FORTUM 1 gr enjektabl 1 flakon IM/IV Kısa Ürün Bilgisi

Seftazidim }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Seftazidim
Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | 18 November  2011

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

FORTUM 1 g enjektabl flakon

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her bir flakonda;

Seftazidim (INN)...............................1 g

Sodyum karbonat........................ 118 mg/flakon

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Enjeksiyon/infıizyon için toz Sarımsı beyaz renkte toz


4.1. Terapötik endikasyonlar

Hassas organizmaların neden olduğu tek ve karma enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Öncelikle tercih edilecek bir antibiyotik olarak duyarlılık test sonuçları beklenirken tek başma kullanılabilir.

Aminoglikozid ve diğer pek çok beta-laktam antibiyotiklerle kombine kullanılabilir. Bacteroides fragilis’ten kuşkulanıldığında anaeroblara karşı etkili bir antibiyotikle birlikte kullanılabilir.

Endikasyonları;

• Şiddetli enfeksiyonlar; Örneğin; septisemi, bakteriyemi, peritonit, menenjit, bağışıklığı baskılanmış hastalarda görülen enfeksiyonlar ve yoğun bakım hastalarının enfeksiyonlarında (örneğin; enfekte yanıklar)

• Kistik fibrozdaki akciğer enfeksiyonunun da dahil olduğu solunum yolları enfeksiyonları

• Kulak, burun ve boğaz enfeksiyonları

• idrar yolları enfeksiyonları

• Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

• Gastrointestinal, biliyer ve abdominal enfeksiyonlar

• Kemik ve eklem enfeksiyonları

• Hemodiyaliz ve peritonal diyaliz ve ayakta devamlı peritonal diyaliz (CAPD) ile ilişkili

• enfeksiyonlar

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Doz enfeksiyonun şiddetine, duyarlılığa, yerine, tipine ve hastanm yaşı ve böbrek fonksiyonuna bağlıdır.

• Yetişkinler

2 veya 3’e bölünmüş dozlarda i.v. veya i.m. enjeksiyon şeklinde günde 1-6 g’dır.

Üriner sistem ve az şiddetli enfeksiyonlar:

- Her 12 saatte bir 500 mg veya 1 g.

Çoğu enfeksiyon:

- Her 8 saatte bir 1 g veya her 12 saatte bir 2 g.

Özellikle bağışıklığı baskılanmış, nötropenili hastalar dahil çok şiddetli enfeksiyonlarda:

- Her 8 veya 12 saatte bir 2 g ya da her 12 saatte bir 3 g.

Psödomonal akciğer enfeksiyonu olan fıbrokistik yetişkinlerde:

- 3’e bölünmüş dozlarda 100-150 mg/kg/gün.

Böbrek fonksiyonu normal olan yetişkinlerde herhangi bir ters etki görülmeksizin günde 9 g kullanılmıştır.

Prostat cerrahisinde profilaktik ajan olarak kullanılacaksa, anestezi indüksiyonunda 1 g verilmelidir. İkinci doz kateterin çıkarılması sırasında uygulanmalıdır.

Uygulama şekli:

FORTUM i.v. veya derin i.m. enjeksiyon yoluyla uygulanmalıdır. Tavsiye edilen i.m. enjeksiyon yerleri gluteus maksimusun üst çeyreği veya uyluğun lateral bölümüdür.

FORTUM solüsyonları direkt olarak damar içine verilebilir veya hasta parenteral sıvılar alıyorsa verilen set içine dahil edilebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Seftazidim böbreklerle değişmeden atılır. Bu nedenle, böbrek fonksiyonu bozukluğu olan hastalarda doz azaltılmalıdır.

Başlangıç yükleme dozu olarak 1 g verilmelidir. İdame dozları kreatinin klerensine bağlıdır:

Böbrek yetmezliğinde tavsiye edilen FORTUM idame dozları:

Kreatinin klerensi (ml/dak.)

Yaklaşık serum kreatinin değeri (mikromol/1, mg/dl)

Tavsiye edilen FORTUM birim dozu (g)

Doz sıklığı (saat)

>50

< 150 (< l-?)

Normal doz

50-31

150-200 (1.7-2.3)

1.0

12 saatte bir

30-16

200- 350 (2.3 - 4.0)

1.0

24 saatte bir

15-6

350- 500 (4.0 - 5.6)

0.5

24 saatte bir

<5

>500 (> 5.6)

0.5

48 saatte bir

Şiddetli enfeksiyonu olan hastalarda birim doz % 50 artırılmalı veya doz sıklığı artırılmalıdır. Böyle hastalarda seftazidim serum düzeyleri kontrol edilmeli ve çukur konsantrasyonlar 40 mg/1’yi geçmemelidir.

Çocuklarda kreatinin klerensi vücut yüzeyi alanına ve yağsız vücut kütlesine göre ayarlanmalıdır.

Hemodiyaliz

Hemodiyaliz sırasında serum yarılanma ömrü 3 ila 5 saat arasında değişir.

Her hemodiyaliz periyodunu takiben yukarıdaki tabloda önerilen idame FORTUM dozu tekrarlanmalıdır.

Peritonal diyaliz

FORTUM peritonal diyaliz ve devamlı ayakta periton diyalizinde (CAPD) kullanılabilir,

i.v.. kullanıma ilaveten FORTUM diyaliz sıvısına katılabilir (2 litre diyaliz sıvısı için 125-250

mg).

Yoğun bakım ünitelerinde, böbrek yetmezliği olan, devamlı arteriyövenöz hemodiyaliz veya yüksek akışlı hemofıltrasyon uygulanan hastalara 1 g günde tek doz şeklinde veya bölünmüş olarak verilebilir. Düşük akışlı hemofıltrasyonda böbrek yetmezliğinde tavsiye edilen doz uygulanır.

Venovenöz hemofıltrasyon ve venovenöz hemodiyaliz uygulanan hastalarda aşağıdaki tablolarda verilen değerler uygulanmalıdır.

Devamlı venovenöz hemofıltrasyonda FORTUM için doz rehberi

Rezidüel böbrek fonksiyonu (kreatinin klerensi ml/dak)

Ultrafiltrasyon hızına (ml/dak) göre idame dozu3 (mg)

5

16.7

33.3

50

0

250

250

500

500

5

250

250

500

500

10

250

500

500

750

15

250

500

500

750

20

500

500

500

750

aİdame dozu 12 saatte bir uygulanmalıdır.

Devamlı venovenöz hemodiyaliz sırasında FORTUM için doz rehberi

Rezidüel böbrek fonksiyonu (kreatinin klerensi ml/dak)

Diyaliz akış hızına göre idame dozu3 mg:

1.0 l/saat

2.0 l/saat

Ultrafiltrasyon hızı (l/saat)

Ultrafiltrasyon hızı (l/saat)

0.5

1.0

2.0

0.5

1.0

2.0

0

500

500

500

500

500

750

5

500

500

750

500

500

750

10

500

500

750

500

750

1000

15

500

750

750

750

750

1000

20

750

750

1000

750

750

1000

aİdame dozu 12 saatte bir uygulanmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

• Bebekler ve çocuklar (2 aylıktan büyük):

2 veya 3’e bölünmüş dozlarda 30-100 mg/kg/gün.

Bağışıklığı bastırılmış veya fıbrokistik çocuklardaki enfeksiyonlarda veya menenjitli çocuklarda 3’e bölünmüş dozlarda günde 150 mg/kg (maksimum 6 g/gün)’a kadar verilebilir.

• Yenidoğanlar (0-2 aylık):

2’ye bölünmüş dozlarda 25-60 mg/kg/gün.

Yenidoğanlarda seftazidimin serum yanlanma ömrü yetişkinlerdekinin 3-4 katı olabilir.

4.3. Kontrendikasyonlar

• Sefalosporin antibiyotiklerine aşırı duyarlılığı olan hastalarda

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Tedaviye başlamadan önce, hastanın hikayesinde seftazidime, sefalosporinlere, penisilinlere veya diğer ilaçlara karşı aşırı duyarlılığının olup olmadığı araştırılmalıdır.

Penisilin ve diğer beta laktamlara karşı alerjik reaksiyon geçirmiş olan hastalarda özel dikkat gösterilmelidir.

Eğer FORTUM’a karşı alerjik reaksiyon görülürse ilaç kesilmelidir. Ciddi aşın duyarlılık reaksiyonlan epinefrin (adrenalin), hidrokortizon, antihistaminik veya diğer acil ilkyardım önlemlerini gerektirebilir.

Yüksek dozda sefalosporinlerle aminoglikozidler veya etkin diüretikler (örneğin furosemid) gibi nefrotoksik ilaçların birlikte verilmesi böbrek fonksiyonlarım ters olarak etkileyebilir. Klinik tecrübeler bu durumun tavsiye edilen doz seviyelerinde FORTUM ile ilişkili olmasının pek muhtemel olmadığını göstermiştir. Normal terapötik dozlarda FORTUM’un böbrek fonksiyonlarını ters olarak etkilediğine dair bir kanıt yoktur.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

- Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler)

Diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde olduğu gibi, uzun süreli kullanımı duyarlı olmayan mikroorganizmaların (örneğin Candida, enterokoklar) çoğalmasına neden olabilir, bu da tedaviyi kesmeyi veya uygun önlemler almayı gerektirebilir. Hastanın durumunun aralıklarla gözden geçirilmesi gereklidir.

Diğer geniş spektrumlu sefalosporinler ve penisilinlerde olduğu gibi, Enterobacter ve Serratia türlerinin daha önce duyarlı olan bazı suşları FORTUM ile tedavi sırasında direnç geliştirebilir. Klinik olarak uygun olduğunda, böyle enfeksiyonların tedavisinde periyodik olarak yapılan duyarlılık testlerinin dikkate alınması gereklidir.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

4.5.   Diğer tıbbi ürünler ile etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Kloramfenikol in vitro olarak seftazidim ve diğer sefalosporinlerle antagonist etkilidir. Bu bulgunun klinik ilişkisi bilinmemektedir, ancak FORTUM’un kloramfenikol ile birlikte verilmesi tavsiye edildiğinde antagonizma olasılığı düşünülmelidir.

Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi seftazidim bağırsak florasını etkileyebilir, östrojen reabsorbsiyonunun azalmasına ve kombine oral kontraseptiflerin etkinliğinde azalmaya neden olur.

Seftazidim idrarda glukoz tayininde kullanılan enzim esaslı testleri bozmaz, fakat bakırı indirgeyen metodlarla ilgili testleri etkileyebilir (Benedict, Fehling, Clinitest).

Seftazidim kreatin için alkalin pikrat testini olumsuz yönde etkilemez.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

FORTUM’un doğum kontrol yöntemleri üzerine etkisi olup olmadığına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

Herhangi bir embriyopatik veya teratojenik etkisi olduğuna dair deneysel bir kanıt yoksa da, diğer bütün ilaçlarda olduğu gibi FORTUM gebeliğin ilk aylarında dikkatli kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Seftazidim anne sütüyle küçük miktarlarda atılır, bu yüzden emzirme dönemlerinde dikkatli kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Geniş klinik çalışmalardan elde edilen veriler, çok yaygm ve yaygm olmayan istenmeyen etkilerin sıklığını belirlemek için kullanılır. Diğer tüm istenmeyen etkiler için tayin edilen sıklıklar, büyük oranda pazarlama sonrası verilerden faydalanılarak belirlenmiştir ve gerçek sıklıktan çok bildirme oranına bağlıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

in sıklık gruplandırması şu şekildedir.

Çok yaygın (> 1/10); yaygm (> 1/100 - < 1/10); yaygın olmayan (> 1/1000 - <1/100); seyrek (> 1/10.000 - < 1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor, (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.)

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan: Kandidiazis (vajinit ve oral pamukçuk dahil)

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın: Eozinofıli ve trombositoz.

Yaygm olmayan: Lökopeni, nötropeni ve trombositopeni Çok seyrek: Lenfositoz, hemolitik anemi ve agranülositoz

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Anafılaksi (bronkospazm ve /veya hipotansiyon dahil)

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygm olmayan: Baş ağrısı ve baş dönmesi Çok seyrek: Parestezi

Böbrek bozukluğu olan ve FORTUM dozu uygun olarak azaltılmamış hastalarda titreme, miyokloni, konvülziyonlar, ensefalopati ve koma dahil nörolojik sekel bildirilmiştir.

Vasküler hastalıklar

Yaygın: Flebit veya i.v. uygulamayı takiben tromboflebit

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygm: Diyare

Yaygm olmayan: Bulantı, kusma, karın ağrısı ve kolit Çok seyrek: Ağızda kötü tat hissi

Diğer sefalosporinlerde olduğu gibi, kolit Clostridium diffıcile’ye bağlı olabilir ve psödomembranöz kolit görülebilir.

Hepatobiliyer hastalıklar

Yaygın: Karaciğer enzimlerinin biri veya daha fazlasında, ALT (SGPT), AST (SOGT), LDH, GGT ve alkalin fosfatazda geçici artış Çok seyrek: Sarılık

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Makulopapüler veya ürtikeriyal döküntü Yaygm olmayan: Kaşıntı

Çok seyrek: Anjiyoödem, eritema multiforme, Stevens Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: i.m. enjeksiyon sonrası ağn ve/veya enflamasyon Yaygın olmayan: Ateş

Laboratuvar testleri

Yaygın: Pozitif Coombs testi

Yaygın olmayan: Diğer sefalosporinlerde olduğu gibi, kandaki üre nitrojen ve/veya serum kreatininde geçici artış

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Aşın dozaj ensefalopati, konvülsiyonlar ve komayı içeren nörolojik sekellere yol açabilir. Seftazidim serum düzeyleri hemodiyaliz veya peritoneal diyaliz ile azaltılabilir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Beta laktam antibiyotikler, sefalosporinler ATC kodu: J01DA11

Etki mekanizması:

Seftazidim, bakterisidal etkilidir. Bakteri hücre duvarı sentezini önleyerek etki gösterir.

Farmakodinamik Etkileri Bakteriyoloji;

Patojenik suşların ve izolatlarm geniş bir bölümü, gentamisin ve diğer aminoglikozidlere dirençli suşlar dahil seftazidime in vitro olarak duyarlıdır. Seftazidim, Gram-pozitif ve Gram-negatif mikroorganizmalarca üretilen ve klinik açıdan önemli olan beta-laktamazlara karşı yüksek derecede stabildir, bu nedenle de, ampisilin ve sefalotine karşı dirençli birçok suşa etkindir. Seftazidim in vitro yüksek intrinsik aktiviteye sahiptir, pek çok bakteri cinslerine çeşitli inokülüm düzeylerinde minimal değişikliklerle dar bir MIK yayılımı içinde etkilidir. Seftazidim ve aminoglikozid kombinasyonun in vitro etkinlikleri aditiftir. Bazı türlerde sinerji olduğu kanıtlanmıştır.

Seftazidimin aşağıdaki organizmalara karşı in vitro aktiviteye sahiptir.

Gram-negatif:

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas türleri (P. pseudomallei dahil)

Escherichia coii

Klebsiella türleri (Klebsiella pneumoniae dahil)

Proteus mirabilis Proteus vulgaris

Morganella morganii (Daha önce Proteus morganii idi)

Proteus rettgeri Providencia türleri Enterobacter türleri Citrobacter türleri Serratia türleri Salmonella türleri Shigella türleri Yersinia enterocolitica Pasteurella multocida Acinetobacter türleri Neisseria gonorrhoeae Neisseria meningitidis

Haemophilus influenzae (ampisiline dirençli suşlar dahil)

Gram-pozitif:

Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı suşlar)

Staphylococcus epidermidis (metisiline duyarlı suşları)

Micrococcus türleri

Streptococcus pyogenes (A grubu beta-hemolitik streptokoklar)

B grubu streptokoklar (S. agalactiae)

Streptococcus pneumoniae Streptococcus mitis

Streptococcus türleri (Enterococcus (Streptococcus faecalis) hariç).

Anaerobik suşlar:

Peptococcus türleri Peptostreptococcus türleri Streptococcus türleri Propionibacterium türleri Clostridium perfringens Fusobacterium türleri

Bacteroides türleri {Bacteroides fragilis’in birçok türü dirençlidir).

Seftazidim, aşağıdaki organizmalara karşı in vitro olarak aktif değildir:

Metisiline dirençli stafılokoklar

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim: 500 mg ve 1 g i.m uygulamayı takiben süratle ulaşılan doruk düzeyleri sırasıyla 18 ve 37 mg/l’dir. 500 mg, 1 g veya 2 g’ın i.v bolus olarak uygulanmasını takiben serum düzeyleri 5 dakika sonra sırasıyla 46, 87 ve 170 mg/l’dir.

Dağılım: i.m. ve i.v. uygulamayı takiben 8-12 saat sonra bile serumda terapötik olarak etkili konsantrasyonlarda bulunur. Serum proteinlerine bağlanma %10 civarındadır. Seftazidim, genel patojenler için MİK değerinden fazla konsantrasyonlarda kemik, kalp gibi dokulara, safraya, balgama, aköz hümöre, sinoviyal, plevral ve peritonal sıvılara ulaşabilir. Seftazidimin hızla plasentayı geçer ve anne sütü ile atılır. Seftazidim enflamasyonun olmadığı durumlarda kan beyin bariyerinden az miktarda geçer ve BOS’ta düşük konsantrasyonlarda bulunur. Ancak meningsler iltihaplı olduğunda, BOS’ta 4-20 mg/1 veya daha yüksek terapötik düzeylere ulaşır.

Bivotransformasvon:

Seftazidim vücutta metabolize olmaz.

Eliminasyon:

Parenteral uygulama, yaklaşık 2 saatlik yarı ömür sonrası düşüş gösteren, yüksek ve uzun süreli serum düzeyleri oluşturur. Glomerüler filtrasyon ile 24 saatte verilen dozun % 80-90’ı değişmemiş aktif şekilde idrarla atılır, %1’den daha azının safra ile atılması, bağırsağa giren miktarı kısıtlar.

Hastalardaki karakteristik özellikler

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

İlgili herhangi bir veri yoktur.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

6.2. Geçimsizlikler

FORTUM, sodyum bikarbonat enjektabl içinde diğer i.v. sıvılarda olduğundan daha az stabildir. Bu yüzden seyreltici olarak tavsiye edilmez. FORTUM ve aminoglikozidler aynı set veya şırınga içinde karıştırılmamalıdır. FORTUM solüsyonuna vankomisin ilave edildiğinde çökelti oluştuğu bildirilmiştir. Bu açıdan bu iki ajanın verilmesi arasında kullanılan set ve intravenöz sistem temizlenmelidir.

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25 °C’nin altmdaki oda sıcaklığında saklayınız.

Geçici olarak 30°C’den yüksek olmayan ısılarda 2 ay kadar saklanması ilaç üzerinde zararlı bir etki yapmaz.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

1 g seftazidim (pentahidrat şeklinde) içeren bir flakonluk kutularda, 10 ml’lik enjeksiyonluk su içeren 1 adet eritici ampul ile satılır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Tüm kullanılmayan ürün ve atık maddeler “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak imha edilmelidir.

6.2. Geçimsizlikler

FORTUM flakonları düşük basınçlıdır. Ürün sulandırıldığında karbondioksit açığa çıkar ve pozitif basınç oluşur. Sulandırılan solüsyon içinde küçük karbondioksit kabarcıkları göz ardı edilebilir.

Flakon boyutu

İlave edilecek seyreltici miktarı (ml)

Yaklaşık konsantrasyon (mg/ml)

500 mg

İntramüsküler

1.5 ml

260

intravenöz

5 ml

90

1 g

İntramüsküler

3 ml

260

İntravenöz bolus

10 ml

90

İntravenöz infüzyon

50 ml #

20

2g

İntravenöz bolus

10 ml

170

İntravenöz infüzyon

50 ml#

40

# NOT: Toplama iki aşamalı olmalıdır {bkz. metin).

Solüsyon rengi; konsantrasyona, seyrelticiye ve saklama koşullarına bağlı olarak açık sandan amber rengine doğru değişir. Önerilen koşullar içinde, ilacın aktivitesi bu tür renk değişimlerinden ters olarak etkilenmez.

Seftazidim 1 mg/ml - 40 mg/ml konsantrasyonlarında aşağıdaki çözeltilerle geçimlidir:

*


% 0.9 Sodyum klorür enjektabi M/6 Sodyum laktat enjektabi

Sodyum laktat enjektabi bileşimi (Hartmann çözeltisi)

% 5 Dekstroz enjektabi

% 0.225 Sodyum klorür ve % 5 Dekstroz enjektabi % 0.45 Sodyum klorür ve % 5 Dekstroz enjektabi % 0.9 Sodyum klorür ve % 5 Dekstroz enjektabi % 0.18 Sodyum klorür ve % 4
Dekstroz enjektabi % 10 Dekstroz enjektabi

% 0.9 Sodyum klorür enjektabi içinde, % 10 oranında Dekstran 40 enjektabi % 5 Dekstroz enjektabi içinde, % 10 oranında Dekstran 40 enjektabi % 0.9 Sodyum klorür enjektabi içinde, % 6 oranında Dekstran 70 enjektabi % 5 Dekstroz enjektabi içinde, % 6 oranında Dekstran 70 enjektabi.

Seftazidim 0.05 mg/ml ve 0.25 mg/ml konsantrasyonlarında intraperitonal diyaliz sıvısı (Laktat) ile geçimlidir.

FORTUM, i.m. kullanım için % 0.5 veya % 1 Lidokain hidroklorür içinde sulandırılabilir.

4 mg/ml seftazidim çözeltisi aşağıdaki çözeltilerle karıştırıldığında her iki etken madde de aktivitelerini muhafaza ederler:

% 0.9 Sodyum klorür enjektabi veya % 5 Dekstroz enjektabi içinde 1 mg/ml hidrokortizon (hidrokortizon sodyum fosfat).

% 0.9 Sodyum klorür enjektabi içinde 3 mg/ml sefuroksim (sefuroksim sodyum).

% 0.9 Sodyum klorür enjektabi içinde 4 mg/ml kloksasilin (kloksasilin sodyum).

% 0.9 Sodyum klorür enjektabi içinde 10 IU/ml veya 50 IU/ml heparin.

% 0.9 Sodyum klorür enjektabi içinde 10 mEq/l veya 40 mEq/l potasyum klorür.

500 mg FORTUM içeriği 1.5 ml enjeksiyonluk su ile karıştırılır, metronidazol enjektabi (100 ml’de 500 mg) içine eklenebilir ve her ikisi de aktivitesini muhafaza eder.

i.m. veya i.v. bolus enjeksiyon için solüsyon hazırlama talimatı

1. Şırınga iğnesini flakon kapağından içeri sokup tavsiye edilen miktar kadar çözücü sıvıyı ekleyiniz.

2. İğneyi geri çekip flakonu solüsyon berraklaşıncaya kadar çalkalayınız.

3. Flakonu ters çeviriniz, pistonunu sonuna kadar itilmiş şırınganın iğnesini batırıp çözeltinin içine sokunuz ve çözeltinin tümammı şırıngaya çekiniz. Küçük karbondioksit kabarcıkları gözardı edilebilir.

Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir. Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699522272129
Etkin Madde Seftazidim
ATC Kodu J01DD02
Birim Miktar 1
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Seftazidim
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 
FORTUM 1 gr enjektabl 1 flakon IM/IV Barkodu