GRIPIN HOT tek kullanımlık toz içeren 6 poşet Klinik Özellikler

Klorfeniramin Maleat + Parasetamol + Psodoefedrin Hcl }

Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları
Gripin İlaç A.Ş. | 25 May  2012

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

 • 4.1. Terapötik endikasyonlar

  GRİPİN HOT; üst solunum yolları akut enfeksiyonlarının semptomatik tedavisinde endikedir.

  Analjezik, antipiretik, antihistaminik ve dekonjestan etkiye sahip kombinasyon preparatıdır.

  • 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

   Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

   12 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde: 6 ya da 8 saat ara ile 1 tane alınmak üzere günde ortalama 3 ya da 4 poşettir.

   Günlük maksimum doz 4 poşettir.

   Alkol alan kişilerde, hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

   Uygulama şekli:

   GİPIN HOT, oral yoldan alınır. Her bir poşetin içindeki ilaç 160 ml (yaklaşık 1 su bardağı) sıcak su içerisinde karıştırılarak çözülmeli ve sıcak iken içilmelidir.

   Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

   Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

   4.3. Kontrendikasyonlar

   Pediyatrik popülasyon:

   12 yaşın altındaki pediyatrik hastalarda kullanılmamalıdır.

   Geriyatrik popülasyon:

   Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur fakat herhangi bir hastalığın eşlik ettiği durumlarda doz ve dozlam sıklığı uygun bir şekilde doktorunuz tarafından azaltılmalıdır.

   (Bkz. Bölüm 5.2. Farmakokinetik özellikler).

   • 4.3. Kontrendikasyonlar

   GRİPİN HOT aşağıdaki durumlarda kontrendikedir.

        İlacın içindeki etkin maddeler veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı

   duyarlılığı olanlarda

        12 yaşın altındaki çocuklarda

        Şiddetli karaciğer (Child-Pugh kategorisi > 9) ve böbrek yetmezliği olan hastalarda

        Şiddetli hipertansiyonu olanlarda

        Şiddetli koroner arter hastalığı olanlarda

        Diğer sempatomimetik ilaçlar (dekonjestanlar, iştah bastırıcı ilaçlar ya da amfetamin

   benzeri psikostimülanlar) ve beta-blokörlerle birlikte kullanım

        Monoamino oksidaz inhibitörleri ile tedavi olanlarda (GRİPİN HOT kullanımından önceki

   14 gün içinde MAOİ (bir antibakteriyel olan furazolidon dahil) / RIMA almış ve/veya almaya devam eden hastalarda) kontrendikedir. Psödoefedrin ve bu tip bir ilacın aynı zamanda kullanılması kan basıncında yükselmeye neden olabilir.

        Miksiyon sonrası mesanede bir miktar idrarın kaldığı, prostat adenomu

       Mesane boynunda obstrüksiyon

        Piloroduodenal obstrüksiyon

        Stenoz yapan peptik ülser

        Akciğer hastalıkları (astım dahil)

        Epilepsi

        Diabetes mellitusu olanlarda,

        Hipertiroidizm olanlarda,

        Glokomu olanlarda (dar açılı glokom dahil),

   4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

   Parasetamolü ilk kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Steven Johnson Sendromu (SJS), toksik epidermal nekroliz (TEN) ve akut jeneralize ekzantematöz püstüloz (AGEP) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.

   Anemisi olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır. Önceden mevcut hepatik hastalığı bulunan hastalar için, yüksek dozda veya uzun süreli tedaviler esnasında periyodik aralıklarla karaciğer fonksiyon tetkikleri yapmak gerekebilir. Böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi <  10 mL/dakika) halinde, doktorun parasetamol

   kullanımının yarar/ risk oranını dikkatle değerlendirmesi gerekir. Doz ayarlaması yapılmalı ve hasta kesintisiz izlenmelidir.

   Bir yıl boyunca günlük terapötik parasetamol dozları alan bir hastada hepatik nekroz ve daha kısa süreli olarak aşırı doz kullanan bir hastada karaciğer hasarı bildirilmiştir. 12–48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir ve protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1 – 6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir.

   Akut yüksek dozda ciddi karaciğer toksisitesine neden olur. Erişkinlerde kronik günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

   Hepatotoksisite riskinden ötürü, parasetamol, tavsiye edilenden daha yüksek dozlarda ya da daha uzun süreli alınmamalıdır. Hafif veya orta şiddette karaciğer yetmezliği (Child-Pugh kategorisi <9) olan hastalar, parasetamolü dikkatli kullanmalıdırlar.

   Terapötik dozlarda parasetamol uygulaması sırasında serum alanin aminotransferaz (ALT) düzeyi yükselebilir.

   Terapötik dozlarda parasetamol ile hepatik oksidatif stresi artıran ve hepatik glutatyon rezervini azaltan ilaçların eşzamanlı kullanımı, alkolizm, sepsis veya diabetes mellitus gibi çeşitli durumlar hepatik toksisite riskinde artışa yol açabilir.

   Sepsis gibi glutatyon eksikliği olan hastalarda, parasetamol kullanımı metabolik asidoz riskini arttırabilir.

   Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa bu metabolik asidoz riskini arttırabilir.

   Metabolik asidoz belirtileri şunlardır:

   • - Derin, hızlı ve zorlanarak nefes alıp vermek

   • - Mide bulantısı ve kusma

   • -  İştahsızlık

   Yüksek dozlarda parasetamolün uzun süreli kullanılması böbrek hasarına neden olabilir.

   Genelde, özellikle diğer analjeziklerle kombinasyon halinde kesintisiz parasetamol kullanılması, kalıcı böbrek hasarına ve böbrek yetmezliği riskine (analjezik nefropatisi) yol açabilir.

   Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Seyrek olarak hemoliz vakaları görülebilir.

   Gilbert sendromu olan hastaların parasetamol kullanması, sarılık gibi klinik semptomlara ve daha belirgin hiperbilirubinemiye neden olabilir. Bundan dolayı, bu hastalar parasetamolü dikkatli kullanmalıdırlar.

   Hematopoietik disfonksiyon durumunda dozun azaltılması ve/veya dozlar arasındaki sürenin uzatılması gibi önlemler alınmalıdır.

       Astım, kronik rinit ve kronik ürtikeri olan ve özellikle antienflamatuvar ilaçlara aşırı

   duyarlılığı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Duyarlı kişilerde propifenazon ve parasetamol içeren ilaçlarla nadiren astım krizleri ve anaflaktik şok bildirilmiştir.

   Orta düzeyde alkol ile birlikte eşzamanlı parasetamol alınması, karaciğer toksisitesi riskinde bir artışa yol açabilir. Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır. Alkol alan kişilerde hepatoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

   Parasetamol, psödoefedrin hidroklorür veya klorfeniramin maleat içeren diğer ilaçların GRİPİN HOT ile eşzamanlı kullanımından kaçınılmalıdır.

       3 – 5 gün içinde yeni semptomların oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması

   halinde, hastaların parasetamol kullanmaya son vermesi ve bir doktora danışması önerilir.

       Aritmisi olanlarda,

       Kardiyovasküler hastalığı olanlarda,

       Hipertansiyonu olanlarda,

   4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

   ). Kontrol edilemeyen hipertansiyonu olan hastalarda GRİPİN HOT’ın kan basıncı üzerindeki etkisi gözlenmelidir.

   Prostat hipertrofisi (hiperplazisi) olanlarda

   Halüsinasyonlar, huzursuzluk, uyku düzensizliği oluştuğunda kesilmelidir.

   Şiddetli derecede karaciğer yetmezliği olanlarda, ve böbrek yetmezliği olanlarda, özellikle birlikte kardiyovasküler bir hastalığı olanlarda,

       60 yaş üzerindeki hastalarda

       İskemik kalp hastalığı olanlarda,

      Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes

   hastalarında kullanımından kaçınılmalıdır.

       Serebral ateroskleroz

       İdiyopatik ortostatik hipotansiyon

   Pödoefedrin ile iskemik kolit bildirimleri olmuştur. Şayet abdominal ağrı, rektal kanama ya da iskemik kolitin diğer semptomları gelişirse, psödoefedrin derhal durdurulmalı ve doktora başvurulmalıdır.

   Uzun süreli kullanımından kaçınılmalıdır. 5 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.

   Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatomimetik ilaçlarla posterior geri dönüşlü ensefalopati (PRES)/geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS) bildirilmiştir. Bildirilen semptomlar ani başlangıçlı şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. Olguların çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS semptomları gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.

   Çocuklar ve yaşlılar nörolojik antikolinerjik yan etkilere ve paradoksal eksitasyona daha duyarlıdır (enerji artışı, huzursuzluk, sinirlilik gibi belirtiler).

   GRİPİN HOT, sukroz içerir. Nadir kalıtımsal früktoz intoleransı, glikoz-galaktoz malabsorpsiyon veya sükraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

   GRİPİN HOT, fenilalanin için bir kaynak olan aspartam (E951) içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

   GRİPİN HOT, azo boyar bir madde olan kinolin sarısı içermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

   • 4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

   Parasetamol:

   Propantelin gibi mide boşalmasını yavaşlatan ilaçlar, parasetamolün yavaş emilmesine ve dolayısıyla parasetamolün etkisinin daha geç ortaya çıkmasına neden olabilir.

   Metoklopramid gibi mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar, parasetamolün daha hızlı emilmesine ve dolayısıyla parasetamolün etkisinin daha hızlı başlamasına neden olabilir.

   Bazı hipnotikler ve antiepileptik ilaçlar (glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin, vb.) veya rifampisin gibi karaciğerde hepatik mikrozomal enzim indüksiyonuna sebep olan ilaçların tek başına kullanıldığında zararsız olan parasetamol dozlarıyla eşzamanlı kullanımı karaciğer hasarına yol açabilir. Aşırı alkol tüketimi halinde, terapötik dozlarda bile parasetamol alınması da karaciğer hasarına neden olabilir.

   Parasetamolün kloramfenikol ile kombinasyon halinde kullanılması, kloramfenikolün yarılanma ömrünü uzatabilir ve dolayısıyla bu ilacın toksisite riskini arttırabilir.

   Parasetamol (veya metabolitleri), K vitamine bağımlı koagülasyon faktörü sentezinde rol oynayan enzimler ile etkileşir. Parasetamol ile varfarin veya kumarin türevleri arasındaki etkileşimler, “uluslararası normalleştirilmiş oran” (International Normalized Ratio, INR) değerinde bir artışa ve kanama riskinde bir artışa neden olabilir. Bundan dolayı, oral antikoagülan kullanan hastalar, tıbbi denetim ve kontrol olmadan uzun süreli parasetamol kullanmamalıdır.

   5-hidroksitriptamin serotonin tip 3 reseptör antagonistleri olan tropisetron ve granisetron, farmakodinamik etkileşim ile parasetamolün analjezik etkisini tamamen baskılayabilir.

   Parasetamol ve azidotimidin (AZT - zidovudin) eşzamanlı kullanılması nötropeni eğilimini artırır. Bu nedenle tıbbi tavsiye olmadıkça, parasetamol AZT ile birlikte alınmamalıdır.

   Birden fazla ağrı kesiciyle kombinasyon tedavisinden kaçınılması önerilmektedir. Bunun hastaya ekstra bir fayda sağladığını gösteren çok az kanıt vardır ve genelde istenmeyen etkilerde artışa yol açmaktadır.

   Parasetamol emilim hızı metoklopramid ya da domperidon ile artabilir ve kolestiramin ile azalabilir.

   St. John’s Wort (Hypericum perforatum - sarı kantaron) parasetamolün kan düzeylerini azaltabilir. Besinler ile birlikte alındığında parasetamolün absorpsiyon hızı azalabilir.

   Psödoefedrin hidroklorür:

   GRİPİN HOT, MAOI/RIMA alanlarda kullanılmamalıdır. Trisiklik antidepresanlar, iştah bastırıcı ilaçlar, sempatomimetik ajanlar (dekonjestanlar, iştah bastırıcılar ve amfetamin benzeri psikostimülanlar gibi) ve sempatomimetik aminlerin katabolizmasını etkileyen monoamin oksidaz inhibitörleri (furazolidon dahil) ile beraber kullanılması bazen kan basıncını yükselmesine neden olabilir (Bkz. Bölüm 4.3. Kontrendikasyonlar). Moklobemid ve oksitosin ile birlikte kullanımı tansiyon yükselmesine sebebiyet verebilir. Psödoefedrin içermesinden dolayı GRİPİN HOT, bretilyum, betanidin, guanetidin, debrizokin, metildopa ve alfa ve beta adrenerjik blokör ilaçlar gibi sempatik aktiviteyi engelleyen hipotansif ilaçların etkisini kısmen tersine çevirir. Kardiyak glikozidler disritmi riskine, ergot alkaloidleri ise ergotizm riskine sebep olabilir.

   Klorfeniramin maleat:

   Klorfeniramin, santral etkili ilaçların (sempatomimetikler, antidepresanlar) etkilerini artırabilir.

   Alkol, barbitüratlar, hipnotikler, opioid analjezikler, anksiyolitikler ve antipsikotikler gibi santral sinir sistemi depresanlarının etkilerini artırabilir. Atropin, trisiklik antidepresanlar ve MAO inhibitörlerinin antimuskarinik etkilerini artırabilir.

   Klorfeniramin, fenitoin metabolizmasını inhibe eder, bu nedenle fenitoin toksisitesine neden olabilir.

   Antihistaminikler derideki histamin yanıtını baskılayabileceği için alerji testleri yapılmadan birkaç gün önce kesilmelidir.

   Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

   Pediyatrik popülasyon:

   4.6. Gebelik ve laktasyon

   Gebelik kategorisi C’dir.

   Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

   Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

   Gebelik dönemi

   GRİPİN HOT için, gebelikte maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar; gebelik, embriyo-fetal gelişim, doğum ya da doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir.

   GRİPİN HOT, gebelik döneminde yalnızca doktor tavsiyesi ile ve ilacın risk/fayda oranı göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

   Laktasyon dönemi

   Laktasyon döneminde hekim tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.

   Psödoefedrin anne sütüne az miktarda geçer, fakat bunun emzirilen bebeklerdeki etki derecesi bilinmemektedir. Ağız yoluyla tek doz psödoefedrin verilen annenin sütüyle 24 saat içinde bunun % 0,5-0,7’sinin atılacağı tahmin edilmektedir. Klorfeniramin maleat anne sütüne önemli miktarda geçer; bu düzeyde ilacın bebek için zararlı etki oluşturduğu bilinmemekle beraber kullanılmaması önerilir. Klorfeniramin maleat ve diğer antihistaminikler laktasyonu inhibe edebilir.

   GRİPİN HOT, eğer hekim ilacın emziren anneye sağlayacağı yararın, emzirilen bebek üzerindeki riskini haklı göstereceğine inanıyorsa dikkatle kullanılmalıdır.

   Üreme yeteneği/Fertilite

   4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

   4.8. İstenmeyen etkiler

   Sıklık sınıflandırması aşağıdaki gibidir:

   Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

   Parasetamolün istenmeyen etkileri genellikle hafiftir. 10 g’ın üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir.

   SİSTEM ORGAN

   SINIFI

   Advers reaksiyonlar

   SIKLIK

   Parasetamol

   Psödoefedrin

   Klorfenirami

   Kan ve lenf sistemi hastalıkları

   Anemi

   Seyrek

   Seynrek

   Hemolitik anemi

   Seyrek

   Seyrek

   Methemoglobinemi

   Seyrek

   Seyrek

   Trombositopeni

   2 Seyrek

   Seyrek

   Trombositopenik purpura

   2 Seyrek

   Seyrek

   Lökopeni

   2 Seyrek

   Seyrek

   Nötropeni

   2 Seyrek

   Seyrek

   Pansitopeni

   2 Seyrek

   Seyrek

   Agranülositoz

   Çok seyrek

   Seyrek

   Bağışıklık sistemi hastalıkları

   Alerjik reaksiyonlar

   Seyrek

   Anaflaksi

   Seyrek

   Lyell sendromu

   Seyrek

   Bronkospazm

   Bilinmiyor

   Pozitif alerji testi

   Bilinmiyor

   İmmün

   trombositopeni

   Bilinmiyor

   Metabolizma ve beslenme hastalıkları

   Anoreksi

   Seyrek

   Psikiyatrik

   hastalıkları

   Sinirlilik

   Yaygın

   İnsomnia

   Yaygın

   Yorgunluk

   Yaygın olmayan

   Telaş hali

   Yaygın olmayan

   Ajitasyon

   Yaygın olmayan

   Halüsinasyon

   Seyrek

   Paranoid delüzyon

   Seyrek

   Eksitabilite

   Seyrek

   Depresyon

   Seyrek

   Kabuslar

   Seyrek

   Sinir sistemi hastalıkları

   Baş ağrısı

   Yaygın

   Bilinmiyor

   Bilinmiyor

   Baş dönmesi

   Yaygın

   Seyrek

   Somlonans

   Yaygın

   Parestezi

   Yaygın

   Santral sinir sistemi stimülasyonu

   Bilinmiyor

   Ensefalopati

   Bilinmiyor

   İnsomnia

   Bilinmiyor

   Tremor

   Bilinmiyor

   Sersemlik

   Yaygın

   İrritabilite

   Bilinmiyor

   Seyrek

   Anksiyete

   Bilinmiyor

   Konsantre olamama

   Seyrek

   Sedasyon

   Bilinmiyor

   Çocuklarda paradoksikal eksitasyon

   Bilinmiyor

   Yaşlılarda

   konfüzyonel psikoz

   Bilinmiyor

   Göz hastalıkları

   Bulanık görme

   Seyrek

   Kulak ve iç kulak hastalıkları

   Tinnitus

   Seyrek

   Kardiyak hastalıkları

   Taşikardi

   Seyrek

   Seyrek

   Hipertansiyon

   Seyrek

   Diğer kardiyak disritmiler

   Seyrek

   Palpitasyon

   Seyrek

   Aritmi

   Seyrek

   Hipotansiyon

   Seyrek

   Vasküler hastalıkları

   Kan basıncı artışı

   Seyrek

   Solunum, göğüs

   Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri

   Yaygın

   bozuklukları ve

   mediastinal

   hastalıkları

   Analjezik astım sendromu da dahil astım

   Seyrek

   Bronkospazm

   Seyrek

   Bronşial sekresyonda kalınlaşma

   Seyrek

   Gastrointestinal hastalıkları

   Bulantı

   Yaygın

   Yaygın

   Seyrek

   Kusma

   Yaygın

   Yaygın

   Seyrek

   Dispepsi

   Yaygın

   Seyrek

   Flatulans

   Yaygın

   Karın ağrısı

   Yaygın

   Seyrek

   Konstipasyon

   Yaygın

   Gastrointestinal kanama

   Yaygın olmayan

   Diyare

   Seyrek

   Seyrek

   Ağız kuruluğu

   Yaygın

   Bilinmiyor

   Hepato-biliyer

   hastalıkları

   Hepatik bozukluk

   Seyrek

   Sarılık dahil hepatit

   Seyrek

   Deri ve derialtı doku hastalıkları

   Deri döküntüsü

   Seyrek

   Kaşıntı

   Seyrek

   Ürtiker

   Seyrek

   Bilinmiyor

   Alerjik ödem

   Seyrek

   Anjiyoödem

   Seyrek

   Akut jeneralize eksantematöz püstülozis

   Seyrek*

   Eritema multiforme

   Seyrek

   Stevens-Johnson

   sendromu

   Seyrek*

   Toksik epidermal nekroliz

   Seyrek*

   Deri döküntüleri

   Seyrek

   Hipersensitivite

   reaksiyonları

   Seyrek

   Diğer

   sempatomimetiklerle

   çapraz reaksiyon

   Seyrek

   Alerjik dermatit

   Seyrek

   Eksfoliyatif dermatit dahil alerjik reaksiyonlar

   Bilinmiyor

   Fotosensitivite

   Bilinmiyor

   Deri reaksiyonları

   Bilinmiyor

   Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

   Kas seğirmesi ve inkoordinasyonu

   Bilinmiyor

   Böbrek ve idrar hastalıkları

   Papiler nekroz

   Yaygın

   2 olmayan

   Dizüri

   Yaygın olmayan

   Üriner retansiyon

   Yaygın olmayan

   Bilinmiyor

   Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

   Halsizlik

   Seyrek

   Göğüs sıkışması

   Seyrek

   Parasetamolün çok miktarda alınması durumunda


   Parasetamolün uzun süre kullanılması durumunda

   Özellikle çocuklarda

   Sistolik kan basıncı artışı gözlenmiştir. Terapötik dozlarda psödoefedrinin kan basıncı üzerindeki etkisi klinik olarak anlamlı değildir.

   Psödoefedrin kullanımı ardından bronkospazm, anjiyoödem gibi sistemik belirtileri olan/olmayan çeşitli alerjik deri reaksiyonları bildirilmiştir.

   Erkek hastalarda üriner retansiyon (önceden mevcut bir prostatik büyüme durumu hazırlayıcı bir faktör olabilir.)

   *Ölümcül sonuçlara neden olabilir.

   Şüpheli advers reaksiyonlarının raporlanması

   4.9. Doz aşımı ve tedavisi

   Parasetamol

   Parasetamolü 10 g’dan fazla alan yetişkinlerde toksisite olasılığı vardır. Dahası, aşırı dozun zararı siroz olmayan alkolik karaciğer hastalığı olanlarda daha büyüktür. Çocuklarda aşırı dozu takiben karaciğer hasarı göreceli olarak daha nadirdir. Karaciğer hücre hasarı ile birlikte parasetamol aşırı dozajında normal erişkinlerde 2 saat civarında olan parasetamol yarı ömrü genellikle 4 saate veya daha uzun sürelere uzar. C-aminopirinden sonra CO2 atılımında azalma bildirilmiştir. Bu; plazma parasetamol konsantrasyonu veya yarı ömür, veya konvansiyonel karaciğer fonksiyon testi ölçümlerine nazaran parasetamol aşırı dozajı ile karaciğer hücre hasarı arasında daha iyi ilişki kurar. Parasetamole bağlı fulminant karaciğer yetmezliğini takiben gelişen akut tubüler nekrozdan dolayı böbrek yetmezliği oluşabilir. Bununla beraber, bunun insidansı başka nedenlerden dolayı fulminant karaciğer yetmezliği olan hastalarla karşılaştırıldığında bu grup hastalarda daha sık değildir. Nadiren, ilaç aldıktan 2-10 gün sonra, sadece minimal karaciğer toksisitesi ile birlikte renal tubüler nekroz oluşabilir. Aşırı dozda parasetamol almış bir hastada kronik alkol alımının akut pankreatit gelişmesine katkıda bulunduğu bildirilmiştir. Akut aşırı doza ilaveten, parasetamolün günlük aşırı miktarlarda alımından sonra karaciğer hasarı ve nefrotoksik etkiler bildirilmiştir.

   Semptomlar: Solgunluk, anoreksi bulantı ve kusma parasetamol doz aşımının sık görülen erken semptomlarıdır. Hepatik nekroz parasetamol doz aşımının dozla ilişkili komplikasyonudur. Hepatik enzimler yükselebilir ve protrombin süresi 12 ila 48 saat içinde uzar, fakat klinik semptomlar ilacın alımını takiben 1 ila 6 gün içinde belirgin olmayabilir.

   Tedavi: Hastayı gecikmiş hepatoksisiteye karşı korumak için parasetamol aşırı dozajı hemen tedavi edilmelidir. Bunun için, absorbsiyonu azaltmayı (Gastrik lavaj veya aktif kömür) takiben intravenöz N-asetilsistein veya oral metionin vermek gerekir. Eğer hasta kusuyorsa veya aktif kömür ile konjugasyon yapılmışsa metionin kullanılmamalıdır. Doruk plazma parasetamol konsantrasyonları aşırı dozu takiben 4 saate kadar gecikebilir. Bu nedenle, hepatoksisite riskini belirlemek için plazma parasetamol düzeyleri ilaç alımından en az 4 saat sonrasına kadar ölçülmelidir. Ek tedavi (İlave oral metionin veya intravenöz N-asetilsistein) kan parasetamol içeriği ve ilaç alımından beri geçen süre ışığı altında değerlendirilmelidir. Hepatik enzim indükleyici ilaçlar alan hastalarda, uzun süredir alkol bağımlısı olanlarda veya kronik olarak beslenme eksikliği olanlarda N-asetilsistein ile tedavi eşiğinin %30-50 düşürülmesi önerilir, çünkü bu hastalar parasetamolün toksik etkilerine karşı daha duyarlı olabilirler. Parasetamol aşırı dozajını takiben gelişebilecek fulminant karaciğer yetmezliği tedavisi uzmanlık gerektirir.

   Psödoefedrin

   Semptomlar: Psödoefedrin doz aşımında eksitasyon, huzursuzluk, halüsinasyon, hipertansiyon ve aritmi gibi merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem semptomları ortaya çıkabilir. Şiddetli olgularda psikoz, konvülziyon, koma ve hipertansif kriz gelişebilir. Potasyumun hücre dışından hücre içine kayması nedeniyle serum potasyum düzeyi düşebilir.

   Tedavi: Solunum destekleyici ve koruyucu ve konvülsiyonları kontrol edici önlemler alınmalıdır. Endike olduğu takdirde gastrik lavaj uygulanmalıdır. Mesane kateterizasyonu gerekebilir. Beta blokörler kardiyovasküler komplikasyonları ve hipokalemiyi düzeltebilir. İstenirse, psödoefedrin atılımının hızlandırılması için asit diürezi veya diyaliz yapılabilir.

   Klorfeniramin maleat

   Semptomlar:  Sedasyon, SSS paradoksal stimülasyonu, toksik psikozis, nöbet, apne,

   konvülsiyonlar, antikolinerjik etkiler, distonik reaksiyonlar ve aritmi dahil kardiyovasküler kolaps.

   Tedavi: Gastrik lavaj veya ipeka şurubuyla emezis yoluyla tedaviye başlanmalıdır. Ardından aktif kömür ve katartikler uygulanarak absorpsiyonu azaltılır. Diğer semptomatik ve destekleyici önlemler kalp, solunum, böbrek ve karaciğer fonksiyonları ve sıvı-elektrolit dengesine göre özel dikkatle uygulanmalıdır.

   Hipotansiyon ve aritmiler tedavi edilmelidir. SSS konvülsiyonları IV diazepam ile tedavi edilebilir. Ciddi durumlarda hemoperfüzyon kullanılabilir.

   • Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır. Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.