Pharmada İlaçları › GUDEF şurup 100 ml › Kısa Ürün Bilgisi

GUDEF şurup 100 ml Kısa Ürün Bilgisi

Guaifenezin + Dekstrometorfan Hbr + Psodoefedrin Hcl }

Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları
Pharmada İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3 April  2020

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

GUDEF Şurup

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

5 mL şurup (1 ölçek);

Dekstrometorfan hidrobromür Guaifenesin

Psödoefedrin hidroklorür

Sakarin sodyum: 5 mg/5 mL

Sodyum benzoat: 5 mg/5 mL

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Şurup

Pembe renkli, berrak, hafif viskoz çözelti.


4.1. Terapötik endikasyonlar

■ Soğuk algınlığı ve boğmaca gibi üst solunum yollarının rahatsızlığına bağlı öksürükler ile irritan

maddelerin inhalasyonu, solunum yollarının obstrüksiyonu ve irritasyonu sonucu oluşan öksürüklerde,

■ Prodüktif (balgamlı, göğse inmiş) öksürükle birlikte oluşan solunum yolu rahatsızlıklarında semptomatik bir rahatlama sağlar.

■ Ayrıca hastanın burnunu açar, burun akıntısını durdurur ve ekspektorasyonunu sağlayarak hastayı rahatlatır.

10 mg 100 mg 30 mg

4.2. Pozoloji / Uygulama sıklığı ve süresi: Pozoloji/ Uygulama sıklığı ve süresi:

■ 12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlerde: Günde 4 defa 10 mL (2 ölçek)

İlacın kullanılması sırasında sinirlilik, uykusuzluk ve baş dönmesi görülmesi halinde kullanımına ara verilmeli ve doktora danışılmalıdır. Ayrıca bir haftalık tedavinin sonunda semptomlarda iyileşme görülmemesi veya hastanın ateşinin yükselmesi halinde doktora başvurulmalıdır.

Uygulama şekli:

GUDEF, oral olarak kullanılır. Gastrointestinal rahatsızlıklara sebebiyet vermemek için aç karnına kullanılmamalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği: Yetişkinler için verilen doz uygulanır. Şiddetli böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği: Yetişkinler için verilen doz uygulanır. Şiddetli karaciğer yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

■ 6-12 yaş arası çocuklarda: Günde 4 defa 5 mL (1 ölçek)

■ 2-5 yaş arası çocuklarda: Günde 4 defa 2.5 mL (1/2 ölçek) GUDEF, 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon: Yetişkinler için verilen doz uygulanır. 60 yaşın üzerindeki hastalarda dikkatli kullanılmalı ve 5 günden daha uzun süre uygulanmamalıdır.

4.3. Kontrendikasyonlar

■ Etken maddelerin herhangi birine karşı veya adrenerjik ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda,

■ Monoamino oksidaz inhibitörleri ile tedavi gören hastalarda,

■ İçerdiği psödoefedrin nedeniyle koroner arter hastalığı, şiddetli hipertansiyonu ve taşikardisi olanlarda,

■ 2 yaşın altındaki çocuklarda, kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Dekstrometorfanla birlikte histamin salınımı geliştiğinden çocuklarda dikkatle kullanılmalıdır.

Dekstrometorfan ihtiva eden ilaçlar aşırı yüksek dozda alındığında santral sinir sistemi eksitasyonu, solunum depresyonu ve psişik bağımlılığa sebep olabilir.

İlaç yatalak ve sedasyona maruz kimselerde dikkatle kullanılmalı, uzun süre devam eden kronik öksürüklerde (mesela; sigara içme, amfizem, astım) veya öksürük büyük miktarda sekresyonla birlikte olduğunda, hekim tarafından tavsiye edilmedikçe kullanılmamalıdır. Öksürük bir haftadan fazla devam ediyorsa ve yüksek ateş, döküntü ve baş ağrısıyla birlikte ise derhal hekime danışılmalıdır.

GUDEF; 60 yaş üzerindeki hastalarda ve aritmisi, hipertansiyonu, tiroid fonksiyon bozuklukları, diabetes mellitusu, kardiyovasküler hastalığı, iskemik kalp hastalığı, glokomu veya prostat hipertrofisi (hiperplazisi) olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımından kaçınılmalı; 5 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.

Sempatomimetiklere karşı aşırı duyarlılığı olanlar içerdiği psödoefedrin nedeniyle GUDEF’e karşı aşırı duyarlılık gösterebilir. Normotansif hastalarda psödoefedrinin görünür hiçbir presör etkisi olmamakla birlikte, GUDEF, antihipertansif maddeler, trisiklik antidepresanlar ve dekonjestanlar, iştah bastırıcı ilaçlar ve amfetamin benzeri psikostimülanlar gibi diğer sempatomimetik ilaçları alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Tekrarlanan veya kontrol edilemeyen tedaviye başlamadan önce, bu gibi hastaların tek doz verilmesinden sonraki kan basınçları gözlenmelidir. GUDEF psödoefedrin içerdiği için, tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kullanımından kaçınılmalıdır.

Şiddetli böbrek ve/veya karaciğer fonksiyon bozukluklarının bulunması halinde dikkatli olunmalıdır.

Bu tıbbi ürün sakarin sodyum ve sodyum benzoat ihtiva etmektedir. Özellikle sodyum diyetinde olanların bu konuda dikkatli olmaları önerilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ), adrenerjik sinir sisteminde norepinefrin miktarının artmasına yol açarak dolaylı olarak psödoefedrin presör etkilerinin güçlenmesine ve hipertansiyon krizine neden olabilir. Bu nedenle, GUDEF, monoamin oksidaz inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalıdır. Propranolol gibi P adrenerjik blokörler de psödoefedrinin presör etkilerini güçlendirebilir. Psödoefedrin, a ve P blokörlerin antihipertansif etkilerini azaltabilir. Psödoefedrin, sinir blokajını antagonize ederek antihipertansif etkinin kaybına neden olabileceğinden; bretilyum, betanidin, guanetidin, debrikozin, metildopa gibi sempatik aktiviteyi engelleyen antihipertansifler kullanan hastalar yakından takip edilmelidir. Psödoefedrin’in, reserpin ve mekamilamin hidroklorür’ün de antihipertansif etkilerini azaltabileceği bildirilmiştir.

Dekstrometorfan, serotonin sendromuna neden olabildikleri için monoamin oksidaz inhibitörleri, furazolidon, linezolit, prokarbazin ve fluoksetin’le birlikte kullanılmamalı

ya da dikkatle kullanılmalıdır. Dekstrometorfan; penisilin, tetrasiklin, salisilat ve yüksek oranda sodyum ve potasyum iyodür ile geçimsizdir.

Guaifenesin; disülfiram, MAO inhibitörleri veya metronidazol’un etkisini artırabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlar üzerinde bir çalışma mevcut değildir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Preparatın içerdiği etken maddelerin teratojenik etkileri; doğum, laktasyon ve fetüsün gelişmesi üzerinde hayvan deneyleri ile tespit edilmemiştir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda GUDEF kullanımıyla ilgili herhangi bir veri yoktur.

Gebelik dönemi

Gebe bir kadına verildiğinde fetüse zarar verip vermeyeceği, üreme kapasitesini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir. Bu nedenle, gebe kadının ilaçtan sağlayacağı yarar ve ilacın gelişmekte olan fetusa olası zararlı etkileri dengelemek koşuluyla kullanımına karar verilmelidir.

Laktasyon dönemi

Psödoefedrin anne sütüne az miktarda geçmekle birlikte emzirilen bebeklerdeki etki düzeyi henüz bilinmemektedir. Guaifenesin, bebek üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı tahmin edilen küçük miktarlarda anne sütüne geçmektedir. GUDEF, emziren annelerde doktor kontrolü altında ve dikkatle kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği /Fertilite

Klinik veya klinik dışı üreme yeteneği üzerine çalışmalar mevcut değildir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Dikkatsizlik ve uyuşukluk oluşturabileceğinden, motorlu vasıta kullananlar, tehlikeli iş ve aletlerle çalışanların uyarılması gerekir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Sistem organ sınıfına göre aşağıda listelenen istenmeyen olayların sıklık dereceleri şu şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1,000 ila <1/100); seyrek (>1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Seyrek: Serotonin sendromu

Sinir sistemi bozuklukları

Seyrek: Aşırı heyecan, çarpıntı, baş dönmesi, uyku bozuklukları, eksitabilite
Kardiyak hastalıkları

Seyrek: Kan basıncında azalma veya artma

Gastrointestinal bozukluklar

Seyrek: Bulantı, kusma

Deri ve deri altı doku bozuklukları

Seyrek: Deri döküntüsü

Böbrek ve idrar hastalıkları

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

GUDEF’in aşırı dozda alınması halinde; irritabilite, huzursuzluk, titreme, konvülziyonlar, palpitasyon, hipertansiyon, idrar zorluğu, gastrointestinal rahatsızlıklar, mide bulantısı, kusma vb. oluşabilir. Bu durumda, solunum destekleyici ve koruyucu, konvülziyonları kontrol edici önlemler alınmalıdır. Endike olduğu taktirde gastrik lavaj uygulanır. Gerekli görüldüğü taktirde, psödoefedrin atılımının hızlandırılması amacıyla asit diürezi veya diyaliz yapılabilir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları

ATC kodu: R05DA09 (Dekstrometorfan hidrobromür), R05 CA03 (Guaifenesin)

Dekstrometorfan hidrobromür; morfin türevlerinin antitüssif etkisine sahip olup, öksürük merkezine ve refleksine depresan etkisi kodein’e eşittir. Dekstrometorfan kimyasal olarak opiyat agonistlerine benzemesine ve öksürüğü kodein kadar etkin bir şekilde süprese etmesine rağmen, öksürüğün baskılamasında birden fazla mekanizma ile etkili olduğu sanılmaktadır. Bunun nedeni beyinde yüksek afinite ile bağlandığı farklı yerlerin tanımlanmış olmasıdır. Diğer bazı antitüssifler bu özelliğe sahip değildir. Dekstrometorfan öksürüğü baskılamak üzere medulladaki öksürük merkezini doğrudan etkileyebilir. Terapötik dozlarda siliyer aktivite üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Psödoefedrin, direkt ve indirekt sempatomimetik ajan olup, üst solunum yolları dekonjestanı olarak kullanılır. Hipertansif yan etkisi ve santral sinir sistemi üzerindeki uyarıcı etkisi, efedrine oranla azdır. Efedrin gibi, psödoefedrin de depolanma yerlerinden noradrenalin salıverilmesine neden olarak indirekt sempatomimetik etkinlik de gösterir. Solunum yolu mukozasındaki a-adrenerjik reseptörler üzerindeki direkt etkisiyle vazokonstriksiyon yaparak şişmiş durumdaki nazal mukozanın büzülmesini, dokulardaki hiperemi, ödem ve nazal konjestiyonun azalmasını ve nazal hava yolu açıklığının artmasını sağlar. Sinüs salgılarının drenajını da artırır ve tıkalı durumdaki östaki borusunun açılmasını sağlayabilir. Psödoefedrin P 2-adrenerjik reseptörleri stimüle ederek bronş düz kasını gevşetebilir, fakat oral yoldan kullanıldığında tutarlı bir bronkodilatasyon yaptığı gösterilememiştir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

-Dekstrometorfan hidrobromür: Emilim:

Dekstrometorfan’ın gastrointestinal kanaldan absorbsiyonu hızlı olup 60 mg’lık dozun oral uygulanmasından yaklaşık 2 saat sonra Cmax 34.7 ± 23.3 ng/mL olarak belirlenmiştir.

Dağılım:

Dekstrometorfan, gastrointestinal kanaldan absorbsiyonundan sonra barsak mukozası, vena porta ve karaciğer metabolizması (ilk geçiş etkisi) ile sistemik sirkülasyona geçmektedir.

Biyotransformasyon:

Dekstrometorfan karaciğerde yoğun bir şekilde metabolize edilir. Primer ve aktif metaboliti dekstrorfan’dır.

Eliminasyon:

Dekstrometorfan’ın plazma yarı ömrü 11 saattir. Antitüssif etkisi 5-6 saat süreyle devam eder. Bir bölümü değişmeksizin ana ilaç olarak, büyük çoğunluğu ise metabolitleri halinde böbreklerden atılır.

-Guaifenesin:

Emilim:

500 mg guaifenesin alan yetişkinlerde Cmax yaklaşık 1.4 ng/mL, Tmax ise ilacın verilmesinden sonra 15 dakikadır.

Dağılım:

Guaifenesin’in insanlardaki dağılımı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Biyotransformasyon:

Guaifenesin hem oksidasyona, hem de demetilasyona uğramaktadır. Başlıca metaboliti P-2-metoksifenoksi laktik asit’tir.

Eliminasyon:

Guaifenesin’in plazma yarılanma ömrü yaklaşık bir saat olup, 8 saat sonra kanda görülmez. Böbrek yoluyla elimine olur. Yapılan bir çalışmada, oral yolla 400 mg guaifenesin verilen kişilerin idrarında hiç metabolize olmamış halde etkin madde tespit edilmiştir.

-Psödoefedrin hidroklorür: Emilim:

Psödoefedrin hidroklorür mide-barsak kanalından hızla ve tam olarak absorbe edilir. Ağızdan alındıktan sonraki 1-3 saat içerisinde plazmada doruk konsantrasyona ulaşır. Oral yolla 60 mg psödoefedrin verilen kişilerdeki doruk plazma konsantrasyonu 2 saat sonra 180 ng/mL olarak saptanmıştır.

Dağılım:

Psödoefedrin hidroklorür’ün kan-beyin engelini ve plasentayı aştığı tahmin edilmektedir. Psödoefedrin hidroklorür’ün çok az miktarı anne sütüne geçebilir.

Biyotransformasyon:

Monoaminooksidaz ile metabolizasyona oldukça dirençlidir. Karaciğerde az bir kısmı N-demetilasyonla, norpsödoefedrine dönüştürülür.

Eliminasyon:

Psödoefedrin hidroklorür’ün % 55-75’i değişmeden ve az bir kısmı da hepatik metaboliti halinde, idrarla atılır. İdrar asitlendirildiğinde, örneğin pH 5’e getirildiğinde bu hız artmaktadır. İdrarın alkalileştirilmesi halinde ise böbreklerden reabsorbsiyonu

artmakta ve üriner atılımı yavaşlamaktadır. Psödoefedrin hidroklorür’ün eliminasyon yarı ömrü idrar pH’sına bağlı olarak 9-16 saat arasında değişmektedir.

Doğrusallık / Doğrusal olmayan durum:

Veri bulunmamaktadır.

Hastalardaki karekteristik özellikler

Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda: Böbrek yetmezliği olan hastalarda: Karaciğer ve böbrek fonksiyonu azalmış hastalarda guaifenesin, dekstrometorfan ve psödoefedrin farmakokinetiği ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

Pediyatrik hastalarda: Pediyatrik hastalar için guaifenesin, dekstrometorfan ve psödoefedrin farmakokinetiği ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Geleneksel güvenlilik farmakolojisi, tekrarlanan doz toksisitesi, genotoksisite, karsinojenik potansiyel ve üreme toksisitesi çalısmalarına dayalı olan insanlara yönelik özel bir tehlike ortaya koymamaktadır.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Gliserin Propilen glikol Sitrik asit Sodyum benzoat Sakarin sodyum FDC Red No:3 Spearmint aroması Tutti frutti aroması Ş eker

6.2. Geçimsizlikler

Uygulanabilir değildir.

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

■Türü: Plastikten burgulu kapaklı, koyu renkli, tip III cam şişe ■Takdim Şekli: 100 mL şurup içeren cam şişe ve 5 mL’lik ölçü kaşığı/kutu

6.6.   Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrol Yönetmeliği"ne uygun olarak imha edilmelidir. Çevreyi korumak amacıyla kullanılmayan GUDEF şehir suyuna veya çöpe atılmamalıdır. Herhangi bir kullanılmamış ürün veya atık materyal lokal gereksinimler doğrultusunda imha edilmelidir.

Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir. Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Pharmada İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA13167
Satış Fiyatı 19.33 TL [ 3 Apr 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 19.33 TL [ 27 Mar 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuKırmızı Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8681697570032
Etkin Madde Guaifenezin + Dekstrometorfan Hbr + Psodoefedrin Hcl
ATC Kodu R05X
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 100
Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 
GUDEF şurup 100 ml Barkodu