FUCIDIN 500 mg 15 film tablet Klinik Özellikler

Sodyum Fusidat }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Fusidik Asit
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17 November  2011

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

•    Sodyum fusidat, gram pozitif mikroorganizmaların çoğuna özellikle staphylococcuslara karşı etkilidir.

•    Stafılokoksik septisemi, pnömoni, beyin absesi, kemik ve eklem iltihapları (akut ve kronik osteomiyelit, septik artrit), deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, yara enfeksiyonları, kistik fıbrozis, endokardit gibi enfeksiyonlarda endikedir.

•    Sepsis, endokardit gibi ciddi enfeksiyonlarda etkenin duyarlı olduğu biliniyorsa kullanılmalıdır.

•    Antibiyotik kullanımına bağlı antibiyotiklerin neden olduğu ve Clostridium diffıcile tarafından oluşturulan pseudomembranöz kolit tedavisinde Metronidazol ve Vankomisin kadar etkilidir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinlerde tavsiye edilen sodyum fusidat dozu günde üç kez, 500 mg (toplam 1.5 g/gün) 8

saatte bir uygulanır. Doz enfeksiyonun şiddetine göre 2 katma kadar yükseltilebilir.

Uygulama şekli:

Tablet, bir bardak su ile bir bütün olarak yemekten sonra yutulmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği bulunan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Şiddetli hepatik bozukluğu olan, hiperbilirübinemili, sarılıklı olan hastalarda FUCİDİN kullanımından kaçınılmalıdır.

Uzun süre yüksek dozda FUCİDİN kullanan hastalarda periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda günlük toplam doz 30-50 mg/kg/gün olup, günlük doz üçe bölünerek verilmelidir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur

4.3. Kontrendikasyonlar

FUCİDİN, sodyum fusidat veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığı bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

FUCİDİN statinlerle birlikte kullanılmamalıdır. Bu kombinasyonu kullanan hastalarda rabdomiyoliz (ölümcül olabilir) geliştiğine dair bildirimler mevcuttur (bakınız bölüm 4.5). Sistemik FUCİDİN kullanımının gerekli olduğu durumlarda, statin tedavisi kesilmelidir. Hasta, kas ağrısı, güçsüzlüğü ve hassasiyeti gibi semptomların geliştiği durumda hemen tıbbi yardım almak üzere uyarılmalıdır. Statin tedavisi, son FUCİDİN tablet alımından 7 gün sonra başlanabilir. Ciddi infeksiyonlar gibi uzamış FUCİDİN tablet tedavisi gerektiren bazı durumlarda statin ve FUCİDİN birlikte kullanımı tıbbi gözetim altında olmalı ve her vaka için ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Fusidik asid karaciğerde metabolize olup safraya salınır. Aynı yoldan atılan linkomisin ve rifampisin gibi antibiyotikler ile kullanılacaksa önlem alınmalıdır. Sistemik tedavi sırasında karaciğer enzim yükselmeleri ve sarılık oluşabilir, Ancak tedavinin sonlandırılması ile genelde bu durumlar ortadan kalkar, (bknz bölüm 4.8).

Aşağıdaki durumlarda periyodik karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır:

•    yüksek oral dozlar kullanılıyor ise

•    ilaç uzun zamandır kullanılıyor ise

•    bilinen karaciğer fonksiyon bozukluğu var ise

•    karaciğer toksisite potansiyeli olan ilaç kullanılıyor ise

•    safra yolları tıkanıklığı mevcut ise

•    aynı yolla atılan ilacın birlikte kullanımı söz konusu ise.

Sodyum fusidat, in vitro olarak bilirubini bağlı olduğu albuminden ayırabileceğinden, bilirubin metabolizması bozuk olan hastalarda FUCİDİN kullanılırken gerekli önlemler almalıdır.

Biyotransformasyonu CYP-3A4 üzerinden gerçekleştirilen ilaçlarla birlikte kullanımdan kaçınılmalıdır (bkz bölüm 4.5).

Tüm antibiyotiklerde olduğu gibi uzun ve tekrarlayan kullanımlarda direnç gelişebileceği akılda tutulmalıdır.

FUCİDİN her dozunda 180 mg laktoz monohidrat içermektedir. İçeriğindeki laktoz monohidrat nedeniyle nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

FUCİDİN her dozunda 10 mg sodyum içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Sistemik FUCİDİN ile statinlerin eş zamanlı uygulanması rabdomiyolizi içeren miyopati riskini arttırabilir. Bu kombinasyonun eş zamanlı uygulanması her iki ajanın plazma konsantrasyonlarında artışa neden olabilir. Farmakodinamik olarak mı yoksa farmakokinetik olarak mı etkileşim gösterdikleri bilinmemektedir. Bu kombinasyonu kullanan hastalarda rabdomiyoliz (bazen ölümcül olayları içeren) bildirilmiştir. Sistemik FUCİDİN kullanımının gerekli olduğu durumlarda, FUCİDİN kullanımı sırasında statin tedavisi sonlandırılmalıdır (bknz bölüm 4.4).

Sistemik olarak uygulanan FUCİDİN’in eş zamanlı olarak kumarin türevleri ya da benzer etkili antikoagülanlar ile eş zamanlı olarak uygulanması bu ajanların plazma konsantrasyonlarını arttırabilir ve buna bağlı olarak da antikoagülan etkileri artabilir. Hastanın laboratuar parametreleri yakından takip edilmeli ve gerekli olursa antikoagülanın dozu ayarlanmalıdır. Benzer şekilde FUCİDİN uygulamasının sonlandırılması gerekirse, antikoagülan dozu ayarlanmalıdır. Bu etkileşimin mekanizması bilinmemektedir.

Sodyum fusidatın karaciğerdeki metabolizması tam olarak bilinmemektedir, bununla beraber sodyum fusidat ve CYP-3A4 ile biyotransformasyona uğrayan ilaçlar arasındaki etkileşim açık değildir. Bu etkileşimin görünen mekanizması, metabolizmanın ortaklaşa inhibisyonudur. FUCİDİN’in CYP’ler üzerine in vitro etkisi ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. CYP-3A4 ile biyotransformasyona uğrayan ilaç alan hastalarda sodyum fusidat kullanımından kaçınılmalıdır.

HIV proteaz inhibitörleri (ritonavir, sakuinavir) ile FUCİDİN Tablet beraber kullanımı, her iki molekülün de plazma konsantrasyonlarını arttırabileceğinden hepatotoksisite açısından dikkatli olunmalıdır

Sodyum fusidat ve siklosporin’in aynı anda kullanılması siklosporin’in plazma konsantrasyonunu artırır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Bildirilmemiştir.

Pediyatrik popülasyon

Bildirilmemiştir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

 Genel tavsiye:

Gebelik kategorisi C dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Veri bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi:

FUCİDİN’in gebe kadınlardaki güvenilirliği ile ilgli yeterli veri bulunmamaktadır. Yapılan hayvan çalışmaları ve eldeki klinik veriler sodyum fusidatın teratojenik etkisi olmadığını göstermiştir. Sistemik olarak uygulanan sodyum fusidat plasenta bariyerini geçer. FUCİDİN, herhangi bir teratojenik etkisi saptanmamış olmasına rağmen zorunlu olmadıkça hamilelerde kullanılmamalıdır.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve/veya embriyonal/fetal gelişim ve/veya doğum ve/veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

FUCİDİN gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi:

Sodyum fusidat, emzirme döneminde anne sütüne geçtiğinden FUCİDİN emzirme döneminde zorunlu kalınmadıkça kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği /Fertilite:

Bildirilmemiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

FUCİDİN’in araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

4.8. İstenmeyen etkiler

Klinik çalışma verilerine bakıldığında, oral yolla uygulanan FUCİDİN’in hastaların yaklaşık olarak %15’inde istenmeyen etkilere neden olduğu gözlenmiştir. Oral yolla uygulanan FUCİDİN ile en çok bildirilen istenmeyen etkiler, uygulanan doza bağlı olarak gastrointestinal sistem üzerinde gözlenmiştir. Çeşitli deri reaksiyonları, geçici sarılık, hematolojik bozukluklar ve jeneralize hipersensitivite reaksiyonları bildirilmiştir.

İlaca bağlı olduğu kabul edilen istenmeyen etkiler MedDRA sistem organ sınıfına göre listelenmektedir.-;- Her bir sıklık grubunda, istenmeyen etkiler azalan ciddiyet sırasına göre sunulmaktadır. Sıklığı verilen istenmeyen etkiler klinik çalışmalar sırasında gözlenen istenmeyen etkilerdir. Sıklığı bilinmeyen istenmeyen etkiler ise spontan bir şekilde bildirildiği için, bunların sıklığının güvenilir bir şekilde hesaplanması mümkün değildir

Sıklıklar şu şekilde tanımlanır: çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (> 1/1.000 ila < 1/100); seyrek (> 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Pansitopeni, trombositopeni, anemi, lökopeni*, (*beyaz hücre tiplerini etkileyebilen hematolojik bozukluklar (nötropeni, granülositopeni, agranülositozis) ve daha da nadir olarak diğer iki hücre tipinin ayrı veya birlikte bozukluklarını bildirilmiştir Bu

anormalliklerin özellikle 15 günü geçen tedavi sürelerinde görüldüğü ve tedavinin kesilmesiyle normale döndüğü gözlenmiştir.

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Allerjik reaksiyon Bilinmiyor: Anafılaktik reaksiyon

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş dönmesi, sersemlik Yaygın olmayan: Baş ağrısı

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, dispepsi,

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın olmayan: Anoreksi

Hepato-biliyer hastalıkları

Bilinmiyor: Hiperbilirubinemi, sarılık, hepatik enzim artşı, hepatorenal sendrom, kolestazis Sarılığın eşlik ettiği veya etmediği hiperbilirubinemi, alkali fosfataz ve transaminazlar vb hepatik enzim yükseklikleri gibi karaciğer fonksiyon bozukluğunda tedavi sonlandırılmalıdır. Laboratuar parametrelerinin genellikle hızlı biçimde normale dönmesi beklenir.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Ürtiker, kaşıntı, döküntü* (*eritematöz, makülopapüler, püstülöz)

Kas-iskelet ve bağ doku hastalıkları

Bilinmiyor: Rabdomiyoliz (bknz Bölüm 4.4 ve 4.5)

Rabdomiyoliz ölümcül seyredebilir. Belirti ve bulgulan arasında: kas zayıflığı, kas şişmesi ve kas ağnsı, koyu idrar, miyoglobinüri artmış serum kreatin kinaz, akut böbrek yetmezliği, kardiyak aritmi bulunur.

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Bilinmiyor: Böbrek yetmezliği

Özellikle zemin hazırlayıcı faktörler varlığında sanlık ile birlikte akut böbrek yetmezliği gelişen hastalar tariflenmiştir

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Yaygın olmayan: Asteni, yorgunluk, bitkinlik

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck gov.tr; e-posta:tufam@titck.gov.tr; tel:0800 314 00 08; faks:0 312 21835 99).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımı semptomları arasında gastrointestinal ve olası karaciğer bozukluklarını kapsar. Tedavi semptomatik ve destekleyici olmalıdır. Diyaliz sodyum fusidatın klirensini artırmaz.

Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir. Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.