayarlanması gereklidir.

ACE inhibitörleri ile birlikte alındığında dolaşım kollapsı gelişebilir.

Nöroleptik ve antidepresanlarla birlikte alındığında kan basıncını düşürücü etki artar.

Ergotaminle birlikte kullanıldığında, dihidroergotamin konsantrasyonu artacağı için kan basıncım yükseltici etkisi şiddetlenebilir.

Hemodiyalize giren hastalarda dozun diyalizden sonra uygulanması veya 10-20 mg’lık ek dozların verilmesi önerilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Bu konuda veri bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve-veya embriyonal/fetal gelişim/ve-veya/ doğum/ve-veya/doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (Bakınız bölüm 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir İSORDİL, anne için çok gerekli olduğu durumlar dışında gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

İzosorbid dinitratın insan ya da hayvan sütü ile atılmasına ilişkin yetersiz bilgi mevcuttur. Memedeki çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da İSORDİL tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına / tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve İSORDİL tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Bu konuda insanlara yönelik veri bulunmamaktadır. (Hayvan çalışmaları için bkz bölüm 5.3)

3/8

İSORDİL kullammı neticesinde baş ağnsı, yorgunluk ve baş dönmesi gibi hastamn araç ve makine kullanımını etkileyebilecek durumlar gelişebileceğinden hastalar bu konuda uyanlmalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

İzosorbid dinitrata bağlı istenmeyen etkiler genellikle doza bağımlıdır ve vazodilatör etkisinden kaynaklanmaktadır. En sık bildirilen ve ciddi olabilen yan etki baş ağnsıdır.

Klinik çalışmalarda izosorbid ninitrat ile ilgili bildirilen istenmeyen reaksiyonlar aşağıdaki sıklık derecesine göre listelenmiştir:

Çok yaygın (>1/10); yaygın >1/100, <1/10); Yaygın olmayan (>1/1000, <1/100); Seyrek (>1/10.000, <1/1000); Çok seyrek (<1/10.000), izole bildirimler dahil, bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Kan ve lenf sistemi bozuklukları

Çok seyrek: Methemoglobinemi (genelde yüksek dozlarda görülür)

Sinir sistemi bozuklukları

Çok yaygın: Baş ağnsı (“Nitrat başağnsı”) tedavinin başlangıcında görülen başağnsı, devam edildiğinde hastalann birçoğunda düzelir veya geriler.

Bilinmiyor: Kan basıncında düşmeye bağlı sersemlik, kan basıncı düşmesine bağlı gelişen geçici baş dönmesi ve yorgunluk ataklan, huzursuzluk

Göz bozuklukları

Bilinmiyor: Bulamk görme

Kardiyovasküler bozukluklar

Çok yaygın: Vazodilatasyon

Yaygın: Postural hipotansiyon, refleks taşikardi

Yaygın olmayan: Hipotansiyon (bazı hastalarda tedavinin kesilmesini gerektirebilir)

Seyrek: Senkop, artmış angina pectoris semptomlan, rebound hipertansiyon, kardiyovasküler kollaps, taşikardi, şok, sıcak basması, periferik ödem Bilinmiyor: Solukluk, soğuk terleme

Gastrointestinal bozukluklar

Yaygın olmayan: Bulantı, kusma

Bilinmiyor: Kabızlık, dışkı inkontinansı, ağız kuruluğu

Deri ve deri altı doku bozuklukları

Yaygın olmayan: Aleıjik deri reaksiyonlan (örn; döküntü)

Çok seyrek: Eksfoliyatif dermatit, anjioödem, Stevens Johnson Sendromu

Böbrek ve idrar bozuklukları

İdrar inkontinansı

4/8

İSORDİL ile tedavi sırasında, hipoventile alveolar bölgelerdeki kan akışının göreceli olarak redistribüsyonu nedeniyle geçici bir hipoksemi yaşanabilir. Özellikle koroner arter hastalığı olan hastalarda bu durum miyokardiyal hipoksiye yol açabilir.

4.9 Doz aşımı

Semptomlar : Kan basıncında ani düşme; inatçı ve şiddetli baş ağnsı, baş dönmesi, çarpıntı; görme bozukluklan, deride kızanklık ve terleme (daha sonra soğuma ve siyanoz), bulantı ve kusma (kolikle birlikte bazen kanlı diyare), senkop, siyanoz ve anoksi ile methemoglobinemi, önce hiperpne, sonra dispne ve yavaş solunum, nabızda yavaşlama (dikrot ve intermitan), kalp bloğu; konfüzyon, ateş ile birlikte kafa içi basınç artması, paralizi, koma ve klonik konvülsiyonlar, hatta dolaşım kollapsı sonucu ölüm görülebilir.

Aşın doza bağlı semptomlann ilacın hangi miktarda alınması ile ortaya çıktığı ve hayatı tehdit edici miktan bilinmemektedir.

İlacın diyaliz edilebilir olup olmadığı bilinmemektedir.

Tedavi : Gastrik lavaj uygulanmaktadır, ancak etkili olduğu kanıtlanmamıştır. Hasta şok pozisyonunda yatmlmalı ve ekstremitelerine pasif hareketler yaptmlarak venöz dönüşe yardımcı olunmalıdır. Gerekli olduğu takdirde oksijen ve yapay solunum sağlanmalıdır.

Methemoglobinemi mevcutsa metilen mavisinin % l’lik solüsyonu 1-2 mg/kg olarak intravenöz uygulanmalıdır.

Methemoglobin: Organik nitratlann mutad dozlarda uygulanması ile methemoglobinemi nadir olarak bildirilmiştir. Methemoglobin oluşması doza bağımlıdır ve genetik olarak methemoglobin oluşmasına eğilimli kişilerde mutad dozlarda uygulanan organik nitratlarla dahi zararlı konsantrasyonlarda methemoglobin oluşabilir.

Aşın doza bağlı oluşan hipotansiyonda epinefrin uygulanması etkili değildir ve epinefrin ve benzerleri ilaçlar kontrendikedir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Kalp hastalıklannda kullanılan vazodilatörler - organik nitratlar ATC kodu: C01DA08

Etki mekanizması: İsordil’in temel farmakolojik etkisi, nitrik oksit (NO) donörü gibi etki göstererek guanilat siklaz enzimini uyanp hücre içindeki siklik-GMP konsantrasyonunu yükselterek damar düz kasım gevşetir. Böylelikle arterlerde ve özellikle venlerde vazodilatasyon sağlamaktır. Büyük venler de dahil postkapiller damarlann dilatasyonu ile kan periferde göllenir. Bunun sonucunda venöz dönüş azalır ve sol ventrikül diyastol sonu basıncında düşme sağlanır (preload). Arteriyollerin gevşemesi ile de sistemik vasküler direnç azalır ve kan basıncı düşer (afterload).

Farmakodinamik etkiler : İsordil’in anjina pektorisi iyileştirici etkisinin mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Miyokardın oksijen tüketimi ve oksijen gereksinimi İsordil’in arteriyel ve venöz sistem üzerine olan etkileri ile azaltılır ve daha iyi bir arz-talep oranı sağlamr. Büyük epikardiyal koroner arterler

5/8

de isordil ile dilate olur, ancak bu durumun anjinanın iyileşmesindeki rolü kesinlik kazanmamıştır. Ek olarak koroner arterlerdeki gevşeme, iskemik bölgelere kollateral akımı artırır.

İSORDİL sindirim sistemi organları, özofagus, bronş, safra, idrar yollan ve rahim düz kaslanm da aym mekanizma ile gevşetir.

Klinik etkililik ve güvenlilik: Tedavi edici dozlarda isordil sistolik, diyastolik ve ortalama kan basıncım özellikle ayakta duran hastalarda azaltabilir. Etkili koroner perfüzyon genellikle korunur. Sistemik kan basıncı azalması refleks taşikardiye sebep olabilir ve miyokardın oksijen ihtiyacı bu durumdan olumsuz etkilenir. Akut anjina pektoris atağı sırasında oluşan sol ventrikül diyastol sonu basıncı artışının ve pulmoner kapiller “wedge” basıncı artışının İsordil ile azaltılabildiği hemodinamik çalışmalarla gösterilmiştir.

Nitratlann, konjestif kalp yetmezliğine sahip hastalarda istirahat ve egzersiz hemadinamisini olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Bu yararlı etkinin mekanizmalan, ventrikül dilatasyonunda azalmaya bağlı gelişen valvüler regürjitasyon üzerindeki olumlu etkisine ve miyokardın oksijen talebindeki azalma olabilir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

İzosorbid dinitratın tamamına yakını, gastrointestinal kanaldan hızla absorbe olur. Biyoyararlanımı %25’tir, çoklu doz çalışmalannda izosorbid dinitratın biyoyararlammınm kronik tedavi sırasında progressif olarak arttığına işaret edilmiştir. Alındıktan yaklaşık 1 saat sonra doruk plazma konsantrasyonlanna ulaşılır. 45-60 dakika içinde etkisi başlar ve etki 4-6 saat sürer.

Dağılım:

Absorbe edildikten hemen sonraki dağılım hacmi erişkinlerde 2-4 L/kg’dır. Plazma proteinlerine bağlanma oram yaklaşık olarak % 28’dir.

Biyotransformasyon:

İsordil enzimatik denitrasyon ile izosorbid-2-mononitrat ve izosorbid-5-mononitrat adlı ara ürünlere metabolize olur. Her iki metabolitin de biyolojik aktivitesi olmakla birlikte başlıca metabolit olan 5-mononitrat’da bu aktivite daha belirgindir. İsordil esas olarak karaciğerde metabolize olur.

Eliminasyon:

İzosorbid dintratın tek oral dozundan sonra 24 saat içinde % 80-100’ü başlıca metabolitleri şeklinde idrarla atılır. Metabolitlerin bir kısmı feçes ile atılır. Plazma klerensinin 2-4 L/dakika olduğu rapor edilmiştir. Eliminasyon yan-ömrü yaklaşık olarak 1 saattir.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

Doğrusal bir farmakokinetiği vardır.

5.3 Klinik öncesi güvenlik verileri

Akut ve Kronik Toksisite

İzosorbid dinitraün sıçanlardaki LD50 değeri (akut medyan letal doz) 1100 mg/kg olarak bulunmuştur.

6/8

Ağız yolundan 25 yada 100 mg/kg/gün dozunda izosorbid dinitrat uygulanan sıçanlarda yapılan iki kuşaklı üreme çalışmalannda dikkate değer bir patoloji olmamış ve gebeliği ya da fertiliteyi belirgin olarak etkilememiştir.

İnsanlarda izosorbid dinitratın önerilen maksimum günlük dozlann 35 ve 150 misli oral dozlannda tavşanlarda (doza bağlı olarak artış gösteren) embriyotoksisiteye neden olduğu gösterilmiştir.

Mutaienite

İn vitro ve in vivo mutajenite testlerinde mutajen etkilere dair herhangi bir kanıt elde edilememiştir. Onkoienik / karsinoj enik potansiyel

İzosorbid dinitratın karsinoj enik potansiyelini değerlendiren uzun süreli hayvan çalışmaları yapılmamıştır. Karsinojeniteye ilişkin bir kamt elde edilememiştir.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

6.2. Geçimsizlikler

Preparatın farmasötik açıdan terkibe giren madde ve inert ambalajla herhangi bir geçimsizliği yoktur.

6.3. Raf ömrü

60 ay

6.4.   Saklamaya yönelik özel uyarılar

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilecektir.

Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur? Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Actavis İlaçları A.Ş
Geri Ödeme KoduA03966
Satış Fiyatı 26.65 TL [ 3 Jun 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 26.65 TL [ 27 May 2022 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699517010606
Etkin Madde Isosorbit Dinitrat
ATC Kodu C01DA08
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 50
Kalp Damar Sistemi > Kalp Hastalığında Kullanılan Vazodilatörler > İsosorbit Dinitrat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 
ISORDIL 10 mg 50 tablet Barkodu