FLURO-5 DEVA 1000 mg/20 ml IV/IA enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Klinik Özellikler

5-fluorouracil }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Antimetabolitler > Fluorourasil
Deva Holding A.Ş. | 11 January  2021

4.1. Terapötik endikasyonlar

FLURO-5 DEVA, meme kanseri ve kolorektal karsinoma tedavisi başta olmak üzere bir çok malignitenin tedavisinde tek başına veya kombinasyon olarak kullanılabilir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Uygun doz ve tedavi rejimi seçimi hastanın genel durumuna, tedavi edilen karsinoma tipine ve FLURO-5 DEVA’nın tek başına veya bir başka tedavi ile kombine verilmesine bağlıdır. Başlangıç tedavisi hastanede uygulanmalıdır ve toplam günlük doz 1 gramı aşmamalıdır. Şişmanlık, ödem veya karında asit gibi anormal sıvı birikmesi durumlarından herhangi biri olmadıkça hastanın gerçek vücut ağırlığına göre doz hesaplanır. Bu durumda, hesaplamada ideal vücut ağırlığı baz olarak kullanılır.

Aşağıdaki durumlarda doz azaltılması önerilebilir;

• Kaşeksi

• Tedaviden önceki 30 gün içinde önemli bir ameliyat geçirilmesi

• Azalmış kemik iliği fonksiyonu

• Hepatik ve renal fonksiyon bozukluğu

Aşağıdaki dozajların sadece bir rehber olması amaçlanmıştır. Kolerektal karsinom

Baslangıç tedavisi infüzyon veya enjeksiyon şeklinde olabilir, daha az toksisite nedeniyle infüzyon şeklinde uygulama genelde tercih edilmektedir.

İntravenöz infüzyon:

Vücut ağırlığına göre 15 mg/kg’ lık (600 mg/m2) günlük doz, her bir infüzyon için 1 g’ dan fazla olmayacak şekilde, 300-500 ml %5’ lik glukoz çözeltisinde veya %0.9’ luk NaCl içinde sulandırılır ve dakikada 40 damla oranında 4 saat boyunca intravenöz infüzyon olarak verilir. Bu doz, toksisite ortaya çıkıncaya kadar veya toplam doz 12-15 g’ a ulaşıncaya kadar birbirini takip eden günlerde verilir. Günde en fazla 1 g ile bazı hastalar 30 g’ a kadar ilaç almışlardır. Hematolojik ve gastrointestinal toksisite iyileşinceye kadar tedaviye ara verilmelidir.

Alternatif olarak FLURO-5 DEVA 24 saat boyunca sürekli infüzyon şeklinde verilebilir.

İntravenöz enjeksiyon:

İntravenöz enjeksiyonla vücut ağırlığına göre günde 12 mg/kg (480 mg/m2), 3 gün süresiyle verilebilir. Herhangi bir toksisite belirtisi olmazsa, hasta 5, 7 ve 9. günlerde ağırlığa göre 6 mg/kg alabilir.

İdame tedavisi, haftada bir kez enjeksiyonla verilen 5-10 mg/kg (200-400 mg/m2) dozundan oluşmaktadır.

Meme kanseri

Meme kanseri tedavisinde FLURO-5 DEVA, metotreksat ve siklofosfamid ile veya doksorubisin ve siklofosfamidle kombine olarak kullanılabilir.

Bu şemada, 28 günlük bir tedavi kürünün 1. ve 8. günlerinde intravenöz olarak 10-15 mg/kg (400-600 mg/m2) uygulanır.

FLURO-5 DEVA, 24 saat sürekli infüzyonla da verilebilir, genel doz 8.25 mg/kg’ dır (300 mg/m2)

İntraarteriyel infüzyon

24 saat sürekli intra-arteriyel infüzyonla günlük 5-7.5 mg/kg (200-300 mg/m2) verilebilir. İdame tedavisi:

Herhangi bir önemli toksik etki gözlenmezse, yoğun başlangıç kürü, idame tedavisi ile takip edilebilir. Örneklemelerin hepsinde, idame tedavisi başlatılmadan önce toksik yan etkiler ortadan kalkmış olmalıdır.

Uygulama şekli:

FLURO-5 DEVA, intravenöz enjeksiyon, intravenöz veya intraarteryel infüzyon olarak uygulanabilmektedir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluklarında doz azaltılmalıdır.

Pediyatrik popülasyon: FLURO-5 DEVA’ nın çocuklarda kullanımına ilişkin güvenilirliği ve etkinliği bilinmediğinden önerilmemektedir.

4.3. Kontrendikasyonlar

FLURO-5 DEVA aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:

• 5-fluorourasile ve FLURO-5 DEVA’nın içindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılık durumunda.

• Radyoterapiden veya diğer antineoplastik ajanlarla tedaviden sonra kemik iliği depresyonu meydana gelmiş hastalarda.

• Hamilelerde ve emziren kadınlarda.

• Malign olmayan hastalıkların tedavisinde.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

• FLURO-5 DEVA, antimetabolitlerin kullanımını iyi bilen uzman doktor tarafından veya onun sıkı gözetimi altında verilmesi önerilmektedir.

• Başlangıç tedavisi tüm hastalara hastanede uygulanmalıdır.

• Uygun FLURO-5 DEVA tedavisini lökopeni takip eder, en düşük lökosit sayısı genellikle ilk tedavi kürünün 7 ila 14.günleri arasında gözlenmektedir, fakat bazen 20 güne kadar uzayabilir.

• Bu tıbbi ürün her dozunda 169.05 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

• Lökosit sayıları genelde 30. günde normale geri döner. Her gün trombosit ve lökosit sayılarının izlenmesi önerilmektedir. Trombosit sayısı 100.000/mm3’ ün ve lökosit sayısı 3000 /mm3 un altına düşerse, tedavi kesilmelidir. Toplam lökosit sayısı 2000/mm3’ ten daha az ise, hastanın hastanede izole, koruyucu bir yerde tutulması ve sistemik enfeksiyon gelişmesini önlemek için uygun bir şekilde tedavi edilmesi önerilmektedir.

• Stomatit veya ağız içi ülser, ağır diyare, gastrointestinal ülserasyon, gastrointestinal kanama ve herhangi bir yerdeki kanamanın ilk belirtileri görüldüğünde tedavi kesilmelidir. FLURO-5 DEVA güvenlik sınırı dardır ve terapötik yanıt belli derecede toksisite olmadan ortaya çıkmaz. Bu nedenle hasta seçimine ve dozaj ayarlamasına dikkat edilmelidir.

• FLURO-5 DEVA, azalmış böbrek veya karaciğer fonksiyonuna sahip ya da sarılıklı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. FLURO-5 DEVA uygulamasını takiben seyrek olarak miyokard enfarktüsü ve EKG anormallikleri, anjina izole vakaları rapor edilmiştir. Bu sebeple tedavi kürü esnasında (veya öncesinde) göğüs ağrısı olan veya kalp rahatsızlığı hikayesi olan hastaların tedavisinde dikkatli olunmalıdır. Ciddi kardiyak toksisite durumunda tedavi durdurulmalıdır.

• Dihidropirimidin dehidrogenaz (DPD) enzim aktivitesinin azalmış veya noksan olduğu hastalarda toksisitede artış bildirilmiştir. Dihidropirimidin dehidrogenaz enzimi 5-5-fluorourasilin degradasyonunda önemli rol oynamaktadır. Brivudin, sorivudin gibi nükleozid anologları toksik reaksiyonlara eşlik eden 5-fluorourasil plazma konsantrasyonlarında keskin bir artışa neden olabilir. Bu sebeple brivudini, sorivudini ve analoglarını içeren ilaçlarla tedaviye başlanmadan önce en az 4 haftalık bir ara gözlenmelidir.

• Gerekli olduğunda 5-fluoropirimidin tedavisine başlamadan önce DPD enzim aktivitesi kontrol edilmelidir. Kazara FLURO-5 DEVA tedavisi alan hastalara brivudin ve sorivudin uygulanması halinde FLURO-5 DEVA toksisitesini düşürmek için etkili önlemler alınmalıdır. Böyle bir durumda acilen hastaneye başvurulmalı, sistemik enfeksiyonların ve dehidratasyonun önlenmesi için her türlü önlem alınmalıdır.

• FLURO-5 DEVA, fenitoin içeren ilaçlarla beraber kullanıldığında plazma fenitoin konsantrasyonunun artma olasılığından dolayı düzenli kontroller yapılmalıdır.

• Yüksek doz pelvik irradyasyonundan ve alkilleyici ajanlarla tedaviden sonra, yüksek riskli hastalarda ve adrenalektomi veya hipofizektomi sonrası hastalarda özel dikkat gereklidir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

• Diğer sitotoksik ilaçlarla (siklofosfamid, vinkristin, metotreksat, sisplatin, doksorubisin), interferon-a veya folinik asit ile kombinasyonda, FLURO-5 DEVA’ nın hem etkinliği hem de toksisitesi artabilir.

• Metotreksat, metronidazol, lökoverinin yanı sıra allopurinol ve simetidin gibi aktif ilacın yararlılığını etkileyen ilaçların biyokimyasal olarak FLURO-5 DEVA’nın hem antitümör etkinliğini ve hem de toksisitesini artırdığı raporlanmıştır.

• FLURO-5 DEVA rejimi sonrası başlanan varfarin terapisi ile tedavi edilen bazı hastalarda belirgin protrombin zamanı ve INR artışları raporlanmıştır.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

FLURO-5 DEVA, agranülositoz riskindeki artış sebebiyle klozapin kombinasyonu şeklinde kullanılmamalıdır.

4.6.   Gebelikve laktasyon Genel tavsiye

FLURO-5 DEVA’nın gebelik kategorisi D’ dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

5-fluorourasil’ in gebelik ve/veya fetüs/yeni doğan üzerinde zararlı farmakolojik etkileri bulunmaktadır.

FLURO-5 DEVA gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
Gebelik dönemi

FLURO-5 DEVA gebelik döneminde kontrendikedir ve fetüs üzerine olan zararlı etkilerinden dolayı kullanılmamalıdır.
Laktasyon dönemi

FLURO-5 DEVA’nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emziren anneler FLURO-5 DEVA ile tedavi sırasında anne sütü ile beslemeyi durdurulmalıdır. FLURO-5 DEVA emziren kadınlarda kesinlikle kullanılmamalıdır.
Üreme yeteneği /Fertilite

Yapılan çalışmalarda FLURO-5 DEVA’nın fertiliteye zarar verici etkileri olmuştur.

4.7.   Araçve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanma yeteneğini etkileyebilecek, bulantı ve kusma gibi yan etkilerde artışa sebep olabilir. Bu ilacı uygulanan hastalara araç sürmemeleri ve makine kullanmamaları konusunda uyarı yapılması gerekmektedir.

4.8.   İstenmeyenetkiler

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Çok yaygın: Enfeksiyon Yaygın olmayan: Sepsis

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Lökopeni, miyelosupresyon, nötropeni, granülositopeni, trombositopeni, anemi,

pansitopeni

Seyrek: Agranülositoz

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok yaygın: İmmünosupresyon

Çok seyrek: Anafilaktik reaksiyon, anafilaktik şok

Endokrin hastalıkları

Seyrek: T4 artışı (total tiroksin), T3 artışı (total triiyodotironin)
Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın olmayan: Hiperürisemi

Psikiyatrik hastalıkları

Seyrek: Konfüzyon

Sinir sistemi hastalıkları

Seyrek: Ataksi, ekstrapiramidal motor reaksiyonlar, serebellar bozukluk, kortikal bozukluk, nistagmus, baş ağrısı, baş dönmesi, parkinson benzeri semptomlar, piramidal bulgular, öfori, lökoensefalopati (lökodistrofi), konuşma bozuklukları, afazi, konvülsiyon, koma, optik nevrit, periferal nöropati
Göz hastalıkları

Yaygın: Konjuktivit

Yaygın olmayan: Aşırı lakrimasyon, ektropiom, şaşılık, dakriostenoz, görsel değişiklikler, blefarit, azalmış görme

Kardiyak hastalıkları

Yaygın: Sırt ağrısı, taşikardi, EKG değişiklikleri, anjina pektoris

Seyrek: Aritmi, miyokard infarktüsü, miyokard iltihabı, kalp yetmezliği, dilate kardiyomiyopati, kardiyojenik şok, kalp durması, ani kalp ölümü

Vasküler hastalıkları

Seyrek: Vaskülit, Raynaud fenomeni, serebral iskemi, intestinal iskemi, periferal iskemi, tromboembolizm

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Yaygın olmayan: Epitaksis, dispne, bronkospazm
Gastrointestinal hastalıkları

Çok yaygın: Diyare, bulantı, kusma, mukozit, stomatit

Yaygın olmayan: Gastrointestinal ülserasyon, gastrointestinal hemoraji

Hepato-bilier hastalıkları

Yaygın olmayan: Karaciğer hücre hasarı Seyrek: Karaciğer nekrozu

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Çok yaygın: Alopesi, el ayak sendromu

Yaygın olmayan: Dermatit, aşırı pigmentasyon, hipopigmentasyon, tırnaklarda değişiklik (tırnak kaybı da dahil), onikoliz, ekzantem, cilt kuruluğu, ürtiker, fotosensitivite, recall fenomeni

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

FLURO-5 DEVA’nın doz aşımı belirtileri bulantı, kusma, diyare, stomatit, osofagofaranjit, gastrointestinal ülserasyon ve kanama, herhangi bir bölgede hemoraji ve kemik iliği depresyonu (trombositopeni, lökopeni ve agranülositoz dahil).

FLURO-5 DEVA’nın bilinen spesifik antidotu mevcut değildir.

FLURO-5 DEVA ile doz aşımına maruz kalmış olan hastalar, en az dört hafta hematolojik yönden takip edilmeli ve anomali saptandığında uygun tedavi kullanılmalıdır.

Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör. Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.