Actavis İlaçları › ISORDIL 10 mg 50 tablet › Kullanma Talimatı

ISORDIL 10 mg 50 tablet Kullanma Talimatı

Isosorbit Dinitrat }

Kalp Damar Sistemi > Kalp Hastalığında Kullanılan Vazodilatörler > İsosorbit Dinitrat Actavis İlaçları A.Ş | Güncelleme : 27 January  2011

İSORDİL 10 mg tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Laktozdaki %25 triturasyonu 40 mg izosorbid dinitrat içerir.

Yardımcı maddeler

Mannitol, rafine şeker, magnezyum stearat, mısır nişastası

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ISORDIL nedir ve ne için kullanılır?

2. ISORDIL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ISORDIL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ISORDIL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ISORDIL nedir ve ne için kullanılır?

İSORDİL, damar genişletici organik nitratlar ismi verilen ve kalp hastalıklarında kullanılan bir ilaç grubuna dahil olan izosorbid dinitrat içeren damar genişletici bir ilaçtır.

İSORDİL tablet yuvarlak, düz kenarlı, bir yüzü çentikli, diğer yüzünde “Ayerst” baskısı bulunan beyaz renkli tablet şeklindedir ve ambalajın içinde 50 tablet bulunur.

İSORDİL, kan damarlarım gevşeterek kalbin iş gücünü azaltır ve kalbin kanı daha kolay pompalamasına yardımcı olur. Aynca kalbin gereksinim duyduğu oksijen miktan da azalmış olur. Kalbi besleyen kan damarlannı da genişlettği için kalbe sunulan kan ve oksijen miktan da artar.

İSORDİL 10 mg tablet,

• Koroner kalp hastalığına bağlı olarak kalbin yeterli oksijen alamaması nedeniyle oluşan ani göğüs ağnlanmn (anjina pektoris) önlenmesinde,

• Kalbin kam pompalama gücünün azaldığı bir hastalık olan kalp yetmezliğinde diğer ilaçlar [glikozit (kalp yetmezliğinde kullanılır), diüretik (idrar söktürücü) ve arteryel vazodilatörler (damar genişleticiler)] ile birlikte kullanılır.


2.ISORDIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ISORDIL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer :

• İzosorbid dinitrat veya İSORDİL’in bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aleıjiniz varsa,

• Nitrat içeren diğer ürünlere karşı aleıjiniz varsa

• Kan basıncınız çok düşükse

• Kanamanız varsa

• Aşın su kaybettiyseniz (kusma veya ishal nedeni ile olabilir)

• Kafamza şiddetli darbe aldıysanız veya kafa içi basıncınızı artıracak bir hastalığınız varsa (beyin tümörü, beyin kanaması gibi)

•    Ağır kansızlığınız varsa

•    Göz tansiyonunuz yüksekse (glokom)

•    Yeni kalp krizi geçirdiyseniz

• Sertleşme kusuru için vardenafil,tadalafil veya sildenafil içeren bir ilaç kullamyorsamz

•    Kalp kasınızda kalınlaşma ile birlikte kalp yetmezliğiniz varsa

•    Kalbi saran zarlar arasında sıvı toplanmış ve kalbinizi sıkıştınyorsa

ISORDIL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer :

•    Ciddi karaciğer ve böbrek problemleriniz varsa

•    Tiroidiniz (guatr beziniz) az çalışıyorsa

•    Yetersiz ve kötü beslenmekteyseniz

•    Vücut sıcaklığınız aşın düşükse

•    Kalp kapakçıklanmzda (mitral ve aort) darlık varsa

“Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza damşımz ve doktorunuzla konuşana kadar ilacı almayınız”.

ISORDIL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkol ile birlikte alındığında kan basıncını düşürücü etkisi artabilir.

Hamilelik

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza    danışınız.

    Hamilelik

    • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza danışınız.

    2/6

Emzirme

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İSORDİL kullamrken bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makina kullanımı

Başağnsı, yorgunluk ve baş dönmesi gelişebilir. Bu olaylar araç ve makine kullanımınızı etkileyebileceğinden, İSORDİL kullamrken araç ve makine kullanmayınız.

ISORDIL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İSORDİL’in içeriğinde mannitol bulunur. Bu madde yüksek dozlarda alınırsa dışkılamamzda yumuşama meydana getirebilir.

İSORDİL’in içeriğinde şeker bulunur. Şeker hastalığınız (diyabet) varsa doktorunuza söyleyiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

•    Bazı ilaçlar İSORDİL’in kan düzeyini artırarak veya azalatarak etkisini değiştirebilirler.

•    Erkeklerde sertleşme kuşum için kullanılan ilaçlar, İSORDİL tedavisinden en az 24 saat sonra alınmalıdır. BİRLİKTE KULLANILMAMALIDIR.

•    Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan ilaçlarla veya damarları genişleten ilaçlar ile birlikte alındığında kan basıncım düşürücü etki güçlenir.

•    Şizofreni ve depresyon (ruhsal çöküntü) ilaçlan ile birlikte kullanıldığında kan basıncım düşürücü etki artar.

•    Damar büzücü etkileri olan bazı ilaçlann (migren tedavisinde kullanılan ergotamin ve şok durumlannda kullanılan adrenalin gibi) kan basıncını yükseltici etkilerini artırabilir.

•    Böbrek yetmezliği nedeni ile kan temizleme makinasına (hemodiyaliz) giren hastalar İSORDİL’i diyalizden sonra almalı veya 10-20 mg’lık ek doz almalıdır

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ISORDIL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

İSORDİL’i tam olarak doktorunuzun önerdiği şekilde almanız çok önemlidir. Gerektiği şekilde almazsamz, giderek ilacınızın etkisi azalır ve yarar görmeme olasılığınız artar.

İSORDİL’i kalbinize yeterli kan gitmediği için gelişen göğüs ağrınızın tedavisi için kullamyorsamz genellikle 5-20 mg İSORDİL ile tedaviye başlamr ve günde 4 kez (6 saatte bir) 10-40 mg alınır.

3/6

İSORDİL’i kalbin popalama gücünün tedavisi için kullamyorsamz, günde 3-4 kez 20 mg ile tedaviye başlamp doktorunuzun önerisine göre doz günde toplam 120-160 mg olacak şekilde artmlrr.

İSORDİL’in sürekli kullammrnda etkisinin azalmamasr için aldrğrnrz iki doz arasrnda 14 saat veya daha fazla zaman brrakmalrsrmz (örneğin; İSORDİL’i günde 3 kez kullamyorsamz ilk dozu sabah 8.00’de, ikinci dozu 14.00’de ve son dozu 18.00’de alrmz; böylece akşam son aldrğrnrz doz ile bir sonraki sabah alacağrmz ilk doz arasrndaki zaman 14 saat olacaktrr).

Uygulama yolu ve metodu

• İSORDİL bir miktar srvr ile yutularak kullamlrr.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullamm durumları:

Böbrek yetersizliği

Doz yavaş yavaş artırılır ve hastalar tedavi süresince dikkatle izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Doz yavaş yavaş artırılır ve hastalar tedavi süresince dikkatle izlenir.

Eğer İSORDİL’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ISORDIL kullanırsanız

İSORDİL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

İSORDİL aşın dozda alındığında kan basıncında ani düşme; inatçı ve şiddetli baş ağnsı, baş dönmesi, çarpıntı; görme bozukluklan, deride kızanklık ve terleme (daha sonra soğuma ve morarma), bulantı ve kusma (bazen kanlı ishal), bayılma, solunum sayısında artma, solunum güçlüğü, kalp atımlannda yavaşlama, kalp atımlannda düzensizlik, kasılma nöbetleri, koma ve ölüm görülebilir. Alyuvarlannızda parçalanma ve kansızlık gelişebilir.

İSORDİL’i aşın dozda kullanmışsanız hekiminiz sizi izleyerek gereken destekleyici tedaviyi verecektir.

ISORDIL'i kullanmayı unuttuysanız

İSORDİL’i almayı unutursanız, normal alma zamamna yakınsa alabilirsiniz. İSORDİL’in normal alınma zamamnızdan daha uzun bir süre geçmişse, unuttuğunuz dozu almamalı ve normal zamanında bir sonraki tableti almalısınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4/6

İSORDİL ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Kalbin yeterli oksijen alamamasına bağlı gelişen göğüs ağnsımn tedavisi için İSORDİL kullamyorsamz ve tedavinizi aniden keserseniz bu tür göğüs ağnsı ataklannda artış görülebilir. O nedenle ilacınızı aniden değil yavaş yavaş azaltarak kesmelisiniz.

Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Kalp Krizi Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Actavis İlaçları A.Ş
Geri Ödeme KoduA03966
Satış Fiyatı 26.65 TL [ 3 Jun 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 26.65 TL [ 27 May 2022 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699517010606
Etkin Madde Isosorbit Dinitrat
ATC Kodu C01DA08
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 50
Kalp Damar Sistemi > Kalp Hastalığında Kullanılan Vazodilatörler > İsosorbit Dinitrat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ISORDIL 10 mg 50 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
3 Jun 202226.65 TL
27 May 202226.65 TL
20 May 202226.65 TL
13 May 202226.65 TL
6 May 202226.65 TL
25 Apr 202226.65 TL
18 Apr 202217.82 TL
8 Apr 202217.82 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları