IG VENA 10 gr/200 ml IV inf. için solüsyon içeren flakon Farmakolojik Özellikler

Human Immunglobulin Iv }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > İmmünoglobülinler > İmmunglobulin
Onko Koçsel İlaç San. Tic. A.ş | 19 June  2020

5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: İmmünolojik serum ve immünoglobulinler: intravenöz uygulama için normal insan immünoglobulinleri ATC Kodu: J06BA02

İnsan normal immünoglobulini çeşitli enfekte edici ajanlara karşı geniş antikor spektrumuna sahip immünoglobulin G (IgG) içerir. İnsan normal immünoglobulini normal popülasyonda mevcut IgG antikorları içerir. En az 1000 donörden sağlanan plazma havuzundan üretilir. İmmünoglobulin alt grup dağılımı, normal insan plazmasındaki ile orantılıdır. Ürünün yeterli dozu anormal düşük immünoglobulin G seviyelerini normal oranlara getirebilir. Yerine koyma tedavisi dışındaki endikasyonlar için etki mekanizması tam olarak açıklanamamıştır, fakat immünomodülatör olarak etki ettiği kabul edilmektedir.

Pediyatrik popülasvon

Etkililik ve güvenlilik çalışmaları ile ilgili yayınlanan veriler aynı hastalığı olan yetişkinler ve çocuklar arasında majör farklılıklar olmadığını ortaya koymuştur.

Kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati (KİDPj’si olan hastalarda Ig VENA ile yürütülen klinik çalışmalar:

KİDP’nin uzun süreli tedavisinde yüksek doz intravenöz immünoglobulin ile yüksek doz intravenöz metilprednizolon’un (IVMP) tolerabilitesinin ve etkinliğinin karşılaştırıldığı çift kör kontrollü faz III çalışması (KB034) Ig VENA (doz: 6 ay boyunca 4 ardışık günde 2g/kg/ay) veya IVMP (doz: 6 ay boyunca 4 ardışık günde 2g/ay) alan 46 KİDP’si olan yetişkin hasta ile gerçekleştirilmiştir.

Ig VENA ile tedavi edilen 24 hastadan 21’i ile karşılaştırıldığında IVMP (% 47.6) ile tedavi edilen 21 hastadan 10’u (% 87.5) 6 aylık çalışmayı tamamlamıştır (p = 0.0085). IVMP ile tedavinin kesilmesinin kümülatif olasılığı 15 günde, 2 ayda ve 6 ayda Ig VENA’ya kıyasla önemli derecede yüksekti. IVMP almayı bırakan 11 hastanın l’i advers olay nedeniyle (gastrit) (%9.1) ve 2’si kendi isteğiyle (%18.2) tedaviyi bırakırken, 8’i tedavi başladıktan sonra durumunun kötüleşmesinden (5 hasta) veya iki kürlük tedaviden sonra iyileşme gösterememesinden (3 hasta) dolayı tedaviyi bıraktı. 3 hasta Ig VENA tedavisinin tedavi başladıktan sonra durumunun kötüleşmesinden (2 hasta) veya iki kürlük tedaviden sonra iyileşme gösterememesinden (1 hasta) dolayı bıraktı. Advers olaydan dolayı veya kendi isteğiyle IVMP tedavisini bırakan 3 hasta başka bir tedaviyi ret ederken, IVMP veya IVIg tedavisinden sonra durumu kötüleşen veya iyileşme göstermeyen hastalar alternatif tedavi almaya başladı.

Çalışmanın sekonder sonlamın noktası ile ilgili sonuçlan aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar koyu (bold) olarak belirtilmiştir):

Tedavi edilmesi amaçlanan popülasyon (ITT)

Per-protokol popülasyonu (PP)

Sekonder

sonlamın

noktası

Ig VENA 10 g/200 ml

MPIV

P-

değeri

Ig VENA 10 g/200 ml

MPIV

P-

değeri

Relaps oranı*

45.8%

(n 11/24)

52.4%

(n 11/21)

0.7683

38.1% (n 8/21)

0%

(n 0/10)

0.0317

MRC toplam skoru [delta (p-değeri)]

+4.7

(0.0078)

+1.8

(0.1250)

0.6148

+4.0

(0.0469)

+2.0

(0.5000)

0.5473

INCAT (p-değeri)

0.0004

0.1877

0.3444

0.0057

0.2622

0.9065

Vibratuar skor - Sağ medial malleol (p-değeri)

<0.0001

0.6515

0.0380

0.0009

0.2160

0.4051

Sağ yumruk gücü [delta (p-değeri)]

+19.4

(0.0005)

+5.4

(0.6169)

0.0641

+16.5

(0.0044)

+14.7

(0.0156)

0.5012

Sol yumruk gücü [delta (p-değeri)]

+16.9

(0.0011)

+8.8

(0.1170)

0.1358

+12.7

(0.0014)

+10.5

(0.0156)

0.3330

10 metre zamanı [delta (p- değeri)]

-3.2

(0.0025)

-0.5

(0.2051)

0.0800

-3.5

(0.0043)

-2.0

(0.4453)

0.2899

ONLS ölçeği (p- değeri)

0.0006

0.0876

0.4030

0.0033

0.0661

0.8884

Rankin ölçeği (p- değeri)

0.0006

0.0220

0.3542

0.0132

0.2543

0.8360

Rotterdam ölçeği [delta (p- değeri)]

+1.4

(0.0071)

+1.3

(0.0342)

0.6465

+1.1

(0.0342)

+1.1

(0.0859)

0.4056

SF-36 QoL

+14.2

(0.0011)

+16.7

(0.0008)

0.3634

+11.1

(0.0091)

+16.0

(0.1094)

0.6518

*ITT: Çalışma boyunca (12 ay); PP: Takip etme evresi (6 ay)

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Ig VENA intravenöz uygulama sonrası kan dolaşımında hemen ve tam olarak mevcuttur. Dağılım:

Plazma ve ekstravasküler sıvılar arasında dağılımı nispeten hızlıdır. Ekstravasküler ve intravasküler kompartmanlar arasındaki dengeye yaklaşık 3-5 gün sonra ulaşılır.

Biyotransformasvon:

Normal insan immünoglobulinin yan ömrü yaklaşık 21 gündür. Özellikle primer immün yetmezliklerde, bu yarı ömür hastadan hastaya değişiklik gösterir.

Eliminasvon:

IgG ve IgG kompleksleri retiküloendotelyal sistem hücrelerinde yıkıma uğrar.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

Mevcut veri bulunmamaktadır.

Pedivatrik popülasvon

Farmakokinetik çalışmalar ile ilgili yayınlanan veriler aynı hastalığı olan yetişkinler ve çocuklar arasında majör farklılıklar olmadığını ortaya koymuştur.

KİDP’si olan pediyatrik hastalar için farmakokinetik özellikler üzerine herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

İmmünoglobülinler insan vücudunun normal bileşenleridir. Buna ek olarak hayvan deneylerindeki immünoglobulin uygulamasının antikor oluşturmasına yönelik klinik öncesi veriler sınırlıdır. Ancak, akut ve sub-akut toksik çalışmalara dayandırılan sınırlı hayvan çalışmaları insanlar için özel bir risk olduğunu göstermez.

Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur? Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.